۴

استاتوس جمله متن اس ام اس پست عکس متنی سنگین تیکه دار کنایه دار پرمعنی شاخ فازبالا فاز سنگین

پست جدید

استاتوس جمله متن اس ام اس پست عکس متنی سنگین تیکه دار کنایه دار پرمعنی شاخ فازبالا فاز سنگین

استاتوس جمله متن اس ام اس پست عکس متنی سنگین تیکه دار کنایه دار پرمعنی شاخ فازبالا فاز سنگین

Including text status sms text-heavy post horn meaningful ironic piece of heavy phase Fazbala

پست های جدید 94

✸رویــایــہ شــاخ شــدن دارے کـــے مــیــخاے بـشـے بــیــدار

✸مــثــل مــن بــاش پــشــت رفــیــقـامــم مــثــل دیــوار

✸مــیــخـاے بــدرخــشـے   خــامــوشـت مــیــکــنم مــثــل ســیــگــار


اس ام اس های جدید فاز سنگین و تیکه دار مغرورانه

**

جملات و متن های های فاز سنگین و مغرورانه✘یهــ سریـآ دوست داشتنشونـ لیآقَتــ نمیخوآد

مِثــِ سوزن نَخــ کَردن

عصابـــــــــ میخوآد


استاتوس های جدید فاز سنگین✧⇣✘مـــــــــرد باش✧⇣✘

☜▧مــــــــرد که باشے▧☞

◆†◆جــــــــــلوے آینه با مرد طرفے◆†◆

⇜◐نه با یه عـــــوضے◐⇝نوشته های فاز بالا شاخ سنگین 94دردایــــٓٓـٰٓـٓـٓے ڪـــشـیــــٓٓـٰٓـٓـٓدمــــٓٓـٰٓـٓـٓـ ڪــــٓٓـٰٓـٓـٓـہ

 سـخـتــــٓٓـٰٓـٓـٓـہ بــــٓٓـٰٓـٓـٓــرام حـتـــــٓٓـٰٓـٓـٓـے

 یــــٓٓـٰٓـٓـٓــادشــــٓٓـٰٓـٓـٓــوڹ
 
                                چـــــٓٓـٰٓـٓـٓـہ بـزرگــــٓٓـٰٓـٓـٓــ

 و ڪــــٓٓـٰٓـٓـٓـوچـیـڪــٓٓـٰٓـٓـٓـ، چـہ پـیـچـیــــٓٓـٰٓـٓـٓـده

 و ســــٓٓـٰٓـٓـٓــادشـــــٓٓـٰٓـٓـٓـوڹ

آرشیو شاخ ترین اسمس های فازبالا


ﺑـٓٓـٰٓـٓـﻪ ﺳلـٓٓـٰٓـٓـٓاﻣﺘـﯿــــٓٓـٰٓـٓـٓـﻪ ﺭﻓﯿـﻘﻬــــٓٓـٰٓـٓـٓﺎﯾــــٓٓـٰٓـٓـٓـﯽ

 ﮐــــٓٓـٰٓـٓـٓـﻪ ﻭﻗﺘــٓٓـٰٓـٓـٓﯽ ﺑـٓٓـٰٓـٓـٓﺎﻫــٓٓـٰٓـٓـٓﺎﺷــــٓٓـٰٓـٓـٓــﻮﻥ

 ﻫﺴﺘﯿـــــٓٓـٰٓـٓـٓـﻢ ﻧﺨـــــٓٓـٰٓـٓـٓــﻮﺭﺩﻩ

ﻣﺴـﺘــــٓٓـٰٓـٓـٓــﯿﻢــــٓٓـٰٓـٓـٓــ  ....


اس ام اس بسلامتی - پیامک فاز بالا و شاخ به سلامتی - اس ام اسلر


اِصـــــالَـتـــــ شـیـــــربُـودَنـِتـــــ راچـِنـــــاڹ

 حـِفـظِـ ڪُن! تـاهَـــــر شُـغـــــالـــــے

 شـِیـــــوه ے شِـڪارتـــــ رانـدانـد.

