تقدیم به تو . . .

ساده و کوتاه تنها همین ۲ کلمه :

برگرد ، دلتنگم . . .

شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95


نگیر از من نَفس‌هاتو


فقط آروم میشم با تو


واسہ من سختہ دِل ڪَندن


آره من بی‌تو نابودم


منے کہ عاشقت بودم


منہ دیوونه رو نَشڪن......!!!!!شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95
به من حق بده 
دوست داشتنت
تنها راز زندگی ام باشد...
من
همیشه
هرچه را که دوست داشته ام
از دست داده ام!شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95یادم می آید گفته بودی ساده و کوتاه نویسی را دوست داری !شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95گفتی دلتنگ دل نوشته هایم هستی…  اما مهربانم دیگر دلی برایم باقی نمانده که بخواهد از پس ناگفته ها بنویسد   خسته از گذشته های نه چندان دور و بدون هیچ امیدی به آینده…  تنها کوله باری از خاطرات را به دوش می کشم   جایی سراغ نداری که بتوانم تنها برای لحظه ای کوله ام را بگذارم  و به اندازه چشم بر هم زدنی آرام گیرم؟   نه …   از من نخواه که کوله ام را بر شانه های تو بگذارم…  حتی شانه هایت را در رویا نیز از آن خود نمیدانم  این است حقیقت.  نه!!!   شانه هایت با ارزش تر این است که آرامگاه من باشند!   با ارزش تر ..باور کن …


شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95خــــــــــدایـــــــا

ایــن  ســَــرنــوشــتــی  کـه  بـرایـــم  تــَـجـویـــز  کـــــردی
عـــــوارضــــــش  زیــــــاد  اَســــــت
ســیـــنــــه ام  مـیــســــــوزد
چـشــمـــــــانــَـــم  خـیــــــس  مـیــشـــــــود
گــَــلـــــویــــَـــم  مـیـــــگـیــــــرد
نــَــفـــســـــــم  تـــَــنــــگ  مـیـــشـــــــود .
راســـــتــــی  خـــــــــــدا
مــدتـــــهــاســت  سـَـــرم  درد  مـیـکــُـــــنـد

دُکـــتــــرهــا  مـیگـویـــنــــد :

تــــوده ای  از  حـــرفـهـــای  نـَگـُـفـتــه  در  سـَـــر  دارے . . . شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95هیچ وقت دل اونایی که

گریه شون بی صداست رو نشکنید

چــــــــــــــــــــــــون ایــــــن آدم هــــــا...

هـــیچکس رو ندارن که اشــــــکاشون رو پاک کنه...


شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95زندگی سخت نیست...
                                                  غم سختش میکنه !
دلها تنگ نیست...
                                                  انتظار تنگش میکنه !
عشق قشنگ است...
                                                  دروغ زشتش میکند !
دل هیچ کس سنگ نیست...
                                                  روزگار سنگش میکند !


شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95دلتنگت می شوم ......!!

دیگر فرقی ندارد، هوای خانه ابری باشد ....!!

یا پشت پنجره آفتاب بتابد ....!

دیگر شب را هم نمیتوانم در آغوش بگیرم .....!!
نمیدانی چقدر سخت است .....!!
کافی است به نقطه ای
که تو در خاطره ها نیستی خیره شوم.....!!
چه خاطری نقش میبندد
میان رویایی که از با تو بودن میسازم .....!!
آرام آرام در خواب مه آلود من قدم بزن !
کنار آن جنگل بارانی بمان .....!
صبح چشمانم به دنبال رد پاهایت بیقرار است...!!
و من دوباره دلتنگت میشوم .....!!!شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95
گفتی چه کسٖی؟

‌           در چه خیالی؟

‌                       به کجایی؟

بـی تـاب تـوام

‌           محـو تـوام 

‌                خـانـه خـرابـم...


شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95

در قبرم هستم…

خوابیده ام به پهلوی راست،

گوش چسبانده ام به خاک،

منتظر  شنیدن گام هایت…

فاتحه بهانه است…

فقط بیا…😔شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95

ﺭﻓﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﺧﺪﺍ . . .

ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻣﺶ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ 5 ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ ✔️ 

ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ ✘ 

ﮔﻔﺘﻢ : ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ ✔️ 

ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ ✘ 

ﮔﻔﺘﻢ : ﭘﻮﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺯﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ ✔️ 

ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ ✘ 

ﮔﻔﺘﻢ : ﺧﺪﺍﺟﻮﻥ ﮐﻞ ﻋﻤﺮﻣﻮ ﻣﯿﺪﻡ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﺍﻣﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭﻥ !! ✔️ 

ﺧﺪﺍﺑﻐﻀﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ✘ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺩﻣﺎ

 ✘ . "" ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩﺕ "" ﺑﻤﯿﺮﯼ ﻫﻢ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﻩ . . . 😔


شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95
بــًْـُْـٍـٍـًٍـٍـًٍہ سلامــًْـُْـٍـٍـًٍـٍـًٍتـے اونــًْـُْـٍـٍـًٍـٍـ

