۲

مطلب سنگین پست شاخ استاتوس فاز بالا سنگین 94

پست جدید

مطلب سنگین پست شاخ استاتوس فاز بالا سنگین 94
جدیدترین پست های لاین و وایبر 
جدیدترین پست های فیس بوکی 
استاتوس سنگین فاز بالا پست های شاخ لاین 

یه زمانی
کَســـایی که نمی بَخشَـــــن

☜نـَـــــه سَنگــــــــ دِلــَن➻

⇶ نَـه بــی رَحمَ⇶

⇜نَـه کینـِـــــه ای⇝

فَقَطـ یـِــه سـِــــری چیـــزا هَــــسْ

بَخشیـــدَنـــے نیـــــــسْ✘✘✘

∽≈≅هَمـــــــینْ≅≈∽
خاره هاﺩِﻟَﻢْ ﺗَﻨْﮓْ ﺷُﺪِﻩ ﻭٰﺍﺳِﻪ☜ ﮔُﺬَﺷْﺘِﻪ ﻫٰﺎﻣُﻮﻥْ...✘⇣

✘▼▼▼▼✘

ﻭٰﺍﺳِﻪ ﺍﻭﻧﻴﮑِﻪ☜ ﺍَﺯْ ﻣَﻦْ ﮔُﺬَﺷْﺘِﻪ ﺁﺳﻮﻥْ...✘⇣

✘▼▼▼▼✘

ﻧِﻤﻴﺪوﻧَﻢْ ☜ﻧِﻔْﺮﻳﻦْ ﮐُﻨَﻢْ ﻳٰﺎﻧَﻪ...✘⇣

✘▼▼▼▼✘

ﻟَﻌْﻨَﺖْ ﺑِﻪ☜ ﺧٰﺎﻃِﺮِﻩ ﻫٰﺎﻳﯽ ﮐِﻪ ﮔُﺬَﺷْﺘِﻪ ﺑٰﺎ ☜ﺍﻭﻥْ...✘⇡ﺍﺯ ﺁﺩﻣــﺎ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ " ﭼـــﺮﺍ " ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻦ !...

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺷﮑـــ ـﻬــﺂ

ﺑﻐﺾ ـﻬــﺂﯾﺸﺎﻥ ...

" ﺩﻟﯿــﻞ " ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ !

ﺑﻐﺾ ـﻬــﺂﯼ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻬـ ...

ﮔﺮﯾﻬـ ــﻬﺂﯼ ﺑﯽ ﺍﺭﺍﺩﻩ

ﺩﻟﯿﻞ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﺪ !!

ﺑﻬــﺂﻧﻪ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﺪ !...

ﯾﮏ " ﺩﻝ ﭘـــُﺮ " ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ...

ﯾﮑــــ " ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒــــــ !"

ﮐﻪ ﻧﻪ " ﺍﻭ " ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﻫﺪ

ﻭ ﻧﻪ " ﺗﻮ " ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﯽ ...

ﭘﺲ " ﺑﺪﻭﻥ " ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑــﺎﺵ !

ﻫـﻤﯿﻦ !

هفت شهر عشق


شهر اول : نگاه و دلربایی


شهر دوم : دیدار و آشنایی


شهر سوم : روزهای شیرین و طلایی


شهر چهارم : بهانه فکر جدایی


شهر پنجم : بی وفایی


شهر ششم : دوری و بی اعتنایی


شهر هفتم : اشک ، آه ، تنهایی
" ﺩﻟـﻢ "

ﺑﻬــﺎﻧﻪ ﯼ " ﺗـــﻮ " ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ !

ﺗــــﻮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧــﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ !

ﺑﻬــﺎﻧﻪ،

ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﻣﻦ 

میدزدد..

ﺑﻬــﺎﻧﻪ

ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ...

ﺭﻭﺯﻫﺎ

ﻣﯿـﺎﻥ ﺍﻧﺒـﻮﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ...

ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﭘـــﯽ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ .

ﺑﻬــــﺎﻧﻪ ...

ﻫﻤﺎﻥ ﺻﺒﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﻧﻢ ﺳﮑـــﻮﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ؛

ﺗﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﮑﻨﻢ ﺍﺯ " ﻧﺒـﻮﺩﻧﺖ "

دلـــمــ بــیـــشـتـر از هـــمـــیـشـــهـ بــراتـ تـنــگــه....

آقا ﭘﺴـــــــــــــــــــــــﺮ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻪ ﺷﺐ ﻭ

ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺎﺩ

ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻛﻪ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺑﻬﺶ ﺯﻧﮓ

ﺑﺰﻧﯽ ﺩﻡ ﺩﺭﻭﺍﻳﺴﺎﺩﻩ ﺧﻴﻠـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ

ﻭﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﺍﻳﻦ ﺟﻮﺭ ﺍﺩﻣﺎ ﺧﻮﺵ

ﻣﻴﮕﺬﺭﻭﻧﻴﻦ ...

ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻛﻪ ﻫﻤﺶ ﻛﻨﺘﺮﻟﺖ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ

ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺸﻮﻥ

ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻧﯽ ﭘﻴﺪﺍﺷﻮﻥ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﺧﻴﻠـــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ ...

ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻛﻪﻣﻴﺎﺩ ﭘﻴﺸﺘﻮﻥ ﻣﻮﻫﺎﺷﻮ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻻ

ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﻛﻞ

ﺁﺭﺍﻳﺸﺶ ﻳﻪ ﻛﺮﻡ ﻭ ﺭﮊﻟﺒﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﺩ ﭘﻴﺸﺖ

٧ﻗﻠﻢ ﺍﺭﺍﯾﺶ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻭ ﻣﻮﻫﺎﺵ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺎﻝ

ﺧﻮﺩﺵ ﻳﺎ ﻧﻪ ﺧﻴﻟﯽ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ ...

ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻛﻪ ﺍﮔﻪ ﺑﺎ ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺒﻴﻨﺘت ﺗﺎ ﻳﻪ

ﻫﻔﺘﻪ ﻏﺬﺍ ﻧﻤﻴﺨﻮﺭﻩ ﻭ ﺁﻫﻨﮓ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﮔﻮﺵ ﻣﻴﺪﻩ

ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﻬﺮ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﻧﯽ ﻛﻪ ﺍﮔﻪ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ

ﺑﺒﻴﻨﺘﺖ ﻣﻴﮕﻪ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺟﻮﻭﻧﯽ ﺧﻴﻟﯽ ﻓﺮﻕ

ﺩﺍﺭﻩ ...

ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻛﻪ ﺍﻫﻞ ﻣﻴﺲ ﻛﺎﻝ ﻭ ﭼﺎﭘﻴﺪﻥ

ﻭﻋﺸﻮﻩ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺍﻟﮐﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﺍﻭﻧﯽ ﻛﻪ ﻫﺮﺩﻓﻌﻪ

ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻣﻴﺲ ﻣﻴﻨﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﻣﻴﮕﻪ ﻋﺠﻘﻢ ﺷﺎﺭﮊ

ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺧﻴﻟﯽ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ ...

ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻛﻪ ﻋﺸﻘﺸﻮ ﺍﺯ ﺭﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻭ ﭘﻮﻝ

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻛﻪ ﺍﮔﻪ ﺑﺎ ﻳﻪ

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺪﻝ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮی ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﻴﮕﻩ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ سوار شم ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ ...

ﺍﯾﻨﻮ ﺑــــــﻔــــﻬـــــﻢ..
سه کام حبس . . . !  

به یاد این زندگی نحس . . . !

سه کام حبس . . . !

به یاد آرزوهایی که در حد آرزو گذشت . . . !

سه کام حبس . . . !

به یاد اون همه بغضی که فرو نشست . . . !

سه کام حبس . . . !

به یاد شبایی که بی تو گذشت . . . !

سه کام حبس . . . ! 

برای روزای خوشی که به خاطرات پیوست . . . !

سه کام حبس . . . !

به یاد اون همه خوبی که بد گذشت . . . !

سه کام حبس . . . !

برای عشقی که ازم گذشت . . . !

سه کام حبس . . . !

به یاد زندگی که برای ما درگذشت . . . !

        سه.....

           کام .....

            

              حبس ..... . . !تو بغلش خواستم خودمو لوس کنم...خودمو زدم به خواب...!

اما شنیدم زیر لب گفت:کاش بجای تو عشقم بغلم خوابیده بود...!!!

اینو قبول دارے؟؟

وقتی از عشقت جدا میشی.. ✘↬.      رََوُُ¦نْْی 


اولش داغی... ✘↬


میگی بیخیال دنیا رو عشقه.. ✘↬


ی چن ساعت ک میگذره...✘↬


هی تند تند گوشیتو چک میکنی..✘↬


عصبی میشی..✘↬


میری اس ام اسایی ک داده بود رو همشونو چندبار از اول میخونی..✘↬


میری تو گالری و به عکساش نگاه میکنی..✘↬


یدفعه گوشیتو میذاری کنار و خیره میشی ب رو ب روت..✘↬


فکر میکنی..✘↬


ب همه چی..✘↬


الآن کجاس ؟ ✘↬


چی کار میکنه؟✘↬


اونم دلش برا من تنگ شده؟✘↬


اونم داره کم کم ،کم میاره؟✘↬


چی شد اون دوست دارم گفتنا..؟✘↬


اون عشقم گفتنا..✘↬


اون قول و قرارا...؟ ✘↬


حالا میری تو خاطراتت دنبال نشونی بگردی ک ببینی واقعا عاشقت بوده یا نه... ✘↬


وارد خاطرات ک میشی دیگه کنترل اشکات دست خودت نیست... ✘↬


این کارا میشه کار هر روزت... ✘↬


دیگه شبا بهم شب بخیر نمیگه..... ✘↬


دیگه صبحا به عشقش از خواب بیدار نمیشی. ✘↬


دیگه امیدی ب هیچ چیزی نداری... ✘↬


 


دیگه ... ✘↬


            ♥♪عــــــــــــــــــــاشــــــــــق♪ ♥  رََََََََََََََََََََََو¦نی___


                                               نمیشی ...


و "تــــــــــو"


               دیگه یه مرده ی متحرک محسوب ✘↬ میشی!تنهآآآآ...
منبع : http://love100.blog.ir
مرسی الی...نظرات (۲)

    • پاسخ:

      فداتوووووووووووووووون
    • پاسخ:

      مرسی

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">