پست هات داغ شاخ سنگین تکست فازبالا استاتوس جدید 95

پست جدید

پست هات داغ شاخ سنگین تکست فازبالا استاتوس جدید 95

پست هات داغ شاخ سنگین تکست فازبالا استاتوس جدید 95

پست هات داغ شاخ سنگین تکست فازبالا استاتوس جدید 95

ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﺩﻣـــــــــــــــــــــــــــــــﺎ👉👇
🔚ﻣﺜــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻞ👐
ﻋﮑــــــــــــــــــــــــــــــﺲ✌

@nekafun

ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻨـــــــــــــــــﺪ🔜
ﺑﺰﺭﮔﺸــــــــــــﻮﻥ🔶
ﮐﻪ ﮐﻨـــــــﯽ♦️
ﮐﯿﻔﯿﺘﺸﻮﻥ👐
ﭘﺎﯾﯿـــﻦ👋
👈ﻣﯿﺎد.........میدُونے چیِہ؟
شایَد اَلآن‍ـ بِہ فِکرَم‍ـ نَباشے
وَلے
تُو هَم‍ـ
یِہ روزے
یِہ جایے


@nekafun

یِہ وَقتے
یادِ مَن‍ـ میُوفتے
با خُودِت‍ـ میگے :
خِیلے دوسَم‍ـ دآشت‍ــــــــــآ

❌دم خــودمون گـــــــرم ♚

♚که وقتـــــی خـــــــودی زد❌

❌خندیــــــــــــــدیمُ گفتیـــــــــــم♚

♚ تاریـــــــــک بود نشناخـــــــــــــــت❌
حَِاَِلَِاَِ مَِوَِنَِدَِیَِمَِ مَِنَِ تَِوَِ بَِاَِ تَِیَِڪَِ هَِاَِےَِ عَِصَِبَِےَِ بَِبَِیَِنَِ ڪَِسَِےَِ نَِمَِوَِنَِدَِ دَِوَِرَِمَِوَِنَِ هَِمَِہَِ رَِفَِتَِنَِ دَِوَِبَِاَِرَِہَِ مَِوَِنَِدَِیَِمَِ خَِوَِدَِمَِوَِنَِ هَِرَِچَِےَِ سَِرَِمَِ اَِوَِمَِدَِ اَِصَِلَِاَِ فَِدَِاَِےَِ یَِہَِ تَِاَِرَِ مَِوَِتَِ بَِذَِاَِرَِ مَِنَِ بَِدَِشَِمَِ وَِلَِےَِ تَِوَِ حَِفَِظَِ شَِہَِ آبَِرَِوَِتَِ دَِیَِگَِہَِ اَِزَِ سَِرَِ هَِرَِ دَِوَِمَِوَِنَِ آبَِ گَِذَِشَِتَِہَِ زَِیَِاَِدَِصَِدَِاَِ نَِزَِنَِ مَِنَِوَِڪَِہَِ صَِدَِاَِتَِ نَِمَِیَِاَِد💔

👑فـــــازلــــــــ✍ــــــش👑
@bax_lash
✍طرف بہ همہ میگہ دآدآش

✍روزے چن نفر میشن آقآش

@nekafun

✍بعد جوآب سلآم نمیدهـ اُسڪول بہ بآبآش

✍زیر 200 نفر خوآبیدهـ میآد میگہ هرزهـ نیستم اجتماعیَم

✍لآبُد الِڪسیسَم جغرافیہ

هــــــــــ😏ــــــــــہ
👑فـــــازلــــــــ✍ــــــش👑
@bax_lash
ب بعضیام باس گف:

@nekafun


بالاخره بہ بزرگیت پے بردم

چون هرچی سیفونو کشیدم نرفتے پایین...!!

طــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍــعنــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـــه ی بعـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـضــــی از

          ✘دوستـــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍــــــام✘ 

هـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـزارانـــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـــ بـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـرابــــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـــر از

   🔪خنـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـجـــــر🔪

✓دشـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـنـــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـــام✓

☜دردش بیـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـشتــــــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍــره
طــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍــعنــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـــه ی بعـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـضــــی از

          ✘دوستـــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍــــــام✘ 

هـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـزارانـــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـــ بـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـرابــــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـــر از

 


@nekafun


  🔪خنـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـجـــــر🔪

✓دشـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـنـــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـــام✓

☜دردش بیـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـشتــــــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍــره

ﺧـــــــﺪﺍجونم?!!?
ﻣﮕــــــــﻪ ﺩﻧﯿﺎﺭﻭ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾــــــﺪﯼ ﺗﺎﺑﻨﺪﻩ ﻫﺎﺗﻮ ﺍﻣﺘﺤــــــﺎﻥ
ﮐﻨــــــــﯽ؟؟؟
ﻧـــــﯿـــــــﮕﺎﮐــﻦ 👀ﺧـــــــــﯿــــﻠﯿﺎ ﺍﯾﻨـــــــــﺠﺎ
ﺩﺍﺭﻥ ﺗــــــﻘـﻠﺐ ﻣﯿــــــــــﮑــــــﻨﻦ ...
ﺑﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺧﯿــــــــﻠـــــــﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺩﻝ ﻣﯿﺸـــــــﮑﻮﻧــــــﻦ 💔...
ﺑـــــﻪ ﮔـــــــﺮﯾـــــﻪ ﮐﺮﺩﻥ 😭ﻫـــــــــﻢ ﻣــــﯿــﺨﻨــــــــــﺪﻥ😂 ...


@nekafun


ﯾـــــــﻪ ﻋـــــــﺪﻩ
ﺧﯿـــــــــــﻠـــــــــﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿــــــــــــﮕﻦ🗣 ...
ﺑﻌــــــــــﻀﯿﺎ ﺧـــــــــﻮﺍﺏ😣😴 ﺑــــــــــﻘﯿـــــﻪ ﺭﻭﻣﯿﮕﯿــــــــﺮﻥ
ﻭﻟـــــــــﯽ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﺍﺣــــــــﺖ ﻣﯿــــــــﺨﻮﺍﺑﻦ😊😴 ...
ﺑﻌﻀــــــــﯿﺎ ﺑﺎﺣﺮﻓﺎﺷـــــــــﻮﻥ 🗣ﺍﺷﮏ😢 ﺁﺩﻣــــــــﻮﺩﺭﻣـــــــــﯿﺎﺭﻥ ...
ﺧــــــــــــــﺪﺍﺟﻮﻧﻢ
ﭼــــــــــــﺮﺍ ﻫﯿﭽـــــــــــﯽ ﺑﻬــــــــــﺸــــــــﻮﻥ
ﻧﻤـــــــــﯿــــــﮕﯽ؟؟؟😔💔

