شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95

شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95


میخـــــوام بهت بگم برو👈🚶
ولے میشناسم خودمو😎 تورو👸....

میدیم فحش❌ بهم اما ‼️پشت هم هستیم👫 حتے اگه صد تا راه ♨️باشه جلو👆
باهم👫 روزا🌅 بد 😒بودیم شبا🌌 خوب😊
ماه 🌙قصـــــه 📄میگفت برامون❤️
من😍 میگرفتمت 🙌در آغوش💑 فراموش 😕میکردی بدیامو😋 براے اون شب🙈


شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95



عـــــــشــــــــــــــق یعنی:😝
پسر کوچولوم بیاد😍
با اخم بهم بگه:😡
مامان چرا جلو بابا
روسری سرت نمی کنی؟؟؟🙇
بعد اقامون بخنده
و لپشو بکشه بگه:😂
من شوهرشم توله...👪
اونم هی داد بزنه بگه:
تو هیچی نگو بابا😕
مامان جواب منو بده👿 ببینم؟؟؟



شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95



درد دارد
وقتی با کسی حرف گفتن نداشته باشی 🙊
که تا دیروز
تمام حرف هایت را فقط و فقط به او میگفتـــى ❗️:)  


شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95



منمـ یکیمـ مثهـ |شما🙋🏻|
فقطـ یکمیـ {تنها🚶🏻} تر
خوشحالیاشو با {همه👭} تقسیمـ میکنهـ
ولیـ {غما💘} و {درداشـ💔}مالهـ خودشهـ
میدونمـ...درک نمیکنیـ🙇🏻
چونـ {تنها🙍🏻} نیستیـ🤒



شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95




ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﻗﺸﻨﮕﯿﻪ!!!☺️
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ...😍
ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺑﻐﻠﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﻭ 💏
ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺩﻭﺭﺕ💑
ﻧﻔﺴﺎﯼ ﮔﺮﻣﺶ🙈
ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﺩنتو ...🙊
ﺁﺭﻭﻡ ﺯﯾﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ:👄
تو فقط سهم خودمی!!!💋
عششششششششق من...♡❤️
.




شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95



هـــوا را هــــرچــقدر نفــــس بکــشـــے😊
بـاز هـم بـــراے کـشـــیدنـش☺️
بـال بـال میـزنـے😋
مــثــل تــــــــــو😍
کـــه هـرچـــقدر کــه باشـــے😘
بـاز بــاید بـاشـــــے💋
میفــهمــے چــــهـ میگـــم!!☺️
بــــودنــــت مــــهـّـــمه خیلی هم مهمه😍❤️
پس همیشه باش عشق من😽😽



شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95



+ آقاییـ؟😒
- ؟😳
+ آقاییـ؟؟😕
- ها؟😐
+ آقااااییـ؟😠
-جونم؟😟
+ آقاییــــــــیـ؟😡
- جون دلم؟😲
+ آقااااااییــــــــیـ؟👿
- جون دلم خانومممـ؟😍😄
+ حرفیـ ندارمـ،جملهـ مورد نظر گفته شد😻❤️😊
_دیوونه ی خودمی😻❤️😘



شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95




زیـــــبآتریـنـْ پـآزلـِ دنـــــــیآسـتـْ☺️
وقــتے فآصــلہ ے بینـِ انگشتآنــمـْ😍
بآ انگشتــآنـِ تــ😋ـــو پر مےشود😻
بے تـــــ❤️ـــــو هیچـْ نمیخوآهمـْ🙃
نہ آســــ🌠ـــمآنـْ ـ ـ ـ
نہ زمـــــ🌏ــــینـْ ـ ـ ـ
نہ بـــــ💦ــــآرآنـْ ـ ـ ـ
نہ خـــ☔️ـیس شدنـْ ـ ـ ـ
نہ تــــــآزگے🍀
نہ طرآوتـْ ـ ـ ـ🌺

گـ🔥ــرمآے دســـتآنتـْ رآ بہ مــنـْ بـــده💑
هــمہ چیـــــز رآ ازمـْ بگـــــیر👫😍❤️😘



شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95



اخ چه حس قشنگیـه تو #بغلش درازکشید ..💜
بهت بگه تو مال کـى هستی ؟! 💙
بگى خب معلومه مال #مامان #بابام .. !!👀
بگه غلـط کردی تو !! 😡
تو مال خودمی .. 💖
لج کنـى باهاش ، موهاتــو بکشـــــــه ، #جیغـت در بیاد ..😷😝
بگــى #وحشـییییییییى ! 😄
بگه حالا فهمیدی مال کـى هستــى ؟! 😜😘
بگى آره آره من فقط و فقط مال #تو ام ..💓😍
غلط کردم اصلا .. 😊ツ



شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95




#دیگه واسش مهم نیستیـــ?
#اوهـــوم میـــدونم?
#یـــکی دیــگه جاتو پــر کرده?
#میـــفهمم?
#هــنوز دوســش داری؟؟?
#نمـــیدونمـــ شایــــد?
#ینی میـــشه بازم تو قلبت باشـــه؟؟ نـــه احمـــق نبـــاش?
#بیــــخیـــــــال ....خودم خـــواستم یکـــی دیگـــه رو بـــذاره جام?خـــوشحالم ک خوشــــحاله?❤️



شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95



 وَقـتـیـ دِلَـمـ پُـرهـ🙂
بـارونـ کـهـ مـیـزَنـهـ🌧
هَـمـ صُـحـبَـتـهـ مَـنَـمـ💬
تَـنـهـایـیِـ مَـنـهـ🙇🏻

مِـثـلـهـ دیـونِـهـامـ🗣
حـالَـمـ چـهـ مَـسـخَـرَسـتـ🌀
وَقـتـیـ تـو نـیـسـتـیـو🚶🏻
هَـوا دو نَـفَـرَسـتـ👫

وَقـتـیـ تـو نــیــســتــیــو🚶🏻
هَـــــوا دو نَـفَـرَسـتـ👫



شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95



 هیـــچ میـــدانی ؟؟
که تــــــــــــو . . .👦
تنـــــــــــها عشــق . . .❤️
هـــر دو دُنیـــــــای منی . . .🌎
حســــــــــودم . . .😠
حتـــــــی . . .
آرزویِ داشتـنــــــت را هم . .
بــــه کســــی نمی دهــــــــــــم . . .😌
فکـــــر بـودنـت دیــــوانـه ام می کـــــند . . .😍
آخ اگــــــــر بــاشـــــــی . . .💑
بـرایـت دیوانگــــــــی را تمــــام خـــواهم کرد


شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95



تو فڪرم تویے🙈👉
پیشونیمون چسبیدہ😋 ب هم💑
 دلم تنگ شدہ بود😌 تورو اینقد نزدیڪ👫 ببینم 👀
میخوام چیزیو بگم☺️🖐 ڪ همیشہ میگم
میخوام فقط با تو😻 باشم بقیہ ڪین ؟😒
نمیدونم اینجا ڪجاس؟🤔
ے جاے عجیب😯😦
 نمیخوام فڪ ڪنم راجبش 😖
تا ڪ ما با همیم👫
روزش🌞 رنگین ڪمون🌈
 شبش🌚 پر ستارہ ترین🌌🎇
ے احساسے دارم مث پادشاہ زمین 👑☺️




شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95



•اے ڪآشــ {✨}
•هیچـوقـت {🕸}
•بـوے یھـ عطــرھ آشنـآ {💭}
•نخـورھ بھ ڪســے {🚶}
•کِهـ وآسھ فــرآموشــ ڪردنـ {🌸}
•بھ خــیآبونــ میــرھ {☔️}



شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95



👩‍❤️‍💋‍👩خوشبختـے❥❤️
💜یعـنـے:  من+تو❥ 👰👨
👩‍❤️‍💋‍👩من،تو،بوساے یهــویـے♥️ 💋
💜من،تو،قربـون صدقـه رفتنا♥️ 😍
👩‍❤️‍💋‍👩من،تو،حســودے کردنا♥️ 😢
💜من،تو،اخم کردنـا♥️ 😡
👩‍❤️‍💋‍👩من،تو،بـغل کردنا♥️💏
💜من،تو،دیـوونه بازے♥️🙅😂
👩‍❤️‍💋‍👩من،تو،لـوس بازے♥️ 😜
💜من،تـو،دعوا♥️👊
👩‍❤️‍💋‍👩من،تو،قَهـر♥️🚶
💜من،تو،آشتی♥️ 👫
💏خوشبختـے❥❤️
💜یعــنے:  مــ♥️ــن  و تــ♥️ــو ،💑
👩‍❤️‍💋‍👩بشیم " مـــــ♥️ـــــا "


شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95




فِـشـآرِ خـونـ👈🏻👀

بـرآیِ‌ـ مَـنـ🙋🏻👉🏻

مَـعـنـآ نَـدآرَد😾

تـآ تـو😋

هَـسـتـیـ دَسـتـ و پـآمـ مـیـلـرزد😻❤️



شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95



-💟خانومی آماده ای💟
-☺️اوهوم☺️
-😡اینجوری میخوای بیای😡
-😂اوهوم😂
-😱به به،باساپورت ومانتوجلوباز؟😱
-😜اوهوم😜
-👨بعدش قراره من اجازه بدم -👩آره شوهرجونی👩
-😆اونوقت من شلغمم؟😆
-😃اممم..نه..درازترازشلغمی..مثلاهویج😃
-😊وروجک منومسخره کردی😊
-آره آقایی 😍




شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95




یِه‍ حَرفے موندِه‍ تو دِلَمــ💜
نِمیزارِه‍ غُرورَم بِگَمــ😿
با اینکِه‍ خیلے وَختِه‍ رَفتے🏃🏻🏻
وَلے هَنوزَم عاشِقَمــ💔
با اینکِه‍ رَفتَم از یادِتــ👀
هَمِه‍ میگَن نمیخوادِتــ😽
نِمیدونَم چِرا وَلے😪
دوسِت دارَمـــ😽😔💔




شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95



وکیــــــــــــ🙈ـــــــــــــلم؟【💍👰】
و تــــــــــو با تپــــــــــش قلـــــــ♥️ـــــب
 و گرمــــــــــایی کہ【🔥】
تنهـــــا خودم احســـــاس میکنم🙂

 میگی بلــــــــ✨ـــــــــہ😌😍

و مـــــن بــــــــــا اشکـــــ💧ـــــے کہ
 تــــــــــو چشمـــــام【😿】 حلقـــــہ زده
 دستــــــــــاتو میگیــــــــــرم【👫】
و میــــــــــگم نتــــــــــرس😥
 دیگــــــــــہ مــــــــــ💏ــــــــــال هم شدیـــــم😍 😘

و ایــــــــــن یعنـــــے خود خـــــود
👑خوشبخـــــــــــــــتے👑



شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95



تـَــنـ🙍🏻ــهایِـ بـی سَــنـگ صَــبـ😢ــور،
خــ🏠ــونِـهـ  سَـ❄️ـرد و سـ🙇🏻ــوتــ و
کـ🙃ـور 
تــ🙌🏻ـویـِ شَـ🌙ــبـاتــ سِــ⭐️ــتـارِه
 نــیـ❌ــسـتـ  مــ😿ــونـدیـــ و راهِــ
چـ👐🏻ــاره نــیـ❌ــسـتـ 
اگَـــرچِـهـ هــ🚶ــیچـکَـســ
نَــیـ🙅🏻ــومَـد، سَـ🙎🏻ــریــ بِــهـ تَــنـ😣ــهایـیـتــ
 نَــ⛔️ـزَد 
امـ☝️🏻️ــا تــ👤ـو کـ🗻ــوه دَرد بــاشــ
طـاقَـ🙃ــتـ بــیـار و مَـ💪🏻ــرد بــاشــ :)



شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95



|• بغلشـ نـکردم •|🍃
|• نبـوسیدمـش •|✨
|• زیر بـارون باهاش قـدم نزدمـ •|☔️
|• نزدیکشـ نبـودم... •|☄
|• مـن فقط •|💫
|• از دور دوسشـ داشتم •|



شاخ سنگین فازبالا استاتوس سنگین تیکه دار طعنه دار 95