۰

تکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

پست جدید

تکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار love

✘تَــنِ لَشــَم به اِشتِبـــاه زاییـــده شــُد بـــَد✘

...★جــــَوونیمَــم بــه اِصطــِلاح گــاییــده شــُد رَفتــ★✘مَــــن مـــَرامـــــــے اَز دوستــــام نـَدیـدَمـ✘★سَـــر پــا اَم زیــرِ سـایِــه اوستـــا کـــَریمَـــم★↯ღ↯


تکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار love


        ٠٠••●●❥❥❥❥ ♔
               ٠٠••●●❥❥❥❥ ♔
                       ٠٠••●●❥❥❥❥ ♔
  بیچاره عروسک.....  دلش میخواست زار  زار  گریه کند....اما خنده را بر لبانش دوخته بودند..

                       ٠٠••●●❥❥❥❥ ♔  
                 ٠٠••●●❥❥❥❥ ♔
           ٠٠••●●❥❥❥❥ ♔
     ٠٠••●●❥❥❥❥ ♔


تکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار love
ب‍ـــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـٰٓـــــــــٰاٰ وُج‍ـــْـــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـٰٓـــــــدٰاٰن‍ِـــــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـٰٓـــــتْ

زِن‍ـــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـٰٓـــــــــْــدِگ‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـٰٓــــــی ک‍ـــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـٰٓــــــُــن ؛

ن‍َـــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـٰٓـــــــه

اِح‍ـــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـٰٓـــــس‍ــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـٰٓــــــٰاٰس‍ـــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـٰٓــــــــــٰاٰتِ دی‍ــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـٰٓـــــــگ‍ــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـٰٓـــــــــَـرٰاٰن ...

مش‍ـــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـٓٓـــٰٓـٰٓـــــــــتی😉😉
تکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار love✘مُـــــــــــــــد ✘شُــده میگـن

☜دارا ☞بـاش ♥️ســـــــــــــــــارا♥️ خـودش میاد ...

↩️ولی من میگم "↯ آدم ↯" باش "👈حـــــــــــــــــوا" 👉
خودش میاد ....
󾮃این روزا فقط میشه به

✘†عزرائیــــــ†ـــل🔵⏬✨
󾮛اعتماد کرد…🔴✨

چون لااقل✘ قــــــــصد ونــــــــــیتش🔴✨ ✘مشخصه…!
تکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار loveته سیگار هایم،
پوکه های خاطرات است
که شلیک می کنم
وسط مغزم!!!
می کشد مرا...
اما شاید
تو را
فراری دهد از ذهنم...!
همه را خطا زدم...
پاکت بعدی
خشابی دیگر!!!تکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار love
هی یارو…
فک میکنی خیلی زرنگی که هرروز با یه نفری؟
اشتباه نکن!
زرنگ “استکانه”که از همه لب گرفته
زرنگ “افتابه ی”که مال همه رو دیده
زرنگ “پتو ی”مه رو همه خوابیده
زرنگ “سماوره” که دست به کمرمیشه تو میخوری
پس اینقدر افه نیا


تکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار love
ﺣﺴــــﺎﺏ ﻭ ﮐـــﺘﺎﺏ ﺩﻧﯿـــﺎ ﺭﻭ ﮐـــﻪ ﻭﺭﻕ ﻣﯽ ﺯﺩﻡ !!!...
 ﺍﺯ ﻓﺮﻣــــﻮﻝ ﻋـــﺪﺍﻟﺘﺶ ﺧـــﻮﺷــــﻢ ﺍﻭﻣـــــﺪ !!!...
 ﻫـــــﺮ ﭼــــﯿﺰﯼ ﺭﻭ " ﺑﮕــــﯿﺮﯼ " ﮐﻪ ﭘﺸــﺘـﺶ "ﺁﻩ ﻭ ﺍﻟـــﺘﻤﺎﺳــﻪ !!!
 یه ﭼــــﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﺑـﺎﯾﺪ " ﭘﺲ ﺑـــﺪﯼ " ﮐﻪ ﺍﺳــــﻤﺶ " ﺗﻘـــــــﺎﺻﻪ !!!تکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار love
هِـــــــــــــــــــےِ مَشْتِـــــــــــــــــــــے  چِِــــــــــــیِِ شـــــُدِهِ چـــــــــــــِرا پَلَشــــــــــْتِِــــــــــــــــــے ِ ِ ِ ِ

