شاخ سنگین استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار فازبالا مغرورانه 95
شاخ سنگین استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار فازبالا مغرورانه 95
شاخ سنگین استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار فازبالا مغرورانه 95

✔️←تو هر چقد میخوای →✔️


♔بــــــــــُـــــر♔


☜بزن…


↙️آســـــــــش↙️


⬅️↯من↯

بودم که از دستت رفتم!
♚ اونـــی کــ داریـــــ
خــــودتــــو
واســــشــــ
جـــــر میــــدیـــ
لبـــــاس تــنـــشــــ
سلـــــیـــقــه
مـــــــــنهــ
گــــفـــتم در جــریــــان بــــاشــیـــ ♚
خدا حافظ عشق من ♥️

✔️میرم   ↯ღ

✔️نمیـخوام   ↯ღ 

✔️عشــــــــــقی رو   ↯ღ

✔️که از ترحم باشه   ↯ღ ✔️مـیرم   ↯ღ

✔️تااونی رو   ↯ღ 

✔️کـــــه میــخـــای   ↯ღ

✔️شاید پـــــیدا شـــــه   ↯ღ

                     خدا حافظ عشق من ♥️
↯↯ﻣﺎ ﻣﻌﻤـــﻮﻻً ﻻﺱ ﻧﻤﯿﺰﻧﯿـــــﻢ...O_o

 ﻣﮯﺷﯿﻨﯿــــﻢ ﯾﻪ ﮔﻮﺷـﻪ ✘ﻻﯾـــــــﮏ✘

 ﻣﯿﺰﻧﯿـــﻢ...√√⇧⇩ ↙️ﺷﻤــﺎ ﺑـــﺰﻥ... ﮐَﻤِـﺖ

 ﺑـــﻮﺩ ...ﺑﺎ ﻧـــﻮﻥ ﺑــﺰﻥ...

روی قبرم بنویسیدبه یک خط درشت...
حسرت دیدن دلدارمراآخرکشت..
بنویسیدکسی گریه برایم نکند..
چون که خوردم زهمه خنجرآلوده زپشت..
بنویسیدکسی گل نگذارداینجا..
جزگلم هیچ گلی بوی ندارداینجا..
شمع آریدکه باسوختنش برقبرم..
خودبسوزدوزدل اشک ببارداینجا..
بنویسیددر این قبرکسی رفته به خواب 
که شده آرزوهایش همگی نقش برآب..
درپی یار روان بودلیکن افسوس..
یارواوبودخیالی فقط ازجنس سراب..
بنویسیدتوقف نکندهیچکسی..
نشود هیچ کسی مدعی همنفسی..
زنده بودم به خداهرچه کشیدم فریاد..
نه کسی بوددراین شهرنه فریادرسی

گــردَڹ کـُــلـفتا ومَشـــتـــے هاے🔪
کـوچِہ بـازار هَمـہ یـا اِعدام شُـدن⛓
یا زیر حکمَـن یـا کارتـوڹ خـاب⚖
پـَـس حـَواستـو جَـم کُن✋
ایـنجا دیگہ مَـجازّیـہ📱
جـْون جَـدِّتــــــ🙏
چُـــسے نَـیا✘
هــــــر چـــــــہ آدمـــــــــــ دورتـــــــہ
 
از مــــــــــــآ آویزونــــــــــــــــــہ

بـــــہ ســـــــآز مـــــا میرقصـــــــہ

واســــــــہ تــــــــــو میخونـــــــــہ 󾭻

             هــــــــــــــــــــــہپشیمون نباش؛
گرگ بودن تقاصش مرد بودن و؛ مرد بودن تقاصش گرگ بودن،
پشیمونیو بزا برا روزگار که به هر کفتاری وفا کرد و به ما نه؛
زوزه بکش که یه روزی این جنگل زوزه هاتو به گوش دنیا میرسونه…
❐ بــــَعْـضــىّ وقـْــتــآ بـــآسً بـــِرى ➠ 
             
