متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96


ﺭﺩﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻻﯾـﮏ ﮐــﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻔـــــﺘﻨﺪ ﺯیﺒﺎ ﺑﻮﺩ .
 ﻧﻤـــــﯿﺪﺍﻧﺴـــــﺘﻢ ﻣﮕﺮ ﺩﺭﺩ ﻫﻢ ﺯﯾﺒـﺎ ﻣﯿـــــــﺸﻮﺩ ؟
ﻫـــــﯽ ﺭﻓـﯿـﻖ ﻣﺠــــــــﺎﺯﯼ ﻣـــﻦ ...         
ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﻫﺎﯾـﻢ ﺩﺳـــﺖ ﺧــــــــﻮﺩﻡ ﻧﯿﺴـــت
 ﺩﻟـﻢ ﻣﯿـــــــﻨﻮﯾــﺴﺪ ﻭ ﻣــﻦ ...
 ﻓﻘﻂ ﻧــــــــﮕﺎﻩ ﻣـــﯽ ﮐﻨــــﻢ . 
 و حــــســــرت مــــی خــــورم  ﺑــــﻪ ﻋــــﺒﻮﺭ ﺭﻭﺯﻫــــﺎﯾﻢ که بیهوده به باد رفت.متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96دلتنگ شده ام
نمیدانم ! شاید برای تو
یا شاید برای دیروزهایی که باتو گذشت
از ایـــــنجا
صدایت میـــــکنم !
تو از آنــــــجا بغلم کن !
دلــــم گرفــــته


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96✘ﺑــــــﺒﯿــــــﻦ رَفــــــیــــــق

        ﻭﻗﺘــے ﺗــﻮ ﺟــﯿﺒﺖ ﭘــــــﻮﻝ ﻧَﺒـﺎﺷــﻪ

ﻗﺼـﺎﺑے ﺳَـــﺮﻩ ڪــﻮﭼــه اَم ﺑﻬﺖﺩِﻝ

          ﻧﻤــﯿﺪﻩ ﭼِﻪ ﺑـــﺮﺳﻪ ﺑــه ﻋِـﺸـﻘِــﺖ


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96شکــــســـٹ خوردـــم قبـــــــــول

 ولی رفیقــــم بــــرد...

گرفتی مطلبـو!!!✓

متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96
وقتے که قــــــــــــــهرے  !

 مواظب حـــــــرف هایت باش !
 
 بعضے حرف هاے قَهـــــــرانہ چنان زخمے
 
 بہ دل میزند ....

کہ مٓرهمِ  صد آشتے
 
 براے آن الــتیامے نیســـــت...متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96اَحمَقـانه تَریـن کارِ مُمکــن

هَر دقیقه چِک کردنِ پروفـایل کَسیه   
 به تَنـها چیزے کہ فِکر نمیکُنه
 
  تــویے


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96
سخــتِـــه

آشـنـــــا تَریـــن آدَمـِـــ زِندِگیــتــ

جورى غَـــریبِـــه بِشــه


کِـه واسـه شِـنیدنِ صـداش

 
بـه هَمــه اِلتماس کنی..


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96
یہ پسر تو عمرش✘

فقط یھ بار عاشق میشہ✓

بعدش میشه یہ✘

        ☜لاشی☞متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96رابطـہ ها همـہ شدن

 خیانت و جدایـے

تڪ باش باور ڪن خیلے بهتره

... تنهایـے😔


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96
★بَـعـدِ مَـنـ


خِیلے چیزآ آرِزوتـ میـشِهـ


حِسابـے یادَمـ توْ ذِهـنِـتـ مُرورْ میـشِـهـ💔★


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96دلتنگـــــــم...

دِلتنــــگ کســــﮯ ڪــه ...

هیـــچڪسَم نبـــود....

همــــه ڪَـــسَم شــــد...

وَ در آخـــــــر...

بـــــﮯ ڪَـــس تریـــنم...

 ڪــرد و رفـــــت.متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96
★🚫ﻭﻗــــــــﺘﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺧــــــــــــــــﯿﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ..

ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﭼــــــــــــﺸﻤﺎﺗﻮ ﺑﺒـــــــــﻨــــــﺪ .
ﺑﺒﯿﻦ ﻃــــــــﺎﻗـــــﺘـــــﺸﻮ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﻭنم ﺑﻬﺖ
 ﺧﯿــــــــﺎﻧﺖ کنه🚫متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96🍷شراب.......

