فاز لش | جدیدترین پست های شاخ و تیکه دار | نکافان

جدیدترین عکس نوشته های شاخ با متن سنگین

جدیدترین اس ام اس های تیکه دار تعنه دار فازسنگین هات داغ | نکافان | nekafun
♚ بیچـــــاره مَن <<<<<<

ڪِہ هًمـــــہ گٌفتًڹ مآشاللّہ

⇦بیــــــــــشتًر از سِنِشـــــ میفَہمہ⇨

↩️ اما هیچڪســـــ نفہمید ڪہ↻

 بیشـــــتر از سنـــــم سَختے ڪِشیدِم

و بَراےِ فَہمیدَڹ هَرچـــــیزے  
   
-_-_-_-_-تـاواڹ دادَم-_-_-_-_- ♚فاز لش | جدیدترین پست های شاخ و تیکه دار | نکافان

جدیدترین عکس نوشته های شاخ با متن سنگین

جدیدترین اس ام اس های تیکه دار تعنه دار فازسنگین هات داغ | نکافان | nekafun☜ بـــہ ســلامــتــے


اونــے ڪـــہ لاشــے نیســت


 ☜ چـوטּ خــوب میـــבونـــہ


 בل واســہ بـازے نیـســت✘♚فاز لش | جدیدترین پست های شاخ و تیکه دار | نکافان

جدیدترین عکس نوشته های شاخ با متن سنگین

جدیدترین اس ام اس های تیکه دار تعنه دار فازسنگین هات داغ | نکافان | nekafun♚فـــقط یچــی میـــگم

خوب گــــوش کــــن

تا یــچیزی رو از دست نــــدی

قدرشـــو نمیدونـــی

ختـــم کلــامـ♚
فاز لش | جدیدترین پست های شاخ و تیکه دار | نکافان

جدیدترین عکس نوشته های شاخ با متن سنگین

جدیدترین اس ام اس های تیکه دار تعنه دار فازسنگین هات داغ | نکافان | nekafunدوسِش داشـــــتے؟
  رَوانیـــــش بودَم
- اَلاڹ چے؟
 حِسَـــــم تَغییرے نَڪردِہ
-پَس چِـــــرا بَرِش نِمیگَردونے؟
  چوڹ هیچ حِســــے بِهِــــش نَـــــدارَم!
- وا!!یَنے چے؟مَگِہ نِمیگے رَوانیشے؟
  مَڹ رَوانیہ اونیَـــم ڪہ بود#نَہ اینے ڪہ هست


فاز لش | جدیدترین پست های شاخ و تیکه دار | نکافان

جدیدترین عکس نوشته های شاخ با متن سنگین

جدیدترین اس ام اس های تیکه دار تعنه دار فازسنگین هات داغ | نکافان | nekafunخٌــ💫ــــــــدایـــا
حَـــواسَـــت هــســت❓
صِـــــداى 🎶 هــــــق هِـــــقـــــهـ😢گـــــریـــــ😭ـــــه ام
از هَـــمـــان گـــــلــویــى
مــى آیــَـد کـــه تـــــو👈🏻💫
از رگ گَــردن😓
بـــــه آن نــزدیــــــک تــرى
فاز لش | جدیدترین پست های شاخ و تیکه دار | نکافان

جدیدترین عکس نوشته های شاخ با متن سنگین

جدیدترین اس ام اس های تیکه دار تعنه دار فازسنگین هات داغ | نکافان | nekafun
☜نَه اِلتِمٰاسِش کَردَم☞
 ✘نَه خیرهْ خیره نِگاهش✘
 ⇜فَقَطْ آهے کِشید‌َم⇝
وَ
سکوت کردَمْ
 هَمین آـــــــهــــــ بَراےِ تمامِ
 زِندِگے اَشْ کافیستْ
 بُگذٰارْ بِرَوَد....
 👟همْسَفَرِ "رٰاهِ" مَن کِه نَشُدْ!!!👟
 دَرْبِــــــــــدَرِ "آهِ" مَنْ کِه میشَوَدْ..😭فاز لش | جدیدترین پست های شاخ و تیکه دار | نکافان

جدیدترین عکس نوشته های شاخ با متن سنگین

جدیدترین اس ام اس های تیکه دار تعنه دار فازسنگین هات داغ | نکافان | nekafunبــــه ⇩بـعـــضیا⇩بـــاس گــــفـت:

✖️مــنـــو ✖️خــــــوب بــبـــیـن!!!

