۱

اس ام اس های جدید شاخ و هات تیکه دار واسه نیش زدن+New SMS piece of horns and dogs do not bite

پست جدید

اس ام اس های جدید شاخ و هات تیکه دار واسه نیش زدن+New SMS piece of horns and dogs do not bite

 پست های خفن جدید,پست های لاین جدید,پست های فیسبوکی

اس ام اس های تیکه دار کوبنده و شاخ جدید

جملات توپ شاخ شکوندن

اینَم بآشہ سَلآمَتے ⇦پِسَرا⇨   

         

٭دختر٭وقتى ٭ناراحته ٭میره ٭بغل ٭باباش
 
                               ✘✘✘٭ولى ٭پسر
 
      ٭میره ٭خیابون ٭واسه ٭خراب ٭کردن ٭ریه ٭هاش


*****

, پست های خفن جدید,پست های لاین جدید,پست های فیسبوکی

اس ام اس های تیکه دار کوبنده و شاخ جدید

جملات توپ شاخ شکوندن

*****


مــــــــــن!
چیز زیادی از دست ندادم ‼️
کـــمـــــی دلــــــــــم شکست❕
 شب ها گریه کردم ❕
 یادگارش
 سردردِ هرشبم شد ❗️
یـــــکـــــم ❗️
از آرام زندگی کردن فاصــــــــــله گرفــــــــــتم
چیز زیادی نــــــــــشد❕
بــــــــــاور کــــــــــن
  تــــــــــــــــــــو
بیشــــــــــتر از من باخــــــــــتی
 تــــــــــــــــــــو
عاشق ترین قلب دنیارا
بــــــــــاخــــــــــتی..*****

, پست های خفن جدید,پست های لاین جدید,پست های فیسبوکی

اس ام اس های تیکه دار کوبنده و شاخ جدید

جملات توپ شاخ شکوندن

*****هَــﻨــــﻮﺯ ﻣـَـــﺮﺍ ﮔــــﺎﻫﮯ . .

        ﺑﻪ ﻧــــﺎﻣـــَـﺘــــ ﻗـــَــﺴــَـﻢ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ . .

ﻧــــِﮕﺎﻩ ﮐُــــﻦ . . . ؛
ﻫَﻤــــﻪ ﻣﮯ ﺩﺍﻧَﻨﺪ ڪـــِــﮧ ﺑـــَـﺮﺍﯾﻢ ﻫَﻤﯿﺸـِـــﮕﮯ
ﺗــَــﺮﯾﻨــــﮯ . . .
.*****

, پست های خفن جدید,پست های لاین جدید,پست های فیسبوکی

اس ام اس های تیکه دار کوبنده و شاخ جدید

جملات توپ شاخ شکوندن

*****
↶یـــہ وقـــت زشــــت نبآشــــہ :﹏

بــــہ 〖هـــوس〗 یـــہ 【غـــریــبہ】 مــیگــــیــم ✖️ عشـــق ✖️⇜

بہ 〖دلـــواپـــسے〗 هـــاے 【مـــادر】 میگــــیـــم ✔️گـــیـــر✔️➔*****

, پست های خفن جدید,پست های لاین جدید,پست های فیسبوکی

اس ام اس های تیکه دار کوبنده و شاخ جدید

جملات توپ شاخ شکوندن

*****وقتـــــی به عقب بر میگردی

متوجه میشی که جــــــای بعضیا

الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ

اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده


*****

, پست های خفن جدید,پست های لاین جدید,پست های فیسبوکی

اس ام اس های تیکه دار کوبنده و شاخ جدید

جملات توپ شاخ شکوندن

*****خـــــــٌّـــدایـــــاً √
بــــــهای ســــــَــنگــــــینےّْ دادَم ★
              
                        تـــــاْفــــــهْــــمیدَمْ فــــ‌قــَــطْ   ★
      
             به تـــو تکـــــــّــیه کـــــٌــنَــمْ√

هــــــَــر دیــــــــــــــــــــوار دیــــــگَــــّــرے فــــٌرو ریـــــــختنیْ
                    اســــــت√
 نهآرامشت را
به چشمـﮯ
           وابسته کن،
نه دستت را
به گرماے دستـﮯ
           دلـــــــــخوش...
چشمها بسته میشوند و
دستــها مشت میشوند...
و تو مـﮯمانـﮯ و
    یک
     دنــــــــیا
         تــــــــــنهائی....*****