تُوُهــــــــــــَمْ دِِیـــــــــــــــِِدِِیِِ اَزَ اِیِـــــــــــنِ رِفِاقَــــــــتَاَیِ ڪَشْڪِـــــــــــــــــــــــــــــــےِ
اَزْ اِیــــــــــــــِنْ رِفِاِقِتــــــــــِاِیِیِ کِهِ هیـــــــــــــچـــی تَشــــــْنْیِ. هــــــــــــــــــــــــه

رِوالِ زِنْدِگِـــــــــــیِتْ تــــــــــــوٌیِ یِهِ جــــــــــادّهِ دَشْتـــــــــــــــــِے
فِکــــــــــــــــْرْ مِیڪُِنُـــــــــــــــــیِ بِهِ یـــــــــــــــــِهِ «باٍرٍبٍیٍ» مَشْتِــــــــــــــےِِ بِِاِِبِِاِِ بِِیِِخِِـــِِـِِـِِــــِِـِِـِِـِِـِِـِِـِِـِْـْیال
بٍیٍخـــــــــــــــــــــــٍیٍاٍلٍ اٍیـــــــــــــــٍنٍْ دٌنْیـــــــــــــْایِ  بیـــــــــْْخــــــــــُودِڪَشْڪۍ. ●هــــــــــــــےتکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار love


َِ✘َِاَِبَِـَِـَِجَِـَِـَِـَِ҉َِـَِـَِـَِیَِ پَِسَِـَِـَِرَِیَِ
َِ✘َِکَِـَِهَِ بَِهَِـَِتَِ نَِظَِـَِـَِ҉َِـَِـَِرَِ دَِاَِرَِهَِ
َِ✘َِاَِزَِ بَِـَِرَِدَِاَِشَِـَِـَِـَِـَِـَِ҉َِـَِـَِـَِـَِـَِتَِنَِ

َِ✘َِشَِـَِـَِـَِـَِ✵َِ ـَِـَِـَِـَِاَِلَِـَِـَِ✵َِ ـَِـَِتَِ
َِ✘َِشَِـَِـَِـَِ҉َِـَِـَِـَِـَِـَِرَِوَِعَِ مَِیَِکَِـَِـَِنَِهَِ
َِ✘َِشَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِʘَِʘَِـَِـَِـَِـَِهَِـَِوَِتَِـَِـَِشَِ
َِ✘َِمَِثَِـَِـَِـَِـَِ҉َِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِلَِ بَِـَِـَِـَِـَِاَِدَِ
َِ✘َِمَِیَِـَِـَِـَِـَِ҉َِـَِـَِـَِـَِـَِـَِزَِنَِهَِ زَِیَِـَِـَِـَِرَِ
َِ✘َِشَِـَِـَِـَِـَِ✵َِ ـَِـَِـَِـَِاَِلَِـَِـَِـَِ✵َِ ـَِـَِتَِ
َِ✘َِمَِـَِـَِـَِـَِـَِ҉َِـَِـَِـَِـَِـَِرَِاَِقَِبَِ بَِـَِاَِشَِ
َِ✘َِاَِخَِـَِـَِـَِـَِ҉َِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِرَِشَِ
َِ✘َِدَِسَِـَِـَِـَِ҉َِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِتَِ بَِهَِ
َِ✘َِدَِسَِـَِـَِـَِ҉َِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِتَِمَِاَِلَِ
َِ✘َِنَِشَِـَِـَِـَِ҉َِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِـَِیَتکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار love⇠روزڴار כلمـــٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــِْـِْـِْـِْـۅ چاڪـــٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــِْـِْـِْـِْـ כاכ
⇠خورכمـ زمینـــٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــِْـِْـِْـِْـۅ
⇠رو بہ رومـ
⇠واســـٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــِْـِْـِْـِْـتاכ
⇠ڴفـــٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــِْـِْـِْـِْـتـــــ כستتـــــۅ بـــــــٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــِْـِْـِْـِْــכه
⇠تا כستمـــٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــِْـِْـِْـِْـۅ
⇠برכمـــــــٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــِْـِْـِْـِْــ بالا
⇠پس ڪشـیـــٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــِْـِْـِْـِْــכۅ بهمـــٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــِْـِْـِْـِْــ ƒυcк כاכ ــــــــــــــــــــــــــــتکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار loveهَمـِـⓗⓐⓜⓔـه دُشْـمـَــــنْ شــُــــدَن
مــیـْـخــوان مــُشــْتــَمْ کـُنــَنْ

وَلـــى مـَـⓜⓐⓝـنْ مــیـْخــَنـْــدَم
دیــگــِـه مـُـحْــکـَــم شـُــدَم
هــــــⓗⓔⓗــــہتکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار love✍ایڹ جُـمـلِہ خـیلے سنگینہ:✍

