فازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95

پست جدید

فازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95

Ironically, text-heavy piece horn heavy phase of the new 95

nekafun

عکس نوشته عاشقانه

✤ اَ وقتــــــــے ↯↡↯ فهمـــــیدم

✧ بــا ڪـــیا مــــــیپره ●●●✤ تــــازه فهمــــیدم . . .

✧ وقتــــے بــا مـــن بـــود

✤ اوج ↜ پــــروازش ↝ بـــود ツهـهـه
ادم از اول نـــارفــیـــق بــاشـــه خــیــلـــی بــهـتـــره
ازایــنـــه کـــه رفـــیــق نـیـمـــه راه بــاشــهفازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95هـــــــــے دنیــــــاے لاشــــــــــے

تصمیــــــــم گرفتم عــــــــوض بشـــــم»

 عـــــــــوضـــے تـــــــر« از اون
عـــــــــــوضیایـــے

 که 》عــــــوضم《 کردن↻☞

بــه کــسـی خــوبــی نــیــومــده . . .
.°  هــر چـــی ســـــگ تـــر °.
 √مــورد عــلاقــه تــر√

??  اونـــــــــــــی کــــــــــــــه گـــــــــــــــفت تـــــــــاتهــــــــــــــــش هســـــــــــــتم ـ
تهـــــــــــــش خــــــــــــــــندیدو گــــــــــفت خــــــــــالی بــــــــــــــستم??
.
 اﮔـــــــہ ﻣﻴﺨــــﻮﺍے ﺑﺮﻧــــــــــﺪﻩ ﺑﺎﺷــــــے ✘
 ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴـــــــــﺮﮐـــــہ ﺩﺭﻧـــــــــﺪﻩ ﺑﺎﺷـــــــے✘فازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95↩️ زمونــــــــــﮧ طــُـــورے شــُـــدہ ڪــــــــﮧ اَگــــــــﮧ
✘طــَرفـتـــــــو✘ رُو ڪــــــآرم ببینـــــــــــــے ... ↩️ بـُلنـــــــد
میشــــــــﮧ میگــــــــﮧ نـــــــﮧ اُونجـــــــورے نـیس ڪـــــــﮧ تـــــُــو
فـِڪـــــــــر میڪُنـــــــــــــے ... ههــــــــــــــــــــفازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95
کاش میشد:بچگی را زنده کرد

کودکی شد،کودکانه گریه کرد

شعر ” قهر قهر تا قیامت” را سرود

آن قیامت، که دمی بیش نبود

فاصله با کودکی هامان چه کرد ؟

کاش میشد ، بچگانه خنده کرد . . .
فازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95
♢بِ بَعضیاْ بایَد گْفت↯↯
با اَعصـــــاْبِ مَــن بازی نَکُن∝
بِخواݥ باْهاْت باْزی کُنَم شَـــــهـــــرِ بـــــازی میشی ها☆↯↯
                █          ↯               ↻⇩⇩↻                 ↯          █
عَزیزَݥ اَگِه بِخواْم زِنـــــدِگـــیــموْ اَز اَوَل بِنویسَم⇩∝
شُماْ پَـــــیام باْزَرگـــــاْنی وَسَطِشَم نِمیشـــــی✖️فازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95
☜ﺑــﺒﻴـﻦ ﻭﺍﺳـِہ ﻣــَﻦ
ﻣﺜــﻪ ﺷـُﻠﻪ ﺯﺭﺩ ﻧـﺒــﺎش✖️ ﻛـہﺗﺎ ﻳﻜــے ﺑـﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻨــﻮ ﺩﻳـﺪے➣
ﺷـُـﻞ ﺷــے⇩
☜ﭼــﻮﻥ ﻫـَﻤـﻮﻥ ﻣــﻮﻗـﻊ ﻣﻨـَﻢ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﭼﻴﻦ ﺭﻭ ﭘﻴــﺸــﻮﻧﻴــﺖ ﻣﻴـﻨﻮﻳـﺴﻢ✍ ⇦⇦ ﻳــﺎﻋــﻠـﻲ⇨⇨ ↯↯هــِـرررری↯↯ ↯ﻫــــHEHــه✔️
فازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95
לختــــٓٓـٰٓـٓـٓـ⊙̯͡⊙ــــٓٓـٰٓـٓـٓــره ωـــــڪـــωـــــں چتــــــــــ میڪنـــــہ واـــωـــــہ ے هـــٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍــزارے..❌