                ♝ جــــِلـُـوىِ بـــَ؏ـضـًـیــْآ وآیْــــسًــىّ ⇫
               
               ₪یه کاااام از سیگارت ُبـــٍـِڪٍــِشــٌـىّ❣
           
                ✵بــــَ؏ْــכ فوت کنی تو صورتش ヅ 

                                 【 بـــِـــــّـــگــًى 】

                      ☜بدجور رو ٱعـــْصًــابــمی❂
به همــــــــــــــــــــــــه ↶ 
میگفـــــــــــتی آبجــــــــــی ✘ ولـــــــــــی ✘ 
 ✘ نمی دونـــــــــــم چــــــــــرا ✘ رژلـبــــــــــ آبجــــــــــیات ✘ یقـــــــــه ی ✘ ?? لباستـــــــــو کثیــــفـــــــ میکـــــــــرد ↶ ツ

چرا سیگار کشیدے؟!
○کسے مواظبم نبود تنها بودم
●چرا ادامه دادے؟!
○ارومم میکرد خیلے وقت بود داغـون بودم...
●چرا اول یہ نخ میگرفتے الان یہ بستہ؟!
○چون تازه فهمیدم چقدر درد داشتم  و زخمام از کیا بوده
●چرا سیگارو رو دستت خاموش کردے؟!
○چون یادم بمونه هرچیزیو زیاد بہ خودت نزدیک کنے میسوزونہ...
●چرا اینقدر سنگین کام میگیرے؟!
○دست من نیست فک کنم دردام و خستگیام سنگین ترن...
●نکش بده ...ادامه نده...ریہ هات داغون میشہ ...
○ [ ههه ریــہ چیہ خـــــودم داغـــوون شُـدم ] ○

بدتر از لــــاس وگـاس

مملڪتو ورق بزنے
لــــاش بگــاس 

اینجــــــــــا
عشقو♥️با یڪے تمرےن 
میڪـــــنن 
رو یڪی دیگہ اجرا میڪنن
.
چـایی که ســـردمـــیــشـــه🙂
روش اب جـوش مــیـریـزن گـرم مـیــشــه🙃
درسـتــه گـرمــ مـــیـشــه امــا کـمــرنـگ🙁
رابــطـه مـــاادماهــمـیــنــه👌 
رابــطـه رومـــیشـه دوبـاره زنـــدش کـــرد❤️
امــا نـــه مــثــل قـــبــل💔

مــــــــــن بہ تـــــو....
"حــــــــــس عجیبـــــے "دارم!
حـــــس یـــــک تشــــــــــنہ بہ آب...
حس ابـــــری کہ،پـــــر از بــــــــــاران اســــــــــت
حــــــــــس پــــــــــرواز پــــــــــرنده ،تــــــــــا اوج
حــــــــــس خـــــوابـے آرام،پُــــــــــر ز رویــــــــــای بهــــــــــار
حــــــــــس رفــــــــــتن و رسیــــــــــدن با شــــــــــوق
‌"عشــــــــــ♥️ـــــق "بــــــــــاید کہ چنین
"حــــــــــــــــــــس عجیبــــــــــی "بــــــــــاشد..

اِنقَــــــــــدر 
 حَــــــــــقِ تــــــــــو مجــــــــــازے بِهــــــــــم دادَن لَقَبــــــــــ قــــــــــارےツ↻

 چــــــــــاقــــــــــالا بــــــــــا دسیســــــــــہِ هـــــاشــــــــــون نمیــــــــــتونَـــــن بُڪُنَـــــن پُشتِمون ڪـــــارے↻

مَـــــن وَحشـــــے میشَــــــــــم وقــــــــــتے میزَنَــــــــــم اَســــــــــیــــــــــد و مــــــــــارے↻

طَــــــــــرفــــــــــدارام پُشتَمَــــــــــن از غَــــــــــربـــــ تــــــــــا ســــــــــارے↻

 حَــــــــــرفام تمــــــــــوم شُد حــــــــــاجے نَدارے ڪارے بــــــــــارے

خــــــــــدایا دریاب این بنده ات را...

