آموزش نمایش مطالب بروز شده در سایت

آموزش نمایش مطالب بروز شده در سایت

برای نمایش مطالب بروز شده در هر بخشی از قالب که نیاز دارید میتوانید از کد زیر استفاده نمایید :

 

<ul class=”houniya_updated-posts”>
<?php
$recently_updated_posts = new WP_Query( array(
‘post_type’ => ‘post’,
‘posts_per_page’ => 3
‘orderby’ => ‘modified’,
‘no_found_rows’ => true,
) );
if ( $recently_updated_posts->have_posts() ) :
while( $recently_updated_posts->have_posts() ) : $recently_updated_posts->the_post(); ?>
<li><a href=”<?php the_permalink(); ?>” title=”<?php esc_attr( get_the_title() ); ?>”><?php the_title(); ?></a></li>
<?php endwhile; ?>
<?php wp_reset_postdata(); ?>
<?php endif; ?>
</ul>

 

توجه داشته باشید مطلی جدید با مطلب بروزرسانی شده تفاوت دارد.