بــ؁ــا ڪــ؁ــے..😏

بــ؁ــاهمــ؁ــونے ڪ توجمع بهش میگــ؁ــہ בاבشــــــٍِـٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍْــْْـْْـْْـْْــْْـْْـْـٍٍـٍـٍـٍـٍـٍـــے...❌


ریــــــــــבم بـــــ فــــــّّـٍٍـّّـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـّّـّّـــــازتون ڪ همہ چیــــــّّـٍٍـّّـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـّّـّّـــــو گرفتیڹ بـــــ بازے.❌.

       هــــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِْـِْـْـــفازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95
❥ هـــــی یــارو..
شـــنیــدم☞
❥ گــفـــتـــے  از مـــــن بــدت مــیـــاد!!!
اووووووخـــــــے نــــازے نــــازے❥
✘ مــنـم اگـه فـــرصـــت اینــو داشــــتـم کـه بـــهــت فــک کـنـــم✘
زودتــر از ایــنـــاااااا بــه ایــن نــتــیــجـه مـــےرســیــدم⇥ ツ ‎😛
✄☪زیــادم کــه نــــخ بــدی میشـــے کــــامــــوا ۞
     طـــــرفـــــم میشــــه میـــــل بـــافتنـــــے
   و بــــراتـــــ زیـــــر و رو میکشــــــه✄☪ ❣:-)
✘󾭉󾭊مـــــــــــــــن بـــــــــــــــا همیـــــــــــــــن غـــــــــــــــرور...
✘ پـــــــــــــــا میـــــــــــــــذارم تـــــــــــــــو گـــــــــــــــور... 󾭉󾭊فازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95
↺⇽ﺍﯾـﺴﺘـﺎﺩﻩ ﺍﻡً...
ﺧـﺴﺘـﻪً... !!!✘
↲ﺍﻣـﺎٓٓ ﺻـﺒـﻮﺭً ....󾫺
⇇ﺻﺒـﻮﺭﺗـﺮً ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖًٓ ﮐـﺎﺟﯽٓٓ ﮐـﻪٓ ﻣـﯿﮕﺮﯾـﺪٓٓ↺󾫺
✘ﺍﺯً ﻋﺸﻘـﻬـﺎﯼِ ﺗـﻪً ﮐﺸﯿـﺪﻩٓٓ ﺍﺯ ﻫــﻮﺱ ....✘
ﭼـﺎﺭﻩ ﺍﯼً ﻧـﯿـﺴﺖٓٓ !!!↺⇶
☜ﻣـﻦًٓ ﺩﻟـﺒـﺴﺘـﻪ ﯼٓٓ ☜ﺳـﯿـﮕـﺎﺭﯼً ﺍﻡٓٓ ☞
ﮐــﻪً ﺑـﺎً ﻣـﻦً ﺑـﺴـﻮﺯﺩٓٓ󾓶
فازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95󾫽"..عـــــــــــشــــــق.." 󾫼󾬇

