جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالا

اختصاصی نکافان

عکس های متنی جدید✖️گـــــَِوَِرَِ بَِاَِبَِاَِےَِ اَِیَِنَِ شـــــَِهَِرَِ... 🏡 َِشَِهـــــَِرَِےَِ ڪَِ لَِاَِشـــــَِیَِاَِشَِ 💀عزَِیَِزَِنَِوَِ

...


دَِاَِشـــــَِیَِاَِشَِ👿 مرَِیـــــَِضَِ.... َِشـــــَِهَِرَِےَِ 🏡ڪ تَِاَِ زَِمَِاَِنـــــَِےَِ تَِوَِشَِ زَِنَِدَِہَِ اَِےَِ هَِمَِہَِ بَِاَِهـــــَِاَِتَِ بـــــَِدَِنَِ وَِلَِےَِ هَِمَِیَِنَِ ڪَِہَِ مـــــَِرَِدَِےَِ 👤میَِشـــــَِےَِ اَِسَِطـــــَِوَِرَِہَِ.... َِاَِیَِنَِجَِاَِ ســـــَِگَِ🐶 نجَِسَِہَِ چَِوَِنَِ نَِمَِاَِدَِ دَِوَِسَِتـــــَِیَِوَِ رَِفَِاَِقَِتَِہَِ.... َِاَِیَِنَِجَِاَِ مَِســـــَِتَِے🍺🍷 گنَِاَِهَِہَِ چَِوَِنَِ تَِوَِ مَِســـــَِتَِےَِ 🍷🍻راَِسَِتَِشَِوَِ مَِیَِگَِےَِ.... َِاَِیَِنَِجَِاَِ مَِوَِسَِیـــــَِقَِےَِ 🎼🎶گوَِشَِ دَِاَِدَِنَِوَِ شـــــَِنَِیَِدَِنَِ گـــــَِنَِاَِہَِ چَِوَِنَِ اَِگَِہَِ نَِبَِاَِشَِہَِ ڪَِےَِ بَِہَِ حَِرَِفَِاَِےَِ مَِفـــــَِتَِ گَِوَِشَِ مَِیَِدَِہَِ....َجدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالا


میگن عاشق کہ بِشے☝️
 غُرورِتُــ هَم برایش 
 میشکونے
 ولے مَن میگم
 نَـــــہ حاجّــے
اُونے کہ از خودِش واس کسے بگذره
 یہ روزےهَم از اون یکے دیگہ میگذره
 ببین مَشتے غُرورِتُ حِفظ کُن
 لِلاهے با غُرور هَم میشہ عاشـღـق بود♥️
 اگہ عِشقت دَرک غُرورتُ داشتہ باشہ☝️


جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالا


ﺧَِـﻮﺍﺑَﻢ ﻧِِمى ﺑَِـَِـﺮَﺩ...

             ﺑِﻪ ﻫَﻤَِـﻪ ﭼﯿﺰ ﻓِﮑﺮ ﮐَِـﺮﺩﻩ ﺍَﻡ...

                                ﺑﯿﺸﺘَﺮ ﺑِﻪ ﺗُِـَِـﻮ...

                  ﻭَ ﻣﯽ ﺩﺍﻧَِـَِـﻢ ﮐِﻪ ﺧﻮﺍﺑَِـَِـَِی!!

ﻭَ ﻗَﺒﻞ ﺍَﺯ ﺑَﺴﺘﻪ ﺷُﺪَﻥ ﭼَﺸَِـَِـﻢ ﻫﺂﯾَِـﺘَِـَِـَِـَِـ...

ﺑِﻪ ﻫَﻤﻪ ﭼﯿَِـَِـﺰ ﻓِﮑَِـَِـﺮ ﮐَﺮﺩﻩ ﺍﯼ...

                                      ﺟُِـَِـَِـﺰ ﻣَِـﻥ !!

َِمَِن َِبیَِخیَِاَِل َِخَِوَِاَِب!

َِتَِو َِبیَِخیَِاَِل......... َِبَِخَِوَِاَِب! ↶↶↶↶↶↶


جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالا☜مــیـــدونــــیـد چــــرا خیـــلی از←مـــا→هــا تــنــهــایــیــم ؟؟؟
چــــــون ⇣⇪⇣ حـــوصــــلــه ی ♞اســــبـــاب بـــازى♞شـــُدنو ��ـــداریـــم↳⇝
✓شــــــَخـــــصـــیــــّــت✓ ⇙داریـــــــــم⇘


جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالا♻️همیــــــــــــشه

 ♻️عاشــــــــــــــق♻️ دلــــــــى♻️

 باش♻️ کـــــــه اگـــــــــه ♻️زندونى♻️

 دلـــــــت شـــــــد♻️ وقتــــــــى♻️

 درقفــــــــس را♻️ بازکــــــــــردى♻️

 پــــــــــــــرواز♻️نــــــــــــــکنه♻️


جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالا❌ایـــٰٓـٰٓـٓــٰـڹ روزا❌


