post shakh 

شاخ سنگین 95

پست های جدید سنگین تیکه دار طعنه دار 95 

سایت جدید سرگرمی تفریحی 95


☜بـِه بـــَعضـیـا بـاس ڪَفـت:


↜❂✘ ﺗْــٓﻮٰ ﺧـْﻮٰدــْﺗٰ ﮔـﺎﻭٰﻯٰ ➘➘


.....


☜ ﺩﻳـٰٓـٓﮕٓـٰﻩٰ


】 ﺷْٓـﺍﺧـْٰـ 【 ﺷْـﺪﻧٰـﺖْ ﻭٰﺍٰﺱٰ چٰٓـٓﻴـﻪ ٰ؟ ✘❂↝


✠ ﻫــٰٓـٰٓـٰٓـٓٓـٰٓ ʘ͜͡ʘ ـــٓٓـٰٓه
➣خـٌـٌـٌـدّایــامــرابــبــخــش
➣هــمــیــشـہ ازنـداشـتـہ
➣هــام→گّــلــہ کــردم◆◇
➣غــافــل ازایــنــکــہ
➣بــہــشــتــت کــنــارم 
➣بـود💓💗
➣مــادَرَم تــنــہــاًً💓
➣پَــنــاهــہ آخـَـرَم✓✓
⇦رِفـــــاقَـــتـــــو اَز دَس فــــــُــروش نَخــــــَـریـــــــدَم⇨
تـو کوچِـ ــــــه هایِ خـاکـــــــیِ مَحَلــمــون یـاد گِـرِفتَـــــــم₪
پَــس خــوب میدونَـــــــم واسِـه کُـــــــــدوم ↜رِفیـــــــــق↝
زَمیـــن بُخــــــــــورَم✘✘✘

هه......

مرد بودن قـــانـــون دارد!
الکے نیستـ !
بایـد محکمـ باشے ،
متیـن باشے ،
یکـ دل باشے و یکـ رنگـ !
بایـد با تمامـ توانتـ تکیـﮧ گاهـ شوے !
بایـد درد دل بشنوے !
آرامش ببخشے !
بایـد بغـض هایتـ را بخورے ...
بایـد سنگیـن باشے !
یاد بگیرے پـدرے کنے !
زمیـن بایـد لذتـ ببرد از اینکـﮧ گامهاے تــو را مے پذیرد !
و پر رنگـ تر از همـﮧ ے ایـن ها، بایـد مـرد باشے
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﺴﺖ ﻣﺴﺖ
ﺭﻓﺖ ﺩﻡ ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺭ ﻧﺸﺴﺖ
ﺍﻣﺎ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﻧﺰﺩ ...
ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ .... ﻋﺮﻭﺱ ﺍﻭﻣﺪ ﻫﻤﻪ
ﺑﻬﺶ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯿﺪﺍﺩﻥ ...
ﭘﺴﺮ ﻫﻢ ﺭﻓﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﺷﻮ ﺩﺍﺩ ...
ﻋﺮﻭﺱ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﻪ ؟
ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻮﻥ ﻗﺮﺁﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩﯼ
ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﺸﯽ ... 🔱 
آدم ها آرام آرام پیر نمےشـــوند..
آدمـها در یـک لحظـــہ ..
با یـک تلفـــن...
با یـک جملــــہ ...
با یـک نگــــــــاه ... 
با یـک اتفـــــ  ــــاق....
با یـک نیامـــــــــــــــدن..
بایـک دیـــــر رسیــــــ ــ ـدن..
بایــــک "بایــــــد برویــــم"
وبایک تمـــام کنیـــم پیر مے شـــوند
آدمها را لحظــہ ها پیر نمے کنـــند..
آدم را آدم ها پیــــــر مـــے کنند..
 - بگم بسلامتیه؟؟!
                                    بسلامتی چی؟؟
  
