جدیدترین پست های شاخ سنگین هات داغ فازبالا استاتوس 95
پست
جدیدترین متن های سنگین و مغرورانه برای تلگرام شبکه اجتماعی 95


ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺧﺮﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﺭﻧﮕﺶ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮﺩ


ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ . ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ:

ﮐﻤﻲ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ، ﺟﺎ ﺑﺎﺯﻣﻲ ﮐﻨﺪ . ﺧﺮﻳﺪﻡ ، ﭘﻮﺷﻴﺪﻡ ، ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺟﺎ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩ ،

ﻓﻘﻂ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ . ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ،


ﺑﻬﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻧﮕﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ، ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﻢ .

ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻫﻢ ، ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ. ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ .

ﮐﻔﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺮﻧﮓ ﺑﻮﺩ ،

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﻭ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ .

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﻬﺶ ﺩﺍﺷﺖ .

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺣﻤﻠﺶ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﯼ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ.

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩ.

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻔﺶ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ!!جدیدترین پست های شاخ سنگین هات داغ فازبالا استاتوس 95
پست
جدیدترین متن های سنگین و مغرورانه برای تلگرام شبکه اجتماعی 95


دلگیرم

دلم گرفته است یا دلگیرم

یا شایدهم دلم گیر است نمیدانم.....

اصلا هیچ وقت فرق بین اینها را نفهمیدم

فقط میدانم دلم یک جوری میشود

دلم که اینطور میشود غصه های خود که هیچ

غصه های همه دنیا میشود غصه منجدیدترین پست های شاخ سنگین هات داغ فازبالا استاتوس 95
پست
جدیدترین متن های سنگین و مغرورانه برای تلگرام شبکه اجتماعی 95▩ ↜ آتلـــیه مُفــت گـــیر آوردے

▩ ↜ مــیگـے مـُــدِلـَـم ➲➲➲

▩ ↜ ⒽⒺ . . . !

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

جدیدترین پست های شاخ سنگین هات داغ فازبالا استاتوس 95
پست
جدیدترین متن های سنگین و مغرورانه برای تلگرام شبکه اجتماعی 95✹ واســـم مهــــم نیـــس

✹ کـــه بقــیه ➡➠➟

✹ در مـــوردم چــے میـــگن

✹ واســم مهــــم ایـــنه کــه

✹ همـــون •●♔هستم ♔●•

✹ کـه میخـــواستـــم

✹ و از خــودم راضیــــم

✹ هــرکــے مـــا رو نخــواست

✹ راه بـاز جـــاده دراز . . . !

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

جدیدترین پست های شاخ سنگین هات داغ فازبالا استاتوس 95
پست
جدیدترین متن های سنگین و مغرورانه برای تلگرام شبکه اجتماعی 95مَن مِــثلِ تُــو نیستَــم . . .

یـاב گِرِفتَــم بِخَنــבَم و بِبَخشَــم . . .

خـُـבا نیستَـم وَلــے . . .

زیـرِ سایـَـش بـُـزُرگ شُـבَم . . . !

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

جدیدترین پست های شاخ سنگین هات داغ فازبالا استاتوس 95
پست
جدیدترین متن های سنگین و مغرورانه برای تلگرام شبکه اجتماعی 95▩ بــــــی ▂ همگــــــان ▂

✺ بـــه ✤ ســـر ✤ شـــــــود

▩ تــــو هــــم ⇣✖⇣ روش . . . !

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

جدیدترین پست های شاخ سنگین هات داغ فازبالا استاتوس 95
پست
جدیدترین متن های سنگین و مغرورانه برای تلگرام شبکه اجتماعی 95از سیــاهـی نـتــرس و راه بــــرو

♥مـــن♥

شـــب شــــروع بـشــه

مــــاهــت مـیـشـــم

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

جدیدترین پست های شاخ سنگین هات داغ فازبالا استاتوس 95
پست
جدیدترین متن های سنگین و مغرورانه برای تلگرام شبکه اجتماعی 95نه کـــــه مَغـــــرور باشَما...

نـــــه اَصلا ...

