زبان سرخ سرسبزی میدهد بر باد صفحه ۷۶ نگارش پایه هشتم

حکایت و ضرب المثل صفحه ۷۶ کتاب نگارش هشتم

زبان سرخ سرسبزی میدهد بر باد صفحه 76 نگارش پایه هشتم