بسلامتی روزگار؟
                                   که پیرم کرد...؟

سلامتی زندگی؟
            که هیچ جوری باهام راه نیومد...؟

سلامتی دل بزرگم؟
         که شکست و هزار تیکه شد...؟

سلامتی چشام؟
          که یکیش اشکه یکیش خون...؟

سلامتی دستم؟ 
                  که نمک نداره...؟

سلامتی آدمای اطرافم؟
           که هیچکدومشون دوسم ندارن؟

سلامتیه چی؟
'بذاربگم سلامتیه قبرم که با همه بدبختیم بالاخره یه روزتمام وجودمو تو آغوش میکشه. . . .
میگـویَند بَعـد از مَرگــ
تَنهـا قِسـمتِ چَپــ مَغـز است کهـ
تا هَشــت دقیقهـ زنـدهـ میمــاند✨
و تَمامـ گذشــتهـ خود را بهـ صورتـِ یڪـ خوابـــ مُرور میکـند
در آن لحظـهـ برای آخریـن بار بهـ یادَمـ خواهیـ آمَـد🙃💔
گاهی نه آشنا دردت رامیفهمد.!!!✘
نه حتی صمیمی ترین دوست.!!!✘
گاهی باید تنهایی..↶
.دردرا فهمید..↶
.تنهایی،خلوت کرد...↶
تنهایی آرام شد↶...وتنهایی خدامیداند.↶
.چه میگذرد دردلت..!،
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﺸﺐ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ

 ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺴــــــــﺕ . . .          . 

         ﺍﻣﺸﺐ ﺣﮑــــــــــــﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﻨﻢ ،

 ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﮑــــــــــــﻭﻣﻢ ﻣﮑﻦ ! 
 
 " ﺁﺱ ﺩﻟـ ــ ــ ــ ــ ــ ـﺖ ﺭﺍ ﺭﻭ ﮐــــــــــــﻦ " 
   
 ﻣﻦ ﺧﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﺖ ﺍﺯ

 ﻧﺒﻮﺩﻧــــــــــــﺖ   
     
  ﮐﺎﺥ ﺗﻨﻬﺎﯾــــــــــــﯽ ﺳﺎﺧﺘﻢ
ﺧـــــــــــــﺪﺍﯾـــــﺎاا...

                   ﺍﺯ ﺑﻨـــﺪﻩ ﻫﺎﯾـــــت ﺩﻟــــﮕـــﯿــــﺮﻡ ...
       ﻣــﯽ ﺑـﯿـــﻨـــﻨـﺪ ﻗــــــﻠـﺒـــﯽ ﻣــﯽ ﺷـــﮑـــﻨــﺪ ﻭﻟـــﯽ
           "ﺑــــﯽ ﻣـــﺤـــﺎﺑــﺎ ﺳـــﮑــﻮﺕ ﻣـــﯽ ﮐــﻨــﻨــﺪ"
       ﻣـــﯽ ﺑــﯿــﻨــﻨــﺪ ﭼــﺸــﻤـــﯽ ﻣـــﯽ ﮔــــﺮﯾـــﺪ ﻭﻟـــﯽ
           "ﺑــــﯽ ﺗــــﻔـــﺎﻭتــــ ﻋــــﺒــﻮﺭ ﻣـــﯽ ﮐــﻨــﻨــﺪ"
       ﻣـــﯽ ﺑـــﯿــﻨــﻨــﺪ ﻏـــﺮﻭﺭﯼ ﻟــــﻪ ﻣـــﯽ ﺷــــﻮﺩ ﻭﻟـــﯽ
              "ﺑـــــﯽ ﺍﺧــﺘــﯿــﺎﺭ ﻣــــﯽ ﺧـــﻨــــــﺪﻧــﺪ" 

                             ﺧــــــــــــﺪﺍﯾـــــﺎاا... 