5اصل سیگـار

س】سکوتـے سرشارازناگفتہ ها

ی】یکه وتنہـا

گ】گذشتہ ای کہ گذشت امامن نتوانستم ازآنּ بگـذرم

آ 】آرامشے کہ آرام آرام جانم را میگیرد

ر】روحے کـہ زخم خوردومُرد

بَعضیـــآ هَستــن ڪہ باهـاتـَن
ولے همیشہ با ڪـسآے دیگه گـَرم میگیــرن
ڪہ اگه با تـو بہ بُن بَســت خوردَن
خیالشون رآحتــ باشہ ڪہ تو کوچہ بعدے یکے منتظرشــون هَستــــ
تو قانون رِفآقت بہ هَمچین کسآیے میگــن⇩

                             نـــــــــامرد

گرگ: عاطفه نداره  ، رحم نداره , فکر نداره  ولی:

 اگه بفهمه دوسش داری رام میشه .حتی اگه بی رحمترین گرگ باشه...

 آدم : عقل داره , شعورداره , فکرداره ، ولی:

 اگه بفهمه دوسش داری گرگ میشه.

حتی اگه رام ترین آدم روی زمین باشه...!!!

فرق است میان گرگی که گرگ به دنیا امد و انسانی که گرگ شد......


√آهـــــای دنیـــــا...؟؟!!!√

《خودت و مسخـــــره کردے یامنو؟؟؟؟》

‌☆هرکارے دلت میخواد بکـــــن، مـــــن که بالاخره@nekafun


یه روزے برمے گردم دنیـــــاے خودم...☆

          ولی بدون...

این رســـــم مهمون نوازے نیست!...
زمین قانون عجییی دارد...

هفت میلیارد آدم

و فقط با یکی از آنها@nekafun


احساس تنهایی نمیکنی
 
وخدا نکنه آن یک نفر هم تنهایت بگذارد
آنوقت حتی با خودت هم غریبه میشوی.

نظرات (۲۷۱)

 1. هه دیدی هیشکی جز بارونم برات کام نمیزاره ؟؟
  خخخ عجب...
  اصن همه باس قدرشو بدونن ...
  والااا بوخودا راست میگم..
  • پاسخ:

   بوخودا ؟!! خخخخخخ

   لوس ...خوب نزاره !! اما ن خدایی باحال ...خوشم میاد ازش ...

   ولی از اون قد بلنده خیلی خوشم میاد !! بوخودا !!!!
  • پاسخ:

   ژووووووووووووووووووووووون قد بلنده رو من بخورم ....خخخخخخخخخخخخخخ
  • پاسخ:

   مرگ !!
 2. یوووواش تر واس ماهم بذار..... اسمش زهراس نگوووو قدبلنده بدممممم میاااااد
  • پاسخ:

   چشم چشم ...
  • پاسخ:

   اوخادوووووووووووووووووووووو...میدونم بخدا میدونم ..شفتم ...روانی تو ام دیگه ...بوخودا ...
  • پاسخ:

   هر چی شما بگی ..چشم ...!!! سقف !!
  • پاسخ:

   فدات شم ..چته !؟!؟!
  • پاسخ:

   بیا بیا ..ناهارم نخوردم والا ...بریم پیش زهرا ناهار بخوریم ..
 3. خخخخخخخخ شاید باااورت نشه ووولی منم ناهار نخوردم....پس الان نریم ی دفه واس شااااام بریم....خخخخخخخخخ فقط دسته گل یادت نره... خخخخخخخخ
  • پاسخ:

   ژووووووووووووووووووون ..چشم ..شیرینی هم براش میخرم ...
 4. بارون تو شنبه میای مدرسه ..
  شیرینی دانمارکی لطفااا..
  گلم ترجیحا نرگس بااشه 
  ممنون..😀😀😀😀😀😀😀
  من تعارف نمیکنم...
  • پاسخ:

   فداش بشم من !! دل مهربونی داره ها ! اخلاق گوهی داره !!! منظورم خودتی !!
 5. هاا؟؟
  فدا باررون شی؟؟
  من اخلااق گووهی داررم؟؟
  باارون دل مهربوونی؟؟
  شاید دوتای پاایینی بامن بودی اولی با باروون؟؟
  خخخخ گیجم بخداا..😀😀😀😀
  • پاسخ:

   خره با تو بودم !!! اووووووووووووووفففففففففف
 6. چشششسسسم زنگ اول نمیییییام امتحاااان داریم کتابم دست توئه....  دادااااااشی خودت شر شرینی بگییییر ببر مدرسه  افررررررین
  • پاسخ:

   ن بابا ....بیاین پیشم دیگه !!! من زهرا میخاااااااااااااااااااااااااااام ....بوخودا ...
 7. بارون بیا دیگ اذیت نکن منو داااری غم نداری ک برگه هارو جا به جا میکنسم برات مینویسم بیا بخداا دلم برات تنگ شده جون خودم دلم برات تنگه خره بیااادد..بیا بزیم مغااازش ون خودشو جر داد
  • پاسخ:

   ژوووووووووون بیاین دیگه ...بیاین منتظرم. .. دلم واسه توله سگ خودم تنگ شده !!!!!
 8. زززززهرااااا بروووووو پیشش داددددااااااشششممممممممم مررد.... اااااااااخ دسسسسسسستم سسوووووخت...
  • پاسخ:

   داداش برات بمیره ..چی شد ؟؟
 9. میتی کوماااان تو درست بشوووو نیستییییی...
  روواااااااااانی😝😝😛😛😛
  • پاسخ:

   اوووووووووووووووووففففففففففف روانی توام بخدا ...
 10. عجب .....زهرااااا بیخیاااااال یاد علی افتادم اعصاب ندااااارم.....باشه میام دنبالت با هم بریم..... 
  • پاسخ:

   علی کیه باز ؟؟
  • پاسخ:

   ناراحت شدم ...بی ادب ..ریدی به احساسم ...
  • پاسخ:

   نمیدونم .. هیچ انگیزه ای برای حرف زدن ندارم دیگه ...
 11. علی پسر خالمه... زهرررا جونم گریه نکنیاااااا گریه کنی منم گریه میکنمااااا...
  • پاسخ:

   ن بابا !! من هیچی ندارم ...

   توله سگا من دیگه خسته شدم ... این چ وضعشع ...من برم خونه ...اگه میاین تل بیاین ...اگرم نمیاین که خوب هیچی ...

