۹

جوک های جدید بی ادبی

پسره از آخونده میپرسه: حاج آقا ایا واجبه ما دکمه ی بالای پیرهنمونو ببندیم؟؟

آخوند میگه:شما متولد چه دهه ای هستی؟

پسره میگه :دهه 70

آخونده میگه:شما همینکه شلوارت نیفته , جهاد کردی!!!!!


جوک های جدید لاین و فیس بوک


شنیدی که میگن هیچ جایی خونه آدم نمیشه...؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

زر مفت میزنن . . .

رفته بودم خونه مجردی دوستم . . .

به همین برکت حاضر نبودم برگردم . . .

با لگد انداختنم بیرون . . .!!!!!دختره ﺃﺻﻞ ﺩﺍﺩﻩ :|

مهسا ٢٠ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

ﺑﻌﺪ post ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺗﻒ ﺗﻮ ﻧﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ

.

.

.

.

.

.

.

ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ‏( o_O ‏)

ﻧﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ |:

ﻣﻦ |:

ﺩﺍﻋﺶ :|

ﻋﻤﺵ :|

ﺁﺏ ﻫﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩ :|

ﭘﺸﻤﮏ ﺣﺎﺝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ :|

ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺩﻭﺭ :|

ﺍﺑﺮﻭ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﯿﺮ ﻏﻔﻮﺭ :|

ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻗﺎﻋﻤﯽ #_#

ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎﯼ ﺗﻬﻪ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺧﺰﺭ |:

ﻣﺮﺩﻡ ﺑﯽ ﺩﻓﺎﻉ ﻏﺰﻩ . :!


حمید معصومی نژاد ,,,رووووووووم


جوک های جدید لاین و فیس بوک


رفته بودیم واسه داداشم خواستگاری


 دیدیم عروس نشسته خیلی ریلکس با شلوار لی تنگ و تیشرت قرمز آستین کوتاه یقه باز . چادر که هیچ روسریم سرش نبود!


 مامانم تو گوشم گفت: خوبه والله نه شرمی، نه حیایی، نه …


 .


 .


 .


 .


 .


 همینجوری که داشت میگفت عروس با چادر از آشپزخونه چایی به دست اومد سلام کرد!


 هیچی دیگه فهمیدیم اون داداش عروس بود!


 یعنی اگه راه داشت خودم میگرفتمش . خیلی ماه بود شما که ندیدینش .!!!!!جوک های جدید لاین و فیس بوک


یه بار خواستم جلو دوست دخترم کلاس بذارم زنگ زدم خونمون 

گفتم مامیییی شام چی داریم؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

بابام گوشی رو گرفت 

گفت عن داریم پسرم ، عن !!!!

میخوری؟ :)))


جوک های جدید لاین و فیس بوک


ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ

ﻃﺮﻑ ﮐﻨﯿﻢ !

.

.

.

.

.

.

ﺍﻭﻝ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ . . . . . ﺑﻌﺪ ﻃﺮﻑ

ﭼﺐ . . . . .

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﯾﻪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺳﺮ

ﺑﮑﺶ. ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﺑﻌﺪ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ

ﭘﯿﺸﻮﻧﯿﺘﻮﻥ ﺑﮕﯿﺪ:

ﺍﻫﻬﻬﻬﻬﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﺒﻮﺩ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﻡ ،

ﺍﻭﻧﻢ ﻣﯿﮕﻪ : ﯾﺎﺩﺕ ﻧﺒﻮﺩ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

ﺳﺎﺩﮔﯽ

ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ

ﻣﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ !!!!


جوک های جدید لاین و فیس بوک


_______

______ ) )______l 

            l l 

            l l 

            l l . - ' ' . 

            l /    _    \

            l l     ` /, l 

            ( \\` _. ' 

          . - ` - - ' . 

        /Y  .   .   Y\

      //   l       l   \\

    //     l   .   l     \\

  '  )      l       l       ( ` 

            l l ' l l 

            l l   l l 

            l l   l l 

            l l   l l 

          /  l   l   \

          ` - '   ` - `


می دونید جرمش چی بود؟


فعال نبوده تو گروه فقط میومد میگفت خخخ می رفت!!!

ماهم خ خ خفش کردیم!!!


جوک های جدید لاین و فیس بوک


ﺗﻮﻗﻄﺎﺭﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺭﻓﺘﯿﻢ

ﺗﻮﺗﻮﻧﻞ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻮﻥ ﺑﺪﻩ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮﺱ ﺑﺪﻩ ﺍﺯﺗﻮﻧﻞ ﮐﻪ ﺑﯿﺮﻭن

ﺍﻭﻣﺪﻧﺪ ﭘﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻧﻮﻥ ﺩﺍﺩﯼ ﻣﯿﮕﻪ 6 ﺗﺎ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ

ﮐﻪ 2 ﺗﺎﮔﺮﻓﺘﻢ! ﺗﺮﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯿﮕﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﻧﻮﻧﻮﺍﯾﯽ

ﺧﻠﻮﺗﻪ ﻣﻨﻢ 4 ﺗﺎﮔﺮﻓﺘﻢ!!!!


جوک های جدید لاین و فیس بوکتو خیابون خواستم رفیقمو صدا بزنم

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

داد زدم هووووووی کون گشاد

حدود شونزده نفر برگشتن

واقعا این آمار نگران کنندست.!!!!!


جوک های جدید لاین و فیس بوک
ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ 118 ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ 547 ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ...

ﮔﻔﺘﻢ : ﺳﻼﻡ ﺧﺎﻧﻮﻡ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻭ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﭘﻮﺭﺷﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ . ﺁﺩﺭﺳﺸﻢ ﺍﮔﻪ ﺩﺍﺭﯾﻦ ﻟﻄﻒ ﮐﻨﯿﻦ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﮔﻔﺖ : ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﭼﯽ؟ ﭘﻮﺭﺷﻪ؟ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﻦ ﺑﺮﯾﻦ ﺍﻭﻧﺠﺎ؟ ﺁﺧﻪ ﺁﺩﺭﺳﺶ ﺍﺻﻼ ﺳﺮﺭﺍﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ . ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﺗﻮﮎ ﭘﺎ ﺑﯿﺎﯾﻦ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﺍﺻﻦ . ﮔﻔﺘﯿﻦ ﭘﻮﺭﺷﻪ ﺩﯾﮕﻪ؟ ﺍﺻﻦ ﻣﻦ ﻣﯿﺎﻡ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮﯾﻢ . ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﯾﻦ ﮔﻢ ﻣﯿﺸﯿﻦ ...

.

.

.

ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻓﮑﺮﺷﻮ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ﯾﻪ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﻧﻘﺪﺭﺭﺭ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺱ ﺑﺎﺷﻪ .

ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ مخابرات ممنونم!!!!


جوک های جدید لاین و فیس بوک

نظرات (۹)

 1. سلام
  وبتون خیلی جالبه؟
  با تبادل لینک موافقید؟!
  اگه آره، لطفا ما رو با اسم"صرفا جهت خنده" لینک کنید
  و بعد خبر بدید تا لینکتون کنیم
  با تچکر !
  • پاسخ:

   سلام مری عزیزم...الان..چشم لینک شدی
  • پاسخ:

   :X
  • پاسخ:

   فداتون!!!
  • پاسخ:

   قربونت
  • پاسخ:

   خیلی ممنون

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">