             ﺭﺍﺳـــــﺘـــــﯽ ﺑــــﻪ ﻭﻗـــــــت ﺧــــﻠــﻘـــﺘـــــت
      ﺑــــﻪ ﺑــﻨــــﺪﻩ ﻫـــﺎﯾــــﺖ

 "ﻭﺟــــــــﺪﺍﻥ" ﻫـــــــﻢ ﺩﺍﺩﻩاﯼ ؟؟
آرامـــش یعنــــی

هـر وقت قهـــر کــــردی

مطمئــــن بـــاشـی کـــه تـــا آشتـــی کنـــی

هیـــچ کسی جـــات رو نمی گیــــــره
✘✘✘ســـْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـکوتم را به پای

 رضایـــْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـتم➢➢➢ ننویـــْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـس که هرچه👇👇

 کـــْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـشیدیم ⇛⇛


⇚⇚از دهـــْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـانی بود که

 بی موقع➘➡️

 گـــْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـفت : 👌👌


دوســـْـْـْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْْـْـْـْـتت دارم !
حـآجـــــــــــــــے تــُــــــــــــو ✘پــــــَــــــــــــــردہِ✘ دُختـــــــــــــرہِ مــَردمُــــــــــــــــو نـــَــــــــــــــزن
نمـــےخــــــــــــــــوآد پَــــــــــَـــــــــردہِ سیآھــــــــــــے بزَنـــــــــــے وآس مـُحــــــــــَـرم
ههــــــــــــــــــ
خیلـٓٓـٰٓـٓـٓے سختـٓٓـٰٓـٓـٓہ یـٓٓـٰٓـٓہ مـٓٓـٰٓـٓـٓرد بگــٓٓـٰٓـٓـٓـہ

اونـٓٓـٰٓـٓـٓے ڪـٓٓـٰٓـٓہ تـٓٓـٰٓـٓـٓو خـٓٓـٰٓـٓـونمـٓٓـٰٓـٓہ زنمــٓٓـٰٓـٓـٓہ

عشقـــٓٓـٰٓـٓـٓـمـ خـٓٓـٰٓـٓـٓونـٓٓـٰٓـٓہ شــٓٓـٰٓوهـٓٓـٰٓـٓرشـٓٓـٰٓـٓـٓ
ﮐﺴـــﯽ ﻏـــُﺮﻭﺭِ ﮔُـــﺮﮒ ﺭﺍ ﺩَﺭڪ ﻧـَﮑـــَﺮﺩ...

 ﻣـــَﺮﺩﻡ ﻋﺎﺷـــﻖ ﺳـﮕـــﻬﺎﯾــﯽ ﻫـﺴــﺘﻨـﺪ....

 ﮐــہ ﺑـہ ﭘـﺎﯾـﺸـــــﺎڹ ﻣﯽ ﺍُﻓـﺘـَﻨــﺪ ﻭ ﺩُﻡ ﺗـــِﮑﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫـﻨـــﺪ!
رفاقت یعنی 
وقتی دوستت داره می اوفته دستش رو بگیری، 
هرچند بدونی خودت هم باهاش می اوفتی!

اما دوست داشتن یعنی 
وقتی می دونی داری می اوفتی 
دست دوستت رو نگیری که اونم با خودت نکشی پائین.میدانی رفیق . 

درد تنهایی را به دل نگیر . .

عقابها هم همیشه تنهایند ..

این لاشخورها هستند که همیشه جمعشان جمع است . . .

󾬍قلبــــــــــت را آرام کن ...

