پست سنگین متن شاخ استاتوس فاز بالا متن تیکه دار اس ام اس تیکه دار 94

پست جدید

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز 


✘از مـــــا چیــــــزے نمیــــــدونـــــے پــــــرتــــــے داش✘

 ✘چــــــارتا شنیـــــدے و چـــــــارتام ڪــــردے لاش✘

 ✘آمــــــار درســــــت مـــــارو هـــرڪــــے داشـــــــت✘

 ✘ "خــ ـ ـ ـ ـ ـایـہ " ڪـــــرد و صـــــــورتش شـــــد رنـــــگ زردِ شـــــــاش✘✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘هــــــــــہ ادعــــــــــــاشہ لـــــــــش بـــــــــــازهــــــــا فقــــــــــط لاش بـــــــــــــــازه،،،،★


✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز 


➲نٰٰہ ازتٰ مٰیخٰٰام بیٰٰاےٰ پٰیشَم 
➲نَہ دیگِہ بٰا دروغٰٰاتٰ سِیاھ میشَم 
➲مَن دیٰگْہ واسَم مُہِم نٰٰے اصَن 
➲بَعد مَن رفیٰقٰ صَمیمیٰات ڪِیامیشَن 
➲واسِٰہ مٰوندنِتـ نمیڪُنَم تَلاشٰٰے 
➲خُوشبِحٰال اونٰٰے ڪِہ الٰان بَراشٰٰے

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز 


+_چِقَـــــد زوووووووووووودــــ 
-_چے؟ 
+_میگَمم.....چِقَــــد زووود رَفْتَــــم 
از یــــاد رُفَقْــــایے کِــھ میگُفتَـــن 
تـــا آخَرِشـــ هَسْتَــنُــ اَلــانــ شُدَنــ 
٭رفیق ٭نیمه ٭راه

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز 


م‍ــن مثــِل بعض‍ی ازدخ‍ـــے،پ‍ـسَرا 
نی‍ـستم ک‍ــه واس یِہ لایڪ بلاس‍ــم 
م‍ـن به بعضے ه‍ـــَوَلا جـوری میرین‍ـم ک‍ـه بـه ج‍ــا✔ ل‍‌‍ــایڪ✔ 
ب‍ــِـــلاڪ✘میـــش‍ـــَــم 
زب‍ـــون واس‍ـــــــه ↻ح‍ــــرف↻ زدن‍ـــه 
ن‍ــــــــه,,,,, لیسی‍ــــدن ↻

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز 


یِـکـے اِنْــفِـرآدــ‌ے شُــ‌ده زِنْـدِگْـیْـشْ 
یِـکْـےْ بـآخْـت دآده پـآــــےْ سـآدِگْـیْـشْ 
یِـکْـےْ هـَـرچــےْ هَـســتْ بآدلــشْ صـآدقِــہْ 
یِـکـےْ عـآشـقہْ عِـشْقــِشـ‌ـم عــآشقہْ

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز 


یـــٍـٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍٍــٍـٍـٍــبار گرفتڹ 
ټــٍـٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍٍــٍـٍـٍــحۄېلـټ 
✧هــًـًِـًـ......ـ✟ـه̲ـ......ــًـًِـًھ 
سـ؁ـریع نــــگو بیـــــا اینــــkosــم تقــــدیـــــمتـــــ 
هــــــhehــــــه!

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز هـَوا دارِهـ سٓـَرْدْ میشـه 
خودم کـ هیچـــــے.... 
وَلے اُمیــْـــدوارم 
شـُــما دَستــــاتون 
تو دَستاےاونے کـه 
دوستِـــش داریـــن 
گـَـــرم بِشـــــه ..


✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز 


اَز کَسـے‌ نَـپـُرس خـوشبَختـے کٌجـآس[؟] 
تـو بــــآزے‌ کُـن عـَمـو 
نِـویسـَنـده‍ خـُــــــــــــــــــداس[!]

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز 


مـیدونّّـٕٕی بِِیـّّْنٕٕ ایــنٓٓهمه بٌٌـغّّـضٕــ و اهنََگـّّاْی عـََلْْیٕٕ بابــّّا 
کُُدوم شُُعـاْْرٕٕشـ رو قبوْْٕل دارم!!!!! 
⬇ 
▫▪◽◾بََچّّـهٕٕ فََقـّْیٕٕرو چـٕٕه بــّّْهٕ هََـوََسْْٕٕ عـٕٕشّّــقٕ


✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز ✖حٰـآجٖـے شُــمٰآ غَــمِتــْــ اَزْ دوڕیــہ یــاڕتـہ ..!! 

