کد نمایش مطالب زمان بندی شده آینده سایت

کد نمایش مطالب زمان بندی شده آینده سایت

مطالب آینده چیست ؟ مطالبی که شما تاریخ انتشار آن را برای روز های آینده تنظیم میکنید ، مطالب آینده نامبرده میشود!
〰️〰️〰️
🔸کد مربوط به این آموزش را بصورت خلاصه و به شکل یک تابع نوشته ایم تا در هر کجای قالبتان که تمایل داشتید میتوانید آن را فراخوانی نمایید . ( در رابطه با فراخوانی توابع مطالبی منتشر شده است )

کد نمایش مطالب زمان بندی شده

function a4fran3_future_posts()
$posteayande = new WP_QUERY(array(‘post_status’ => ‘future’));
if($posteayande->have_posts()) : while($posteayande->have_posts()) : $posteayandeh->the_post;
echo ‘<a href=”‘.get_permalink().'”>’ .get_the_title(). ‘</a>’;
endwhile;endif;
}

 

📍کدفوق را میتوانید از حالت تابع خارج کنید!
📍این کد را میتوانید شخصی سازی کنید و برای آن فیلتر دسته بندی و… قرار دهید

 

اما کد دیگری رو هم به شما معرفی میکنیم:

در این کد، ما تنها عنوان و تاریخ انتشار کامل مطلب را به کاربران نمایش خواهید داد. کاربران نمی توانند مطلب را تا پیش از انتشار کامل آن بخوانند

 

<div id="futurepost">
    <div id="futureposthead"><p>مطالب آینده</p></div>
    <?php query_posts('showposts=10&post_status=future'); ?>
    <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
        <div >
            <p class><b><?php the_title(); ?></b><?php edit_post_link('e',' (',')'); ?><br />
            <span class="datetime"><?php the_time('j. F Y'); ?></span></p>
        </div>
    <?php endwhile; else: ?><p>درحال حاضر مطلبی برای آینده در سایت آچار فرانسه وجود ندارد</p><?php endif; ?>
</div>

 

ویرایش:

 • در خط دوم به جای “مطالب آینده” عنوان لیست مطالب را وارد میکنید.
 • در خط سوم به جای عدد 10 تعداد مطالبی که قصد دارید نمایش داده شود را وارد میکنید.
 • خطوط پنجم تا هشتم مربوط به خروجی لیست است و برای تغییر در حالت خروجی لیست مطالب آینده، این خطوط را باید تغییر دهید