➣سَخـــــټہ زِندگـــــیت توۍِ  ↯↯زِنْدگـــــیت نَبـاشہ...!!!↯↯

☆heههhe☆
▓↺☜ اصــلا نفهمیـــد چقــدر خاطرشـــو میخــوامـــ☞↻▓

▓↶↺☜ فک کـــرد منــم مثه بقیـــه ظاهرشـــــو میخـــوامــ✘↷▓تکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار love
✠ ﻣَــــــ😏ــــــڹْ ✠
☜ ﺍَﺧـــــﻠﺎْﻗَــــﻢْ😾 ﮔــــــــﻨْــﺪٍهْْ ✪✃
☜ ﻟَـــــﺒــﺎْمْ ﻧِــــــــﻤـﯿْﺨَـﻨْـﺪٍهْْ 😏✪✃

☜ ﯾٍـﮧْ آدَمٍ ﺗُـــــــﺨْـﺴََــﻢ😤 ڪہ‌ دِلْ ﺍَزْ زِنَْدگیْ ڪَنْدٍهْْ 😒✪✃
ْ
❞ ﺧُــــــــــــــــ💔ـــــــــــــــﺪآْْ ❝
✵【دُﻧْﯿــــــﺎتْ】 وآْﺳِـــــﮧْ 【آدَﻣـــــ👪ـــــﺎت】 ْ✵
 
 ☜ بگو ﺟَــﻬَــﻨَّـ🔥ــﻤِﺖْ ﭼَـــــﻨْـﺪٍهتکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار loveﻫﯿـــــــﺲ ..... ﺳﮑـــُـُـُـُـُـﻮﺕ ﭘﯿﺸـــﻪ ﮐــُـُـُـُـُﻦ .... ﺍﯾﻦ
ﺩﻧﯿــَـَـَـَـَـﺎ .... ﺧــَـَـَـَـَـاﻟﯽ ﺍﺯ ﻭﺟــُـُـُـُـُـﺪﺍﻥ ﺳﺖ ...
ﻭﺟـدﺍﻧﻬـــُـُـُـُـُـﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺴـَـَـَـَـَـﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ....
ﻣﮕـــَـَـَـَـَـﺮ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘــُـُـُـُـُﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻭ ﺩﻝ
ﺷﮑﺴﺘﻦ .... ﺣـــَـَـَـَـَـﺮﻓﯽ ﺍﺯ ﻭﺟـــُـُـُـُـُـﺪﺍﻥ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣیماند؟؟؟


تکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار love❤️ خـــــⓚⓗⓞⓓⓐــــدایا ❤️

✘بـســــⓑⓐⓢⓔــــــمـِھ ✘

  خســٺــⓚⓗⓐⓢⓣⓐⓜـــــمـ

  ☜از همـــⓗⓐⓜⓔـⓐــــھتکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار loveهــٍٍه
✠✠✠✠✠عــشــــٍــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍـقـای
 امٍْـٍٍـٍٍـٍٍــْْـٍٍـْْـٍٍـٍٍـٍٍروزے✠✠✠✠✠


 ✘شـڪــــٍـٍٍـٍـٍٍـٍٍــٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍـٍٍـٍـٍٍـٍـسـت✘
 ❂ســـڪٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍســی دارن❂


❄️ تــا عـــشــٍٍــٍٍـٍٍـٍٍـٍٍــٍٍـٍٍــــقــی❄️
┰ هــʘ͜͡ʘـــ‍ہ┰تکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار love← جنــگــــِـــ مَشتــــــے، بــــــآ خـــــآطــــرآتــــَــــم
← میگــــه تـــآ تــوے ✘قَبـرتــــَم✘ مـَــטּ بــآهـآتــَــمتکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار love♥️✘بــــــــــسلامتے روزے ک رو سنگ قبرم بنویسن :خودش نمیخواست بره ولے مجبور شد✘‌♥️♥️✘بــــــــــسلامتے دکترے ک بالا سرم بگــــــــــ انشاالله اخرین غــــــــــمتون باشه✘♥️♥️✘بــــــــــسلامتے خدایے ک از همه چی زندگیم خبر داشت,مشــــــــــکلام,غــــــــــمام,گرفتــــــــــاریــــــــــام ولی.....✘♥️♥️✘بــــــــــسلامتے دلــــــــــهایــــــــــی ک از هم دورن ولی ب عشق هم میزنن✘♥️♥️✘بــــــــــسلامتے روزے ک از ته دل بخنــــــــــــــــــــدی بگی ای کاش الان ایــــــــــنجا بودی خیلــــــــــی دلم بــــــــــرات تنــــــــــگ شده✘♥️♥️✘بــــــــــسلامتی روزے ک دوستام باهم برن بــــــــــیرون بگن ای کاش اینــــــــــجا بود حداقل باهم میخــــــــــندیــــــــــدیم✘♥️♥️ ✘بــــــــــسلامتے کسایی ک جلوم گفتن خیلی دوســــــــــــــــــــت دارم ولی ت دلشون خبــــــــــر دیگه ای بود✘♥️♥️✘بــــــــــسلامتے این دنیا ک با تمام نامردیــــــــــاش ولی دلم نمیاد ازش دل بکنم بــــــــــخاطربعضی ادمــــــــــاش♥️

