متن استاتوس تکست سنگین شاخ هات فازبالا معنی دار 95

پست جدید

متن استاتوس تکست سنگین شاخ هات فازبالا معنی دار 95

⇙⇜ســــٍٓـٰٓـٍـٰٓـٍَـٰٓـٍٓـٰٓیـگــارے مـیـکــٍٓشــٍـــٍٓـٰٓـٍـٰٓـٍَـٰٓـم ↻⇘کـہ مـنــــٍٓـٰٓـٍـٰٓـٍَـٰٓـٍٓـٰٓـٍـٰٓـت تــوے لاشــــٍٓـٰٓـٍـٰٓـٍَـٰٓـٍٓـٰٓـٍـٰٓـیـو نــکـــٍٓـٰٓـٍـٰٓـٍَـٰٓـٍٓـٰٓـٍشـــٰٓم! ⇝↱↧


✔️مشتے مـــٍٓـٰٓـٍـٰٓـٍَـٰٓـٍٓـٰٓـٍـٰٓـن مـــےکـــٍٓـٰٓـٍـٰٓـٍَـٰٓـٍٓـٰٓـٍـٰٓـشم کـًًـًًـًًـًًـًـہ از تــویـہ نارفـًًـًًـًًـًًـًـًًـًًـًًق نـــکـشــم✔️✘

✔️✘میکـًًـًًـًًـًًـًـًًـًًـًًشم کـًًـًًـًًـًًـًـًًـًًـًًہ بتـًًـًًـًًـًًـًـًًـًًـًًونم غمـًًـًًـًًـًًـًـًًـًًـًًو غصہ هـــامو بــسـًًـًًـًًـًًـــٍٓـٰٓـٍـٰٓـٍَـٰٓـٍٓـٰٓـٍـٰٓوزنم✔️✘
⇜✘دودش کـــٍٓـٰٓـٍـٰٓـٍَـٰٓـٍٓـٰٓـٍـٰٓنم هـــٍٓـٰٓـٍـٰٓـٍَـٰٓـٍٓـٰٓـٍـٰٓوا واسہ➣

کــٍٓـٰٓـٍـٰٓـٍَـٰٓـٍٓـٰٓـٍـٰٓـیا؟!➣✔️✘
آ ➢قوربـــٍٓـٰٓـٍـٰٓـٍَـٰٓـٍٓـٰٓـٍـٰٓـونـًًـًًـًًـًًـًـًًت➤
⇜↺واسہ کـــٍٓـٰٓـٍـٰٓـٍَـٰٓـٍٓـٰٓـٍـٰٓـلاغا↻✓✘
✔️✘اره لاشـًًـًًـًًـًًـًـًًـًًـًًی نمیخـًًـًًـًًـًًـًـًًـًًـًًواد بہ فکـًًـًًـًًـًًـًـًر سلامتے ما⇝↻ بـــٍٓـٰٓـٍـٰٓـٍَـٰٓـٍٓـٰٓـٍـٰٓـاشی↷✔️✘
                ««(ب҉ی خیـ҉ـال،،،!)»»متن استاتوس تکست سنگین شاخ هات فازبالا معنی دار 95🔥رفـــ‍ـْـتَــ‍ــمْ 🔥

🔥خــْـ‍ــواستَم دوســـْ‍ــتَت داشــ‍ــْته باشَـ‍ــم اَمــ‍ـّا نَفــ‍َــهمیدی ...

🔥 تـــ‍ـَـماشْـــ‍ــا میــْ‍ــکُنم 🔥

🔥میخواهَم بـــ‍ــِبینم آنهایـــ‍ـْی کِـــ‍ـه دورَت را شـــ‍ــُلوغ کَردَنــ‍ـْـد مــ‍ــِثل مـ‍َــن پُـــ‍ــشتــ‍ــَت هـَـ‍ــستَن ...؟؟

🔥تـــ‍ــُو را آنــ‍ْــقَدر کِـــه مـــ‍َن میخواســ‍ـْـتم , میخواهَنــ‍ــد ...؟؟
وَلـــ‍ْــی بِـــ‍ــه هَمـــ‍ـْـان شــُـ‍ــلوغی دورَت قَسَـــ‍م ...!!