هم بہ مستی‌ام💫

 💫حسادت میڪند

آنڪَااه ڪہ خمار یڪ لحظہ💫


💫دیدنت می‌شوم......!


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96حــــــاجـــــے

قــَــبــــلِ ۱۸ ســــالــــــــ

آدمــــــ عـــــــاشـــــقـــــــــ نـــمــــــیـــــشـــــــہ

فـــقــــط وابـــســـتـــــہ مـــــیـــشـــــہ


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96
تـَـ ـنـ ـهـ ـآیــی✖️

حَقــ ـه کـَ ـسـ ـی ➣
اَسـ ـت کــ ـه
خـ ـیانَـ ـــت  مـ ـیکـ ـنَد¤
امـ ـــآ
نـ ـصیـبـ کســـی ⇨
مــــ ـشـــود کـ ـه ↯
وفـ ـآ دآر اسـ ــت!متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96خـــطـــش را عــــوض ڪـــرد . . . .

💔 مــــــن مـــــانــــدم 💔

و دوســتــــت دارم هـــایــــے ڪــہ

هــیــچــوقـــت تــحویــل داده نــشـــد . . . .


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96دود "پُشْت"ِ دود ....!!!!

    بِه "یادِ" کِسی کِه....!!!!

نَفَهْمید وَلی "زِنْدِگیم"ْ بود....!!!!متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96♚مــڹ تا حــالا

عـاشـــق

نشـــدم
 فکــــر کنـــم

خــر درونـم مـــرده♚
 ┄┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96مترسک دستهایت را...

 انقدر باز نکن...

کسی نیست که تو را در آغوش بگیرد...

 تاوان ایستادگی همیشه تنهایست..


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96
تو ایـڹ دوره زمـــونــه
                   خــاڪـے باشــے
                             آسفــالتـٺ مــیڪـنڹ
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــɦεɦـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمتن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96آرومـــم...

اونقـــدر آروم...

ڪـــه بـــه زودے...

حــــتــــــــــی صـــداے...

نــــــفــــس هــــــــامـــــــــم...

نـــــــــــــمــــــــــــیـــــــشـــنــــوے..


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96
تو مجازۍ اگه با ✌تا عڪس عاشق شدۍ
         
                    از 👈من👉
               
                   به👈 تو 👉  

                👆نصیحت👆
   😒😏

👍تو خیابون  دلستر نخور مست میشیمتن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96
گفــــ: مَـن چیتَـــــم ؟؟؟ گفتَــــم عِشقـــَم♡
گفـــــ:فَقط عِشقتــــ؟!! گفتَـــــم نَفَسمے➣
گفـــــ:نَباشَـــــم چے میشہ؟؟؟ گفتَــــم: دیہ دنیــارو میخــام چیکار✖️

گفــــ:واسَــم چیکارا میکنے؟؟؟ گفتَـــــم:دنیـارو بہ آتیش میکشَــم↯↯↯ گفــــ:دوسَم دارے؟؟؟ گفتَـــــم بیشتَـــر از خــودم✔️

گفـــــ: میتــونے ثابتـــ کنے؟؟؟ گفتَـــم: لبـــــ تَر کن کافیہ!!!! گفــــــــــ: اگہ دوسَم دارے بیخیالم شو... [↯↯ همیـــــن ↯↯]


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96
سـُـرعَتـــِشـو ڪــَـم ڪَرد 󾭅󾭅

        ڪِشید ڪناڔ خیابوڹ󾭅󾭅

          شیشــِـــہ رو داد پایــیڹ 󾭅󾭅

          یـہ شَب 60 تومڹ 󾭅󾭅

√√√ نگا ڪرد ✍✍✍
 
                           دید ⇦ خواهـــَــرِشـــہ ⇨

هــــــــــHeeeــــــــــہ★ زمـیـــــڹ گِرده مَــشـــتــی...متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96صــِــــدآے تُلمبــــــــهـ هـــــآے عآشقونـــــــهـ

دآرہ میــــــآد اَز اُوטּ خـونــــــهـ !

 وَلــــــــے دُخیـــــــهـ نمیدونــــــــهـ وآســـــَش

مـِثـــــــل یــــــهـ

❂✘دَستمــــــآل✘❂میموُنـــــهـ !

ههــــــــــــــــــمتن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96
گفت سیگار میکشی؟

گفتم گاهی اوقات...

گفت گاهی اوقات یعنی کی؟

گفتم یعنی همیشه...