   مراقب باشیم ..من رفتم ...باران مراقب خودت باش !! بیشتر مراقب اون توله سگ باش !! بابای
 12. برووووووو 
  توله سگ خودتیییییییییییییییییییی دیووووووث!!!!!
  بارانم فداتم...
  میتی خان خسته نباشی پهلواان خسته نباشی دلاور..
  خدافظ👋👋
  • پاسخ:

   بی ادب ..خیلی ازت دلخورم ...
  • پاسخ:

   بازم تو ...الهی ..گریه نکن ...
  • پاسخ:

   میرم خونه ...از اونجا دوباره میام ...فعلا ...
  • پاسخ:

   با هر دو قهرم !!!!!!

   بی ادبا ... زهرا ی چیزی بگم !؟!؟!؟!؟
  • پاسخ:

   روم نمیشه !!!
 13. نرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروووووووو
  • پاسخ:

   من 15 مین دیگه میام ...
  • پاسخ:

   بیا اینجا بهت میگم ..خدایی روم نمیشه ..
 14. عه مهدی اذیت نکن.. 
  نمیشه ما خیلی اومدیم اونجااا
  زشته هر روز هروز بیاییم
  • پاسخ:

   ن بخدا ...فردا بیا پیشم کارت دارم ..کسی نیست وواگه وقت کردی بیا ..کار واجبی بخدا ...اووووووووفففففففففففففففففففففففففففففففففففف فدابشم
 15. ببببببگوووووووو دیگه مردم از فضوووولی رااااستی با من چرا قهری هااااا
  • پاسخ:

   تورو خدا ...بزارین برم خونه دوباره میام ...
  • پاسخ:

   باشه عزیزم
 16. زهرررررااا جووون برو دیگه کااااارت دااااره دااااداشم اذیتش نکن  افررررررین زهررررا جونم...
  • پاسخ:

   حرف اجی منو گوش کن !!
 17. جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ 😩😩😩بیااااااااااااااااااااا دیگ بگوووووو...
  😭😭😭😭😵😵😵😵😵
  • پاسخ:

   زهرا ؟ هستی ؟؟
  • پاسخ:

   بخدا اینجا نمیشه ... بیا پیشم بهت میگم ..جان من اصرار نکن ...
  • پاسخ:

   ن ن ن ن ..باید پیشم باشی ...
  • پاسخ:

   اا خدا نکنه ..لال شو ...
  • پاسخ:

   اره ...بیا پیشم بخدا بت میگم ...
  • پاسخ:

   صبر میکنم تا بیای ...بقران امتحان میام ترم دارم ... باید بخونم ..اما اگه تو میای منم میام مغازه فردا ...
  • پاسخ:

   زهرا مقصر نیست ..ای بابا ..خوب خجالت کشید ..منم نخاستم اینجا بگم ..میخام با خودش بگپم ..
  • پاسخ:

   فردا همه رو صندوق رای هستن ..من تنهام ...بازم هر جور احتی ..باشه ...
 18. زهرااا جووون

  مثلاا من بت نمیگفتم بعدش؟؟!؟
  تو چرا منو ک میشناسی چیزی ازت پنهون مونده تاااحالا گلم؟؟
  فدات شم 
  وااس بارانه ها
  • پاسخ:

   میدونم دیوس ..میدونم ..
 19. زهرااا جووون

  تازه شنبه هم ب زور میاام مامانمو باس بپیچوونم فکر منم باش اقووووو...
  • پاسخ:

   دتری  من برم شام ... بیا که منتظرتم ..فعلا خانومی
 20. من با بعدش کار نداااااارم  ...... داداااااش گلم تو هم بگو دیگه دییییووونمون کردی..... میخوای من بجات بگم... زهررراااا جون این داداش من دوست داره میخواد شمااارشو بده بهت روش نمیشه....
  • پاسخ:

   بی ادب ... !!!!! ن باید ببیمنش کارش دارم !!
  • پاسخ:

   فدات
  • پاسخ:

   جان جانم ؟؟ دارم میرقصم بخدا ... خاله ها هستن اینجا داریم میرقصیم ...جاتون خالی ...
  • پاسخ:

   اره ..زهرا کو ؟؟
  • پاسخ:

   نچ ...باشه ..هواشو داشته باشیا ؟؟
  • پاسخ:

   مرسی...درس میخونین یا ن ؟؟
 21. زهررررام تا دلت بخواد میخونه منم میخونم ....وووولی زیاد حس درس خوندن نداااااررم..
  • پاسخ:

   ایول ...بخونین خوبه...فقط تورو خدا شنبه تو زهرا بیاین ...باز 7  8 تایی با دوستاتون نیاین ...
  • پاسخ:

   اجی ؟؟ من با تو راحتم ...با اونا که نمیشه ...میخام با زهرا بگپم...حالا تو خودی هستی اما بقیه ن ...لطفا ...
 22. اااقااااااهه
  صبر میکنم تا شنبه ولی مررررردم خونم گرددنته هاااا..
  ازمن گفتم بود..//
  باارانم یادت باااشهها

  فدااااااااااااااااتم
  برا بارانه
  خخخخخخخخ
  • پاسخ:

   خدانکنه...اااا...
  • پاسخ:

   همه ی حرفا راجب تو ...اما خودت نیسی ..سگ کاته ...
  • پاسخ:

   خا خا بیا منو بزن !!!!!! اوف !!
 23. شبتووون شیک رفقااا..
  خداافظ مراقب خودتووون بااشین..
  اوه من رفتم الانه ک مامانم تبلتمو بندازه بیرووون..
  بابای
  • پاسخ:

   اوکی ... منتظرم ..تا شنبه ... باران من بقران درس دارم ..فردا میگپیم ..کاری نداری ؟؟
 24. داداااااشی قراار نبود زهرامو اذیت کنیاااااا خوشششششش نمیااااااد دیگه
  • پاسخ:

   من چی گفتم ؟؟ اه ...
  • پاسخ:

   هستم دانشگاه روزا ...یا هستم سر کار مغازه ...وقت ندارم که ...
  • پاسخ:

   اگه ناراحت نمیشی من برم...شنبه میبینمتوووون .... مراقب باشین ....فداتون ..
  • پاسخ:

   خوب ناراحت نشو دیگه ..بقران امروز 200 صفحه ریاضی درس دادن . .هیچی نخوندم ...
  • پاسخ:

   خوب هستم ..پی بگم ... توله سگی دیگه ...هستم ...
 25. اجی فدات شه اجی قربونت....برووووووو درس بخون دیگه افرین کلا ی همچین ادم خوبیمممم من...... مواظب خودت باش..
  • پاسخ:

   فدات شم...مراقب باش ...
 26. اگ شنبه نیومدم چی؟؟؟
  راسی اققوو سلااام یادم رف.
  سلاااام خوبی خوشی سرحالی؟؟؟
  خووو‌حالااا خدافظ..🙌🙌🙌🙌
 27. اصن مطمئنی من همونیم ک تو میگی؟؟؟