🔥 پشتــ‍ـَـت خـــْ‍ــالـــ‍ـْـیست 🔥

🔥 بــ‍ـِـه حَرفـــ‍ـْـایَم خــ‍ـواهی رِسید


متن استاتوس تکست سنگین شاخ هات فازبالا معنی دار 95
انگشتم دنیاـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍــٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـے حرف واسـت➣↻
   
خودت میدونے چے میزارم کاسـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍــٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـت➣↻

    پس نکـــــن گوه خورـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍــٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـے پشـت مـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍــٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـن➣↻

    آخہ لاشے اردنگ تـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍــٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـو رو چـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍــٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـہ بہ مـــــن⇨↻متن استاتوس تکست سنگین شاخ هات فازبالا معنی دار 95
تًـــــًاً فًـــــًهًمًــــیــــــًدً خًـــــًرًیًـــــًدًاًرً وًاًقًــــــــــًعًـــــًےً اًمً;
 گًــــــــــًرًاًنً شًــــــــــًــــــــــًدً،
کًـــــًسًـــــًےً
ڪــــــــــًهً بًـــــًرًاًےً دًیًــــــــــًگًرًاًنً
مًــــــــــًفًتً هًــــــــــًمً نًمًـــــًیً اًرًزًیًــــــــــًــــــــــًــــــــــًـــــًدمتن استاتوس تکست سنگین شاخ هات فازبالا معنی دار 95
دِلِ یِــــه نَــــفَــــرو شِـــــکــونــــدَم بِــــــخــــاطِـــــرِ تــــــو

اَلــــانــ هـَــــمـــونـــ دارهـــ دِلــــ داریـــــم مـــیدِهـ بــِــخاطِــر دِلــــی

کـِــــــه تــــــو شِـــــکَســـــتـــیـــش هِـــــه دَرکِـــــش سَختــهمتن استاتوس تکست سنگین شاخ هات فازبالا معنی دار 95
هـــــــــــیچڪس  بـــــــــه 👈یــــــــــادم  👉
✔️نیستــــــــــــــــــ ❌

همیـــــــــــــــن ڪــــــــــهـ از
🌍دنـــــــیا بـــــــــــرم  🔚   زیـــــــر عـــــــــڪسم📵  مینــــــــویسن همیــــشهـــــ بــــــــهـ 

  یـــــــــادتــــیــمـــ😞😞😞متن استاتوس تکست سنگین شاخ هات فازبالا معنی دار 95

↺⇽ﺍﯾـﺴﺘـﺎﺩﻩ ﺍﻡً...
ﺧـﺴﺘـﻪً... !!!✘
↲ﺍﻣـﺎٓٓ ﺻـﺒـﻮﺭً ....󾫺
⇇ﺻﺒـﻮﺭﺗـﺮً ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖًٓ ﮐـﺎﺟﯽٓٓ ﮐـﻪٓ ﻣـﯿﮕﺮﯾـﺪٓٓ↺󾫺
✘ﺍﺯً ﻋﺸﻘـﻬـﺎﯼِ ﺗـﻪً ﮐﺸﯿـﺪﻩٓٓ ﺍﺯ ﻫــﻮﺱ ....✘
ﭼـﺎﺭﻩ ﺍﯼً ﻧـﯿـﺴﺖٓٓ !!!↺⇶
☜ﻣـﻦًٓ ﺩﻟـﺒـﺴﺘـﻪ ﯼٓٓ ☜ﺳـﯿـﮕـﺎﺭﯼً ﺍﻡٓٓ ☞
ﮐــﻪً ﺑـﺎً ﻣـﻦً ﺑـﺴـﻮﺯﺩٓٓ󾓶متن استاتوس تکست سنگین شاخ هات فازبالا معنی دار 95
وقتی به اعتماد کسی تجاوز کردی

بداڹ  بچه ای دارد

به نام انتقام

بترس از روز زایمانشمتن استاتوس تکست سنگین شاخ هات فازبالا معنی دار 95
خــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـوبہ ڪــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـہ

تنــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـها نیســِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـتم

حداقــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـل رفــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْقام باهامم

۲۰تــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـاشوڹ تو پاڪــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـت میگــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـڹ

یــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـہ ڪــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـام بــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـهت میــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـدیممتن استاتوس تکست سنگین شاخ هات فازبالا معنی دار 95
✍ همــــــــــہِ شــــــــــــــــــــاخ بــــــــــازیاشون شُده داخــــــــــلِ ڪــــــــــادرُ لوگــــــــــو󾭓ツ

✍ وقتــــــــــے جَنــــــــــڴ میشہِ نــــــــــاموسشون و میــــــــــــــــــــزارَن فرار دِ بُدو󾭓ツ

✍ چـــــون جلــــــــــوشون یہِ ڪَلِ خَــــــــــر وایستــــــــــاده بہِ نــــــــــام دَتــــــــــ روُ󾭓󾭉

    هــــــــــــــــــــHəəــــــــــہِ‌متن استاتوس تکست سنگین شاخ هات فازبالا معنی دار 95انــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـسان زمــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـانی تنــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـهاست

ڪــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـہ فرامــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـوش می ڪــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـند

خــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـدا با اوســِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـت...