, پست های خفن جدید,پست های لاین جدید,پست های فیسبوکی

اس ام اس های تیکه دار کوبنده و شاخ جدید

جملات توپ شاخ شکوندن

*****
✘ هـ.ـ.ــ.ــ.ــ.ــه ↯

✘اینم از قـــــــــــــــــــانــــــــــــون عــــــــــــــــشقای امــــــــــــــــروزی✘

✘ SeX_____YeS ✘

✘ LovE____neXt ✘
✘تاوقتی بد نشی نمیفهمن که چقد خوب بودی...✘
✘پس!!!
..✘ﻣِـــــــــــــــﻦ ﺑـَـــــــــﻌــــــــــﺪ...✘

✘ﻣَــــــــــــــــــــﻦ ﺑـَــــــــــــــﺪ...✘
*****

, پست های خفن جدید,پست های لاین جدید,پست های فیسبوکی

اس ام اس های تیکه دار کوبنده و شاخ جدید

جملات توپ شاخ شکوندن

*****تــٰٓـٓـٰٓ♕ٰٓـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓاوانــِه چــٰٓـٰٓــٰٓ♕ٰٓـٰٓـٰٓـٓـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓـیـو

دارَم پـــٍـٰٓـٍٓـٍـٰٓـٍـس مــیـــٍـٰٓـٍٓـٍـٰٓـٍـــدَم،
   نــِمـیـٰٓـٰٓــٰٓـٓـٰٓ♕ٰٓـٰٓـٰٓـٓـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓدونَــم

خّّـٍـٍـٍـٍاٍٍصــٍٍـٍـٍـٍـٍ رُفَــــــًَ ٰٓــٰٓـٓـٰٓ♕ٰٓـٰٓـٰٓـٓـٰٓـٰٓقــام*****

, پست های خفن جدید,پست های لاین جدید,پست های فیسبوکی

اس ام اس های تیکه دار کوبنده و شاخ جدید

جملات توپ شاخ شکوندن

*****


✘ شــمــا آقــا پــســری کــه ابــروهــاتــو ور مــیــداری کــه خــوشــکــل بــشــے ، فــقــط بــا یــه ابــرو ورداشــتــن کــه خــوشــکــل نــمــیــشــے ، بــایــد رژ بــزنــے، دامــنــم بــپــوشــے کــه نــاز بــشــے ! ✘ هـــــــــ😏ـــــــه*****