  یادته ک پاور درست کردین اومدم کتابمو ازت گرفتم...
  بعدشم رفتم کناار پنجره باارانم اومد بعدش...
  ببین خوب فک کن من اونماا درسته قدمم بلنده..
  • پاسخ:

   خود خوشی .... خادوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو...اره باو ...خوبین ؟؟  

   باران خره خوبی ؟؟ چ خبر ؟؟
  • پاسخ:

   اره ..من برم ایندمو مشخص کنم !! برم رای بدم !!! خخخخخخخخخخ سقف بگیر !!!
  • پاسخ:

   اره بعدش میرم مغازه و دوباره میام نت ....
  • پاسخ:

   فقط میری ...مراقب باش ..من رفتم ..12 هسم مغازه ...فعلا
 28. به به به گلتون کم بود ک منم اومدم.... دادااااشی ب من میگی خررررره... لوووس
  • پاسخ:

   سلااااااااااااااااااااااااااااام چطوری ؟؟ من اومدم مغازه ..
  • پاسخ:

   نمیدونم بخدا ... گفتم 12 هسم مغازه ..دیگه ج نداد ...
  • پاسخ:

   چطور ؟؟؟ 19
  • پاسخ:

   اااااااااااا تو چرا اینجوری میکنی ؟!!!
  • پاسخ:

   خو تو اینطوری میگی اون خجالت میکشه !!
  • پاسخ:

   نمیدونم ...دسمو بریدم اخ
  • پاسخ:

   خورد به لبه میز ..اه ..
 29. اشکالی ندددداااااره فردا زهرررراا رو  میبینی خوووب میشه... خخخخخخخخخخ..... حالاااا خیلی بریده شد؟؟!!!
  • پاسخ:

   اوخودو ... دتر منه دیگه ...خخخخخخخ .. ن ولی سوزش زیاد شده ....
 30. دااااداااشی من رفتم نتم تموم شد..  بعدا میااااااام فداااات مواظب خودت باااااش باااااااااااااای....
  • پاسخ:

   منم دارم میرم جنگل ی دورب بزنم میام ...فعلا ...
 31. خوش بگذره بت 😀😊😊😊
  خوجبحالت...😨😭😭😭😭😭😭😭😖😖🙍😔😔
  منم میخواااااااااام..
 32. عه باررااان خیلی بدی...😱😱😳😳😳😳😳
  این چ حرفیه...
  من ک خییییییلییی خجااالتیم ب پسر جماعت ک میررسم سرمو میندازم پاایین اصن رووم نمیشه نگااشون کنم 
  تو چی میگی..
  خخ
 33. مممممهدددددی.... بیییییییییییاااااااا دیگه حوصلم سسسسرررررر رفففت....
  • پاسخ:

   سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااام اجی..خوبی ؟؟ زهرا خوبه ؟؟ بخدا اصلا وقت ندارم ج بدم ..حرف دلم بود ...

   الان دیگه نیست ...چون ادم نبود ..باید واسه کسی بسوزی که حداقل برات تب کنه ...همین ...


   بیخی بابا ..مراقب دترم باش !! خخخخخ فداتون فعلا ....


 34. مهههههدددی توووو داغونی بخدا... زهررررا توهم مثلا راس میگی....  داداشی هر وقت وقت کردی بیا من هستم بعد ک اومدی زنگ میزنم زهرام بییییاااد...
 35.  ااوووم معلوم نیس بیااام 
  شنبه رو میگم..حااال نداارم اصن..
  سعی میکنم حاالاا
  • پاسخ:

   باشه ... هر جور راحتی ...اما کاشکی میومدی ..گفتم که کارم واجب بود ...

   بازم بیخیال .. خدافظ ....
 36. واجبه؟؟؟
  اخه چ کاریه ک اینقد واجبه؟؟
  بابا جوووون مادرت همین جاا بگوو درمورد چیه همین خواااهش میکنم...
  نگی فش میدماا..😭😭😀😀😀
  • پاسخ:

   بیخیال زهرا .. دوس نداری دیگه ..اجباری نمیکنم .. بیخیال ...
  • پاسخ:

   اووففف مرسی.....
  • پاسخ:

   ازه بخدا ..میگم ...
 37. پسررررر تو
  رووواااااااااااانی
  دیووووووووونه ای
  خللللللی.
  البته ببهشیداا
  • پاسخ:

   فداتم من ..
 38. راستی قضیه اینک باس برا یکی بسووزی ک برات تب کنه چیهه؟؟
  خیلی سعی کردم بفهمم ولی نشد
  • پاسخ:

   هیچی باو ...به گذشته فکر نکن ...به اینده فکر کن ..
 39. میخواام بیاام ولی میترررسم...نمیدونم چراا..

  حالا نمیخواد فدا شی ..😀😀😀😀
  • پاسخ:

   ترسی نداره که ..دوست منم نیست ..مدیر موسسه هم نیست ..هیچ کی نست ..مشتری منی ..به کسی هم ربطی نداره ...

   این یادت باشه ...
  • پاسخ:

   اره توله سگ با مامانش سر چهار راه بود ...
  • پاسخ:

   مرسی عزیزم
  • پاسخ:

   خوب بگو !! مگه چیه !؟!؟؟!؟
 40. هیچی دیگ مشکل اینجاس من بزرگترو کوچیکتر و میفهمم
  ۴سال بزرگتری نمیشه ک بت فش داد...عجب..☺☺☺😀
  اصن من دخی خوبیم دلم نمیاد ب کسی فش بدم..
  ولی کسی قدرمو نمیدووونه..هعییی..
  • پاسخ:

   جووووووون !!! قدرتو بخورم !!! :D

   من برم موسسه رو تمیز کنم ..جارو برقی ...اوف ...
 41. تتتتتتتتتوللللللللههههههه سسسسسسسسسسسسسسسگگگگ.... اخخخخخییییشششششش..
  • پاسخ:

   اخیش !! حال داد !! ی بار دیگه بگو !؟!!؟!؟
  • پاسخ:

   ا چرا اخه ؟؟
  • پاسخ:

   سروش ؟؟؟؟ چی ؟؟؟ سروش کیه ؟
  • پاسخ:

   دیگه پیشم اسم پسری رو نیار ....لطفا ..
 42. دستتتتتم سوووخته بااران سووووووخت میفمی سووووخت...
  جییییییییییییییییغ ....😭
  • پاسخ:

   فقط بار اخرت باشه ..همین ...
 43. باررررون...