♥️بــــــــــسلامتے روز↻ماه↻سال↻ک باعث میشه زودتر فراموش بشمتکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار love↯↯↯مَشتے امروز ڪارِت بازے ڪَردڹ با دِلــــــــ♥️ــشہ ↯↯↯

                            ↯ ✖️✖️✖️میدونے✖️✖️✖️∝↻↯
                ⬅️وقتےتڹ ڪسے رو زخمی ڪنے✖️
                           ↯↯↯دیگہ بعدش↯↯↯

      نوازش ڪردنش  فقط دردشو بیشتر میڪنہ !🚫➡️
                   نڪڹ مشتے زمیڹ گرده〇➣تکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار loveدیگٍٍہ⇩
          حِسٍّـًـٍٍـًّـٍـّّـٍٍہ
                     هٍٍــٍـٍـٍٍـٍـیـچےًً
                                  نٍـٍـٍـٍٍـٍـٍـٍـٍـٍٍے↻
                                        ٍٍ ✖️حٺـِِـِــِِـے
                                               ٍٍ نَــفًٍــــِـٍِ‌ـ↯ـٍـٍِـِـٍٍس
                             
                   ڪٍٍشیــِـــِـٍـِِـِِــِدًَڹツتکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار love↩️ ڣــــآڪــــــــــــــــ بـــــــــــﮧ نـــــِـــــت نَ بــــــرآے ســـُــــرعــــــت ڪـَمـــــِــش !

↩️ وآس اینڪــــــــــــﮧ هــَـــــر ڪُوسخُلــــــــــــــے رُو بـــــــــــرآے مــــــــآ شــــــــآڂ ڪــَـــــــرد !

↩️ تـــــــــو ✘گــــُـرگـــــَـــــــم✘ بــــــآشـــــــــــــــــے مــَــــــטּ جــــِــــــرت میـــــــــدَم !

⇜هـــʘ͜͡ʘــــه⇝‍تکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار loveحکایت آن مرد را شنیده ای که نزد طبیب رفت و از غم بزرگی که در دل داشت گفت؟
طبیب گفت : به میدان شهر برو، آنجا دلقکی هست، آنقدر می خنداندت تا غمت از یاد برود.
مرد لبخندی زد و گفت: من همان دلقکم...تکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار loveسکـــــــــــــوتــــــ بالآتَـــــــــــــــــرین گِریه یه دختَـــــــــره

 

وقتی سکـــــــــــــوتــــــــ میکنه

 

یَنـــــــی واقِعَــــــــاً شِکَستـــــــــــــــــه...تکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار loveســــــــــــــــــــــــلامتیه اونی که دلم واسش خیلی تنگه.
اما بهش قول دادم مزاحمش نشم...
ســـــــــــــــــــــــــــلامتیه اونی که آرزوی داشتنش واسه منه و وصالش واسه رقیب من....
ســـــــــــــــــــــــــلامتیه اونیکه فقط خوبیشو خواستم ولی همه جا نشست بدیمو گفت....
ســــــــــــــــــــــــلامتیه اونی که میدونم حتی بهم فکرم نمیکنه
اما خودمو گول میزنم و میگم نه مگه میشه.....
ســـــــــــــــــــــــــلامتیه اونی که حتی با هزار تا بدی که در حقم کرده اگه بازم بیاد طرفم دلم نمیاد برنجونمش....
ســـــــــــــــــــــــــــــلامتیه اونیکه تا فهمید چقد دوسش دارم شروع کرد به اذیت کردن....
سلامتی اونی ک عکسش...
ی بارم سلامتی خودم که باز الان دلمو شکست ولی هنوزم دوسش دارم... ســــــــــــــــــــــلامتیه اوناییکه دلشون مثل من از یه بیمعرفت خــــــــــــونه....تکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار loveسلامتے تو رفیق
وقتے میگے چــــــــــہ مَرگِتہ

          حســــــــــے بم میده
کــــــــــہ   
        ارزشش از
          صــــــــــَدتا
چے شده عِشقم دخے ہــــــــــا
بیــــــــــشتره

⇩⇨★⇦⇩
خرابتَــــــــــݥ مَشتیتکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار loveبمیــــری روزگار!!!
                داغ نـــدیدی که بدانی،،،
                                         ســــوختن ، درد دارد…

یاری نداشـــتی که بدانی…
                            جدایـــــی یعنی مرگ!!!