دختـًٍـًْـُْـٍـٍـًٍـٍـًٍر پســًْـُْـٍـٍـًٍـٍـًٍرے کًْـُْـٍـٍـًٍـٍـًٍہ

هـًْـُْـٍـٍـًٍـٍـًٍرشــًْـُْـٍـٍـًٍـٍـًٍب بهـًْـُْـٍـٍـًٍـٍـًٍمـ

اســًْـُْـٍـٍـًٍـٍـًٍ  امــًْـُْـٍـٍـًٍـٍـًٍ  اسًْـُْـٍـٍـًٍـٍـًٍ 

میــًْـُْـٍـٍـًٍـٍـًٍدادن کـہ اے کــًْـُْـٍـٍـًٍـٍـًٍاش

الانــًْـُْـٍـٍـًٍـٍـًٍ  پیــًْـُْـٍـٍـًٍـٍـًٍشم بــًْـُْـٍـٍـًٍـٍـًٍودے

ولــًْـُْـٍـٍـًٍـٍـًٍی هــًْـُْـٍـٍـًٍـٍـًٍیچ مــًْـُْـٍـٍـًٍـٍـًٍوقع

بهــًْـُْـٍـٍـًٍـٍـًٍم نــًْـٍـٍـًٍـٍـًٍرســُْـٍـٍـًٍـٍـًٍیدن😞✌️شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95
به سلامتی ⇄ 🍺 ⇄ اون لامصبی که از زندگیم رفت ولی از ↜ دل ↝ لعنتیم نرفت. . .

به سلامتی ⇄ 🍺 ⇄ اشکام که تو ↜ خلوت ↝ میریزه که هر بی لیاقتی نبیندش. . .

به سلامتی ⇄ 🍺 ⇄ اونی که ↜ رویا ↝ بود ↜ آرزو ↝ بود ولـی ⇔ بغض شد دردشد کابوس شد. . .شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95
ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻡ ﮐﻨﺎﺭ!
ﺗﻤﺎﻡ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺭﺍ!
ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ . . . . .
ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ . . . . .
ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ . . . .
ﻫﻤﻪ ﺭﺍ . . . . .
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﻫﺶ . . .
ﺍﯾﻦ ﺩﻡ ﺁﺧﺮ . . .
ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻦ
ﻭ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪ ﻭ ﻧﮕﻮ
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺒﻮﺩ!
ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺒﻮﺩ
" ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺗﻮ " ﺑﻮﺩ . . . 💖💖شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95

✍ﻫــَـــــــــــﻮﺍﯼ ﺗـــُــــــــــﻮ . . .
ﺍﺯ ﺩﻭﺩ ﺳﯿـ ــــﮕﺎﺭ ﻫـَــــﻢ ﻣُﻀــِـــــــــﺭ ﺗـَــﺮ ﺍﺳــــﺖ ...
ﺩﻭﺩ ﺳﯿــﮕﺎﺭ ﺑــﻪ "ﺳُــــﺮﻓــــﮧ ﺍﻡ " ﻣﯽ ﺍﻧــﺪﺍﺯﺩ ﻫَـــﻮﺍﯼ "
ﺗــُــــﻮ " ﺑــﻪ " ﮔِـــــﺮﯾﮧ ﺍﻡ" !!!!شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95
|•😌👐•|[اَز هیچی نَتَرس!

|•🍂•|[فَقَط اَز این بِتَرس

|•🎃•|[کِه وَقتی 

•|[ناراحَتَم میکُنی🌑

|•🌞•|[یکی پِیدا شه ? آرومَم? کُنِه•[😊🍃]|•شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95یه‍ روز به‍ خودم می گفتم
                         اگه‍ عشقم بره‍...
رفیقم هس....
                          جاشو بگیره‍....
ولی الان....
                     نمیدونم چرا هم...
عشقم رفت...
                     هم رفیقم....شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95☜مـــن بـــہ دَرَکـ✘
☜شــــب بـــیـــدارےها بـــــہ دَرَکــ✘
☜گـــریـــہ هــام بــہ دَرَکـــ✘
☜خــــاطـــرِهـــابـــہ دَرَکـــ✘
☜هـــمــہ چـــے بـــہ دََرََک✘
☜پــــس تــــکلـــیــف
 اون خُُدا چــــے مـــیـــشـہ کـــہ
چـــپ وراســت قـــســمشــومــیـخوردے
 تــنہــام نــمـیـذارے با معرفت؟شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95
بهِش بِگْیْـن بْیٰاد :)
قُولْ مْیدَم:)
دْیْگهـ هَرجٰا رَفْتَم بِهِش خَبَر بِدَم:)
قُول میدَم:) 
بِه هَمه حَرْفٰاشْ گُوشْ کُنَم:)
آخِه دِلَم❤️واسَشْ تَنْگ شُدِه:)
واسِه صِداشْ کهـ دَعوٰامْ میکَرد:)
بگْیـن بَرگردِه:)
دیگْه نِمْیخْواٰم :)
زنْدِگیمـو بِدوْنهـ اونْ
بِگْیـن مَرگِ مــَنــــ بْیٰاد☝️
بِگیـن هَنُْوز دُوسِشـ دٰارَم:)
بِگیـن مَن هَنُوزْ مُنتَظِرشَم:)
بِهِش بِگیْـن
بَــــرْگَـــــــــــــرد😭😭


شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95
✘ﻭﺍﺳــہ ﻣـﻮﻧـﺪﻧـتــــــــــ✘

✧✾✧ﺧـﻮﺩﻣـﻮ ﺑــہ ﻣــﺮﺩنـ ﺯﺩمـ✧✾✧

☜ﻭﻟـے ﻧـﻤـﻴـﺪﻭﻧﺴـﺘـمـ☞

•●✓ﻭﺍﺳــہ ﺭﻓـﺘـنــ✓●•

✞ﺣـﺎﺿـﺮے✞

❥❥ﺍﺯ ﺭﻭے ﺟـﻨﺎﺯمـ ﺭﺩ ﺷـے ...❥❥ :)
شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95
☜سـخـتـہ....✘✘✘
بـا عـصـبـانـیـت عـکـسـاشـو پـاره کنـی....
بـعـد بـا گــریـہ بـہ هـم بـچـسـپـونـی...شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95+ فـاطــی؟؟؟
- جونم
+ قَــلبت چہ شــــِکلیہ ؟
- این شِـــکلــے←💔→
+ عہ این ک شِـــکــَسته✘
- اره دیــگہ✔️
+ کـے اینکارو کَــرده باهات پـــســــر ؟
- بیخیال ارزش نَــــداره!
+ وَلی اینجورے کہ میمیرے😞
-  بهـــترツ
شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95✘مِِـــنََــــت کِِــــشی هــــای 🙏 بـــــی دلـــیـــل

 از هــر کـسـی

 بــه اون جُُــــراََت قََــهْْــرهـــای😏 بــی دلیــل هــم
 مــیــده

پََـــس بـــذار راحََـــــت بـِِــــره . گـــورشــــو گـــم کُُـــنـــه !!✘شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95سکـــــــوت کردم که

 غـــــرورم نشکند...

 غرورم نشکست...!

دلم نابـــــــــــود شد......
شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95هیـــــچ چیــــــز

لذتـــــ بخش تر از این نیست

ڪه یڪ نفــــــــر

احساست را بفهمد

بدون اینـــــڪه

مجبورش ڪنی ..
شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95

هیـــ﹏﹏ــچ گـــ﹏﹏ــاه ؛
بـــ﹏﹏ــه بـــ﹏﹏ــۍ تـــ﹏﹏ــو بـــ﹏﹏ــودن
عـــ﹏﹏ــادت نخـــ﹏﹏ــواهـــ﹏﹏ــم ڪـــ﹏ــرد !
یـــ﹏﹏ــا بمـــ﹏﹏ــان یـــ﹏﹏ــا
یـــ﹏ــا نـــ﹏﹏ــدارد
                       .. فقـــ﹏ــط بمـــ﹏ــان !شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95♚ عشقــــآے اِمـــروزے هَمش رَفــع نیـــآزہ
ڪـســے نمونـــدہ پـــآ حَرفِـش !

 وآقعیتہ【حَرفـــآم】
نَـڪטּ شَـڪــ بِهــش !♚


شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95
دل کســـی کـه شـکسـتــه شـده🕯

به اندازه کافی شــکســته هســت☠

بیشــتر نشــکنـش💊 که این وسط 

دست خودتـــو هم میــبـره🎭 ...!شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95خدایـــــــــا....
بــــــــازم شڪــرِت...
نه ڪســـــی
دلِــــش برام تنــگ میشه..
، نه ڪســـی عاشِقَمــه...
نه ڪســی ازنبودنَــم غصّـــه میخـــوره..
خــیـــــالَـــم راحتـــــه
به ڪســـی..
☜بعدِمرگَــم.☞

☜پــــــاسخگونیستَم...


شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95
لات بودیم ولے عشق لات نبودیم★
          گرگ بودیم ولے بے صفت نبودیم☆
              نامردبودیم ولے مردانگے مے فهمیدیم★
                   نارفیق بودیم ولے هواے رفیقموڹ روداشتیم☆ ،ترسوبودیم ولے فقط ترس ازخدا★

     ناشی بودیم ولے لاشے نبودیم☆
           مست بودیم ولے پست نبودیم★

                 فقیربودیم ولے پوڸ پرست نبودیم☆
                              بے دیڹ بودیم ولے خدا داشتیم★
                                           سگ نبودیم ولے وفاداشتیم☆
⇦بہ سلامتے هر چے مـ.رد..


شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95
بـﮧ بعضیـــ ـــــــآ بآس گفت➣

عزیزمــــــــــ ایـــــڹ راهــــــــــے ڪﮧ 

تو دارے میرے رو ➣

مــــــآ

قبلا شآشیـدیمــــ تـوش ➣

شنآ ڪنــــــے زود تـر میرســے➣

●▬▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
شاخ سنگین هات فازبالا پست متن تکست گرافی 95