  اسم شروشو واجب بود اینجاااا بگی اااخه....؟؟!!داداشم ی دفه مث جن ظاهر شدی انتظار داری نترسم... تتتتتتتتتتوووووووووووووله سسسسسسسسسسسسسسسگ..
  • پاسخ:

   بارون اعصابم داغون شده ..ولکن ...
 44. بیااا منو بزن الان بیا میااام سرکوچه اسفندیاری منو بزنن بیااا دیگ..☺😈
  • پاسخ:

   بقران اعصابم داغون شد ...
  • پاسخ:

   بیا بیا من دارم برات ....
 45. زهرا قررار نبود دااااداااشمو ناررراحت کنیااااا...اااااااای باباااااا... بمیرم الهی...
  • پاسخ:

   اوففف چ اجی مهربونی دارم !!
  • پاسخ:

   جان ؟
  • پاسخ:

   دل داری خدایی ؟؟
 46. اررررررررررره اررررره دااارم 
   
  اخلاقم سگی بشه دیگ کسیو نمیشنااسم گفتم درجریااان بااشی..☺
  • پاسخ:

   تو شرایطی که یکی حالش خوب نیس داد نمیزنن سعی میکنن ارومش کنن .در جریان باش ....
 47. ووواای واای خدااا مرگم بده الاان توو حالت خووب نیس؟؟؟
  ههه..
  اخ اجیت فدات شه..
  • پاسخ:

   اجی منظورت بارونه دیگه ؟؟
  • پاسخ:

   بقران دل ندارم بزمنت ...باور کن ...
  • پاسخ:

   ن بابا ..اجی یکی یدونه خودمی ....
  • پاسخ:

   اوخودوووو ..اون اجی منه
   اما تو ....
  • پاسخ:

   ن دیگه اینجا نمیگم ...باید باشی خودت ...
 48. منم میخواااااامت عششششششقم.. اینقدرر گفتین بارررون اسم خووودم یااادم رفت... وووااای من چقد خووووبم..
  • پاسخ:

   اوخی ....الهی الهی ...
 49. منم میخواااااامت عششششششقم.. اینقدرر گفتین بارررون اسم خووودم یااادم رفت... وووااای من چقد خووووبم..
  • پاسخ:

   جون جفتمون قصدم جدی ... بفهم دیگه .....
  • پاسخ:

   باشه باشه ...نزن فقط منو !!
  • پاسخ:

   باورت نمیشه ؟؟
 50. زهرررراا اذیتتتتشششششش نکن ...ااااااااای بااااابااااا.... میام خونتوناااااااااااا...
  • پاسخ:

   جون اجی اصلا شوخی نمیکنم ..نمیدونم چرا به شوخی گرفته ...
  • پاسخ:

   میشه بگی ن یعنی چی ؟؟
  • پاسخ:

   اوف دیگه کشتین خودتونو ...
  • پاسخ:

   باید خودش میفهمید دیگه ... از حرکاتم یعنی واقعا متوجه نشد ؟نمیدونم ....
  • پاسخ:

   باشه باو ..دیگه چی میخای ؟؟
 51. باااور کن کاار ختاصی نکرده بودیاا یا اینکه من حوواااسم نبود
  باااور کن بوووخدا راس میگم
  • پاسخ:

   نفهمیدم ...چی ؟؟
  • پاسخ:

   چی میگی خره ؟!!؟!
 52. فهمید فقط خودشو میزنه ب کوچه علی چپ.....زهرررا جون دیشب تووو زود رفتی...
  • پاسخ:

   اووووفففففففففففففف خدااااااا....فردا تو راه ی چی بخرین واسم !! دوس دارم یکی واسم ی چیزی میخره که بخورم !!!!!
 53. مهدی من ترکی میحرفم؟؟
  خخخ
  میگم کاار خاصی نکردی ک من چیزی بفهمم شایدم حوااسم نبود..
  همون ک برا باران نوشتی جواابتو دادم..
  گفتی ک دیگ چی میخای گفتم اگ چیزی یادم اومد حتما بت میگم..
  خخ بوخودااا اهل تعارف نیستم..
  • پاسخ:

   خدا به داده من برسههههههههههههههههههههههههههههه....والا ....
  • پاسخ:

   ووییییییییییییییییییی فدات شم من ... هر چی بخری میخورم ...
  • پاسخ:

   ای بابا !! چقدر شما مهربونین بخدا ...
  • پاسخ:

   بخرین دیگه !!! دعاتون میکنم !!!
 54. زهرااا جووون

  ببخشید باران ولی مهدی ما مهربووون نیستیم خلیم بخداا ...
  توو برووو واااسم پاااااااااااستیل بخر..
  • پاسخ:

   چند بسته بخرم واست ؟؟
  • پاسخ:

   نمیخواد ..خودش باید میگفت ...ن تو...
  • پاسخ:

   چ خوش اشتها ... ! باشه ...دیگه ؟؟
 55. جووونم بوگو چی میخواای برات بخررررررره کووفت کنی؟؟
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
  • پاسخ:

   هر چی گرفتی من قبول دارم .....
  • پاسخ:

   مرسی خره !!! ن پس اونقدر ها هم بچه نیستی !  درک و فهم  داری !!!!
  • پاسخ:

   باشه خانومی ...
 56. زهرااا جووون

  وااااااقعاا ک 
  فک میکنی من بچم؟؟؟
  بچه عمته بچه خودتی بچه ابجیته 
  • پاسخ:

   بی ادبا !!! به احساسم ریدی رفتی !!!
  • پاسخ:

   زهرا من رفتم ...میرم خونه دوباره میام ...مراقب باش ...بارون مراقب باش ...
 57. من فرررررررداااا نمیییییییاااامممم... ی جوری میگه بچه انگار خودش خیییییلی بزرگه... واااالااا
  • پاسخ:

   ای بابا...این چ وضعشه .... باشه ..نیاین ... نیاین ...نیاین ..
 58. من فرررررررداااا نمیییییییاااامممم... ی جوری میگه بچه انگار خودش خیییییلی بزرگه... واااالااا
  • پاسخ:

   ای بابا...این چ وضعشه .... باشه ..نیاین ... نیاین ...نیاین ..
 59. چن مین دیگ میاای مث دیشب نشه ۱ ساعت طوول کشید..

  نرررریدم ک رررررررررررررریدم ولی اب ک قطع نیس.😶☺😥😥☺☺☺☺☺☺☺☺
  • پاسخ:

   ی چیزی ازتون خسم شما هی ناز کنید ..بیخیال ...نیاین ... خیلی حرفا داشتم ...خیلی ...مراقب باشین ..

