۰

متن های تیکه دار و پست شاخ 94

پست جدید

××متن های سنگین و تیکه دار××

پست های خاص تیکه دار 

√پست های شاخ لاین و وایبری 

تکست خاص 94

✘از مـــــا چیــــــزے نمیــــــدونـــــے پــــــرتــــــے داش✘

 ✘چــــــارتا شنیـــــدے و چـــــــارتام ڪــــردے لاش✘

 ✘آمــــــار درســــــت مـــــارو هـــرڪــــے داشـــــــت✘

 ✘خـــــــایـہ ڪـــــرد و صـــــــورتش شـــــد رنـــــگ زردِ شـــــــاش✘

✘✘{•------» تــڪــســت خــاص «------•}✘✘

هــــــــــہ ادعــــــــــــاشہ لـــــــــش بـــــــــــازهــــــــا فقــــــــــط لاش بـــــــــــــــازه،،،،★


××متن های سنگین و تیکه دار××

پست های خاص تیکه دار 

√پست های شاخ لاین و وایبری 

تکست خاص 94


➲نٰٰہ ازتٰ مٰیخٰٰام بیٰٰاےٰ پٰیشَم 
➲نَہ دیگِہ بٰا دروغٰٰاتٰ سِیاھ میشَم 
➲مَن دیٰگْہ واسَم مُہِم نٰٰے اصَن 
➲بَعد مَن رفیٰقٰ صَمیمیٰات ڪِیامیشَن 
➲واسِٰہ مٰوندنِتـ نمیڪُنَم تَلاشٰٰے 
➲خُوشبِحٰال اونٰٰے ڪِہ الٰان بَراشٰٰے

××متن های سنگین و تیکه دار××

پست های خاص تیکه دار 

√پست های شاخ لاین و وایبری 

تکست خاص 94


+_چِقَـــــد زوووووووووووودــــ 
-_چے؟ 
+_میگَمم.....چِقَــــد زووود رَفْتَــــم 
از یــــاد رُفَقْــــایے کِــھ میگُفتَـــن 
تـــا آخَرِشـــ هَسْتَــنُــ اَلــانــ شُدَنــ 
٭رفیق ٭نیمه ٭راه

××متن های سنگین و تیکه دار××

پست های خاص تیکه دار 

√پست های شاخ لاین و وایبری 

تکست خاص 94


م‍ــن مثــِل بعض‍ی ازدخ‍ـــے،پ‍ـسَرا 
نی‍ـستم ک‍ــه واس یِہ لایڪ بلاس‍ــم 
م‍ـن به بعضے ه‍ـــَوَلا جـوری میرین‍ـم ک‍ـه بـه ج‍ــا✔ ل‍‌‍ــایڪ✔ 
ب‍ــِـــلاڪ✘میـــش‍ـــَــم 
زب‍ـــون واس‍ـــــــه ↻ح‍ــــرف↻ زدن‍ـــه 
ن‍ــــــــه,,,,, لیسی‍ــــدن ↻

××متن های سنگین و تیکه دار××

پست های خاص تیکه دار 

√پست های شاخ لاین و وایبری 

تکست خاص 94


یِـکـے اِنْــفِـرآدــ‌ے شُــ‌ده زِنْـدِگْـیْـشْ 
یِـکْـےْ بـآخْـت دآده پـآــــےْ سـآدِگْـیْـشْ 
یِـکْـےْ هـَـرچــےْ هَـســتْ بآدلــشْ صـآدقِــہْ 
یِـکـےْ عـآشـقہْ عِـشْقــِشـ‌ـم عــآشقہْ

××متن های سنگین و تیکه دار××

پست های خاص تیکه دار 

√پست های شاخ لاین و وایبری 

تکست خاص 94


یـــٍـٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍٍــٍـٍـٍــبار گرفتڹ 
ټــٍـٍـٍٍـٍٍٍـٍٍٍٍٍٍٍٍٍـٍٍٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍٍــٍـٍـٍــحۄېلـټ 
✧هــًـًِـًـ......ـ✟ـه̲ـ......ــًـًِـًھ 
سـ؁ـریع نــــگو بیـــــا اینــــkosــم تقــــدیـــــمتـــــ 
هــــــhehــــــه!

