کلام جمله عکس تکست تیکه استاتوس سنگین هات داغ 95

جدیدترین پست های لاین و تلگرام و وایبر

جدیدترین عکس های متنی و شاخ


طــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍــعنــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـــه ی بعـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـضــــی از

          ✘دوستـــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍــــــام✘ 

هـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـزارانـــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـــ بـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـرابــــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـــر از

   🔪خنـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـجـــــر🔪

✓دشـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـنـــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـــام✓

☜دردش بیـٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍـشتــــــٍٓـٍٍـٍَـٍٍـٍٍـٍٍــرهکلام جمله عکس تکست تیکه استاتوس سنگین هات داغ 95

جدیدترین پست های لاین و تلگرام و وایبر

جدیدترین عکس های متنی و شاخخستــــــــــم...!!!

از تلگـــــــــــــــرامــــــــــ...✖️✖️✖️

کـــــــــــــــامنتــــــــــ...✖️✖️✖️

پســــــــــتــــــــــ...✖️✖️✖️

لایــــــــــکــــــــــ...✖️✖️✖️

درخــــــــــاستــــــــــ...✖️✖️✖️

ســــــــــنــــــــــ...✖️✖️✖️

شــــــــــهــــــــــر...✖️✖️✖️

اصــــــــــلــــــــــ...✖️✖️✖️

عکســــــــــاے سلــــــــــفــــــــــے...✖️✖️✖️

از اینــــــــــکــــــــــہ همــــــــــرو باهــــــــــم جمــــــــــع میبنــــــــــدنــــــــــ...✖️✖️✖️

از کــــــــــپــــــــــے...✖️✖️✖️

از هــــــــــڪــــــــــ...✖️✖️✖️

از...............✖️✖️✖️

از ناراحتــــــــــیه پســــــــــری کــــــــــه عشقــــــــــش ولــــــــــش ڪـــــرد...✖️✖️✖️

از آدمــــــــــایــــــــــے کــــــــــه رگــــــــــ مےزنــــــــــند، عکــــــــــس میگیــــــــــرن یهــــــــــویــــــــــے...✖️✖️✖️

هــــــــــHeHــــــــــه...ツ

از دل پــــــــــر شــــــــــده خیلــــــــــے آدمــــــــــا...✖️✖️✖️

از خــــــــــالــــــــــے کــــــــــردن عقــــــــــده دلمــــــــــون رو پســــــــــتا...✖️✖️✖️

از دل بستــــــــــن هــــــــــاے الــــــــــکــــــــــے پشــــــــــت گــــــــــوشــــــــــے...✖️✖️✖️

از رل زدنــــــــــای بیــــــــــخــــــــــود...✖️✖️✖️

مخصــــــــــوصــــــــــا از اونایــــــــــے کــــــــــه تــــــــــو پــــــــــےوے لیلــــــــــے و مجنــــــــــون میشــــــــــڹ بــــــــــرا آدمــــــــــ...✖️✖️✖️

از اونایــــــــــی کــــــــــہ معلــــــــــوم نیــــــــــس ایــــــــــن دوست دارمــــــــــو آل فــــــــــرنــــــــــد میزنــــــــــن...✖️✖️✖️

کــــــــــه هــــــــــم زمــــــــــان واســــــــــه تمــــــــــوم دختــــــــــرای ادد لیستشــــــــــون میــــــــــره...✖️✖️✖️

هــــــــــHeHــــــــــه...ツ

از اونایــــــــــے کــــــــــہ هــــــــــم زمــــــــــان با چــــــــــڹ نفــــــــــرن، میگــــــــــن ما تــــــــــک پریــــــــــم...✖️✖️✖️

از اونایــــــــــے کــــــــــه ادعــــــــــای شــــــــــاخــــــــــی میکنــــــــــڹ امــــــــــا هیچــــــــــے نیستــــــــــڹ...✖️✖️✖️