✖مڹ خـُودَمـْ بِــہ خـُودمـْ مـیگــم مَــنـُو یـادِتِــہツ


✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز شُمــْـــا خــــــــــْوب. 
شُمــــْـا آسْ.. 
شُمـــْــا لــــْــــات 
شُمـْــــا پـُســـρόsτــــــْـت ڪِهْ مـیـزاری 
کلَــی لایـــــک مـیـخوره.. 
حَــْـــرفـے ْنـیـــــْسـت رِفـیـــ↯ــْـق... 
فَـقـَط ِیکَـم شَـبّـیـــــه پـُســْــتـات بـاش.

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز واســـــًـًـًـہ هـــــًـًـًر ڪـــــــــًـًـًے 

بـــــًاً ڪًلًاًسًــــــــــًـًـًےً وًاًسًــــــــــًـًـًـہ 

مًــــــــــًـًـًا هًمًــــــــــًـًـًـــــًـًـًوًنً 

لًاًشًــــــــــًـًـًے بًیً لًبًاًسًــــــــــًـًـًےً

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز گـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍرمای عشقـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍش 
مثـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍل حـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍرارت 
خـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍورشیـב بـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍوב 
همـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍـہ ازش استـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍفاـבـہ 
میکـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍرבל


✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز مـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـا عـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـاـבتمـۅنہ همیشـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـہ نۅر بـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـالا 

بریـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـم➣ 

اگـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـہ چشـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـاټ اذیـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـټ میشـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـہ 

میتـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـۅنی 

از روبـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـہ رۅمـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـۅݩ گـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـܢܢ شـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـی☆✔


✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز 


☜لعنـٺ بـه اۅنـا ڪه احسـاسمـۅ ڪشتـن 
☜همـۅنـا ڪه هنـۅز حـرف میـزنـن پشتـــــم... 


✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

☜نبـۅدنـش ۅاسـم سختـــــہ 
☜امـا بـۅدنـش هـم دیـگ هیـچ حسـۍ بـِـم نمیـدہ 
میفهمـــــے ڪہ!! 

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

☜تنـــــد میــــــره ۅقتـے همـہ چـے عـالیـہ 
☜آرۅمـــــ میـــرہ ۅقتـے جـا همـہ خـالیـــــہ 

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

✘...خُوشـــــبختے یعنے 
زمانے که یکے پُشت سَِرت حَـــرف زَد، 
((رِفیقــــات)) هَمچیــن بزنـــــن تو دَهنــِش 
صِدا ســـــــَــــــــگ بِــده✌....✘ 

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

یٌــ رٌوٌحٌ یٌــخٌ زٌدهٌٌـ کٌـنٌاٌرٌ تٌٌــختٌ زٌلٌ زٌدٌه ٌ بٌهٌ خٌـاٌٌطــرٌاٌتٌ دٌلٌ زٌدٌه 
✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘
نــــٰؔہ خوٌٰؔبـــؔؑیمـٖؔ نٰؔـــَہ بـــَٖؔدٔیٰؔـــمٗـ هَؔمٰٗدؔیــــــؔٗــگٰؔرُوٌٰ بـــٰؔلَؔدیٰؔـــمٗـ دٌٰنٰؔیــــٖٗــؔـا دٰٖاٰٗرِٖهِٗؔ مؔیْؔــــــٖؔـرٌوٌٰنِٗہِ رٌٰؔوٌٰ صــٰؔـــنٰؔدلــــٖؔے عٰؔقــــَؔبؔٗیــــــٖؔٗمْـ ⇄⇄ھـــــــheــــــ✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز 


تــ♥ــو 
شُــدی هّــمِـــه جــــونـِــه 
کسـی کــه دیگــه نمــیتــونـــه 
حــتـــی قّــدِ یــه نّــفّـــسّــم بــا کــســی بــه غــیرِ تـــ♥ـــو بمــونـــه♥

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز ❤خۅشبـــــختۍ❤ 
↯اینہ_ڪہ↯
.❤با ٰتـــــۅ زندڴۍ ڪنم❤. 
هـــــر چی برڴــــردم عقب 
❤باز انتخابـــــــٺ میکنـم❤

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز نمیگیـره 
هیــچڪـسے 
تــو قلبـ❤ـم 
جــاتـــو 
ღمطمئــــن.بــــــــاشღ

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز 


ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ عشقمْ ﮐِﻪ ﻫَﻤﯿﺸِﻪ ﺑﺎﻫﺎﺷَﻢْ 
ﺳَﻼﻣﺘﯿﺎﯾــــﮯ ﮐِﻪ ﺑﺎﯾَﺪ ﻧَﮕَﻤُﻮ ﻣﯿﺰَﻧَﻢْ 
ﺳَﻼﻣَﺘــــــﮯ ﻋــِـــﺸْــﻘَﻢْ ﮎِ ﻭﺍﺳَﺶْ ﺭَﮔَﻤُﻮ ﻣﯿﺰَﻧَﻢْ

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز 


نمیدانـــــم گُنـــــاهِ توستـــــ ، 
یـــــا 
عیبــِـــ چِشمهـــــایِ مَـــــن ؟! 
اینکـــــه ... 
بَعـــــد از \" تــــــ♥ـــــــو \" 
تَمـــــامِ عالَـــــم از چَشمــَـــم اُفتاده اَنـــــد ..