گفت اگه بت بگم یه نخ دیگه بکشی
میمیری چی میگی؟

گفتم

یه نخ سیگار داری...؟؟🚬


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96
۵شـــنبــــه هـــا میرفتــــم  دیــــدنش➣

۵شــــنبـــه هــــا میـــــاد  دیـــــدنم➣

مــــن جلـــو خونـــــشـــــون➢

اون ســر قبــــرم💔➣


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96
 از دستم دلخوری؟
Is typing...
Is typing...
Is typing...
Is typing...
Online
Is typing...
Is typing...
+ نه.


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96
هیچ گاه نفهمیده ام

دوست داشتن

چرا این همہ غم انگیز است
هیچ گاه نفهمیده ام چرا مےگویند
آدمها با قلبهایشان عاشق مےشوند
وقتے کہ من همیشہ عشق را
در گلویم احساس مےکنم
متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96مـــگــــر مى شود
که تـــو دوست داشتن بلد باشى
و
مـــ ـــن تنها سفر کنم
تـــ نـــ هــا عکس بگیرم
تنها قدم بزنم
حتــى تنها با خودم حرف بزنم
و من چقدر دلم مى خواهد
یک نفر همیشه
 ؛؛؛دلــ❥ـش برایم تـــنــگ شود...


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96
ایــــــــن دلــــــ♤ـتــــنـــگـــــیـــ هــــایــــم
بـــــــــــــــــغــــــــ♧ـــــضــــــــــ هــــــایــــــم
را نــــــــــــــمـــــــــیـــــــدانـــــــــ♧ــــــــــم
دلـــــــــــــــیـــــــلـــــــــشــــــــــــــــــــــــ♡
چــــــــــــــــــــــیــــــــــســـــــــ●ـــــــــتــــ؟
غـــــــــــروبـــــــــــــ جــــــــــــمــــــعــــــه!!
یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
نــــــــــــــــــــبـــــــــــــودنـــــــــتـــــــــــ•


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96
سکسکه ام گرفته بود

گفتم مرا بترسان

 دستانم رارهاکردی

"نفسم" بندآمد...!!

چه حراج بی نظیری بود . . .

قلبی که ارزانی تو شد ! ! !

اما تو که کاسب ماهری بودی چرا . . .

ارزان فروختی قلب آکبندم را ؟ ! ؟

ضرر کردی . . . ضرر ! !


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96
تایپ میکنی براش...
تایپ میکنی براش...

اشک میریزی...

از دلتنگیات بازم تایپ میکنی براش...
وقتی دلت اروم شد...

همشو پاک میکنی...

این قصه ی دلای تنها..❤️

.


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96
میدونے ڪجاے شڪست عشقے سختہ ؟؟
" غیرتش " .......
وقتے مے بینے تن عشقت ڪہ قرار بود
تـــــو آغـــــوش تــــو بخوابہ
شبا تو آغوش یڪے دیگہ آرومِ ......
خــــــدایـــــا .....
یــــــا غــــــیــــرتـــــم را بــــگــــیر ......
یــــــا فــــڪــــرش را ......
و یـــــــــا جـــــــــانــــــــم را ......متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96★بــه من کــه رسیدی🚶🏃


چــــه قدر سرت شلوغ شــد😏


میدونستم پاقدمم خوبه ولی نه
 دیگــه انقدر !★


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96
غـَمـِت چیـِه ؟ ↯↯↯

∼آدَم با حـَرف ِراسـت ∼
✷داغون شــــِه✷
≈بـِهتـَر اَز ایـنه با دروغ ≈
✵آروم شــــِهمتن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96از هـــــمـــــون↻

 شبـــی کــــــه

 نگفــت☜ شــب خــــوش

 فهمیـــــدم⇩

 شبـــاش با یکـــــی دیگـــــــہ ✖️

 خــوشــــــــــه ...😔💔🚬


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96
گآهـــــی

اِنــقـــدر

ڪلآفه ای ڪه

زورت بـــــه هیـــــچی

جز دیلــیت اڪآنت

نـمیرســه..


متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96
نبـۅدنـش ۅاسـم سختـــہ

امـا بـۅدنــشم دیـگہ ...

هیـچ حسـے بـِـم نمیـدہ

میفهمـے ڪہ !!
متن های جدید عاشقانه فازبالا سنگین تکست گرافی 96

جدیدترین پست های تلگرامی برای گروه های شاخ

جدیدترین پست و عکس و عکس نوشته برای تلگرام 95 96