 تَـقـــــدیـمـــــِ بِـہ هَـمِـہ

 شِیـــــرصِفْـتـــــاڹ...!!!


آرشیو شاخ ترین اس ام اس های فازبالا | کـفـشـدوزکــ✍ دخیــــــــــہِ فِڪر میڪُنہِ دوستــــــــــ پِسَرِش صــــــــــاحِبــــــــــِ ڪازیــــــــــنو یــــــــــا ڪلــــــــــوپہِ✖️ツ

✍ اڪثَراً هَــــــــــوَلِ پِسَــــــــــرایی میشَــــــــــن ڪہ مــــــــــاشینِشــــــــــون تــــــــــوپِہ✖️ツ

✍ میخــــــــــابَن زیــــــــــرشــــــــــون بــــــــــا اینکہِ نبــــــــــاشہِ ڪــــــــــوپِہِ✖️ツ‌#


جملات سنگین فاز بالا شاخ - اس ام اس عاشقانه


روزے ڪـہ انـسـانـا واسـہ پـول هـمـو بـدرڹ
 
                                از ڪـنـار زنـدگـے چـہ سـاده مـیـگـذرڹ
 
خـدا خـیـلـے وقـتـہ
 ڪسـی خـوبـے نـڪـرده
 
                                از انـسـانـیـت هـم ڪسـے بـویے نـبـرده


اس ام اس شاخ و فاز بالا بایگانی - سایت بزرگ شبهاے تنهایے


✔️فقَـٍطـ تــۆےدُنـیا✔️ ☜ تــوے  ایران ☞
               
       ↙️یـہ پسـر ایرانی↘️➣

  ↺  به دختــرهـ ایـرانے میگه      ↩️جـــنــده↪️

   ♚  ولــے بـہ صاحب رکورد سکس جهــان میگـہ✖️ بانــو الکسیس✖️♚پیامک شاخ و فاز بالا بایگانی - سایت بزرگ شبهاے تنهایے
↑↑↑بالــــــــآ میبرنت↑↑↑

↯↯↯امـــــــا…↯↯↯

󾭆وقتی نیـــــآزشون برطرف شد↓↓↓

󾭆بالــــــآ←میـــــآرنت→به همین راحتــــــــــی…󾭓

↯هــнєнـــہ↯استاتوس جمله متن اس ام اس پست عکس متنی سنگین تیکه دار کنایه دار پرمعنی شاخ فازبالا فاز سنگین

Including text status sms text-heavy post horn meaningful ironic piece of heavy phase Fazbala

پست های جدید 94


♙سلامتے سه تن♛
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
♬عشق ، ناموس ، وتن♢
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
󾭓سلامتی سه کَس➣
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
↻سرباز ، زندانی ، بیکَس✛
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
⇦سلامتے سه یار♡
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
➴شب ، تنہایے ، سیگار☆استاتوس جمله متن اس ام اس پست عکس متنی سنگین تیکه دار کنایه دار پرمعنی شاخ فازبالا فاز سنگین

Including text status sms text-heavy post horn meaningful ironic piece of heavy phase Fazbala

پست های جدید 94
✔️آدم بهتــــــرین غذاها رو دو پــــــرس بخــــــوره✔️

        ⇜⇜⇜ســــــیر

 میشــــــه.....➡️➠➟

                   ✘نمیــــــدونم. . . . ؟✘

      ☜این گــــــوه خــــــوری چه لــــــذتی داره☞
    
   که بعضــــــیا ازش ســــــیر

 نمیــــــشن....!!