فَقط لیاقـــــت میخـــــواد

وَقتی اِســـــم مَن رو

⇨ notification ⇦

گوشیت بیـــــادツ ✘✘✘

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

جدیدترین پست های شاخ سنگین هات داغ فازبالا استاتوس 95
پست
جدیدترین متن های سنگین و مغرورانه برای تلگرام شبکه اجتماعی 95•●❤ من ❤●• یـــنــــے

تـــو یــه ⇣●⇣ جـــ.....ــمع

بـــا .:. هـمـــــه .:. ●●●

فـــ...↯❤↯..ـــرق دارمــــــــ

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

جدیدترین پست های شاخ سنگین هات داغ فازبالا استاتوس 95
پست
جدیدترین متن های سنگین و مغرورانه برای تلگرام شبکه اجتماعی 95•● مَــــن☞✘

•● دِلَـــم خوشِـــه☞✘

•● بــه نیشخنـــدایی☞✘

•● کِـــه☞✘

•● لای☞✘ِ

•● حَـــرفامه ☞✘

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

جدیدترین پست های شاخ سنگین هات داغ فازبالا استاتوس 95
پست
جدیدترین متن های سنگین و مغرورانه برای تلگرام شبکه اجتماعی 95بِــه •° کَســی°• کِـه . . .

●●● میخـــواد بِــرِه➜

▂ نِمیگَــــم نَــــرو ▂

میگَــــم صَــب کُــن •••

خـودَم تــا↓↑ جایـــی↑↓ کِـه

● میخـوای بِـری میرِســونَمِت●¡●

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

جدیدترین پست های شاخ سنگین هات داغ فازبالا استاتوس 95
پست
جدیدترین متن های سنگین و مغرورانه برای تلگرام شبکه اجتماعی 95
✤ اَ وقتــــــــے ↯↡↯ فهمـــــیدم

✧ بــا ڪـــیا مــــــیپره ●●●

✤ تــــازه فهمــــیدم . . .

✧ وقتــــے بــا مـــن بـــود

✤ اوج ↜ پــــروازش ↝ بـــود ツ

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

جدیدترین پست های شاخ سنگین هات داغ فازبالا استاتوس 95
پست
جدیدترین متن های سنگین و مغرورانه برای تلگرام شبکه اجتماعی 95↶✘ ممکنـــه ●●●

ســر کــار گـذاشتــن مـــن

بـــراتــ ✧ مثـــل ✧

آبـــ خــــوردن بـــاشـــه

ولــــے ظاهـــر ♚ اسیــد ♚ مث آبــه

هـوا ↫ خودتــو ↬ داشتــه باشـــ ! !

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

جدیدترین پست های شاخ سنگین هات داغ فازبالا استاتوس 95
پست
جدیدترین متن های سنگین و مغرورانه برای تلگرام شبکه اجتماعی 95✘✪ پِــزِشـــک نـیــســتَم . . . ✪✘

✘✪ اَمـا نــُسـخَتــو پــیچـیـدَم ✪✘

✘↩ هــِــــــــــــــــــرے ↪✘

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

جدیدترین پست های شاخ سنگین هات داغ فازبالا استاتوس 95
پست
جدیدترین متن های سنگین و مغرورانه برای تلگرام شبکه اجتماعی 95●⇠ مَــن وَقتــے حالَــم بَــده

●⇠ کلا سِـه روز طــول میکِشــه . . .

❶ روز اول گِریـِه

❷ روز دوم افسُـردِگـے

❸ روز سِــوم تَفــکُر بَراے اِنتِــقام . . .

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

جدیدترین پست های شاخ سنگین هات داغ فازبالا استاتوس 95
پست
جدیدترین متن های سنگین و مغرورانه برای تلگرام شبکه اجتماعی 95⇚ اگـه •●♛ سـرم پـاییـــنه ♛●•

⇚ وآسـه✧ سـربالـائـیـه ✧ روزگـاره

⇚ نـه شـاخ بـــوבنـت ●●●

⇚ اگــه✧ شــاخ ✧ هـــم بـوבے

⇚ وآســه مـامـانـــت بـــوבے !

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

جدیدترین پست های شاخ سنگین هات داغ فازبالا استاتوس 95
پست
جدیدترین متن های سنگین و مغرورانه برای تلگرام شبکه اجتماعی 95▦ قابـل توجــه ↫ بعضیـا↬

✤ ســـــر ➲ راتـــــــ...

✤ خفــــه ↯⇡↯ خونـــــم

▦ بــگـــیـــ.....ــر ➘➘➘

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

جدیدترین پست های شاخ سنگین هات داغ فازبالا استاتوس 95
پست
جدیدترین متن های سنگین و مغرورانه برای تلگرام شبکه اجتماعی 95↯↲ جـــــواب ↳↯ بــعــضــی ⇦ حـرفـا⇨

.:. ✘✘✘ فــــــقــــــط ✘✘✘ .:.

یـه •○↜ نفـــــس ↝○• عـمـیـــق •!•!•

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

جدیدترین پست های شاخ سنگین هات داغ فازبالا استاتوس 95
پست
جدیدترین متن های سنگین و مغرورانه برای تلگرام شبکه اجتماعی 95✪ مــن •°•°•°•✪

↓↑ ضــربـه↓↑ خــوردم

✪ تـا ○↯ قــوی تـر↯○ شــم

✪ فــردای مـــن . . .