󾬇󾫽ســکس را آفرید󾬋󾫼󾬇

󾬇󾫽و ســکس.....󾬋󾫼󾬇

󾬇󾫽"عـــــــــشــــــق.." را کشت󾫼󾬇

󾬇󾫽☜ﺗـــﻮ ﺩﻭﺭﺍﻧــﯽ ﻫــﺴﺘﯿﻢ ﮐــﻪ󾫼󾬇
󾬇󾫽✘ﺣـــــــَﺸـــــَﺮﯾـــــَﺖ✘󾫼󾬇
󾫽گــــوه ﺯَﺩﻩ ﺑــِه ﺑــــــَﺸـــــَریت
فازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95"چقَدْ لِذٰٺْ داڕِهــ وًقْٺـے اًزْ هًًمــٍـہ جــٰٰــــــــا بٌڕیدےٖ وٌ ُ ڪًمــ آوٌڕْدٰے ٖ ✅یڪْــے بیـــٓـاد زیڕ پٌسٺـٺ بٍنٍوْیسِـــہ✔️ ↙️هسٺـمــ ڕٍفیق نَبآشِــــہ غَمِــــت↘️"فازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95به بعضیا بــــاس ڴفـــــــت

  خــــــوب شـــــــــد
                 ایڹ دنــــــــــیــــــــــا مجـــــ📲ـــــازی بــــــــود
         وگــــرنــــــــــہ میخـــــواستــــــــــی
              واســـــــــہ ڪــــــی ڪلاس💰 بذاری¿   😏           هـهفازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95

نوشت سلام نَفَــــــــــس

کسیــــــــــ که چند لحظه پیش به من شبــــــــــ بخــــــــــیر گفت !!!!

هه ... چه اشتباهی ...فازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95
بـــِـــــهشت زیر پای
                             ♚مــــــــــادرم♚
                                 نیســــــــــت
                             ♚مــــــــــادرم♚ 
                           بـــِـــــهشت اســــــت
                   زیـــــــرپایش جهنمـــــــــی ست
                                   کــــــــــه      
                                ⇚مــَــــــنْ⇛
                          برایــــــــــش درست کردم
فازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95☜مـــــا تـــــو زمیـــــنی  زنـــــدگـی➺⇵

میـــــڪنیـم ڪہ↵ خـــــودشـو جَـــــو  گـــــرفتـــــہ✘✘ 

↙️دیـــــگـــــہ تڪلیـــــفـــــ آدمـــــاش مشخـــــصـہ ⇩⇩
فازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95گــــ.ــــــاهی بـــــ.ـــــاید یه نقطــــ.ــــــه بزارے

باز شــــ.ــــــروع کنی
باز بخنــــــ.ــــدے
باز بجنـــ.ـــــــگے
باز بیفــــ.ــــــتے و محــــ.ــــــکمتر پاشے
گــــــ.ــــاهے بــــ.ــــــاید . . .

یه لبخنــــــツــــد خــــــ.ــــوشگل
به همه‌ے تلــــــ.ــــخی ها بزنےو بگے

مـــــ.ـــــرسے که یـــــ.ـــــادم دادیــــ.ــــــن
جـــــ.ـــــز خــــــ.ــــودم هیچکسے به دادم نمے رســـــ.ـــــه . . .
فازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95ﺑـــــﮧ ﺳﻼﻣﺘـــــﮯ ﻫﺮڪﺴﮯ ڪﮧ ;
ﺩﺭﻭﻧــــــــــﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺴــــــــــﻮﺯﻩ ..
ﺍﻣــــــّﺎ ﺗﺮﺟﯿـــــﺢ ﻣــــﯿﺪﻩ ﻟﺒﺎﺷـــــﻮ ﺑﻬـــــﻢ ﺑـــــﺪﻭﺯﻩ ..
ﺑـــــﮧ ﺳﻼﻣﺘـــــﮯ ﺳﻮﺍﻻﯾـــــﮯ ڪﮧ ،
ﭘُﺮﺳﯿــــــــــﺩﻩ ﻧﻤﯿﺸــــــــــﻦ ﺍﻣــــــــــﺎ
ﺟﻮﺍﺑﺸﻮﻥ ، ﺑُـﻐــــــــــﺾ ﻣﯿﺸﮧ ﺗـــــﻮ ﺩﻟـــــﮧ ﺁﺩﻡ ..فازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95بعضی از ضربه ها...نمی بره..زخم نمی کنه

 حتی خراش هم نمیندازه...