از اون اســــــــــگلا کــــــــــہ..........✖️✖️✖️

هــــــــــه بیخیــــــــــال بقیــــــــــش بمــــــــــونــــــــــہ بیــــــــــن خــــــــــودمــــــــــــــــــــ...ツ

میریــــــــــم ســــــــــر بحث زنــــــــــدگــــــــــے...✔️✔️✔️
 
روزاے تکــــــــــرارے...✖️✖️✖️

شبــــــــــا مــــــــــثــــــــــ هــــــــــم...✖️✖️✖️

یــــــــــہ هنــــــــــدزفــــــــــرے تــــــــــو گــــــــــوشــــــــــو...✖️✖️✖️

یــــــــــہ گــــــــــوشــــــــــے تــــــــــو دستــــــــــت...✖️✖️✖️

تنــــــــــها تــــــــــو اتــــــــــاق...✖️✖️✖️

تاریــــــــــکــــــــــے شــــــــــبــــــــــ...✖️✖️✖️

آهنگــــــــــایــــــــــے کــــــــــہ باهاشــــــــــون زندگیــــــــــتــــــــــو ســــــــــاختــــــــــے...✖️✖️✖️
 
فکــــــــــرایـــــ تکــــــــــرارے...✖️✖️✖️

از خــــــــــودتــــــــــ...➣➣➣

مــــــــــڹ بعضــــــــــے وقتــــــــــا دلــــــــــم واســــــــــه خــــــــــودمــــــــــ میــــــــــسوزه...✖️✖️✖️

امــــــــــا نمــــــــــیدونــــــــــم چــــــــــرا.....؟؟؟

کلام جمله عکس تکست تیکه استاتوس سنگین هات داغ 95

جدیدترین پست های لاین و تلگرام و وایبر

جدیدترین عکس های متنی و شاخ
بـِـه بَــعضــیـــا بایــَـد گفتــ‌‌‌‌‌‌‌‌‌:

چیـــزِ خاصّـــی بِـــه ↜لاشی↝ بــودَنْ

هِـدایَتِـــت میکُنِــه؟

یـا هَمَـش تَـلاشِ بـی دَریــغِ خــودِتِه؟😒🖕کلام جمله عکس تکست تیکه استاتوس سنگین هات داغ 95

جدیدترین پست های لاین و تلگرام و وایبر

جدیدترین عکس های متنی و شاخ
 لاشی بازی ﻧــَه ﺍِکتِســــــــــابیِ ﻧـــَه ﺍِنتســــــــــابی،⇨

✖️ ﺑلکـــــه ﻣِﺜﻞِ ﮔــُــــه ﺧـــــُﻮﺭﺩَنه✔️
بَعضیا اومَدَن«مَرامِشونو»نِشون بِدَن...

اَز دَستِشون دَر رَفت...

«لاشی بازیشون»رو نِشون دادَن❢

       اینجاست که بایَد گُفت

«اِنسان جایِزالخَطاست»

                      ❢وَلی❢

        «لاشی دائِم الخَطاست»
کلام جمله عکس تکست تیکه استاتوس سنگین هات داغ 95

جدیدترین پست های لاین و تلگرام و وایبر

جدیدترین عکس های متنی و شاخ👑فـــــازلــــــــ✍ــــــش👑
@bax_lash
تـــَــن لـــَـــشم ب اشتــبآه #زاییــؒؔـ۪۪ــده شُد
بــَعـــــد:جوونـــــیــم ب اِصطلآح #گآییــؒؔـ۪۪ـده شــُد رَفت

مـــَــن یـــ نــَخ سیـــگــآر روی لــــَـــبم #پوسیــؒؔـ۪۪ـده

تو هـــــَــــٌٍم گـــَــردنـــت #کـَـبــؒؔـ۪۪ـوده حتــــماً عــِشقــِت #بوسیــؒؔـ۪۪ـده

❥من ماجراے❥


❥هجرِ تو با نوح گفتم❥


   ❥اوڪشتےدرست کرد و❥


          ❥سپس گفت: گریہ ڪن!