   خداحافظی با هردو ....اه ...من رفتم ...
 60. ععععععععععی نررووووووو
  ینی بروؤوووووو بااااز بیاااااا
  خااااااجااااان؟؟؟
  ی سواال دارم اومدی ازت میپرسم.البته با ی خواااهش ازت...
  بیاییا کارت دارم..
  فردام نمیتونم بت بگم..
 61. ععععععععععی نررووووووو
  ینی بروؤوووووو بااااز بیاااااا
  خااااااجااااان؟؟؟
  ی سواال دارم اومدی ازت میپرسم.البته با ی خواااهش ازت...
  بیاییا کارت دارم..
  فردام نمیتونم بت بگم..
 62. دادااااااااااشی قهر نکن دیگه اجی فداااات قهر نکن......تووو میخوااای زهرااااا بیااااااد من میاااااارمش دیگه...... قهر نکن ....حالا کی نااااااز کرد مث اینکه نااز کردن ندیدیااااااااا....
 63. دادااااااااااشی قهر نکن دیگه اجی فداااات قهر نکن......تووو میخوااای زهرااااا بیااااااد من میاااااارمش دیگه...... قهر نکن ....حالا کی نااااااز کرد مث اینکه نااز کردن ندیدیااااااااا....
  • پاسخ:

   سلام ..من اومدم ... بقران تو راه بودم ...شام خوردم سریع اومدم ج تورو دادم ...

   واقعا که یعنی چی ؟؟ من 9 شب به نظرت تاکسی از کجا باید گیر میاوردم ؟؟
  • پاسخ:

   هستین  ؟؟ ای بابا ...
  • پاسخ:

   زهرا فردا میای یا این که ...
  • پاسخ:

   ی چیزی بگم ؟؟؟ 
  • پاسخ:

   مغرور نباش انقدر ... ی نصیحت .. زیاد خوب نیست غرور .. من خییییییییلی ازت خوشم میاد ..خییییییییلی ....

   دارم همینجا میگم همه ببینن.

    اما سعی نکن ی جوری برخورد کنی که....همین ...امید وارم فهمیده باشی ...
  • پاسخ:

   اگه دلم نمیخاست بیای بهت نمیگفتم ...

   نمیدونم ... باشه ...هر جور راحتی .... دیگه نمیگم ....
  • پاسخ:

   دیوس پ من چی ؟؟ نمیخااااااااااااااااااااااااااااااااااام...نامرد ...
  • پاسخ:

   من با لبتاب میام ...جملک از کجا بیارم ...بیا تلگرام خوب ...
  • پاسخ:

   ژوووووووووووووووووووووووووووووووووون...جیگری ...
  • پاسخ:

   باشه ....فقط بگو مشکلت با تلگرام چیه ؟؟
  • پاسخ:

   چرا ؟؟؟
 64. بچه هااااااااا دعوااااا نکنین همدیگرو اذیت نکنین افرین....... من رفتم شبتون بخیییییییر فدااااااتون.....بااااااااااااای زهررررااا جووووون دادااااااشمووووو اذیت نکن.. خداففففففسسسس.....
  • پاسخ:

   باش دیگه ....
  • پاسخ:

   اها باشه ... زهرا جملک اصلا برای کامپیوتر نیست ..برنامه چت ؟؟؟

   چرا نمیای ؟؟ کجایی ؟؟ جملک که برای چت نیست...ای بابا ..کجایی ..
 65. من  اومدم ووووولی دوباره میرم.... داداشی شاید مامانش اومد مجبور شد تبلتشو بذاره کنار... میااااد دوباره
  • پاسخ:

   اوکی اجی ...نچ...شانس نیگا کن ..ی شب بیکارما ..
 66. مهدی جؤونم ببخشید خب ..مامانم کلا ب من خیلیدگیر میده ک گوشی دستمه او اینا رفت مودمو خاموش کرد ببخشیید..
  جملک برا کامپیوتر هس ی سرچ کن من هم برا کامپیوترر و هم اندرویدشو داارم..
  • پاسخ:

   کوفت...منم دارم درس میخونم ...میدونی چقدر نگرانت شدم ؟؟ اه
  • پاسخ:

   اوهوم ...دارم 3d msx نصب میکنم الان ...
 67. جملک میشه گفت تقریبا مث لاینه...
  پست میزاری میان لایکت میکنن و کام میزارن باور کن از اینجاا بهترره...
  • پاسخ:

   من هر چی میگردم نیست بخدا ...خوب بریز تو فلش برام بیار مغازه...

   بزار من دسم بهت برسه ....
  • پاسخ:

   اوهوم... 
  • پاسخ:

   ن بابا..من با لبتاب میام ...گوشیم ساده
 68. اافرررررین ب این میگن مرددد زندگی همین ک گوووشیت ساده خووبه خخخ..☺☺☺☺
  اقاااهه من گناه دااارم مثلا میخواای چیکاار کنی؟؟؟
  اصن دلت میااد ؟؟
  • پاسخ:

   خخخخخخخ توله.... اره دارم برات ...

   خوب دل ندارم بهت چیزی بگم ...بخدا ...
  • پاسخ:

   خخخخخخخخخخخ خا خا تو زرنگ ...ن بابا ..من میگردم هی میاد مجموعه اس ام اس و این جیزا
  • پاسخ:

   به جون خودم ... زهرا فقط باران باهات باشه ها ...؟؟؟ 
 69. توام ی چی میگیا اونو چیکاار کنیم نارحت میشه عجیب..
  وااا. مگه میشه مگ داااریم
  • پاسخ:

   توروخدا برو برسان رو هم بیار ...

   میخام باهات تنها بگپم...فقط 10 مین ...دسته  جمعی نیاین ...سختمه ...
 70. زهراااا چیه ی زهرا جوونی زهرا خانمی..والاا الان دااییم اینجاا بود پدرتو در میاورد..
  اون رو خانم خیلی تاکید داره...باران در جریانه...☺☺
  • پاسخ:

   بگم عشقم خوبه !؟!؟؟!!
 71. زهرااا جووون

  نخیررر شما اول خانمشو بگووو ..
  نمیخوام عشق کسی‌ باشم..😊☺☺☺
  • پاسخ:

   به جهنم .... هیچ کدومشو نمیگم ...
 72. اوووووم برسانن نمیتونه وگرنه میومد..خخ 
  دست جمعی چیه ما ک بیشتر ۳تایی میایم ک...
  ی کاریش میکنیم...
  • پاسخ:

   جدی ؟؟ همین ؟؟
  • پاسخ:

   این شده 3 بار زهرا خانوم ...اگه دلت نمیخاد من اجباری نمیکنم ....