 بنده اے کہ تو خنده هاش گفت:
            خـــــــــــــــدایا شـــــــــــکرت !!
و تو گریہ هاش گفت:
            خــــــــدا بــــــــــزرگه !!
و وقتی ادمات دلشو شکستن گفت: 
مــــــــــنم خدایے دارم★

⛔️یـــّهـــّ چـــّیـــّزّوّ مـــّیـــّگـــّمـــّ
هـــّمـــّهـــّ بـــّدّوّنـــّنـــّ👆👇
🚫مـــّـــــنـــّ🙋
🚩درّســـّتـــّهـــّ وّاّســـّهـــّ خـــّوّدّیـــّاّ یـــّهـــّ نـــّمـــّـهـــّ لـــّوّســـّــــــــــمـــّ😊
🔞امـــّـــــــــــــــاّ✋
➿واّســـّهـــّ دّیـــّگـــّـــــرّوّنـــّ👉👈
🔱نـــّاّفـــُّـــــرّمـــّ دّیـــّوّســـّــــــــــمـــّ👌
🔳پـــّســـّ
🚫 هـــّـرّرّرّے🚫
⛔️بـــّزّاّرّ تـــّوّ هـــّمـــّیـــّنـــّ فـــّـــــاّزّ ➕ مـــّثّبـــّتـــّـــــمـــّ ➕ بـــّپـــّوّســـّــــــــــمـــّ⛔️
🚩چـــّوّنـــّ اّگـــّ بـــّخـــّوّاّمـــّ ⚠️ســـّـــــگـــّ⚠️ شـــّمـــّ
⌛️دســـّتـــّ وّ پـــّاّتـــّـــــوّ بـــّهـــّ زّمـــّیـــّنـــّ مـــّیـــّــــــــــدّوّزّمـــّ!
حـــّتـــّیـــّ اّگـــّ بـــّعـــّـــــدّشـــّ🔚
♨️تـــّوّ آتـــّیـــّشـــّ🔥دوّســـّتـــّ وّ دّشـــّمـــّنـــّ بـــّســـّــــــــــوّزّمـــّ....
بـــّهـــّ هـــّرّکـــّےخـــّوّبـــّےکـــّـرّدّمـــّ فـــّکـــّرّکـــّرّدّ وّظـــّیـــّفـــّمـــّــــــــهـــّ....

                      هـــّــــــــــHehــــــــــهـــّ

اّمـــّاّ نـــّدّوّنـــّســـّتـــّ اّیـــّنـــّ یـــّکـــّےاّزّ خـــّصـــّوّصـــّیـــّاّتـــّهـــّ عـــّتـــّیـــّقـــّمـــّــــــــهـــّ......گــــــــــاهے اوقــــــــــات آدَم یہِ رفتــــــــــارایی میبیــــــــــنہِ از آدَمــــــــــا میــــــــــگیــــــــــره آتیــــــــــش✖️ツ

✍ دوستـــــ دارے بــــــــــا رفتــــــــــاراےِ سَــــــــــردِتــــــــــ بُڪُــــــــــنے عــــــــــاصیــــــــــش✖️ツ

✍ بہِ سَــــــــــڴ دِل بِبَنــــــــــدے ارزِش داره بہِ ایــــــــــن آدمــــــــــاےِ تـــــو خــــــــــالے ڪہِ ذاتشــــــــــون معــــــــــلوم نیس چے داره قــــــــــاطیش✖️ツ