        ⇟هـــــــــHeـــــــــه⇞استاتوس جمله متن اس ام اس پست عکس متنی سنگین تیکه دار کنایه دار پرمعنی شاخ فازبالا فاز سنگین

Including text status sms text-heavy post horn meaningful ironic piece of heavy phase Fazbala

پست های جدید 94
بِـــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـہ

 سـَلـٰامَتّــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـے

 ڪِسْے ڪِہ یِہ

 زَمـٰانــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـے

 بـِهِـشّ مـْیـّگُـفْـتَـــــمّ

✘رِفــیـــِْـِْـِْـِْـِْʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْق✘

اَمـا اَلـانِہ . . .
                               هــِــٰـــــHEــــِــٰـــہ

دَمِـت گـَرم دُنـیـــــاے

 مَـجـــــازے

 چـیـکـارِشـــــوڹ

 کَـــــردے. .
استاتوس جمله متن اس ام اس پست عکس متنی سنگین تیکه دار کنایه دار پرمعنی شاخ فازبالا فاز سنگین

Including text status sms text-heavy post horn meaningful ironic piece of heavy phase Fazbala

پست های جدید 94
♣️ﻣـــــﺎ ﺍَﺯ ﺍﻭﻧـﺎﺷﻴْــﻢ ڪِـہ ﺍَﮔَــﺮَﻡ ﻇـﺎﻫِــﺮﻣـْﻮﻥ★ ○●○

♣️ﺑـِـہ ﻗَـﺸَﻨـﮕــے ِﺧِـﯿـﻠﻴْــﺎ ﻧﻴــْﺴﺖ★●○●

♣️ﭘﻴـﺶِ ﺧُــــﻮﺩِﻣﻮﻥ ﺧُــﻮﺷﺤــْﺎﻟﻴــــﻢ ڪِـہ ﺑــﺎﻃِـﻨِﻤــﻮﻥ★●○●

♣️ﺍﺯﺧِـﯿـﻠـﻴـﺎ ﻗـَﺸَﻨـــﮕﺘَــــﺮﻩ ...★○●○

♣️ﺻـــﺎﺩِﻗـــﺎﻧــہ ﺑَـــﺪ ﺑــْــﺎﺵ ¡!¡!★○●○

♣️ﺍﻣـــﺎ ﻟـﺎﺷْـــﻳــﺎﻧــہ ﺍَﺩﺍﻯ ﺧْـــﻮبارو دَرنیار ★ ●استاتوس جمله متن اس ام اس پست عکس متنی سنگین تیکه دار کنایه دار پرمعنی شاخ فازبالا فاز سنگین

Including text status sms text-heavy post horn meaningful ironic piece of heavy phase Fazbala

پست های جدید 94هـــــــی
رفیــــــــــــــــــق!!

انجـــــــاکه

گــــرگــان از بــــــــــــــــــرادر

خـــود خنـــــــــــــــــــــــــــــــــجر

مــیخورند،،،

 اعتـــــماد بـــه آهـــــو هــای

زیبـــــــا یعنــــــی
 
مــــــــــــــــرگ


استاتوس جمله متن اس ام اس پست عکس متنی سنگین تیکه دار کنایه دار پرمعنی شاخ فازبالا فاز سنگین

Including text status sms text-heavy post horn meaningful ironic piece of heavy phase Fazbala

پست های جدید 94✍ یہِ سِــــــــــرے هــــــــــا بهمــــــــــون میــــــــــدَن پیشنــــــــــهــــــــــاد واسِ رِڶツ✔️

✍ ولــــــــــے مــــــــــا مِثـــــڸِ خیــــــــــلے هــــــــــا نیستیــــــــــم دنبــــــــــاڸِ این و اون وِڸ✖️ツ

✍ چیــــــــــزے ڪہِ مــــــــــارو پــــــــــایــــــــــدار نگه داشتہِ بِهــــــــــش میـــــگَن دِڶ✖️ツاستاتوس جمله متن اس ام اس پست عکس متنی سنگین تیکه دار کنایه دار پرمعنی شاخ فازبالا فاز سنگین

Including text status sms text-heavy post horn meaningful ironic piece of heavy phase Fazbala

پست های جدید 94
☜◈هِہِ....