   چون حرف دلمو رو راست بهت گفتم داری پررو میشی !!! خخخخخخخخخخ

   شوخی ..باشه ..میخای بری برو ..میخای نیای هم نیا ... اما خدایی کارم مهم بود ... روزش خوش ...
  • پاسخ:

   بقران ی جوری احساس میکنم بزور داری ج میدی ... همش میگی نمیام میام ...نمیام میام ...توله خوب ی جوابی بده دیگه ...
 73. عهههه دیوووووونه ی رواااااانی من چی گفتم مگ ؟؟؟

  دقیقا از چی ناراحت شدی؟؟
  • پاسخ:

   بیخیال زهرا خانوم !! سقف !!! خخخخخخخ توله سگ خودمی دیگه !! میدونم تو دلت چیزی نیست !!!!
 74. دیوووووث میگم میاااام 
  نیومدم بدون مامانمو نتونستم بپیچونم..
  ولی میااام میااام میااام ....اووووووووف
  مهددددددی خرره
  • پاسخ:

   نیای ؟!! میام مدرست جوگی بازی میکنم !! میگم دتر من کووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو...من زهرا میخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام ..خخخ کسی بی تربیت میام !!
 75. توووووووووووووووووووووووووووووووووووله
  سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسگگگ

  دیگ نتونستم ک نگم
  • پاسخ:

   خخ بگو راحت باش 
 76. ن دیگ اقااااهه تو زحمت نکش باشه میتی جوون؟؟
  خب من خودم// میااام//
  میگم روااانی دیگ...☺
  جووووووگی...
  اها چرا ب من میگی دتر؟؟
  • پاسخ:

   چووون مال خودمییییییییییییییییییییییییییییییییی....به جان خودم ...ولت نمیکنم انتر 
 77. خخخخخخخخ 
  مهدی جون چرا میگی دتر؟؟
  من بت بگم بابایی؟؟
  درضمن عزیزم ارامشتو حفظ کن باااشه..اورررین ..☺
  • پاسخ:

   دوس داری بهت چی بگم خره ؟؟
  • پاسخ:

   اوکی ..زهرا جووون....برداری ؟؟ میشه بگی چرا ؟؟
  • پاسخ:

   حالا ببینمت میگپیم ..من برم...مراقب باش ....فعلا ...دیگه نگم 2 نفری بیاین ...خوب ؟؟ من راحت ترم اینطوری ...مرسی ...فعلا کاری نداری ؟
 78. زهرااا جووون

  اااااااااای خدااا منو ببر پیش خودت...
  چشم چشم امر دیگ ای ک نیس؟؟

  • پاسخ:

   ن عرضی نیست .... خدانکنه ..لال شی ایشالله ...دیوس ..بار اخرت باشه ها ؟؟
  • پاسخ:

   خا بمیر به جهنم !!! خخخخخخخخخخخ الکی ..خدانکنه ...

   دیوونه من برم ؟؟
 79. زهرااا جووون

  عهههه مهدی پیداش کردم.
  بزن اینو باس ثبت نام کنی ایمیل میخواد ک داری..

  jomlak.ir
  با لبتابت ک میری این سایتشه. 
  ای دی منم 
  دخی مازنی(zahra)
  سرچ کنی میاااد..
  حالا دیگ فعلاا
  • پاسخ:

   مرسی ..کجابری ؟؟؟
  • پاسخ:

   ن باو ...واسا ثبت نام کنم ..


  • پاسخ:

   باید بیای اینجا بهم یاد بدی..نمیدونم چی به چیه ...نچ
 80. تو ثبت نام ک بلدی پپسررررر ثبت نام کن بدش اسممو سرچ کن ی کامنت بزار زیر پستام بت میگم..
  • پاسخ:

   مرض گرفته رو ببین ...!!!!
 81. دیوث ایملو بده برات درس کنم..
  راسی مامانم اومد دیر جوااب دادم نارحت نشو.
  • پاسخ:

   ن بابا..من نمیخااااااااااااااااااااااااااااام سختمه با این برنامه ....

   نچ...نام کاربریم هس ~~اق مهدی ~~
  • پاسخ:

   خخخخخخخخخخخخخ واسا بیام ...
  • پاسخ:

   اصلا از فضاش خوشم نمیاد...اصلا ..اه ...راسی چرا عکست اصلا اینجا شبیه خودت نیست ؟!!؟
  • پاسخ:

   اوکی
  • پاسخ:

   مغرور ...اومدم دیگه ...خره.من دسم که بهت میرسه امروز...صبر کن ..
  • پاسخ:

   اجی :| باشه ..میام اونجا ...فعلا
 82. سسسسلام صبح بخییییر... کجااااااااا میییییرییین بدووووون من هاااااااا؟؟!!
  • پاسخ:

   سلام اجی ..صبح بخیر ..
  • پاسخ:

   اها ..این شد ...
  • پاسخ:

   هستم خره .
  • پاسخ:

   حخخخخخخخخخخخخخخخخخخ مخلصیم اجی ..سالاری بخدا ...
  • پاسخ:

   تو جیبم !! واسا درش بیارم !! جملک
  • پاسخ:

   چی شی ؟!؟!؟!
  • پاسخ:

   سقف !! خا خودم میدونم !! ایش !!چ اعتماد به سقف داره !!
  • پاسخ:

   خخخخخخخخخخخخ روانی بقران
 83. عه عه عه زهرام ک با جملکش ماااارو کششششت.... دادااااااش حسسسسسود. من خوبم تووووخوبی نفسسسسسم؟؟!!
  • پاسخ:

   والا !! ننه منو شوهر داده دیگه !! جملک جملک !! اما ن انصافا خوبه
 84. اره دوروز میام اینجا کام میزارم از دست روااااانی شدم..
  عشقم من خوبم مرسی ولی دستم خیلی درد میکنه
  • پاسخ:

   دستتو بخورم :D
 85. زهرااا جووون

  هییییییع مهدی عمه ی من بود ک میگف خووششم نمیاد فضاش خوب نیس اررررره عمه ی من بودد؟؟؟
  • پاسخ:

   فدات شم ن خوبه
  • پاسخ:

   ن باو...من هستم ..تو نمیتونی بیای ؟؟اکه نمیتونی همینجا بگپیم ..
 86. ماا اینجا میگپیم باو اونجا ک این اقا پست میزاره جواابمو نمیده بیشوور///..
  بارانننننننننن ننرررررررررررو
  • پاسخ:

   تو چی گفتی من ج ندادم ؟؟ ای باباااااااااااااااا.شفت شدم بخدا ...خو بلد نیسم زیاد ...
  • پاسخ:

   ااااااااااااااااا حسود !!!!
 87. زهرااا جووون

  من بیاااااااااااااااااااااام بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت یااااااااااااااااد بددددددددم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  • پاسخ:

   بیا بیا ...بقران گیجم ..
 88. حالااااا شاااید باااورت نشه اولین بار ک دیدمت تا حالا گیج میزدی..بووخووددااااا.خخ
  • پاسخ:

   ای گمشو !! شفت ..ن بخدا ..بیا بیا چرت و پرت نگو...سر راه ی نون بخر بخورم ...من الویه دارم !! بیا اینجا باهم کوفت کنیم ..نون بگیر حتما
  • پاسخ:

   جی گفتی مگه !؟!؟!؟
  • پاسخ:

   فدات ...دیوس اونجا با شخصیت باش ...!! فحش نده !! مثلا با تربیتیم !
 89. اااااخ گفتی خخخخییییییییلی حسسسسسسسسسسسودممم....چششششم نداااارم ببینم کسسسسی با زهرااام حرررف بزنه...
  • پاسخ:

   ای بابا !!! ...خوب دیگه !!! انقدرم حسود نباش !!1
  • پاسخ:

   خخخخخخخخخخخخخخ خودم خندم گرفت !!
 90. زهرااا جووون

  ببند نیشتووو😁😀😀😀😀
  خخ مگه ادم ب خودش میخنده
  اقاهه تو باس گریه کنی..
  • پاسخ:

   خا تو با کلاس !! اوووووفففف پاره کردی !!!
  • پاسخ:

   اوخودووو...ن خوشگلی ! طرح شاد سازی !!!
  • پاسخ:

   از تو سالم ترم ! حالا میخندم پر رو نشو !!! زشت !!
  • پاسخ:

   ننت بمیره !! من جوونم حیفم !!!
 91. باا ننه ی من کاری نداشته باااشاا..
  بااات قهر میشمااا...
  هر چند. برات مهم نیس ولی خب..
  • پاسخ:

   باشه ..خیلی هم مهمی ..اوکی ..
  • پاسخ:

   زهرا هه یعنی چی ؟؟؟
 92. فقط بدوووووووووون اون حرفی تو جملک بم زدی خیللللللللیییییی نارحت شدخ خیلیییی...من کااری نداررم جدی بو د یا شوخخخخییی بالاخره بم زدی حرفتوو..واقعااا ک مهدی.
  • پاسخ:

   زهرا ؟؟ شوخی کردم .. دیدی که همه ی حرفام مسخره بازی بود ..خیلی بچه ای اگه ناراحت بشی ...
  • پاسخ:

   جان جفتمون شوخی بود ...
  • پاسخ:

   اوکی خره ..
  • پاسخ:

   مرگ !! بی ادب !!
 93. داااااداش مههههههدی این رفیق من زود رنجه هاااااا از گل نازک تر بهش بگی ناراحت میشه.... هواششو داشته بااااش دیگه....
  • پاسخ:

   چشم اجی گلم ..چشم ...
  • پاسخ:

   تو هم واسم نون بخر ..بیا منتظرم
  • پاسخ:

   من برات پاستیل خریدم ...خود دانی ...
  • پاسخ:

   بیا گمشو دیگه ..بدو من ظعف کردم
  • پاسخ:

   اوخیییییییییییی....خدانکنه ...بیا گمشو دیگههههههههههههههههههههههههه
  • پاسخ:

   ن....ی نون کامل بگیر دیگه ...اوف
  • پاسخ:

   ن کمه
  • پاسخ:

   چته ؟؟؟ چی شده ؟؟؟
 94. سلام مهدی 
  امروز گفتی بیااا اومدم ..ی وقت فک نکن ک سادم ب خاطر حرفت پاشدم اومدم ...فقط میخواستم ببینم چ کاری داشتی حرفت چی بووود..
  درضمن تجررربه بم ثابت کرده ک نمیشه ب هیچ پسری اعتماد کرد ب هیچ پسررری...
  اها دوستمم واقعا تحقیق میخوااااستااا..
  • پاسخ:

   خودم اعصابم داغون لامصب ...ولکن...بابا بیخیال ..نمیخواد اعتماد کنی ...

   انگاری از عمد اینکارو کردم...ولکن جون بچت .. خاسم ی چیزایی بگم که الان پشیمون شدم ...

   مراقب باش ... بازم مرسی از اعتمادت ....روز خوش ...

   همش همینی ...
  • پاسخ:

   خودم اعصابم داغون لامصب ...ولکن...بابا بیخیال ..نمیخواد اعتماد کنی ...

   انگاری از عمد اینکارو کردم...ولکن جون بچت .. خاسم ی چیزایی بگم که الان پشیمون شدم ...

   مراقب باش ... بازم مرسی از اعتمادت ....روز خوش ...

   همش همینی ...
 95. زهرااا جووون

  اااااااقااااهه نرووو
  من بچه نداااااارم ک باااور کن
  جوون توو.
  نونی ک گرفتی دعا کردم کوفتت شه..☺☺☺☺
  • پاسخ:

   بیخیال بابا ... از این که حس کنم یکی داره بزور تحملم میکنه بدم میاد ...یادت باشه ..من اخلاقم اینجوریه ...

   به باران هم سلام برسون ...خاسم بخاطر امروز ازت عذر خواهی کنم ..انتظارم نداشتم به محض این که بیای هی منت بزاری ....

 96. باااشه قهر نکن حاااالا پوووووووووووف جوووون بچت☺!!!!
  من میخواااستم بیااام خفت کنم فقط..حالااا بیخی ..
  یادت بمونه.😊😊☺☺☺😆😆😆😆☺☺☺☺
  • پاسخ:

   بیخیال باو ...اصلا تقصیر من ...من بد ...ولکن ...حوصله ندارم ..
  • پاسخ:

   هر وقت دوس داری ...بخدا خودم انقدر اعصابم ریده بود .. فکرکردی من خوشحال شدم ؟؟
  • پاسخ:

   ...بیخیال ... تموم ...
  • پاسخ:

   چرت و پرت گفتنمون ...
 97. زهرااا جووون

  باااشه
  فقط خداا لعنت کنه اونیو ک ادرس سایتو داده ب من
  خدا لعنتش کنه همین
  • پاسخ:

   چرا؟؟تو چته ؟؟ چرا از وقتی اومدی  ی ریز داری فاز میگیری ؟؟
  • پاسخ:

   چرا حرفتو نمیگی ؟؟اینجوری الکی داغون میشی ...همین ..بازم خود دانی ..
  • پاسخ:

   زهرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا...ما که امرو نحرفیدیم اصلا...یعنی چی غرورت له شده ؟؟ من چیزی گفتم ؟؟
  • پاسخ:

   نباس میومدی ؟؟ من جلو مادرم باید چیکار میکردم ؟؟ بگو
  • پاسخ:

   بگو..میخام بشنوم..
  • پاسخ:

   قربونت دوست عزیز

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">