دیــــدی؟؟؟

 حالا بـــرو ⇦گــــمـــشـــــو⇨

کــــه دیـــگــه  تــــــو خوابــــتـــم

مـــثل✖️منــــو✖️ نمیبینـــیفاز لش | جدیدترین پست های شاخ و تیکه دار | نکافان

جدیدترین عکس نوشته های شاخ با متن سنگین

جدیدترین اس ام اس های تیکه دار تعنه دار فازسنگین هات داغ | نکافان | nekafunخیلیـْـْـْـْـٍٰـٍٓـٍٰـٍٰـٍـٍٰـٍٰـٰٰـا

        تـْـْـْـْـٍٰـٍٓـٍٰـٍٰـٍـٍٰـٍٰـٰٰـو بـْـْـْـْـٍٰـٍٓـٍٰـٍٰـٍـٍٰـٍٰـٰٰـاغ

 نبـْـْـْـْـٍٰـٍٓـٍٰـٍٰـٍـٍٰـٍٰـٰٰـودن

           امـْـْـْـْـٍٰـٍٓـٍٰـٍٰـٍـٍٰـٍٰـٰٰـا

 بعـْـْـْـْـٍٰـٍٓـٍٰـٍٰـٍـٍٰـٍٰـٰٰـد

         فهمیـْـْـْـْـٍٰـٍٓـٍٰـٍٰـٍـٍٰـٍٰـٰٰـدیم

 باغبونـْـْـْـْـٍٰـٍٓـٍٰـٍٰـٍـٍٰـٍٰـٰٰـن

        هـٍٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍـٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍـٍـٍـٍــٍـٍٰـٍٰـٍٰʘ͜͡ʘَـٍٰـٓهفاز لش | جدیدترین پست های شاخ و تیکه دار | نکافان

جدیدترین عکس نوشته های شاخ با متن سنگین

جدیدترین اس ام اس های تیکه دار تعنه دار فازسنگین هات داغ | نکافان | nekafunهــــــــــــی روزگار...!
.
.
 سلامتی پسری که از داداش عشقش کتک خورد ...
عشقش ازش پرسید :چرا توهم کتکش نزدی؟ سرشو پایین انداخت و زیر لب گفت:اخه چشماش شبیه تو بود ...فاز لش | جدیدترین پست های شاخ و تیکه دار | نکافان

جدیدترین عکس نوشته های شاخ با متن سنگین

جدیدترین اس ام اس های تیکه دار تعنه دار فازسنگین هات داغ | نکافان | nekafunبــا چـشـمــانِ خـــیـــس

دنـبـالِ سنـگ قـبـرم مـیـگـشـت

امـا یـادش نـبـود روزے ڪــه

بهم گـفت :

 گــورت را گُم ڪـــن
فاز لش | جدیدترین پست های شاخ و تیکه دار | نکافان

جدیدترین عکس نوشته های شاخ با متن سنگین

جدیدترین اس ام اس های تیکه دار تعنه دار فازسنگین هات داغ | نکافان | nekafunرفیقم گُفت: میشناسیش؟؟

                   صَدتــا خاطِره اُومد جِلو

  یه لَبخَـند زَدم

گُفتَم نه کیه ؟؟

       گُفت:عِشقمه..

#:)فاز لش | جدیدترین پست های شاخ و تیکه دار | نکافان

جدیدترین عکس نوشته های شاخ با متن سنگین

جدیدترین اس ام اس های تیکه دار تعنه دار فازسنگین هات داغ | نکافان | nekafun
خــیـــالـــم ↽راحـت⇀