فقط  × دردت × میاد!!!

اونقدر که نفستو × بند × میاره...فازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95
📆روٌزٌگٌـاٌرٌیٌ دٌیٌوٌاٌنٌهٌ اٌم ٌ

   😍بوٌدٌ 
            وٌلٌــیٌ حٌــاٌلــٌـاٌ!

بـٌـرٌاٌیٌـشٌ شـٌـ⛔️ـدٌمٌ

          تٌـمٌـــاٌسٌـه‍ــٌـاٌیٌ📲

  📴‌بــٌــیٌ پـٌـــــــاٌسٌـــــخٌ...!
فازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95


✓♔↯✍ﺑـــﻪ ﺑﻌـﻀـــــﯿـــﺎ ﺑﺎســـــ ﮔـــــﻔـــــت ،♚♔✓

  ♚ﮐـﺎﺭﺕ ﻣﻠـیت ُ ﺭﻭ  ﺑﺬٰﺍﺭ تو جیبت ﻫَﺮ ﻭﻗــﺖ ﺧﻮﺩﺗـــﻮ ﮔﻢ ﮐﺮﺩے♚
 
 ♚ﺑﻪ اَوّلـیــــﻦ ﻧﻔﺮے که  ﻧﺸـــــﻮﻥ ﺑﺪے  بهـــــت ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭے کــﻨﻪ♚

         ✓♔♚ ﻫﯿﭻ《 گــــــــــــﻬــــــــے》 ﻧﯿﺴﺘـے♚♔فازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95
-آشــتـــے کُـنـیم؟😊🙈
✛تــآ حــالـا یـہ کِـتابــو ۲بـار خــونـدے؟😏📔
-آرہـ 😕
✛عَــوض شُــد؟❌
-نـــــہ 🙄

✛هــــــــــہ  پَ ســیـــ✖️ـــکـتـیر کن😏فازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95
⇦لاشـٍـٰٓـٰٓـــٰٓے خانوم⇦
تـٍـٰٓـٰٓـــٰٓو کـٍـٰٓـٰٓـــٰٓه  👎دهنتـٍـٰٓـٰٓـــٰٓ گاراژک✖️✖️ ✖️یـٍـٰٓـٰٓـــٰٓریاستـٍـٰٓـٰٓـــٰٓ
باتـٍـٰٓـٰٓـــٰٓو🙆 بودنـٍـٰٓـٰٓـــٰٓ   
               آرزوـٍـٰٓـٰٓـــٰٓے خیلـٍـٰٓـٰٓـــٰٓیاستـٍـٰٓـٰٓـــٰٓ↻⇩ پسـٍـٰٓـٰٓـــٰٓ بیخیالـٍـٰٓـٰٓـــٰٓ ما👹شـٍـٰٓـٰٓـــٓو

کہ وجـــــودت مهـــــره ے سوختہ ے  بازیـــــهاســـــت⇨↻

فازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95الان دنـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍـیا اینـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍـوری
شـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍـده !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

کنـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍـار هـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍـم یارو
یـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍـاور

پشـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍـت هـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍـم فحش
خـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍـارو مـٍـٍـٍـٍــٍـٍـًـًـًـٍـٍـٍـٍـادر !!!!!!!

هًـــــً✖️ـــــًHeـــــً✖️ـــــًهًفازسنگین شاخ تیکه دار طعنه دار متن سنگین جدید 95
نظرات (۱۱)

  • پاسخ:

   متشکرم عزیزم ...
 1. واقعاااااااااااااااااااا عالی بود.محشر بود.چند تا تازه تر هم بزار.
  • پاسخ:

   چشم عزیزم
 2. به نطرم بعضی ها خوب بود فوش ندین وچیزی نذارین که به هردو جنس بر بخوره لطفا
 3. اگر نظر منو نذاری یعنی نشون میدی که چیزهایی که به نفعته میذاری خود دانی از ما گفتن بود ولی خیلی زشته هااااااخیلی

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">