 ✍ اونــــــــــا واسِ عـــــذابتــــــــــ نفره اَول میــــــــــذارَن پــــــــــاپیش✖️ツﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﮔﺮ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﺎﺷﻲ " ﻫﺮﺯﻩ ﺍﯼ ... "
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺵ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﺎﺷﻲ " ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺍﯼ ... "
ﺍﮔﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺷﻲ " ﺧﺮﺍﺑﯽ " ....
ﺍﮔﺮ ﺳﺮﺩ ﺑﺎﺷﻲ ﻻﺑﺪ ﻗﻴﻤﺘﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ !!!
ﺑﻬﺮﺣﺎﻝ ﺗﻮ ﺧﺮﻳﺪﻧﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺧﻮﺍﻩ ﻧﺮﺥ ﻛﻢ ﺧﻮﺍﻩ ﻧﺮﺥ
ﺯﻳﺎﺩ !!!
ﺩﺧﺘﺮﻙ !!
ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻝ ﺷﻴﺮ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ..
ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ " ﻣﺮﺩ " ﺑﺎشی ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍنی " ﺯﻥ " ﺑﻤﺎنی

 از سیــــــــــگــــــــــارَم میــــــــــگیــــــــــــــــــــرَم کــــــــــام➣✖️

✍ بـــــا ڴــــــــــوه خــــــــــوریـــــاتـــــون نمیفتَــــــــــم تــــــــــــــــــــو دام✖️ツ

✍ تــــــــــو مــــــــــوشی و مَــــــــــن دنبــــــــــالِ شِڪــــــــــارَم مِثــــــــــلِ تــــــــــام✖️ツ

✍ دشمنــــــــــام همیشہِ بودَن خــــــــــام✖️ツ

✍ بــــــــــاقافیہِ هــــــــــام گُنده گــــــــــوزا  شُدن رام✖️ツ

✍ کص خــــــــــوارِ بَدخــــــــــوام من همیشہِ واسِ جنگ پوتیـــــن بــــــــــوده تو پــــــــــام ✖️ツ

✍ شڪستــــــــــ نمیخــــــــــورم  ڪہِ باشَم دنبــــــــــالِ انتقــــــــــام✖️

✘ﺑﻪ ﺑﻌﻀــــــــــــﯽ ﻫــــــــــﺂ ﺑـﺂﺱ ﮔُـــــــــــــﻒ✘ 

 
☜♚ﺗـــــــــﻮ اﮔـــــــــﻪ ِ ﺑِــــــﺰﻥ ﺑــــــــــــﻮﺩﯼ


 ﺑـــــــــــﺂﯾﺪ ﺍَﻟـﺂﻥ ﺍِﺳﻤـــــــــــﺖ


 ‏[ ﮊﯾﻠـﺘـــــ✖️ ــ ‏] ﺑــــــــــــــﻮﺩ♚


?ایـنـو جـ✖️ـدے مـــیــگَـــم
تف تـوو عَــقـل  اونایـــ?ـے کِـه 
بـَـدبـَخـتـیـو رُو 
تـو ایـن مےبینَـن کِـه یِـه لـ✖️ــاشے
وِلِـشـون کرده رَفــツـتِه 
اٌلاغ
اینا زَنــگ تَفریحِ زِنــدِگیــهِ..?
ناراحـتے نَـدارهِ
بـِفــــهم

✘↙️ لآس شـــُــدہ ڪــِـلآس ، سـِڪـــــس شــُـــدہ روآل ↘️✘ ✖️↞ آخـَـرشــــــم میـگــــــن شِڪَســـت عشقـــــــے خـُوردیـــــــــم و رَفتیــــــــــم بـــــــﮧ گــــــــــــا ↠✖️ ⇜هــــHeHــــه⇝
بــٰٓـٓـٓاس بگــــٓٓـٰٓـٓـٓم ← اَگـــه تـــو بـــا یــه

 رٌول گــُل میـــری تـــو فَضــا ☞

               لـٓٓـٰٓـٓازِمـــ بـٓٓـٰٓـٓه ذِکــٓٓـٰٓـٓـٓره بِگَمــــ 

مــٰٓـٓـٓن بــا یـــه شیشــــٓٓـٰٓـٓـٓه اَلکــــٓٓـٰٓـٓـُٓل

 دُنیــٓٓـٰٓـٓـٓارو میبَــٓٓـٰٓـٓـٓرَمــ رو هـــــٓٓـٰٓـٓـٓـَوا ☞

پَســ اِنقــــٓٓـٰٓـٓـٓد گــُل گــُل نَکُــــٓٓـٰٓـٓـٓـن..