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز ـ دۏسْتَمْ نَداره?! 
+ـــــ. ـ‌. ـ.ـ 
ـ خُبْ نَداشْتِه باشِه!مَنْ خودَمْ ےِ تَنِه قَدِ جُفتِمونْ دۏسش دارَمْ


✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز 


مـــــَـــــــن 
کاری به دنیا و قانونــاش نــدارم... 
چشمای عشقــــــم خودش یه دنیاست 
قانونش هم اینه مالـــه من باشــه...ღ

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز 


وَقتےیِڪیُو دارَمـــــــ نیازے بِہ 

دُوُمیـــــــش نَدارَمــــ پَســـــــ 
نَزدیڪــمـــــ نَشو چــــوڹ 
دوســــش دارَمــــ

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز 


عِِشقُولَآنِهِ سِـفِـآرِِِشـی (;


✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز 


✌دیـگــه✌♞ 
⇈⇈⇇ نِمیـخوام☜ 
هـیچ کـــسـی 
تو خَلـــــوتم پا بزاره 
مــِثــل تـــو 
عاشـــــــــــــقم کُــــنــه 
بَــــــــعــدش مَــــنـــــو 
☞جــــــــــا ✘بــــــــــذاره✘

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

یــِڪے دوتــا نـیس چــالـہ چــولــہ ها 
  وَلــے لــَطـمــہ نــِمـیـزَنــہ بـــہ حــالِ خــوبـــہ ما 
✠هــــــــــــه✠ 

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

♜یِکــﯽ ﺭَﻓــــــــــــﺖ● 
♖ﯾِﮑــﯽ ﻧـِـﺼﻔـِــﺶ ﻣﻮﻧـــــﺪ● 
ﯾِﮑــﯿَــــﻢ ﻗِــــﯿــــﺪِ ﮐَﺴﯿـــــﻮ ﺯَد⇣⇪⇣ 

ﮐِــــﻪ ✴ﻋِﺸـﻘـِــ♥ــﺶ✴ ﺑـــــﻮﺩ!

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

[هِزآر تآ حَرفِـــ] [هَرْ نِگآمْــ] [(:] 
بیخیـــــالت نمیشم تا تـــــو رو نگـــــام

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

 †◀میـــ ـخوای جُلــ ـــوم وایســ ــی وَلـ ــی پاهــــ ـات شُــــ ـلهـ ⚠ 
ِحرفـ ــاتو جُــلو روم بِـــ ــزَن اگـ ـِـه لاپـــــات پُـــ ـره▶†

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

✗❂↢بـَٰٓعٰضْــــــیٰاروٰ 
☜نْـَـبٰـاٰیـــٰٓـٰٓـٰٓـٰٓـٓدٰ 【نْـاٰزْشْــــــونْـوٰ】 کـِـــٰٓـٰٓـٰٓـٓٓٓشْـٰـیٰد 
☜بـٰٓایـٰـد ســٰٓـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓـٰٓیـٰـفْــوٰنْ 
روٰ 【فْــٰازْشْــــٰٓـٰٓـٓٓٓوٰنْ】 کـِـــٰٓـــٰٓـٰٓـٓٓٓشْـٰـیٰد↣❂✗

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

✘✦↢اۅنـــاے ڪہ با ما حـال میـــڪُنن➫➬ 
⇲⇱ خـــیــلـــــے خـۅبـــــہ فــازشـــــۅن 
☜ اۅنایـــے ام ڪہ بــــَــد میــڱـَــن ☞ 
☜بـــــیخیال ➺ 
⇲⇱ڪــُــــــــســـــه خــــــــۅارشۅن ⇱ ↣✦✘

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘

متن های شاخ و پست سنگین

پست های جدید لاین وایبر واتس اپ فیس بوکی جدید 94

پست های جدید جدید امروز 

نظرات (۷۱)

  • پاسخ:

   خواهش
 1. Liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.Aliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii booooooood.
  • پاسخ:

   خواهش ....
  • پاسخ:

   سلام خواهش میکنم عزیزم ...

   shift + j

   کشیده میشه .... بازم به ما سر بزن
  • پاسخ:

   توهین به کسی نکردیم خدایی ...