کلام جمله عکس تکست تیکه استاتوس سنگین هات داغ 95

جدیدترین پست های لاین و تلگرام و وایبر

جدیدترین عکس های متنی و شاخ

دوســـــت داشتـــــن

واقعے یعنـی....

حاضرم مـــــال مـــــن

نبـــــاشے....
ولـــــے
خوشبخـــــت بـــــاشـــــے


✘✘✘ ﺑــﻪ ﺑــﻌـــ ــــــﻀـــﯿﺎ ﺑــﺎیدﮔﻔـــ ـــــ ـــــﺖ:
ﺍنقـــــ ـــــــدر
             رﻭﺯﺍ ﺯﻭﺩ ﻣــــــ ــــﯿﮕﺬﺭﻩ ,
ﻧﻔﻬﻤــــــــــ ــــــﯿﺪﯾـــﻢ
ﺗـــــــ ــــــﻮ

 ﮐـــﯽ ﻭﺍﺳــــــــ ــــــــــــﻪ

           ﻣــــ ــ ــﺎ
               ﺁﺩﻡ ﺷــ ـــــ ـــﺪﯼ !کلام جمله عکس تکست تیکه استاتوس سنگین هات داغ 95

جدیدترین پست های لاین و تلگرام و وایبر

جدیدترین عکس های متنی و شاخبہ بعضیام باس گفت≅

🔽🔼ببین جوجہ لاشے👉
               
     ❌برو آزمایش بدہ شاید از تخم ما باشے❌

←آرھ اینجوریاس🔜


کلام جمله عکس تکست تیکه استاتوس سنگین هات داغ 95

جدیدترین پست های لاین و تلگرام و وایبر

جدیدترین عکس های متنی و شاخ❌✘⇙تـــــــــــــــو ⇘✘❌

دَلــــــــیلِ غــَــمَـمـــــــــی

❌✘⇙تــــــــــــــو⇘✘❌

اَلــــــکُلِ شَــبَـمــــــــــی

✘⇙تــــــــــــــو⇘✘

🚫باعــــــــــثِ سِـــــــــه تـــا خَطِّ کَـــــــــــجْ روی  دَســـــــــتِ چَــــــــــپَمــــــــی...!!!🚫
کلام جمله عکس تکست تیکه استاتوس سنگین هات داغ 95

جدیدترین پست های لاین و تلگرام و وایبر

جدیدترین عکس های متنی و شاخ♚اونـــی کِــه میگُـفْــت: زِنْــدِگــی بــی تــو مَـحالِــه ✘✘
الـــانْ بـا ♂یِـکـی دیــگِـه♂ وَسَـــطِ عِـشْـقُ حـالِــه♚
°°هــــEــــHـــــه °°کلام جمله عکس تکست تیکه استاتوس سنگین هات داغ 95

جدیدترین پست های لاین و تلگرام و وایبر

جدیدترین عکس های متنی و شاخهــــــ‍ـــــــಥ⌣ಥــٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍـٍــر
شبــــــــــ לڔ ـــωـــــڔ לاشتــــٓٓـٰٓـٓـٓـ⊙̯͡⊙ــــٓٓـٰٓـٓـٓــݦ غمــــــــــے✖️
گفتــــٓٓـٰٓـٓـٓـ⊙̯͡⊙ــــٓٓـٰٓـٓـٓــم از לرלامّّــّّـٍٍـّّـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـ بــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــہ هــــــــــر پـــωـــــتــــ فطـــــرتــٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍــے✖️