 غُنچــٓٓـٰٓـٓـٓه ی بـٓٓـٰٓـٓـٓابـٰٓـٓـٓایــــٓٓـٰٓـٓـٓـی.. ☜بـِه بـــَعضـیـا بـاس ڪَفـت:

↜❂✘ ﺗْــٓﻮٰ ﺧـْﻮٰدــْﺗٰ ﮔـﺎﻭٰﻯٰ ➘➘

☜ ﺩﻳـٰٓـٓﮕٓـٰﻩٰ

】 ﺷْٓـﺍﺧـْٰـ 【 ﺷْـﺪﻧٰـﺖْ ﻭٰﺍٰﺱٰ چٰٓـٓﻴـﻪ ٰ؟ ✘❂↝

✠ ﻫــٰٓـٰٓـٰٓـٓٓـٰٓ ʘ͜͡ʘ ـــٓٓـه


مــ⇡⇡⇡ـشـکل از اونــ⇄ــجایے 

شـ←ــروع شـــد کہ ســـ⇡⇡ـطح 

در آمــ⇡⇡ـــد بـــعضــیا از ســ←ـطح


فـــ⇄ـرھنگـ⇡ــیشـون جلــ⇄ـو زد..😏
ههــــــــــــــــــــ

بِـبیــــٓٓـٰٓـٓـٓن دُخـــــے:

وقتـــــٓٓـٰٓـٓـٓے کـــــــــہ دارے...

گُنــٓٓـٰٓـٓـٓـده تَـٓٓـٰٓـٓر اَز دَهَنـٓٓـٰٓـٓـِتــ حـٰٓـٓـٓرفـــ

 میـــٓٓـٰٓـٓـٓزنـــٰٓـٓـٓـے💢

مُنتَـظِــــٓٓـٰٓـٓـٓـر جِّــٓٓـٰٓـٓـٓر خـٓٓـٰٓـٓـٓـوردن دَهَنـِتمــــٓٓـٰٓـٓـٓ

 بـٓٓـٰٓـٓـٓـاش🔪 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
.ﻫَﻤــٓٓـٰٓـٓـٓﻪ ﺣٓٓـٰٓـٓـَٓﺮﻓـٓٓـٰٓـٓﺎتـٓٓـٰٓـٓـٓـْ ﺟُﻠــٓٓـٰٓـٓـٓﻮ

 ﻣَـٓٓـٰٓـٓـٓﻦُ ﺍَﻣﺜـٓٓـٰٓـٓـٓﺎﻝِ ﻣَــٓٓـٰٓﻦ ﻗَﻼﻓــٓٓـٰٓـٓـٓﻪ

ﻣــٓٓـٰٓـٓـٓﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻧَﺴﻠـٓٓـٰٓـٓـٓﯽ ﺷــــٓٓـٰٓـٓـُٓﺪﯾﻢ

 ﮐـٓٓـٰٓـٓـﻪ ﻫَﻤـٓٓـٰٓـٓـَٓﺮﻭ ﻣﯿﮑُﻨـٓٓـٰٓـٓﻪ ﮐَﻼﻓــٓٓـٰٓـٓـﻪ

ﭼـٓٓـٰٓـٓـٓﻮﻥ ﯾـٓٓـٰٓـٓـٓﺎﺩ ﺩﺍﺩَﻥ ﺑــٰٓـٓﻪ ﻣـٓٓـٰٓـٓـٓﺎ

 ﭼَﭗــــٓٓـٰٓـٓـٓ ﺑُﮑُﻨﯿـٓٓـٰٓـٓـٓﻢ ﻭ ﺭﺍﺳتــٓٓـٰٓـٓـٓـ

 ﮐـٰٓـٓـٓـَﺮﺩِﻥ ﺧَﻼﻓــٰٓـٓـٓﻪ