♚شـــٰٓـٰٓـٓــٰـرمنده بـــٰٓـٰٓـٓــٰـهترین رفیـــٰٓـٰٓـٓــٰـقمم♚


❌سیـــٰٓـٰٓـٓــٰـگارو میـــٰٓـٰٓـٓــٰـگم❌♚حتـــٰٓـٰٓـٓــٰـے اونـــٰٓـٰٓـٓــٰـم دیـــٰٓـٰٓـٓــٰـگہ نمےتـــٰٓـٰٓـٓــٰـونہ تحـــٰٓـٰٓـٓــٰـملم ڪـــٰٓـٰٓـٓــٰـنہ♚


❌خیـــٰٓـٰٓـٓــٰـلے سخـــٰٓـٰٓـٓــتٰـہ❌جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالا🔛اونـْْـٍْـٍْـْْـٍْـٍْے کہ واست شده خاص🔛
🔙 یہ روزـْْـٍْـٍْـْْـٍْـٍْے پایہ ـْْـٍْـٍْـْْـٍْـٍْے ثابتـْْـٍْـٍْـْْـٍْـٍْہ ما بوده واسہ لاس🔚
           
           🔃پ حالـْْـٍْـٍْـْْـٍْـٍْشو ببر🔃
                     🔃نازشـْْـٍْـٍْـْْـٍْـٍْم بخر🔃
                      🔃لاشـْْـٍْـٍْـْْـٍْـٍْے دربہ در🔃


    🔱هـّـّْـّْـّْـّْـّْـّـّʘّ͜ʘّـّـّגّץّגّـّْـّْـّْـّْـّه🔱جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالا✅هیچکس دلش نمیخواهد ازغم بنویسد ..!!
امامگر کم است
چشمانی خیس از اشک
جامانده از یک حادثه تلخ
بازیچه شده با هوس ... دروغ ...
وعده ... فریب ...
جدایی ... اشک ...
غم ... درد ... افسوس ...
خاطره
خاطره
خاطره ..... و .....
شاید ....
سنگسار حق کسی است ...
کسی ک وقتی عاشق میکند
عاشقی نمیکند ....جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالاهـــــنوز حـــــرف آݧ پـــــیرمرد
⇦عصـــــا ڊـہ دست را یـــــادم نرفـڌـہ ڪہ گـــــفـــــت :

✘مڎـلٍٍ عـــــصا باشٍٍ ...✘

←هزار بار زمیݧ بخور امـــــا ...
↭اجازه ندـہ ...↭

∽اونی که بهت تڪیه داده ∽
※حـڌـے یه بار هم زمـــــیݧ بخوره !جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالاسلامتی رفیق ک حاضر بمیره و اشک رفیق نبینه.
سلامتی اشک رفیق ادمو نابود میکنه.
سلامتی رفیقی ک تو رفاقت خنجر خورد اما چون فهمید رفیقش بوده سکوت کرد.
سلامتی رفیقام ک از پشت زدنو بر نگشتن .
سلامتی رفاقت ک ادم مردونگی توش یاد میگیره.
سلامتی پسری ک بخاطر رفیقش از دنیا برید.
سلامتی رفیقی ک بعد رفتن عشقش رفقاشن ک ارومش میکنن .
رفیقاشن ک میشن سنگ صبورش.
رفیقاشن ک اب میشن ب پاش .
سلامتی همه با مراما...👏👏👏جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالا✘ نـــســل مـــﻥ ✘

✘ بـــا دیـــازپــام و  ☞

☜ تـــرامــادول و

 پـــروفن ✘

✔️✘ بـیشـتر خـوابیـده تـــا

    بـا معـــشـــوقـش ✘جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالا


تــــــــــو کــــــــــه مــــــــــیــــــــــگــــــــــفــــــــــتــــــــــی هــــــــــمیــــــــــشــــــــــه هــــــــــســــــــــتم بــــــــــا هــــــــــات #↯
عــــــــــکــــــــــس لــــــــــخــــــــــتــــــــــیــــــــــتــــــــــتـــو دیــــــــــدم کــــــــــه رفــــــــــتــــــــــه بــــــــــود بــــــــــالــــــــــا جــــــــــفــــــــــت پــــــــــا هــــــــــات#↯جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالا


◀️ﻗﺒـــــــــــــﻮﻝ ▶️
←ﺷـــــــﻤﺎ ﺑﺎ ﮐــــــــــــﻼﺳﯽ ،→
↑↓ﻫمـــــــــــیشه لــــــــباﺱ ﻫﺎﯼ ﻣـــــــﺎﺭﮐﺪﺍﺭ↑↓ ☆ﻣﯿﭙــــﻮﺷــــــــــﯽ ...↑↓
←ﺍﻣـــــــــــﺎ ﺍﯾﻨـــــــــــﻮ ﺑﺪﻭﻥ :→