, پست های خفن جدید,پست های لاین جدید,پست های فیسبوکی

اس ام اس های تیکه دار کوبنده و شاخ جدید

جملات توپ شاخ شکوندن

*****هیچ عشقـے وجـودندارد!⇄

          □ حتے براے مرغ عشـــقــ''▼

 ■او نیز اگر در قفس نبود ↯↯

      ♡بہ عشـقـشـ خیانـ✖️ــت میـڪرد...!✔️*****

, پست های خفن جدید,پست های لاین جدید,پست های فیسبوکی

اس ام اس های تیکه دار کوبنده و شاخ جدید

جملات توپ شاخ شکوندن

*****
⇜✘لعنتــــــی از تو نوشتـــــــم و از احساسم به تو✘↭
●▤⇜میدانم دیگر حتی در خیالت هم جای ندارم↭▥●
▣■†من برایـــــــت نوشـــــــتمو†■▣
◈✘♀غریـــــــبـــــــه ها لایـــــــک زدنند♀✘◈
▲▼↑↓و تـــــــو چـــــــه میدانی که هـــــــر نوشته ↑↓▲▼
⊙◎↭آتشی بود بر پیکر نیم سوخته ی من↭◎⊙
‡†این دل نوشته ها . . .نه ... نه ... ببخــــشــــــید!†‡
▩←این درد نوشته ها ی دلم نه دلنشین اند نه زیــبا→▩
✘اینها یک مشت حــرف زخــــم خورده ی بـغـض دارند✘↯
‡که نشانی دردنـــــــــاک‡
✘از یک عشق نـاکــــام دارند✘
و تـنــها مخــــاطبش غایـب است✘*****

, پست های خفن جدید,پست های لاین جدید,پست های فیسبوکی

اس ام اس های تیکه دار کوبنده و شاخ جدید

جملات توپ شاخ شکوندن

*****


+ قَـــــــلبَــم را عَــــصـَـبــــ کِـــــشـــے کَـــــــرבه امــــ

دیــــگـــر نــــــﮧ از سَـ✖️ـــرב ے نِــــگـــاهـــے مـــــیـــلرزَב

و نـــــــــﮧ از گــــ✖️ــرمـــے آغُــــــوشے مــــیتَـــپَــב ...


*****

, پست های خفن جدید,پست های لاین جدید,پست های فیسبوکی

اس ام اس های تیکه دار کوبنده و شاخ جدید

جملات توپ شاخ شکوندن

*****
☜ ایــــــن شَبایی کِه مَـــــن

☆گـــــوشِه یِ بالِشَم رُو گاز میگیرَم☆

←کِه ﺻـِﺪاﯼِ ﻫِـﻖ ﻫِـﻘَﻢ ﺍَﺯ ﺍُﺗــاﻕ ﺑﯿـﺮﻭﻥ ﻧَــﺮﻩ ...

↙️ﺗــﻮ ﮔـﻮﺷِـﻪ ﯼِ ﻟَﺒـاﺷُـﻮ ﮔـاﺯ ﺑِﮕـﯿﺮ ...

✘✘... ﺧﯿـــﺂﻟــﯽ ﻧﯿـــﺲ
.*****

, پست های خفن جدید,پست های لاین جدید,پست های فیسبوکی

اس ام اس های تیکه دار کوبنده و شاخ جدید

جملات توپ شاخ شکوندن

*****


ﺩﻧﯿـــــﺎ ...
ﺧــﺴـﺘـــــﻪ ﺍﻡ ...
ﮐﻤـــﯽ ﺻــــــﺒﺮ ﮐـــــﻦ ...
ﮐـــــﻮﺗـــــﺎﻩ ...
ﺑـــﻪ ﺍﻧـــــﺪﺍﺯﻩ ﻣﺴﺘــــــﯽ ﻫﺎ ی ﺷﺒــــﺎﻧـــــﻪ ....
ﯾــﺎ ﺑـــــﻪ ﺍﻧـــﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺁﺗـــــﺶ ﮐﺸﯿـــﺪﻥ
ﯾــﮏ ﮐـــﺒــﺮﯾﺖ
ﻭ ﺭﻭﺷـــــﻦ ﮐــــﺮﺩﻥ ﯾـــﮏ ﺳﯿﮕــــــﺎﺭ.....
ﻭ ﺣﺘـــــﯽ ﮐـــﻮﺗـــﺎﻩ ﺗــــﺮ ....
ﺑـــــﻪ ﺍﻧــــــﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺩﻭﺍﻡ ﻟﺒــــﺨﻨــــﺪﻡ!
ﻓﻘــــﻂ ﯾــــﮏ ﻟــﺤﻈــــﻪ ﺑــﺎﯾﺴــﺖ!
ﺩﻧﯿـــﺎ ...
ﺧـــﺴﺘـــﻪ ﺍﻡ ....
ﺩﻟــﺴــــــــــﺭدم
ﺭﻭﺣـــﻢ " درد دارد*****