متن استاتوس تکست سنگین شاخ هات فازبالا معنی دار 95
وقتــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـے کہ عشــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـقموڹ واســِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـہ تــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـو

       هــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـوس بود

واســِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـه مـــــڹ نفــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـس بــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـودمتن استاتوس تکست سنگین شاخ هات فازبالا معنی دار 95*******اس سنگین و حرف های شاخ,اس مس سنگین و حرف های شاخ,س م س سنگین و حرف های شاخ,اسمس سنگین و حرف های شاخ,مسیج سنگین و حرف های شاخ,پیام کوتاه سنگین و حرف های شاخ,پیامک سنگین و حرف های شاخ,پیام سنگین و حرف های شاخ,جمله سنگین و حرف های شاخ,جملات سنگین و حرف های شاخ,جمله های سنگین و حرف های شاخ,شعر سنگین و حرف های شاخ,اشعار سنگین و حرف های شاخ,متن سنگین و حرف های شاخ,مطلب سنگین و حرف های شاخ,مطالب سنگین و حرف های شاخ,استاتوس سنگین و حرف های شاخ,پیامک,اس ام اس,مسیج,پیام کوتاه,پیام,


نظرات (۵۴)

  • پاسخ:

   زنده ام ...
  • پاسخ:

   ولکن حال ندارم..
 1. بااااااور کن من نگرفتمت ک بخوااااام ولت کنممممممم..... دااااداششششششی چراااا حال نداری.؟!!!!!
  • پاسخ:

   دیروز سر چهار راه دیده بودمت ..توله سگ ...3 نفر بودین ... با چادر بودی تو ..عینکم داشتی ..پدسگ !!!!!

   خاسم بهت بگم هی توله سگ ..نشد دیگه !! گفتم زشته !! دی !
  • پاسخ:

   فکر کردی انقدر بی فرهنگیم ؟؟ ن باو ..
  • پاسخ:

   man on ghad bolande ro dos daraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam !!!!!
 2. .......... ماشالا دل ک نی کاروانسراس ...... من گفتم بی فرهنگییییییی عایااااا؟؟!!!
  • پاسخ:

   ن خدایی گفتم !! بی ذوق !! تو الان کدومشونی ؟!!!!
  • پاسخ:

   ن خدایی شک دارم !!! همون عشق خودمی !!! قد بلنده !!!!!
 3. شاااااااید باااورت نشه ووولی منم خیییییییلی دوستش دارم... ی جورایی جونم ب جونش بستس....
  • پاسخ:

   کیو ؟!!؟!
  • پاسخ:

   اووووووف !! قلبم داره میاد تو حلقم توله سگ !!!!!
  • پاسخ:

   خوبه حالا !! پررو نشین دیگه !! من رفتم ..فعلا ....
 4. تنهااااا چیزی ک الان میتونم بهت بگم:ددددددددددددییییییییوووووووووووونه..
  • پاسخ:

   خوبه حالا !! من دیوونم یا تو ؟!
   روانی !!
  • پاسخ:

   همه چی ت شده .... خیلی وقت ... اما الان خوبه فکر کنم ...
   فقط در حد 4 تا پیام شده رابطه ما ...
  • پاسخ:

   بیخیال ... خوشحال شدیم ...

   مراقب باشین .. خداحافظ ...
  • پاسخ:

   حوصله ندارم ..
  • پاسخ:

   نمیدونم...شما توله سگارو نمیبینم دلم براتون تنگ شد !!!
  • پاسخ:

   زینب از کجا میشناسی ؟؟
  • پاسخ:

   ی سال ک تموم شده ... دیگه بحثضو بکش وسط ..خواهشا ..چون دیگه ج نمیدم ...
  • پاسخ:

   ن باو ..کلا ادم شادی ام !! اما دیگه دربارش صحبت نکن ...فدات
  • پاسخ:

   ن ..از کجا باید داشته باشم ؟؟ چطور ؟؟
  • پاسخ:

   ن ببینم اگه خوبه عکستو میزارم لا به لای بازیگران خوشکل ....
  • پاسخ:

   ایش خوب حالا !! زشت چ اعتماد به نفس داره ..خخخخخخخخخخخخخخخخخ
  • پاسخ:

   من برم سایت مطلب بزارم ...رفتم ...باباااااااااااااااااااااااااااااای...
  • پاسخ:

   اومدم ...
  • پاسخ:

   حوصله ندارم خدایی بیام اینجا ج کامنتاتو بدم ..خیلی وقت گیره ....