↶ بـــود ازت↷

#ولـی ⇜خـیـــانت⇝

 #راحت ↶بود واســـتفاز لش | جدیدترین پست های شاخ و تیکه دار | نکافان

جدیدترین عکس نوشته های شاخ با متن سنگین

جدیدترین اس ام اس های تیکه دار تعنه دار فازسنگین هات داغ | نکافان | nekafun ﻳﻪ ﻭَﻗﺘﺎﻳـے ﻫَﺴﺖ ...󾭓
        √  ﻧﻪ " ﮔﺮِﻳـــــﻪ ﻛَﺮﺩﻥ " ﺁﺭﻭﻣﺖ ﻣﻴــــ ﻜﻨﻪ ...  
 √  ﻧﻪ " ﻧـــــــــفـﺲ ﻋﻤﻴﻖ "
    √ ﻧﻪ " ﻳﻪ ﻟﻴـــــﻮﺍﻥ  ﺁﺏ ﺳَــــــــﺮﺩ ..."
     √ ﻧﻪ " ﺩٰاﺩ ﺯﺩَﻥ " ...
        ﻳﻪ ﻭﻗﺘﺎﻳــــــــے ﻫﺴـــــﺖ ﻛﻪ
          ﻓﻘﻂ...
                      نــــیاز داری
           یکى  online شه.فاز لش | جدیدترین پست های شاخ و تیکه دار | نکافان

جدیدترین عکس نوشته های شاخ با متن سنگین

جدیدترین اس ام اس های تیکه دار تعنه دار فازسنگین هات داغ | نکافان | nekafunاز سکـــوتــم بتـــرس ...!

وقتــی که ساکـــت می شوم ...

لابـد همــه ی درد دل هایــم را بــرده ام پیش خــــدا ...

بیشتر که گوش دهــی ..

از همــه ی سکوتـــم .. از همــه ی بودنــم ..

یک "آه" می شنـــوی ...

و باید بترســی ..

از "آه" مظـلـومـی که فریــاد رسـی جز خـدافاز لش | جدیدترین پست های شاخ و تیکه دار | نکافان

جدیدترین عکس نوشته های شاخ با متن سنگین

جدیدترین اس ام اس های تیکه دار تعنه دار فازسنگین هات داغ | نکافان | nekafun◀️☜←✘♞دختـــــــر دلتنگی اش را جار نمیزند♞✘→▶️
◀️☜←✘♚ناراحتی اش را نشان نمیدهد♚✘→▶️
◀️☜←✘♣️دختر دلش که میشکند♣️✘→▶️
◀️☜←✘★شاید سکوت کنـــد★✘→▶️
◀️☜←✘♥️اما از درون طوفانـی میشود♥️✘→▶️
◀️☜←✘♟دختـر به جای شکستن شیشه و فریاد زدن♟✘→▶️
◀️☜←✘◆فقط >>بغض میکنــد◆♟✘→▶️فاز لش | جدیدترین پست های شاخ و تیکه دار | نکافان

جدیدترین عکس نوشته های شاخ با متن سنگین

جدیدترین اس ام اس های تیکه دار تعنه دار فازسنگین هات داغ | نکافان | nekafun○●خیلے سَخته وَقتے بلاکتـ کَرده●○
 امــــــــــا
تو
هَرشَبـ
بهشـ
پے ام
میدے
دوستتـ دارمـ عشقَمـ شَبـ بخییرفاز لش | جدیدترین پست های شاخ و تیکه دار | نکافان

جدیدترین عکس نوشته های شاخ با متن سنگین

جدیدترین اس ام اس های تیکه دار تعنه دار فازسنگین هات داغ | نکافان | nekafun
هَــمـــــــِه مــــــــیگَــنْ نــاراحَـــت نَــــــــــــــباشْ☞

↜خُـــــــــــــدا↝جـــــــــــایِ حَـــــــــق نِـشـــــــــــَستِـه➜

   ⇦خُــــــــــــــــــــــــــدا⇨

مـیشـــــــِـه بُـلَنـــــــــد شـــــــی حَــــــــق جـــــــــایِ خـــودِشْ بِـــشیـــــــــــــنِه!؟فاز لش | جدیدترین پست های شاخ و تیکه دار | نکافان

جدیدترین عکس نوشته های شاخ با متن سنگین

جدیدترین اس ام اس های تیکه دار تعنه دار فازسنگین هات داغ | نکافان | nekafun
☜ هِـــی #میـگه  


قِیــدِ  #مَنو بِزَنـ !


خُب  #لَعنَتـــی


اَگه  #آسونـه


تو قِیده  #اونو بِزَنـ ☞فاز لش | جدیدترین پست های شاخ و تیکه دار | نکافان

جدیدترین عکس نوشته های شاخ با متن سنگین

جدیدترین اس ام اس های تیکه دار تعنه دار فازسنگین هات داغ | نکافان | nekafun