☜◆یِکی دُکتُرشُد◆◆

☜◇یِکی مُهَندِس◇◇

☜◈ماهَم تو این دیار شُدیم↯↯↯

⇩✔️فقَط✔️⇩
✘✘دَرسِ ◈عِبرَتی◈ بَرای دیگران✘استاتوس جمله متن اس ام اس پست عکس متنی سنگین تیکه دار کنایه دار پرمعنی شاخ فازبالا فاز سنگین

Including text status sms text-heavy post horn meaningful ironic piece of heavy phase Fazbala

پست های جدید 94✍حآجــــــــــــــــــــے 
 اۅمــــــــــــــــבے کجآ
 مآهـــــــــــــــــــــــــے ✞
 گیــــــــــــــــــــرے
 
 شکــــــــــ➲
 نکنـــــــــــــــــــ
 تو از اینجــــــــــآ
 בستــــــــــــــــــــ✞
 خآلـــــــــــــــــے
 میــــــــــــــــــــــــرے۞
              هــــــــــــ๏̯͡๏ـــــــــــہاستاتوس جمله متن اس ام اس پست عکس متنی سنگین تیکه دار کنایه دار پرمعنی شاخ فازبالا فاز سنگین

Including text status sms text-heavy post horn meaningful ironic piece of heavy phase Fazbala

پست های جدید 94
بَعضیا اومَدَن«مَرامِشونو»نِشون بِدَن...

اَز دَستِشون دَر رَفت...

«لاشی بازیشون»رو نِشون دادَن❢

       اینجاست که بایَد گُفت

«اِنسان جایِزالخَطاست»

                      ❢وَلی❢

        «لاشی دائِم الخَطاست»استاتوس جمله متن اس ام اس پست عکس متنی سنگین تیکه دار کنایه دار پرمعنی شاخ فازبالا فاز سنگین

Including text status sms text-heavy post horn meaningful ironic piece of heavy phase Fazbala

پست های جدید 94حـــــاجـے نَٺــــرڛ یـــــــــــہ دُخـتـــڔ واسَـــــټ ۺـــاخ نِـمــــےشـــہ

ڣـــــــقط جــۅرے آهِــــۺ مےگیـــــــــڔتِــت کـــہ ڪــــــمَــڔݓ ڝــــــــــــــــــــــــــــآڣ نمــےشــہ
             شَــــــــــــــڪ نڪـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــڹ                 َاستاتوس جمله متن اس ام اس پست عکس متنی سنگین تیکه دار کنایه دار پرمعنی شاخ فازبالا فاز سنگین

Including text status sms text-heavy post horn meaningful ironic piece of heavy phase Fazbala

پست های جدید 94☞حسِـــــادَتِ☞
          ♚دُختَـــرى♚
 رو         
✔️تحـــریـــــــــڪ✔️

          نَڪُـــن ڪِہ با یِہ
          ..نـــِــ..ـــــگاش..
 میتــونہ خِیلــــــــــیارو مالِ خُودِش ڪُنہ ..
حَتــّے رِفــــــــــ....ــــــــیــق ..
                                                           ??فــــــْــــــــــابِتواستاتوس جمله متن اس ام اس پست عکس متنی سنگین تیکه دار کنایه دار پرمعنی شاخ فازبالا فاز سنگین

Including text status sms text-heavy post horn meaningful ironic piece of heavy phase Fazbala

پست های جدید 94×××سلامتی روزی که دلت

✘ واسه قهرام تنگ بشه...✘

✘واسه خنده هام...✘

 ✘واسه اخمام... ✘

✘واسه مسخره بازیام ... ✘

ولی 👌دیگه نیستم...🚫


استاتوس جمله متن اس ام اس پست عکس متنی سنگین تیکه دار کنایه دار پرمعنی شاخ فازبالا فاز سنگین

Including text status sms text-heavy post horn meaningful ironic piece of heavy phase Fazbala

پست های جدید 94مـامـانـے مَڹ هَنـوز هَمـوڹ دُختـر ڪوچـولـوتَمـا♡

فَقَـط رِفیـقَم شـدۿ دفــترو مدادمـ♡

فَقَـط حـالَم اَز هَمـۿ آدَمـا بِهَم مےخـورۿ♡

فَقَـط هَـرروزَم اَ غـروبِ جُمعـۿ اَم دِلگـیر تَـرھ♡

فَقَـط صُـب ڪۿ اَ خـواب بیـدار مےشـم اَ ایـنڪۿ هَنـوز نَفَـس مےڪِشَم مُتِنَفـِرَمـ♡
فَقَـط دیـگۿ واسـۿ حـاڸ ۏ روزَم <گِریـھ> مےڪُنَـم