✪مـیــتونه★زیبــا★شــه . . .

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

▦ یـکــے از ↲ قــابـلـیــتـام ↱ ایـنـه کـه

✘ طــورے مـیـــتونـــم کــســے رو

▦【 فــرامــوش】کــــنـــم ●●●

✘ کــــه انـــگار از اولـــشم نــبــوده

▦ یـنــے ✧ دیــوونــه ✧ ایــن اخلـاقـمـم ツ

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

⇙ ᓅـــک کــرב مـــارو زבه ✘ زمــیـــלּ ✘

⇙ ولــــے ↜ نــمـــیــــבونــــســـت ↝

⇙ بــزنــه زمـــیـــלּ ⇪ هـــوا ⇪ مــیـرهツ

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

⇦ چـــــــــے زدے کـــــــه ↻

⇦ فــــک ↭ مـــــیـــکــــنـے↯↯

⇦ شـــدے الــان ↫ شـــبیه↬ مــــن ؟؟

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

● ⇠ بآیـכ حآفظَمــو↯ فرمتــ↯ ڪنمـ . . .

● ⇠ بَضیــــا اَلکـــے ⇢⇣⇠

● ⇠ خآطــره پــــر ڪرכטּ !●!●!

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

⇐ درگــــیریــاے ※ ذهنــــــم

⇐ کـــ↯ــم کـــ↯ــم داره ↓▩↑

⇐ ↲مــسلحــانــه ↳ مـــیشه ツ

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

▦ فــقــط↶ פֿـ❤ــבآ ↷ مــے تــפانــב

✤ בربـاره ے مــن↫ قـضــآפت↬ کـنــב

✤ پــس↲ פֿــפآهــشــا↱ ●●●

▦ פֿــــفـــه ! ! ! ➘➘➘

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

↯ اونـــ....ــــی↯ کــه . . . ⇢⇣⇠

↫✦✧ واســـه شــــما ✧✦↬

↹ آرزوئــــــــــه ↹ ▣•▣•▣

واســــه •●♔ مـــن♔●•

↯⇩⇩ خـــاطــــرس⇪⇣⇕ !

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

✘ﺧـــــــﯿـــــــﻠـــــــﯿــــــــــــﺎ ﺑـﻬﻢ ﯾـﺎد دادن ﮐــﻪ ﻣـﯿﺘﻮﻧـﻦ ﺑـﺎﻫﺂم ﺑــــــــــــﺂزی ﮐـﻨﻦ♜

ﻣــــــــــــــﻨــــــــــﻢ ☞ ﺑـﻬـﺸـﻮن ﯾـﺂد ﻣـﯿـﺪم ﮐـﻪ ﺑـــــــــﺂزی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔـﺸﺖ داره✘

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

ﺩﺭﺳــﺘــهــ ﺑـﻌــﻀــے ﺟـﺎﻫـﺎ ﻏـﺮﻭﺭمــ ﺧــﻢ ﺷـــﺪﻩ

  ولــے...

بــهــ  ﺫﺍﺕـــ پاکـــمـــ ﻗــﺴــــﻢـــ

ﻧﻤــےزارمـ ﺑـــﺸــﻜـﻨـﻪــ

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

⬅ما➡

◀ ژن ▶ خاص بودن و داریم ▶

✌ نه ژستشو ✌

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

شـــایـعــه کــردنـــ

زمــیــن مــیــخـورمـــ 

هــه ، حــــاجیــــــ ... مــمــکــنــه مــگــهـ ؟؟ ✘

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

✘هـــه ﺑــﻪ ﺑَـﻌﻀﯿـــﺎﻡ ﺑــﺎﺱ ﮔــﻔﺖ: ﻣـَـــــﻦ " ﺭﻭﻏَــﻨـﻢ " ﺷﻤـــﺎ " ﺁﺏ" ﺧﻮﺩِﺗـَــﻢ ﺑﮑﺸﯿـــــﺎﺍﺍ،

ﺑﺎﻫـــﺎﺕ ﻗﺎﻃــﯽ ﻧِـﻤﯿــﺸَــﻢ! ﺣـــﺎﻻ ﻫـِــــﯽ ﻫَــــﻢ ﺑِـــﺰَﻥ...✘

- -- --- ---- ----- ---✘--- ----- ---- --- -- -

✘ بـــه بــعضـــیا بــاس گفت:حــســابـــی مـــنــو دور بزن . . . !

✘ خــــوبــــ کـــه ســــرتــــ گیـــــج رفــــت . . . !

✘ دوبـــاره میــوفــتی جــلــو پــا خـــودم . . . !