, پست های خفن جدید,پست های لاین جدید,پست های فیسبوکی

اس ام اس های تیکه دار کوبنده و شاخ جدید

جملات توپ شاخ شکوندن

*****


-:¦:-ﻧﺨﯽ-:¦:-ﺳﯿـــــــــــــﮕﺎﺭ-:¦:-ﻣﺎﻧﺪﻩ-:¦:-ﺑﺮﺍﯾـــــــــــــﻢ...-:¦:-
-:¦:-ﺑﺮﺍﯼ-:¦:-ﻫﻤــــــــﻪ-:¦:-ﺩﻟﺘﻨﮕـــــــــــﯽ-:¦:-ﻫﺎﯾﻢ...-:¦:-
-:¦:-ﻣــــــــــﻦ-:¦:-ﻭ-:¦:-ﺷﺐ-:¦:-ﻭ-:¦:-ﺗﻨﻬــــــــــــــﺎﯾﯽ-:¦:-ﻭ-:¦:-ﺳﯿـــــــــــــﮕﺎﺭ...-:¦:-
-:¦:-ﮐﻮﻟﻪ-:¦:-ﺑـــــﺎﺭ-:¦:-ﻏـــــــــــــﻢ-:¦:-ﻭ-:¦:-ﺗﮑـــــــﯿﻪ-:¦:-ﺑﺮ-:¦:-ﺩﯾـــــــــﻮﺍﺭ-:¦:-
-:¦:-ﭘــــــــــﮏ-:¦:-ﺍﻭﻝ-:¦:-ﺑﻪ-:¦:-ﺣـــــــــــــﺮﻣﺖ-:¦:-ﺩﻟـــــــــــــــﻢ-:¦:-
-:¦:-ﭘـــــــــــﮏ-:¦:-ﺑﻌـــــــــﺪﯼ-:¦:-ﺑﻪ-:¦:-ﺣــــــــــــﺮﻣﺖ-:¦:-ﺩﻟـــــــﺖ-:¦:-
-:¦:-ﺑﻪ-:¦:-ﺣــــــــــــﺮﻣﺖ-:¦:-ﺩﻟــــــــــﻢ-:¦:-ﮐﻪ-:¦:-ﺑــــــﯽ-:¦:-ﺻﺪﺍ-:¦:-ﺷﮑــــــــــﺴﺖ-:¦:-
-:¦:-ﺑﻪ-:¦:-ﺣــــــــــــﺮﻣﺖ-:¦:-ﺩﻟــــﺖ-:¦:-ﮐﻪ-:¦:-ﺑــــــﺎﻭﺭ-:¦:-ﻧﮑــــردورفت-:¦:-*****

, پست های خفن جدید,پست های لاین جدید,پست های فیسبوکی

اس ام اس های تیکه دار کوبنده و شاخ جدید

جملات توپ شاخ شکوندن

*****


ﺑُﻐــــــــﺾ دﺍﺭﻡ ﺭِﻓﯿــــــــــﻖ !!!
دﺳــــــــــﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿــــــــﺮﯼ؟؟؟؟ 
ﺳــَـــــﺮَﻡ ﺭﺍ ﻣﯿـــــــﭽَﺴﺒﺎﻧﯽ ﺑــَﺮ ﺳـــــﯿﻨِﻪ ﺍﺕ؟؟؟؟
ﺍجاﺯﻩ میدﻫﯽ ﺧﯿـــــﺲ ُکنم ﺗَﻨَـــــﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍَﺷڪ ﻫﺎﯾـــــَـــﻢ؟؟
ﺑُـــــﻐﺾ دﺍﺭَﻡ ﺭﻓـــــــــﯿﻖ !!
ﮔــــــــﻮﺵ ﻣﯿﺴــِــــﭙﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻫـــِـﻖ ﻫــِــﻖ ﻫـــــﺎﯾَﻢ؟؟؟
ﻣــــــَـــﺮﺍ ﻣـﯿﺒﺮﯼ ﺑِﻪ ﯾِڪ ﺟـــــــﺎﯼِ دﻭﺭ؟؟؟
دﻋـــــــﻮﺗَﻢ ﻣﯿڪـــــﻨﯽ ﺑـــــﻪ ﯾِڪ ﺁﻏــــــــــــــﻮﺵ؟؟؟      درکم خواهی ڪَرد؟؟؟
ﻣﯿـــــــﺸﻮد ﺁﺧﺮﺵ ﻫﻢ ﺍﺷـــــــڪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﭘﺎڪ ڪُنی
ﻣﯿﺨـــــــﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮدﻡ ﺑـــِـــــــﻪ ﺯِﻧﺪِﮔــــــﯽ !


