۹

جوک های جدید بی ادبی

جوک

پسره از آخونده میپرسه: حاج آقا ایا واجبه ما دکمه ی بالای پیرهنمونو ببندیم؟؟

آخوند میگه:شما متولد چه دهه ای هستی؟

پسره میگه :دهه 70

آخونده میگه:شما همینکه شلوارت نیفته , جهاد کردی!!!!!


جوک های جدید لاین و فیس بوک


شنیدی که میگن هیچ جایی خونه آدم نمیشه...؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

زر مفت میزنن . . .

رفته بودم خونه مجردی دوستم . . .

به همین برکت حاضر نبودم برگردم . . .

با لگد انداختنم بیرون . . .!!!!!دختره ﺃﺻﻞ ﺩﺍﺩﻩ :|

مهسا ٢٠ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

ﺑﻌﺪ post ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺗﻒ ﺗﻮ ﻧﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ

.

.

.

.

.

.

.

ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ‏( o_O ‏)

ﻧﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ |:

ﻣﻦ |:

ﺩﺍﻋﺶ :|

ﻋﻤﺵ :|

ﺁﺏ ﻫﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩ :|

ﭘﺸﻤﮏ ﺣﺎﺝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ :|

ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺩﻭﺭ :|

ﺍﺑﺮﻭ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﯿﺮ ﻏﻔﻮﺭ :|

ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻗﺎﻋﻤﯽ #_#

ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎﯼ ﺗﻬﻪ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺧﺰﺭ |:

ﻣﺮﺩﻡ ﺑﯽ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﺰﻩ . :!


حمید معصومی نژاد ,,,رووووووووم


جوک های جدید لاین و فیس بوک


رفته بودیم واسه داداشم خواستگاری


 دیدیم عروس نشسته خیلی ریلکس با شلوار لی تنگ و تیشرت قرمز آستین کوتاه یقه باز . چادر که هیچ روسریم سرش نبود!


 مامانم تو گوشم گفت: خوبه والله نه شرمی، نه حیایی، نه …


 .


 .


 .


 .


 .


 همینجوری که داشت میگفت عروس با چادر از آشپزخونه چایی به دست اومد سلام کرد!


 هیچی دیگه فهمیدیم اون داداش عروس بود!


 یعنی اگه راه داشت خودم میگرفتمش . خیلی ماه بود شما که ندیدینش .!!!!!جوک های جدید لاین و فیس بوک


یه بار خواستم جلو دوست دخترم کلاس بذارم زنگ زدم خونمون 

گفتم مامیییی شام چی داریم؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

بابام گوشی رو گرفت 

گفت عن داریم پسرم ، عن !!!!

میخوری؟ :)))


جوک های جدید لاین و فیس بوک


ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ

ﻃﺮﻑ ﮐﻨﯿﻢ !

.

.

.

.

.

.

ﺍﻭﻝ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ . . . . . ﺑﻌﺪ ﻃﺮﻑ

ﭼﺐ . . . . .

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﯾﻪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺳﺮ

ﺑﮑﺶ. ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﺑﻌﺪ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ

ﭘﯿﺸﻮﻧﯿﺘﻮﻥ ﺑﮕﯿﺪ:

ﺍﻫﻬﻬﻬﻬﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﺒﻮﺩ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﻡ ،

ﺍﻭﻧﻢ ﻣﯿﮕﻪ : ﯾﺎﺩﺕ ﻧﺒﻮﺩ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

ﺳﺎﺩﮔﯽ

ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ

ﻣﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ !!!!


جوک های جدید لاین و فیس بوک


_______

______ ) )______l 

            l l 

            l l 

            l l . - ' ' . 

            l /    _    \

            l l     ` /, l 

            ( \\` _. ' 

          . - ` - - ' . 

        /Y  .   .   Y\

      //   l       l   \\

    //     l   .   l     \\

  '  )      l       l       ( ` 

            l l ' l l 

            l l   l l 

            l l   l l 

            l l   l l 

          /  l   l   \

          ` - '   ` - `


می دونید جرمش چی بود؟


فعال نبوده تو گروه فقط میومد میگفت خخخ می رفت!!!

ماهم خ خ خفش کردیم!!!


جوک های جدید لاین و فیس بوک


ﺗﻮﻗﻄﺎﺭﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺭﻓﺘﯿﻢ

ﺗﻮﺗﻮﻧﻞ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻮﻥ ﺑﺪﻩ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮﺱ ﺑﺪﻩ ﺍﺯﺗﻮﻧﻞ ﮐﻪ ﺑﯿﺮﻭن

ﺍﻭﻣﺪﻧﺪ ﭘﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻧﻮﻥ ﺩﺍﺩﯼ ﻣﯿﮕﻪ 6 ﺗﺎ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ

ﮐﻪ 2 ﺗﺎﮔﺮﻓﺘﻢ! ﺗﺮﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯿﮕﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﻧﻮﻧﻮﺍﯾﯽ

ﺧﻠﻮﺗﻪ ﻣﻨﻢ 4 ﺗﺎﮔﺮﻓﺘﻢ!!!!


جوک های جدید لاین و فیس بوکتو خیابون خواستم رفیقمو صدا بزنم

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

داد زدم هووووووی کون گشاد

حدود شونزده نفر برگشتن

واقعا این آمار نگران کنندست.!!!!!


جوک های جدید لاین و فیس بوک
ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ 118 ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ 547 ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ...

ﮔﻔﺘﻢ : ﺳﻼﻡ ﺧﺎﻧﻮﻡ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻭ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﭘﻮﺭﺷﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ . ﺁﺩﺭﺳﺸﻢ ﺍﮔﻪ ﺩﺍﺭﯾﻦ ﻟﻄﻒ ﮐﻨﯿﻦ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﮔﻔﺖ : ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﭼﯽ؟ ﭘﻮﺭﺷﻪ؟ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﻦ ﺑﺮﯾﻦ ﺍﻭﻧﺠﺎ؟ ﺁﺧﻪ ﺁﺩﺭﺳﺶ ﺍﺻﻼ ﺳﺮﺭﺍﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ . ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﺗﻮﮎ ﭘﺎ ﺑﯿﺎﯾﻦ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﺍﺻﻦ . ﮔﻔﺘﯿﻦ ﭘﻮﺭﺷﻪ ﺩﯾﮕﻪ؟ ﺍﺻﻦ ﻣﻦ ﻣﯿﺎﻡ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮﯾﻢ . ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﯾﻦ ﮔﻢ ﻣﯿﺸﯿﻦ ...

.

.

.

ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻓﮑﺮﺷﻮ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ﯾﻪ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﻘﺪﺭﺭﺭ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺱ ﺑﺎﺷﻪ .

ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ مخابرات ممنونم!!!!


جوک های جدید لاین و فیس بوک
سرگرمی تفریحی جدید بروز

افزونه پست خودکار ربات وردپرس

نظرات (۹)

 1. سلام
  وبتون خیلی جالبه؟
  با تبادل لینک موافقید؟!
  اگه آره، لطفا ما رو با اسم"صرفا جهت خنده" لینک کنید
  و بعد خبر بدید تا لینکتون کنیم
  با تچکر !
  • پاسخ:

   سلام مری عزیزم...الان..چشم لینک شدی
  • پاسخ:

   :X
  • پاسخ:

   فداتون!!!
  • پاسخ:

   قربونت
  • پاسخ:

   خیلی ممنون

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
برای عضویت در کانال پست های عاشقانه و فاز سنگین کلیک کنید