󾬍یک وقتهـــــــایـــی بنشین 
     و خلوت کن با تمام 
     سکـــــــوت هایت…
     نگــــــــاه کن به اطـــــــرافت…

󾬍به خوشبختـــــــی‌هایت…
     به کسانی که میدانـــی 
     دوستت دارنــــــد …

󾬍به وجود آدم هایــــــی 
     که برایت اهمیـــــــت دارند…
     و بــــــه خــــــــــدایـــــــی 
     که تنهایت نخــــــــواهــــــــد گــــــذاشت…

همیــــــشه  وقــــتی پراز حــرفی
وقــــتی بـــــغض میکـــــــنی
وقتی داغــــــونــــی
وقتـــی دلـــــــت شکسـته
دقــقـا همـــیــن وقـتــــا
اینقــدر حــــرف داری کــه فـقطـ میـــتونی بـگی:
...."بیخیـــآل

پیر که بِشَم
بَچه هام، نَوه هام
ازم میپُرسَن:
  عاشِق شُدی تاحالا؟
آخ که این سوال
چِقَد میتونه
سَردَم کُنه ، داغَم کُنه
مُرور میکُنَم خاطِره هامو با تو
یادَم میاد قدم زدنامون و
حرفامون، خَنده هامون..
یه قطره اشک سُر میخوره از روی گونَم!
چی بایَد جواب بِدَم؟
بِگَم آره؟ بَعد بِگم چی شُد؟
سوالِ دومِشون و میپُرسَن:
  وااا چی شُد؟ آره یا نه؟
یه نَفس عمیق میکشم،
آخ که چقدر دِلم بَرایَت تنگ میشود!
جواب میدم:
- نه عزیزم ، عاشقی خوب نیست ، میسوزونَتِت ، نابودِت میکُنه..
ﭘﺎﯼ ﺩﺭﺩ ﺩﻟــــﻢ ﺍﮔﺮ ﺑﻨﺸﯿــــﻨﯽ ...
ﮐﺎﺳﻪ ﺻﺒﺮت ﻟــــــــﺒﺮﯾﺰ ...
ﮐﺎﻏﺬ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍت ﻣﭽــــــــﺎﻟﻪ ...
ﻭ ﮔﻮﺵ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﺖ ﺯﻧگ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ...
ﻫﺮ ﻃﺮفﮐﻪ ﺑﻨﮕﺮﯼ ﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳت...
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻧــــــــﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﯿـــــــــﺎﻭﺭ ...
ﻭ ﻧــــــــــﻪ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﺍﯼ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎیت ...
ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩلت ﺩﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿــــﺎﻭﺭ ...
ﺍﮔﺮﺧﻄ ﺧﻄﯽ ﻫﺎﯾﻢ
ﺧﻮﺍﻧـــــــﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺍﯾت ...
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﻤـــــﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﺳت ...
ﻣـﺨــﺎﻃــﺒــــ ﺧـﺎﺻـــــــــﯽ ﻧـﺪﺍﺭﺩ ﻧـﻮﺷـﺘــــﻪ ﻫـﺎﯾـﻢ
ﺍﻣــــــﺎ
ﺗــﺎ ﺩﻟــت ﺑــﺨــﻮﺍﻫــــــــــﺪ
ﻫــﻤـــــــــــﺪﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﺍﻍِ ﺗــــﻤــــﺎﻡِ ﻧـــﻮﺷـــﺘــﻪ ﻫـــﺎﯾـــﻢ


خُدایـ ـا🙏
اَگہ باز اِحساســـ ـ👼
میڪنے یـ ـہ سِرے 👁‍🗨
مُشڪلات هَست🕯 
ڪہ بہ مَن نَدادے🕳
بِدہ میزارَمـــ ـ 🕸
روے حِساب بُزُرگیت😏 

بخشیدمت...!
همان روزی که تنهایم گذاشتی،
همان روزی که فهمیدم
 دیگر خسته ای...
همان لحظه ای که گفتی
 می خواهی بروی،
بخشیدمت...!
اما 
"دلم" را هرگز نمی بخشم...
که اینگونه به کسی وابسته شد
 که هیچگاه دوستش نداشت..

"گرگی" 

دست ب خودکشی زد 

و در وصییت نامه اش نوشته بود:

پوستم را بسوزانید
                               تاهیچ وقت هیچ
    "شغالی"

در آن نقش مارا بازی نکند که:

نفرین "بره ای".   پشت سرمان باشد.........!