××متن های سنگین و تیکه دار××

پست های خاص تیکه دار 

√پست های شاخ لاین و وایبری 

تکست خاص 94


هـَوا دارِهـ سٓـَرْدْ میشـه 
خودم کـ هیچـــــے.... 
وَلے اُمیــْـــدوارم 
شـُــما دَستــــاتون 
تو دَستاےاونے کـه 
دوستِـــش داریـــن 
گـَـــرم بِشـــــه ..

××متن های سنگین و تیکه دار××

پست های خاص تیکه دار 

√پست های شاخ لاین و وایبری 

تکست خاص 94


اَز کَسـے‌ نَـپـُرس خـوشبَختـے کٌجـآس[؟] 
تـو بــــآزے‌ کُـن عـَمـو 
نِـویسـَنـده‍ خـُــــــــــــــــــداس[!]

××متن های سنگین و تیکه دار××

پست های خاص تیکه دار 

√پست های شاخ لاین و وایبری 

تکست خاص 94


مـیدونّّـٕٕی بِِیـّّْنٕٕ ایــنٓٓهمه بٌٌـغّّـضٕــ و اهنََگـّّاْی عـََلْْیٕٕ بابــّّا 
کُُدوم شُُعـاْْرٕٕشـ رو قبوْْٕل دارم!!!!! 
⬇ 
▫▪◽◾بََچّّـهٕٕ فََقـّْیٕٕرو چـٕٕه بــّّْهٕ هََـوََسْْٕٕ عـٕٕشّّــقٕ

××متن های سنگین و تیکه دار××

پست های خاص تیکه دار 

√پست های شاخ لاین و وایبری 

تکست خاص 94


✖حٰـآجٖـے شُــمٰآ غَــمِتــْــ اَزْ دوڕیــہ یــاڕتـہ ..!! 

✖مڹ خـُودَمـْ بِــہ خـُودمـْ مـیگــم مَــنـُو یـادِتِــہツ

××متن های سنگین و تیکه دار××

پست های خاص تیکه دار 

√پست های شاخ لاین و وایبری 

تکست خاص 94


شُمــْـــا خــــــــــْوب. 
شُمــــْـا آسْ.. 
شُمـــْــا لــــْــــات 
شُمـْــــا پـُســـρόsτــــــْـت ڪِهْ مـیـزاری 
کلَــی لایـــــک مـیـخوره.. 
حَــْـــرفـے ْنـیـــــْسـت رِفـیـــ↯ــْـق... 
فَـقـَط ِیکَـم شَـبّـیـــــه پـُســْــتـات بـاش.

××متن های سنگین و تیکه دار××

پست های خاص تیکه دار 

√پست های شاخ لاین و وایبری 

تکست خاص 94


واســـــًـًـًـہ هـــــًـًـًر ڪـــــــــًـًـًے 

بـــــًاً ڪًلًاًسًــــــــــًـًـًےً وًاًسًــــــــــًـًـًـہ 

مًــــــــــًـًـًا هًمًــــــــــًـًـًـــــًـًـًوًنً 

لًاًشًــــــــــًـًـًے بًیً لًبًاًسًــــــــــًـًـًےً

××متن های سنگین و تیکه دار××

پست های خاص تیکه دار 

√پست های شاخ لاین و وایبری 

تکست خاص 94


گـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍرمای عشقـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍش 
مثـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍل حـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍرارت 
خـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍورشیـב بـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍوב 
همـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍـہ ازش استـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍفاـבـہ 
میکـٍـٍـٍـٍـٍْـٍْـٍْـٍْـٍْـٍـٍـٍـٍـٍرבל

××متن های سنگین و تیکه دار××

پست های خاص تیکه دار 

√پست های شاخ لاین و وایبری 

تکست خاص 94مـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـا عـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـاـבتمـۅنہ همیشـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـہ نۅر بـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـالا 

بریـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـم➣ 

اگـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـہ چشـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـاټ اذیـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـټ میشـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـہ 

میتـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـۅنی 

از روبـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـہ رۅمـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـۅݩ گـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـܢܢ شـٍٰٓـٍَْٰٓٓـٍـٍَٰٓـٍَٰٰٰٓٓٓـی☆✔


××متن های سنگین و تیکه دار××

پست های خاص تیکه دار 

√پست های شاخ لاین و وایبری 

تکست خاص 94


نظرات (۰)
هر چه دل تنگت میخواهد بگو

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">