*****

, پست های خفن جدید,پست های لاین جدید,پست های فیسبوکی

اس ام اس های تیکه دار کوبنده و شاخ جدید

جملات توپ شاخ شکوندن

*****


خدایــــــــــا دخالتـــــ نمے کنمـــــ
فقط گــــــــــاهے حســـــ مے کنمـــــ در قــــــــــرآنتـــــ جاے آیــــــــــہ اے کـــــمـــــ استـــــ کہ بگــــــــــوید....
"وَ قَسَمـــــ بہ روزے کہ قَلْبَتـــْــ را مے شــــْــــــکَنَنْدْ وَ آنـــــگـــــاه جُــــــــــزْ خُــــــــــدایَــــــــــتـــــْ مَرْحــَــــــــــمے نَخـــــواهے یافْتـــــ....*****

, پست های خفن جدید,پست های لاین جدید,پست های فیسبوکی

اس ام اس های تیکه دار کوبنده و شاخ جدید

جملات توپ شاخ شکوندن

*****
✍مشترک مورد نظر ???
⇦خطشو ⇨
⇦تـــورو ⇨
⇦احســـاستو ⇨
⇦عشـــقتو ⇨

⇦وجـــــــــودتو ⇨
⇩⇩⇩⇩

به یـه دختردیــــــــــگه
کــــــــــه کــــــــــارای بهتــــــــــر بلــــــــــد بــــــــــود????

⇦فروخــــــــــــــــــــــــــــــت⇨*****

, پست های خفن جدید,پست های لاین جدید,پست های فیسبوکی

اس ام اس های تیکه دار کوبنده و شاخ جدید

جملات توپ شاخ شکوندن

*****
matne kobandeh s shakh sms shakh sms shakh shekondan اس ام اس 93 اس ام اس تووووپ شاخ اس ام اس توپ شاخ شدن اس ام اس تیکه دار و شاخ اس ام اس خاص اس ام اس خرد کردن طرف اس ام اس شاخ اس ام اس شاخ شدن اس ام اس شاخ شکوندن 93 اس ام اس له کردن شخص ا اس ام اس کوبنده مخاطب خاص اس ام اس کوبنده و سنگین اس ام اس کوبنده ی شاخ بهترین متن های شاخ تیکه خاص جملات 93 جملات خاص جملات زیبای شاخ شکوندن جملات شاخ جملات شاخ 93 جملات شاخ شدن جملات شهریور ماه جملات مرداد ماه جملات ناب شاخ جملات کوبنده ی شاخ دانلود اس ام اس شاخ شدن س ام اس کوبنده و فاز بالا شاخ 93 شاخ هلو شخ آدم شکوندن ماتن سنگین متن خاص متن داغ داغ متن شاخ متن شاخ آدم شکوندن متن شاخ شدن مخاط متن فرا سنگین متن له کردن مخاط متن مخصوص شکوندن شاخ متن گوه کردن طرف نوشته مخصوص شاخ شدن پست با موضوع شاخ شدن پست فیسبوک شاخ


نظرات (۱)

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">