  • پاسخ:

   خخخخخخخخخخخخخخ
  • پاسخ:

   میدونم تو دلت چیزی نیست بهت چیزی نمیگم !! والا بخدا !! وگرنه پارت میکردم !! همین الان !! یهویی !!
 5. هیییییع عجب..واااقعا اقا میتی؟؟؟/.....
  بارااااان جااان مرااااقب باش فدااتشم...گونآاااااااا داررری...

  😢😢😢😢
  • پاسخ:

   ای روانی ها !! شفت ها !! من رفتم خونههههههههههههه ..شب بخیر همگی ...
 6. تشریف داشتین..
  خدااافظ دیگ نبینم ب بارانم چیززیی گفتیااااا ..
  بای😀😀😈😈😈😈😤
 7. اهنگ حسین توکلی(عشقمون چی شد) خیییییییییییییییییییییلی قشنگ بووووووووود....
  • پاسخ:

   میدونم ...اگه قشنک نبود نمیزاشتم ...
  • پاسخ:

   اهه !!! خوب دیگه !!!
 8. ی سسسسسوال سم بخورمو تو از داداش مهسا یاد گرفتی یا داداش مهسا ازتوووو؟؟!!!
  • پاسخ:

   داداش مهسا از من یاد گرفته !!!
  • پاسخ:

   توله سگ !! دوس پسرت بمیره ...!!! بودم دانشگاه
  • پاسخ:

   اره به درک !! خودت زنده باشی ... !! الکی مثلا مهمی !!
 9. خرررررررررررررره ندارم ک بخواد مهم باشه........ اصلا خودم بمیرم خووووووووووووووووبه؟؟!!!!
  • پاسخ:

   ن ن ن !! تو بمیری من باز با کی چرت و چرت بگم بخندم ؟!!! ن تو زنده باش !!
  • پاسخ:

   خا خا !!! من برم مطلب بزارم !! بیاین مغازه قیافه نجس شمارو ببینم !!!!! دلم براتون تنگ شد !!!
 10. هههییی بااارون دلم براااات تنگ شده دیوووث چرااا نیومدی خونمون...
  بوووووووس رو لپاتت ...

  👆👆👆👆
  برااا باارون تاید کن برسه بش ش ندارم بش زنگ بزنم..خخ.. بوخودا ک..
  • پاسخ:

   خو الان با باران میام خونتون ...

   در وا کن ...ژوووووووووووووووووووون برم خونه عشقم ..ژوووووووووووووووووووووون
  • پاسخ:

   ژووووووووووووووووووووووووووووووووووون..

   بریم بریم ... هر کی نیاد خر !!!
  • پاسخ:

   بی ادب ...
  • پاسخ:

   باران ..لایک ...
  • پاسخ:

   ن !! فقط من حق دارم بهش بگم بی ادب !! هر کی بگه پارش میکنم ...!!
  • پاسخ:

   خا داشته باش ول نکن !!!!
 11. من دارمش وووولی حالا اگه تووو میخوااای مال تووو...خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
  • پاسخ:

   ژووووووووووووووووووووووووووووووووووون دتر منه .....اوفففففففففففففففففففففففففففففف
  • پاسخ:

   اوففففففففففففففففففففف بیا بیا ...
  • پاسخ:

   معلومه که مال خودمه !!
 12. ممممممن کمممم اوردم......نمیدووونم الان زهرام مااال منه یااااا توووووو
  • پاسخ:

   male maneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 13. لوووووووس اصلا ماااال خودمه ب توووو نمیدمش.... زهرااااا الان نه ووووولی شنبه برییییییم..... میگمااااا زهرااجونم مهدی گوووونااااا داره....
  • پاسخ:

   اره ..خیلی وقته عشقمو ندیدم !! دلم براش تنگه !!
  • پاسخ:

   هر چی دترم میگه گوش کن !!!
  • پاسخ:

   خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
  • پاسخ:

   ما ادمیم خوب...

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">