●○●ﮔــــــــــــــــــﺎﻭﻡ○●○ ﭘﻮﺳﺘـــــــــــﺶ چــــــﺮﻡ→ ←ﺧـــــــــــﺎﻟﺼﻪ ...→

♧♣️←←←  ﺫﺍﺕ ﺁﺩﻡ ﻣـــــــــــﻬﻤـــــــــــﻪ   →→→جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالاخـــدایا حاظرم هرکارے کهـ بزارے جلومـ انجامـ بدمـ👌
       ولے بازمـ برگردمـ بهـ موقعے کهـ هیشکسو نمیشناختم 😥
                     هیچے واسم مهمـ نبود😞
          بــــدجور کمـــ آوردمـااااااا حواستــــ هســ؟؟؟😔


جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالا♣️↑ بــهــ بـعـضـیــــــآآآ بــآآآســـ گـفـتـــ ↓★

♣️اوکـــی تـــو پـــاکـــ★

ولــی چـرآآآ هــر شــبــ مــیــریـــ بــه فــآکــ؟؟♥️✘✘✘


جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالااز هر مسئله ای که تنها راه حلش
گذر زمان است بیزارم
تنهـا یک تنها می داند که تنهـایی تنها درد یک تنهاسـت


جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالاطــــــــــــــــــــــــــــــرف ➥
█⇦تــــا دیـــروز ➥
█⇦ ڪونېــہ مــحـل بود➥
█⇦ امـــــــــــروز شــــدـہ ➥
█⇦ گــــرگــــــ مجــــازے ➥
█ ⇦ه‍ــــــــツــــــــــツــــــــہ ➥ ‌


جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالا


هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه ,
 
 
دوستــ♥️ ــت داره ... مراقــــــبته ...

و نگرانــــــــــــت میشــه ...!

چـــون یــک روز بیــدار میشـــی و میبینــی ...

مـــــــــاه رو از دســــت دادی ...

وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی ......!جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالا♚ ♔ از بَـــس کــٍہ  زَخٍـ↯ــمٍ  خٍـۅڔٍدیٍـــُم... ♚ ♔
♚ ♔ هٍـمـٍہ چٍِیـُــزٍ ٍمـَزهُ ۍُ ‌‌
ٰٰ"ٰٰ بِـُــــُتـُادیٍــُـڹُ " مُـیـُـــُـده ♚ ♔


جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالاگُـــــــــــفت:

    ⇦بـه خُـــــــــــــــــــــــــــــــــدا تَنهـــــــــات نِمیـــــذارم ....!!

󾭓امــــا رَفــــــــــت󾭓....!!!

            خُـــــــــــــــــــــــــدایا مَــن بـــه "اعتبـــــار تـــــو"

󾭓بـه او اعتِــــــــــماد ڪــــردم󾭓...!!!

         ⇦ایـــــن بــــــــــود جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــوابَـــــم؟؟!!جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالا


حکــﺎیـــﺘَـمون ﺷُـــﺪه

حکـــﺎیـــﺘــــِ ﺟِﻨــــﺎغ!!!

ﻫﻤـــﮧ ﺳَــــﺮِه ﺷِــڪـﺴـﺘَـﻨمون ﺷَـــﺮﻁ
 
ﺑَــﺴــﺘـن انگار...جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالا


اونــــیکــه کِــــنارتـه بـه مَــــن میگــفـــتـــ

 مــــــیمـــــــــیـرم نَـــــبـــــاشــی...

مَــن کـِ " نَــــفَـــــسِــش " بـــــــودَمــــ تـو کـــــجــــاى
ِ هَــــــــواشـــى؟

← اونـــى کـــِ مى گــفــت دوره رِفــیقـاتو
خَــــــــط بِـکِش

 یـه روز " دُنیــــــــاش " بــــــــودَمـــ تـو کُــــــجـــاىِ شَـــــبـاشــى؟؟

ازش بپرس رو مَــن هنوز غِیــرَتـــیه شَــــــدیـــد؟

یا اون موقع مَــــــست بــود ایــن حِــــسَـــــم بـاهـاش پَـــــریــد؟


جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالا


کَســـایی که نمی بَخشَـــــن
☜نـَـــــه سَنگــــــــ دِلــَن➻
⇶ نَـه بــی رَحمَ⇶
⇜نَـه کینـِـــــه ای⇝
فَقَطـ یـِــه سـِــــری چیـــزا هَــــسْ
بَخشیـــدَنـــے نیـــــــسْ✘✘✘
∽≈≅هَمـــــــینْ≅≈~


جدیدترین کانال های فازسنگین 95

پست سنگین فاز سنگین

کانال فاز سنگین تلگرام 95

بهترین و جدیدترین پست های فاز بالا