نمڪــــٓٓـٰٓـٓـٓـ⊙̯͡⊙ــــٓٓـٰٓـٓـٓــ پاشیـــــלڹ
رو هــــٓٓـٰٓـٓـٓـ⊙̯͡⊙ــــٓٓـٰٓـٓـٓــر לرל و زخمـــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍــے ڪ مڹ خواωـــــتم بشـــــڹ مرحمــــʘ͜͡ʘــــے✖️
اینــــٓٓـٰٓـٓـٓـ⊙̯͡⊙ــــٓٓـٰٓـٓـٓــو میگــــــــــم بگیـــٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍــر ازشـ  פڔωــــــں عبــــʘ͜͡ʘــــرتے✖️
تــــــــــا وقتــــٓٓـٰٓـٓـٓـ⊙̯͡⊙ــــٓٓـٰٓـٓـٓــے مصــــــــــرفـــــ بشــــــــــے ارزش
לارے ↻⇦⇦
اینــــٓٓـٰٓـٓـٓـ⊙̯͡⊙حـــٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍــاجـــٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍــے✖️
کلام جمله عکس تکست تیکه استاتوس سنگین هات داغ 95

جدیدترین پست های لاین و تلگرام و وایبر

جدیدترین عکس های متنی و شاخخـــــــــدایـــــا.... 🙏
کاش اون مــــــوقــعــــے کــــہ  🌸      
 داشـــــــــتم بهــــــش 👀
دل مــــے بستــــم 👫
مـــــــثل مامانا میــــــزدے 👰
رو دستمــــــو میگفتـــے 😊
جیــــــز✊
 ایـــــن مال تــونیست...!☹️

☜▼♚ خُـــــــــدایـــــــﺂ یـــِــــــہ چــــــــیـزے ﺑــــــــِــگـَــــــــــَم خِجــــــــــﺂلـــَتــــــــ
بِڪشـــــــے؟☞▲✘••
✘▼☜ طَعـــــم قَشَنـــــگہ جوونیرو ازم گرفتـــــے وَلـــــے بـــــــازَم  ُشُـــــــــکرتــــــــــــ ☞▲✘کلام جمله عکس تکست تیکه استاتوس سنگین هات داغ 95

جدیدترین پست های لاین و تلگرام و وایبر

جدیدترین عکس های متنی و شاخروزے....

اڲٓـٰٓـٰٰـٰٰـٰٖـٰٓـٓـٓـٓر نبٓـٰٓـٰٰـٰٰـٰٖـٰٓـٓـٓـٓودݦ...

فقٓـٰٓـٰٰـٰٰـٰٖـٰٓـٓـٓـٓط یٓـٰٓـٰٰـٰٰـٰٖـٰٓـٓـٓـٓڪ آرزویٓـٰٓـٰٰـٰٰـٰٖـٰٓـٓـٓـٓم

را بٓـٰٓـٰٰـٰٰـٰٖـٰٓـٓـٓـٓر آورده ڪٓـٰٓـٰٰـٰٰـٰٖـٰٓـٓـٓـٓن!

زیٓـٰٓـٰٰـٰٰـٰٖـٰٓـٓـٓـٓر لٓـٰٓـٰٰـٰٰـٰٖـٰٓـٓـٓـٓب بٓـٰٓـٰٰـٰٰـٰٖـٰٓـٓـٓـٓگو

هٓـٰٓـٰٰـٰٰـٰٖـٰٓـٓـٓـٓی...

یٓـٰٓـٰٰـٰٰـٰٖـٰٓـٓـٓـٓادش بخٓـٰٓـٰٰـٰٰـٰٖـٰٓـٓـٓـٓیر


دآف شــٰٓـٰٓــٰٓـٓـٰٓ♕ٰٓـٰٓـٰٓـٓـٰٓـٰٓـٰٓـٓــدن یـــــآ شـــٰٓـٰٓــٰٓـٓـٰٓ♕ٰٓـٰٓـٰٓـٓـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓـآخ شـــُـــــــــدن وآســـٰٓـٰٓــٰٓـٓـٰٓ♕ٰٓـٰٓـٰٓـٓـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓﮧ اونـٰٓـٰٓــٰٓـٓـٰٓ♕ٰٓـٰٓـٰٓـٓـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓـآس
ڪـٰٓـٰٓــٰٓـٓـٰٓ♕ٰٓـٰٓـٰٓـٓـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓﮧ ضـَعــــٰٓـٰٓــٰٓـٓـٰٓ♕ٰٓـٰٓـٰٓـٓـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓف یــٰٓـٰٓــٰٓـٓـٰٓ♕ٰٓـٰٓـٰٓـٓـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓـآ عـــــُــقـٰٓـٰٓــٰٓـٓـٰٓ♕ٰٓـٰٓـٰٓـٓـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓـده دآرن
هـَمیشـــٰٓـٰٓــٰٓـٓـٰٓ♕ٰٓـٰٓـٰٓـٓـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓـﮧ ✘مـَشتـــــٰٓـٰٓــٰٓـٓـٰٓ♕ٰٓـٰٓـٰٓـٓـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓے✘ بـــٰٓـٰٓــٰٓـٓـٰٓ♕ٰٓـٰٓـٰٓـٓـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓاش

دُوستـــــّـــــــی با بضّــــیا هیْـــچ

 حُسنیــــ نداره...✘

کـــــِـ هـــــــــــْــــــــــیچ...✘

فقـــــــــّـــــــــــــط ریـــّــده میشــــْــه تو

 آمــــّــــــارتْ...✘


کلام جمله عکس تکست تیکه استاتوس سنگین هات داغ 95

جدیدترین پست های لاین و تلگرام و وایبر

جدیدترین عکس های متنی و شاخ
⇦ﻣـــــﻦ⇨
                     ﻧﻤﯿـــــﺘﻮﻧـﻢ ﺑﻪ

♬ﺳـﺎﺯ♬   ﻫﻤــــــــــﻪ ﺑـﺮقصـــــم

ﺑـــــﺮﺍﯼ ﻫﻤـــــﯿـنـــــه ﻫﻤــــــــــﻪ ﻣـﯿـگـــــن ﺁﺩﻡ  
                  
   ✖️ ﺑﺪﯾــــــــــه ✖️..

✔️ﻣـــــﻬـﻢ✔️
                         ⇦ﻣـــــﻨـﻢ⇨

 ﺣــــــــــﺮﻑ  ﻣـــــﺮﺩﻡ  ﻣـــــﺎﻝ  ﻣـــــﺮﺩمـــــهکلام جمله عکس تکست تیکه استاتوس سنگین هات داغ 95

جدیدترین پست های لاین و تلگرام و وایبر

جدیدترین عکس های متنی و شاخ❌عشؓقــہ۪۪ مجـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ازے ❌

♚اولــؒؔـ۪۪ـش «مـ۪۪ـؒؔ◌͜͡◌ـ۪۪ـ۪۪ات» میشے♚

❌آخؒؔـ۪۪رش«ڪـ۪۪ـؒؔ◌◌ـ۪۪ـ۪۪ات» میشـؒؔے❌

          ♚سادسـ۪۪ـؒؔـ۪۪ـ۪۪ت نه? ♚


سَــلامتی شَبـی کِه دَستَمـُو گِــرِفْتْ وِ گُــفْتْ ✨

اَزَتْ میخـوٰام هَرگِز تَـــرکَم نَکُنــی ✨


 سَــلٰامَتی روُزی کِه دَستـِش ⚡️


تُـو دَسْتِ یِکــی دیــگه بُــود و گُــفْت ⚡️


✘اَزَتْ میخــوٰام دَسْتْ اَز سَرَمْ بَـرْدٰاری...


مَــنٰٰ ٖخٖوٖدَٖمَــــٰٰم ٰٖوٰ ٰٰخٖٖـــــٖٖدٰٖامٖٖ✌👌

ٰیـٰٖــهٰٰ گُـٰٰرٰٖداٰٰنٖٖیـــٰٖـــمٰٰ...💪

مُٰشـٰٖـــکٖٖلٰٖ ؟؟؟✘

هِٰـــــٰٖه ! جویٰٰیــٰٰـــدٰه قوٰٰرتِـٖٖــــشٰٰ دادیـٰٰـــٖٖـــمٰٰ ↯کلام جمله عکس تکست تیکه استاتوس سنگین هات داغ 95

جدیدترین پست های لاین و تلگرام و وایبر

جدیدترین عکس های متنی و شاخ