   همه ی متن ها بدون مخاطب خاص...

   بازم مرسی بابت نظر...موفق باشی
  • پاسخ:

   فداتم
 2. اخریو گوه اضافی خوردی شفت شغال تو هنو نمیدونی اختلال هورمونی چیه واس ما تیریپ لش ورداشتی اسکول
 3. اقا دمت گرم .بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــگ لـــایـــــــــــــــــــک

  در مورد پست اخرم واقعا راست گفتی .این سوگند بیچاره فکنم ازون دختراس داره واق واق میکنه الان
 4. داداش واقعاا عالی بود  مرسی  دمت گرم بیشترش حرف دل ادم بود   بازم مرسی
 5. دوست عزیز مطلب هاتونو خوندم نظر ها رو هم خوندم خدایی بخوام راستشو بگم عالی بود دمتون گرم ولی درمورد مطلب اخر مسلما تعداد زیادی دختر خانوم هم به وبلاگتون سر میزنن از جمله خودم دیدم نوشته بودید مخاطب خاص نداره ولی الان مخاطبش دختراس دیگه... ممنون میشم احترام همدیگرو نگه داریم ...
  بازم ممنون بابت مطالب قشنگتون...
 6. دوست عزیز مطلب هاتونو خوندم نظر ها رو هم خوندم خدایی بخوام راستشو بگم عالی بود دمتون گرم ولی درمورد مطلب اخر مسلما تعداد زیادی دختر خانوم هم به وبلاگتون سر میزنن از جمله خودم دیدم نوشته بودید مخاطب خاص نداره ولی الان مخاطبش دختراس دیگه... ممنون میشم احترام همدیگرو نگه داریم ...
  بازم ممنون بابت مطالب قشنگتون...
 7. پستاخوب بود.....اوناییم که ازپست اخرناراحت شدن حتماکه منظورش شماهانبودین....گفت اونایی که تریپ پسرونه برمیدارن
 8. ی بنده خدا

  عالــــــــــــــــــــــــــی بود.دمت گرم.ولی باید حرمت همدیگرو نگه داریم.
 9. ببین پستات خوب بودن ولی آخری رو رسما گوه اضافه خوردی تو به دخترا چیکارداری هرکی واسه خودش شخصیت داره به نظر من تو خیلی بیشعوری
 10. سلام خوب بودن جز آخری تیپ پسر بر نمی داریم یه جور مشکل هورمونیه برای اطلاعات بیشتر یه سر به رمان دختران پسرنما بزنید

 11. ムŋムみɨイム

  عالی بود دمت جیز☺😉 درباره پست اخریه  باید بگم ک ن خوب بود ن بد متشکرم ❤
 12. عالی بود درمورد اخریم شاید حقیقت باشه ولی خیلی پسرام گوه اضافی میخورن
 13. داش خیلی عالی بود😙😙
  ب پست آخر هم اعتراض نکنین..حواستون باشه بد نگید ک نره ب کس خارتون😅😅
 14. هه خدا شفا بده نشستین کل میندازین چرا گفته کسخوار ؟!!!هه جنبه ندارین خوب نخونین

 15. قلب بعضیام بو پا میده انقد که توش رفت و امد زیاده..

  تکست ها عالی بود لایکککک داری

  • پاسخ:

   خواهش
  • پاسخ:

   سلام

   https://t.me/nekafun_blog_ir

   بفرمایید
 16. عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی
 17. سلام من برخلاف بقیه با اخریه خیلی حال کردم وااااااااااااقعا مرسی 
  • پاسخ:

   خواهش
 18. بعضیا زاییده نشدن                     ریده شدن       واسه همینه بد بار اومدن    لاشی شدن                                                                   
  • پاسخ:

   khaaoooohesh
  • پاسخ:

   لطف کردین بانو . مرسی
 19. سلامتی بزارممنون میشم 
  درکل محشربودن فقط پست اخریوبه خودتون نگیرین چیزی نمیشه هخخخ
 20. سلامتی بزارممنون میشم 
  درکل محشربودن فقط پست اخریوبه خودتون نگیرین چیزی نمیشه هخخخ
 21. سلامتی بزارممنون میشم 
  درکل محشربودن فقط پست اخریوبه خودتون نگیرین چیزی نمیشه هخخخ
 22. گوهنخورید خواهشا(البته با کسی ک پست گزاشته نیستم..پستات عالیه دمت گرم✔)
  پست اخری فازش سنگینه...جنبه نداری نخون
  اگ ی پست دوس داری بگو دوس دارم نداری هم گوخ
  هنخور تا اونی ک دوس داره بگه دوس دارم😏🖕
 23. مرسی ادمین جووووون لینکشو ب همه دوستام دادم عاشق این متناتون شده بودن

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">