۰

پست های جدید برای لاین و فیس بوک

پست جدید

پست های جدید برای فیس بوک و لاین

نکافاننکافان♛ خوشگل نیستم ♛


▲ چِشمام (سگ ...خر...کره خر...توله سگ ...گاو...مرگ هم)نداره ▲ 


✙ اَخلاق مَخلاقم ندارم ✙


♛ فقطـ ... ♛


▲ یه روانیام  که لنگه نداره ... ▲


👌فدا سرم که کسى دوسم نداره👎

♦مـَشـــتــی ………

⇇ﻣـآ ﺭﻭ ﺧــْــــدآ  ﻫــَــم ﺩﻭست ﻧَﺪﺍﺭﻩ . . .

⇇ﺗﻮ ﮐِﻪ ﺩﯾﮕــِــه ﺑَﻨﺪَﺷـــــــے نوکَرِتـــَم. . .هه 😊نکافان
مَرگ که خَبَر نمیکنه....

یهو دیدی....

دیگِ نیستَم...

نُقطه...

سَره قَبر...نکافانعاشق این پستمم...

وصیت نامم. ازکجاشروع کنم؟

ازعشقم؟؟؟نه..

ازدوستام؟؟؟نه..

آها اول ازمامانم...


مامانی؟یادته ازدستم عصبانی میشدی میگفتی ایشالله جوون مرگ شی بچه؟

دیدی تو جوونی رفتم؟

یادته میگفتی خیر نبینی؟دیدی اززندگیم خیرندیدم؟

دیدی دعات گرفت؟؟؟

پ حالا واسه چی گریه میکنی داد میزنی میگی توروخدا پاشو...

مامانم صداتو میشنوم ولی نمیتونم جوابتوبدم...


رفقا؟؟؟

توروخدا شماها دیگه بخاطرمن گریه نکنین...

بخاطر منی ک ارزشی واستون نداشتم...

صدام نزنین ک بیدارشم...بخدانمیتونم...واسه همیشه خوابیدم...


یه چی بگم؟

ب این زودی خاکم نکنید...دوباره غسلم بدید آخه من دلم هنوز خونه...


عشقم بیشترین حرفو باتو دارم... حرفای دلم رو هیچ وقت کسی نفهمید...فقط یه روز مورچه ها میفهمن...روزی ک زیرخاک گلومو به تاراج میبرن...


عشقم گریه نکن نبینم اشکاتو..

فقط یه خواهش دارم ازت...

ب مرده شور بگو ناخوناشو کوتاه کنه...

بدنم زخمیه...

بگو مُدارا کنه....

رفتنی باید بره...

منم رفتم......

    

حرف آخرم...

غریبه...

تویی ک بعده من جامو میگیری 


مراقب عشقم باش....نکافانﻣﺨﺼﻮﺹ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﻻﺷﯽ ""

ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺣﺮﻑ ﺣﻘﻪ ""

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﭘﺴﺮﺍ ﺑﺪﻥ ﺍﻣﺎ !!

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺑﮕﻢ ..

ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻳﻲ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻓﺤﺶ ﺩﺍﺭ ﻣﻴﺨﻮﺍﻥ

ﺗﻒ ﺗﻮ ﺫﺍﺕ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﻴﻮ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺍﺩﻋﺎﻱ

ﻋﺎﺷﻘﻲ ﺩﺍﺭﻩ

ﺗﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﻑ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﮐﻪ ﻣﻼﮎ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻧﺶ ﺑﺎ ﭘﺴﺮﺍ

ﺧﺮﻳﺪ ﺷﺎﺭﮊ ۵٠٠٠ﺗﻮﻣﻨﻴﻪ

ﺗﻒ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮﺵ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﻭ

ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻮ ﺷﻠﻮﻍ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻗﺮﺍﺭ

ﻣﻴﺰﺍﺭﻩ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﻪ ﻳﮑﻲ ﮐﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻮ ﺧﻔﺎ

ﻭ ﺧﻠﻮﺕ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻴﺒﻴﻨﺘﺶ

ﺗﻒ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﮐﻪ ﻣﻼﮐﺶ ﺍﻫﻦ ﭘﺎﺭﻩ ﻫﺎﺳﺖ

ﺗﻒ ﺑﻪ ﺫﺍﺕ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﮐﻪ ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮﺵ ﺗﻮ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ

ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻬﺶ ﻣﻴﮕﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻘﻢ ﺗﻮﻳﻲ ﻭﻟﻲ

ﺫﻫﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﻴﺶ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮﺷﻪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﺨﺸﻮ

ﺑﺰﻧﻪ

ﺗﻒ ﺑﻪ ﺫﺍﺕ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﺼﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﮑﺴﻲ ﻣﻴﭙﻮﺷﻪ

ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻴﻨﺪﺍﺯﻩ ﮔﺮﺩﻥ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻮﺱ

ﺑﺎﺯﻱ ﻧﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻳﻲ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﻟﺖ

ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ . ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻫﺴﺘﻦ ﻣﺮﺩ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻱ ﺗﺎﺭﻩ

ﻣﻮﻱ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺎﮎ ﻭ ﺑﻪ ﺻﺪﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺪﻥ ﺍﺭﻩ

ﺍﻳﻨﺠﻮﺭﻳﺎﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺘﻦ ﺑﻌﻀﻲ ﻭﻗﺘﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﮐﻪ

ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻥ ﻣﺮﺩ ﻣﻴﺸﻦ ﺍﺯ, ﻗﺪﻳﻢ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﺮﻡ ﺍﺯ

ﺧﻮﺩﻩ ﺩﺭﺧﺘﻪ ...

ﺗﻒ ﺗﻮ ﺫﺍﺕ ﻭ ﻫﻴﮑﻞ ﻫﻤﭽﻴﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻯ ﻻﺷﻰ ﮐﻪ ﻓﮏ

ﻣﻴﮑﻨﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﻰ .........بیخیال...پست های جدید لاین❤ شب تولدم همه گفتن آرزو بکن شمعتو فوت کن .....


❤ چشمامو بستمو آرزو کردمو شمع فوت کردم ......


❤ بابام گفت من میدونم چی آرزو کردی پول .....


❤ داداشم گفت ماشین ....


❤ دوستام گفتن ی عشق پولدار و خوب.....


❤ من به همشون فقط خندیدمو نگاه کردمو تو دلم گفتم.....


❤ آرزو کردم شمع تولدسال دیگه ام رو سنگ قبرم روشن کنید و جای من باد شمعو خاموش کنه .. .....


❤ هیسسسسسسسس فقط بگو آمین ❤

❤ به سلامتی اون شب... ❤پست های جدید لایناین مطلب کپی ممنوع...رسما من راضی نیستم...

جز ذکر منبع...


دختری که قراره زن من بشه بدونه♡...


من فرق دارم...


تو جمع باید پیش من بشینی...!


همکارمه ،همکلاسیمه ، دوست پسر دوستمه ، داداشیمه ، رانندمه ، سگمه ، از اینا نداریم ، تو فقط منو میشناسی..


تصادفی ببینم کسی مزاحمت شده جلو چشمات تیکه پارش میکنم ، ولی رسیدیم خونه با توام کار دارم...


نمیخواد وقتی قرار داریم خودتو واسم بزک بوزک کنی،موقعی که انتخابت میکردم کور نبودم دیدم خوشگلی..


مسئولیت مالی زندگی به عهده منه ، شما کارتو واس ه تفریح خودت برو پولشم ببر بریز تو جوب من پیگیری نمیکنم...


گوشیت پسوورد داره ؟ هررررری به درد من نمیخوری...


ما حریم شخصی نداریم ، من از همه چیت باخبرم...


وقتی میگم با فلان دوستت نگرد بار دوم نمیشنوی ، میری با همون دوستت منم فراموش میکنی...


زنگ زدم گوشیت سایلنت بود نشنیدی ؟ خودتم سایلنت شو دیگه...


ساپورت بپوشی عین بند کفش گره ت میرنم بهم...


دوستم خوشمزه بازی واست در اورد نمیخندی.. 


سخته بامن بودن نه ؟ عوضش تو منطقه ی من آزادانه بچرخ خوشحال باش زندگی کن هیچ کفتاری سمتت نمیاد.. 


یه شیر پشتته ..

پست های جدید لایننظر فراموش نشه لطفا...

با نشکر : مدیر نکافان

نظرات (۰)
هر چه دل تنگت میخواهد بگو

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">