پست هات داغ شاخ سنگین تکست فازبالا استاتوس جدید 95

پست هات داغ شاخ سنگین تکست فازبالا استاتوس جدید 95

ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﺩﻣـــــــــــــــــــــــــــــــﺎ👉👇
🔚ﻣﺜــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻞ👐
ﻋﮑــــــــــــــــــــــــــــــﺲ✌

@nekafun

ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻨـــــــــــــــــﺪ🔜
ﺑﺰﺭﮔﺸــــــــــــﻮﻥ🔶
ﮐﻪ ﮐﻨـــــــﯽ♦️
ﮐﯿﻔﯿﺘﺸﻮﻥ👐
ﭘﺎﯾﯿـــﻦ👋
👈ﻣﯿﺎد.........میدُونے چیِہ؟
شایَد اَلآن‍ـ بِہ فِکرَم‍ـ نَباشے
وَلے
تُو هَم‍ـ
یِہ روزے
یِہ جایے


@nekafun

یِہ وَقتے
یادِ مَن‍ـ میُوفتے
با خُودِت‍ـ میگے :
خِیلے دوسَم‍ـ دآشت‍ــــــــــآ

❌دم خــودمون گـــــــرم ♚

♚که وقتـــــی خـــــــودی زد❌

❌خندیــــــــــــــدیمُ گفتیـــــــــــم♚

♚ تاریـــــــــک بود نشناخـــــــــــــــت❌
حَِاَِلَِاَِ مَِوَِنَِدَِیَِمَِ مَِنَِ تَِوَِ بَِاَِ تَِیَِڪَِ هَِاَِےَِ عَِصَِبَِےَِ بَِبَِیَِنَِ ڪَِسَِےَِ نَِمَِوَِنَِدَِ دَِوَِرَِمَِوَِنَِ هَِمَِہَِ رَِفَِتَِنَِ دَِوَِبَِاَِرَِہَِ مَِوَِنَِدَِیَِمَِ خَِوَِدَِمَِوَِنَِ هَِرَِچَِےَِ سَِرَِمَِ اَِوَِمَِدَِ اَِصَِلَِاَِ فَِدَِاَِےَِ یَِہَِ تَِاَِرَِ مَِوَِتَِ بَِذَِاَِرَِ مَِنَِ بَِدَِشَِمَِ وَِلَِےَِ تَِوَِ حَِفَِظَِ شَِہَِ آبَِرَِوَِتَِ دَِیَِگَِہَِ اَِزَِ سَِرَِ هَِرَِ دَِوَِمَِوَِنَِ آبَِ گَِذَِشَِتَِہَِ زَِیَِاَِدَِصَِدَِاَِ نَِزَِنَِ مَِنَِوَِڪَِہَِ صَِدَِاَِتَِ نَِمَِیَِاَِد💔

👑فـــــازلــــــــ✍ــــــش👑
@bax_lash
✍طرف بہ همہ میگہ دآدآش

✍روزے چن نفر میشن آقآش

@nekafun

✍بعد جوآب سلآم نمیدهـ اُسڪول بہ بآبآش

✍زیر 200 نفر خوآبیدهـ میآد میگہ هرزهـ نیستم اجتماعیَم

✍لآبُد الِڪسیسَم جغرافیہ

هــــــــــ😏ــــــــــہ
👑فـــــازلــــــــ✍ــــــش👑
@bax_lash
ب بعضیام باس گف:

@nekafun


بالاخره بہ بزرگیت پے بردم

چون هرچی سیفونو کشیدم نرفتے پایین...!!

طــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍــعنــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـــه ی بعـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـضــــی از

          ✘دوستـــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍــــــام✘ 

هـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـزارانـــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـــ بـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـرابــــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـــر از

   🔪خنـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـجـــــر🔪

✓دشـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـنـــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـــام✓

☜دردش بیـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـشتــــــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍــره
طــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍــعنــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـــه ی بعـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـضــــی از

          ✘دوستـــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍــــــام✘ 

هـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـزارانـــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـــ بـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـرابــــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـــر از

 


@nekafun


  🔪خنـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـجـــــر🔪

✓دشـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـنـــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـــام✓

☜دردش بیـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـشتــــــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍــره

ﺧـــــــﺪﺍجونم?!!?
ﻣﮕــــــــﻪ ﺩﻧﯿﺎﺭﻭ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾــــــﺪﯼ ﺗﺎﺑﻨﺪﻩ ﻫﺎﺗﻮ ﺍﻣﺘﺤــــــﺎﻥ
ﮐﻨــــــــﯽ؟؟؟
ﻧـــــﯿـــــــﮕﺎﮐــﻦ 👀ﺧـــــــــﯿــــﻠﯿﺎ ﺍﯾﻨـــــــــﺠﺎ
ﺩﺍﺭﻥ ﺗــــــﻘـﻠﺐ ﻣﯿــــــــــﮑــــــﻨﻦ ...
ﺑﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺧﯿــــــــﻠـــــــﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺩﻝ ﻣﯿﺸـــــــﮑﻮﻧــــــﻦ 💔...
ﺑـــــﻪ ﮔـــــــﺮﯾـــــﻪ ﮐﺮﺩﻥ 😭ﻫـــــــــﻢ ﻣــــﯿــﺨﻨــــــــــﺪﻥ😂 ...


@nekafun


ﯾـــــــﻪ ﻋـــــــﺪﻩ
ﺧﯿـــــــــــﻠـــــــــﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿــــــــــــﮕﻦ🗣 ...
ﺑﻌــــــــــﻀﯿﺎ ﺧـــــــــﻮﺍﺏ😣😴 ﺑــــــــــﻘﯿـــــﻪ ﺭﻭﻣﯿﮕﯿــــــــﺮﻥ
ﻭﻟـــــــــﯽ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﺍﺣــــــــﺖ ﻣﯿــــــــﺨﻮﺍﺑﻦ😊😴 ...
ﺑﻌﻀــــــــﯿﺎ ﺑﺎﺣﺮﻓﺎﺷـــــــــﻮﻥ 🗣ﺍﺷﮏ😢 ﺁﺩﻣــــــــﻮﺩﺭﻣـــــــــﯿﺎﺭﻥ ...
ﺧــــــــــــــﺪﺍﺟﻮﻧﻢ
ﭼــــــــــــﺮﺍ ﻫﯿﭽـــــــــــﯽ ﺑﻬــــــــــﺸــــــــﻮﻥ
ﻧﻤـــــــــﯿــــــﮕﯽ؟؟؟😔💔

5اصل سیگـار

س】سکوتـے سرشارازناگفتہ ها

ی】یکه وتنہـا

گ】گذشتہ ای کہ گذشت امامن نتوانستم ازآنּ بگـذرم

آ 】آرامشے کہ آرام آرام جانم را میگیرد

ر】روحے کـہ زخم خوردومُرد

بَعضیـــآ هَستــن ڪہ باهـاتـَن
ولے همیشہ با ڪـسآے دیگه گـَرم میگیــرن
ڪہ اگه با تـو بہ بُن بَســت خوردَن
خیالشون رآحتــ باشہ ڪہ تو کوچہ بعدے یکے منتظرشــون هَستــــ
تو قانون رِفآقت بہ هَمچین کسآیے میگــن⇩

                             نـــــــــامرد

گرگ: عاطفه نداره  ، رحم نداره , فکر نداره  ولی:

 اگه بفهمه دوسش داری رام میشه .حتی اگه بی رحمترین گرگ باشه...

 آدم : عقل داره , شعورداره , فکرداره ، ولی:

 اگه بفهمه دوسش داری گرگ میشه.

حتی اگه رام ترین آدم روی زمین باشه...!!!

فرق است میان گرگی که گرگ به دنیا امد و انسانی که گرگ شد......


√آهـــــای دنیـــــا...؟؟!!!√

《خودت و مسخـــــره کردے یامنو؟؟؟؟》

‌☆هرکارے دلت میخواد بکـــــن، مـــــن که بالاخره@nekafun


یه روزے برمے گردم دنیـــــاے خودم...☆

          ولی بدون...

این رســـــم مهمون نوازے نیست!...
زمین قانون عجییی دارد...

هفت میلیارد آدم

و فقط با یکی از آنها@nekafun


احساس تنهایی نمیکنی
 
وخدا نکنه آن یک نفر هم تنهایت بگذارد
آنوقت حتی با خودت هم غریبه میشوی.