فَقَـط تَلاشـے بَـرا خـودَمـ وحـالَم نِمےڪُنَم♡

مـامـانـے نِگـرانـۿ دُختَـر ڪوچـولـوتــــ نَبـاشیـا♡
                 
            『 خــــــــــوبـۿ خـوبــــــــۿ』استاتوس جمله متن اس ام اس پست عکس متنی سنگین تیکه دار کنایه دار پرمعنی شاخ فازبالا فاز سنگین

Including text status sms text-heavy post horn meaningful ironic piece of heavy phase Fazbala

پست های جدید 94☜??اشـــتــباه نگــیــــــر  !.!.!.!.!.!
وقـــتــے مُـــقـــصــرے و مــعذرت خـــواهـــــــــے
 نمـــے کـــنی
           ↺ اســــمــــــــــش
                          "غــــــــــــــرور
 نـــیست...عُـــــــقدســـت !!

 ‌‌‌‌‌‌‌ ••●●❥❥❥❥ ♔ ••●●❥❥❥❥ ♔     ••●●❥❥❥❥ ♔ ••●●❥❥❥❥ ♔استاتوس جمله متن اس ام اس پست عکس متنی سنگین تیکه دار کنایه دار پرمعنی شاخ فازبالا فاز سنگین

Including text status sms text-heavy post horn meaningful ironic piece of heavy phase Fazbala

پست های جدید 94💢〰شــــنیدی میگََــــــ‌ن خوشبخََتی یَـَعـــــــــنی بـ‌ا تو بــــــــ‌ودـَـن〰💢
💢〰ولی مَن یــِــه چِی‍‌ز دیگه میگََم 〰💢
💢〰خـــ‌وشبــــَـَــــ‌ختی مَـ‌ن یَـعــ‌نی بِــ‌دونِ تـــــــــــ‍ـ‌و بــ‌‌ودنــــــــــ‍‍‍ـــ〰💢
⏪درُســـتِِ یه زَمـــانیَِ دوســـِِــ‌ت داشـــــتََـ‌مُ⏩
⏪بـَـَرامــ م‍ُُــــــــــــه‍ِـ‌م بــــ‌ودی⏩
⏪ولی دیـــگِِ بــََ‌رامـــ قََــــ‌دِِ ⏩
⏪یــــ‌ه اََرظـــََ‌نم اََرزشــــــــ نــََداری⏩
⏪اره ایـــــْْـــِِنــطـــ‌وری زِِنــــــ‌دگِِــــــیمـــــ⏩
         ⏪قــَـَـَـَـــشــــَـَنـگ‍ــــ تََ‌ـــره⏩


استاتوس جمله متن اس ام اس پست عکس متنی سنگین تیکه دار کنایه دار پرمعنی شاخ فازبالا فاز سنگین

Including text status sms text-heavy post horn meaningful ironic piece of heavy phase Fazbala

پست های جدید 94قـــابِلِ تَـــوَجُــــهِ اونایـی کِه... ⇲
با ≠مـَــــــــنْ≠ حـــال نِمیکُنَنْ...

مَنْ ایــنْ پُــــست و دارَم بــــــا...
₪اَنــــگُــــشتِ وَسَطَــــــــمْ₪
         تــایپْ میکُنَم✘✘


        هِـــــــhehـــــهاستاتوس جمله متن اس ام اس پست عکس متنی سنگین تیکه دار کنایه دار پرمعنی شاخ فازبالا فاز سنگین

Including text status sms text-heavy post horn meaningful ironic piece of heavy phase Fazbala

پست های جدید 94نظرات (۴)

  • پاسخ:

   مرسییییییی
  • پاسخ:

   قرررررررربانت ....
 1. عاااااااااااااااااااااالی عااااااااااااالی عاااااااااااااااااالی تچکرات فراوان
  • پاسخ:

   خواهش میکنم

   نظر لطفتونه

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">