اشـــکی نریختی که بدانی…
                                نمکــــزار گونه ها پیرت میکند!!!

نفریـــــــن به روزی کــه
                              عشــــــق شد بازیچه ی
                                              دســـــتان ِ دغل بازت....!!!


تکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار loveﺑﺮﺍﮮ ﺩﻝ ﺧـــﻮﺩﻡ ﻣﮯ ﻧﻮﯾﺴﻢ
ﺑﺮﺍﮮ ﺩﻟﺘﻨﮕــﮯ ﻫﺎﯾــﻢ
ﺑﺮﺍﮮ ﺩﻏﺪﻏــﮧ ﻫﺎﮮ ﺧـــﻮﺩﻡ
ﺑﺮﺍﮮ ﺷﺎﻧه ﺍﮮ ﮐﮧ ﺗﮑیه ﮔﺎﻫــﻢ ﻧﯿﺴﺘــــ !
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﮯ ﮐﮧ ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ ﻧﯿﺴﺖ ..
ﺑﺮﺍﮮ ﺩﺳﺘﮯ ﮐﮧ ﻧﻮﺍﺯﺷﮕــ ـــﺮ ﺯﺧـﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ...
ﺑﺮﺍﮮ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﮯ ﻧﻮﯾﺴـــﻢ !
ﺑﻤﯿـ ــﺮﻡ ﺑﺮﺍﮮ ﺧـ ـﻮﺩﻡ ﮐﮧ ﺍﯾﻨﻘـــﺪﺭ ﺗﻨهاستتکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار love


ﺩﺭ " ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ " ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ " ﺳﻼﻡ " ﮔﻔﺖ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﯼ "ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ " ﮐﺮﺩﻩ ﻭ
ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ "ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ " ﮐﺮﺩ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ
ﺑﻪ " ﺩﯾﮕﺮﯼ " ﺳﻼﻡ ﮔﻔﺘﻪ ... ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﻼﻡ ﮐﺴﯽ
" ﺩﻝ ﻧﺒﻨﺪ " ﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺴﯽ " ﺍﻓﺴﻮﺱ
ﻧﺨﻮﺭ . .تکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار love


بَچـه بـودَم گـِریـه مۍڪَردَم 👧🏻😢

ڪه چِـرا بـابـام سیگـار مۍڪِشـه 👨🏻🚬

الان بـابـام گِریـه مۍڪُنـه 😞

ڪه چِـرا دُختَرش سیـگـار مۍڪِشـه 🙂تکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار loveسایه ها عاشق ترند

من روبروی تو می ایستم

سایه ام به پای تو می افتدتکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار loveدْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ♡

مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥️💑💑 💑

تٌوْیْـــــــــــــــــی کِهْ تٌوْ رٌوزْایْـــــــــــــــــیْ کِهْ نْیْسْـــــــــــــــــتـــــــــــــــــیْ
کَسْی جْآتُوْ نِمْـــــــــــــــــیْگْیْرِه♥️💑💑 💑
ْ
مَـــــــــــــــــنْ دُنْیــــــــــــــــــآ رُو مْیْخآمْـ فَقَـــــــــــــــــطْ بِخْآطِرِهِ بُوْدَنِ بْآتُو♥️💑💑 💑

مَـــــــــــــــــنْ....

بَرْآیِ وُجٌوُدِ تُوْ ....

بَرْآیِ نِگْآهِ تُوْ ....

بَرْآیِ بْآ تُوْ بُوْدَنْ جُوْنَمْمْ مْـــــــــــــــــیدَمُْ♥️💑💑 💑

عاشقتم


تکست متن پست حرف اس ام اس سنگین عاشقانه تیکه دار خاص تلگرامی فیس بوکی جدید 2016

متن و اس ام اس عاشقانه فاز سنگین با فونت شکسته

اس ام اس و متن عاشقانه کوتاه غمگین احساسی تیکه دار love

نظرات (۰)
هر چه دل تنگت میخواهد بگو

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">