۰

پلن و طرح درآمدزایی شرکت بازاریابی سیمرغ

بازاریابی شبکه ای

پلن و طرح درآمدزایی شرکت بازاریابی سیمرغ

طرح درآمدزایی شرکت بازاریابی سیمرغ

پلن و طرح درآمدزایی شرکت بازاریابی سیمرغ

پلن و طرح درآمدزایی شرکت بازاریابی سیمرغ

طرح درآمد زایی سیمرغ به شرح زیر نگارش گردیده است:

طرح درآمـــــدزایی شرکت سیمرغ عصر تجارت
ردیف عنوان پاداش ها و کمیسیون درصد پرداختی
۱ پاداش خــــرده فروشی ۲۰% امتیاز کـــــــالا
۲ پاداش فروشندگان برتر ۵% کل فروش شرکت در طی ماه
۳ کمیسیون چنـد سطحی ۵% کل فروش شرکت در طی ماه
۴ کمیسیون ماهیـــــــانه ۱۵% کل فروش شرکت در طی ماه
۵ کمیسیون پشــــتیبانی ۵% کل فروش شرکت در طی ماه
۶ مجموع ۵۰% کل فروش شرکت در طی ماه

پلن و طرح درآمدزایی شرکت بازاریابی سیمرغ

” تعاریف و شرایط “
۱- مشتری: به کسانی گفته می شود که محصولات شرکت را صرفا برای استفاده شخصی خود یا اطرافیان خود، از طریق یکی از نمایندگان فروش شرکت خریداری  می کند.
۲- نماینده فروش: به کلیه متقاضیان همکاری با شرکت سیمرغ جهت فروش کالاهای شرکت و همچنین تشکیل تیم فروش اطلاق می گردد که با استفاده از کد معرف خود در سایت شرکت ثبت نام نموده اند. این دسته از کاربران تا زمانی که به شاخص های فروش رده “مشاور” یا دیگر رده ها دست نیافته باشند در همان رده نماینده فروش باقی می مانند.
۳- کمینه خرده فروشی: هر نماینده فروش می بایست در طی یک ماه کاری معادل ۱۰۰،۰۰۰ تومان از کالاهای شرکت را از طریق خرده فروشی به فروش رساند تا واجد صلاحیت دریافت پاداش های مجموعه ای طرح درآمد زایی گردد.
۴- نماینده فروش فعال: به نماینده فروشی اطلاق می شود که کمینه خرده فروشی در طی یک ماه را به ثبت رسانده باشد.
۵- امتیاز محصول یا ضریب کالا: هر کالا بر اساس معیارهایی مانند: قیمت تمام شده، هزینه حمل، سود و رقابتی بودن در بازار و براساس فرمول محاسبه، دارای یک امتیاز محصول یا ضریب کالا است که بین ۰٫۲ تا ۱٫۲ بوده و توسط شرکت در ابتدای هر ماه برای هر کالا در سایت اعلام می گردد. این ضرایب در زمان محاسبه پاداش ها و کمیسیون های طرح درآمد زایی لحاظ می گردد.
۶- مشاور فروش: به نماینده فروشی اطلاق می گردد که در طی یک ماه کاری، در ۲ بال فروش خود در هر بال، به شاخص فروش ۱ میلیون امتیاز رسیده است.
۷- پشتیبان: به نماینده فروشی اطلاق می گردد که در طی یک ماه کاری، در ۳ بال فروش خود در هر بال، به شاخص فروش ۱ میلیون امتیاز رسیده است.
۸- سرپرست فروش: به نماینده فروشی اطلاق می گردد که در طی یک ماه کاری، در ۴ بال فروش خود در هر بال، به شاخص فروش ۱ میلیون امتیاز رسیده است.
۹- راهبر: به نماینده فروشی اطلاق می گردد که در طی یک ماه کاری، در ۵ بال فروش خود در هر بال، به شاخص فروش ۱ میلیون امتیاز رسیده است.
۱۰- مشاور ارشد: به مشاور، سرپرست، یا راهبری اطلاق میشود که با حمایت سازنده در ۲ بال فروش خود به صورت جداگانه ۳ نفر رده مشاور ایجاد نماید.
۱۱- پشتیبان ارشد: به سرپرست یا راهبری اطلاق میشود که با حمایت سازنده در ۳ بال فروش خود به صورت جداگانه ۳ نفر رده مشاور ایجاد نماید.
۱۲- سرپرست ارشد: به پشتیبانی اطلاق میشود که با حمایت سازنده در ۴ بال فروش خود به صورت جداگانه ۳ نفر رده مشاور ایجاد نماید.
۱۳- راهبر ارشد: به راهبری اطلاق میشود که با حمایت سازنده در ۵ بال فروش خود به صورت جداگانه ۳ نفر رده مشاور ایجاد نماید.
تبصره: کلیه پاداش ها و کمیسیون ها با احتساب ضرایب کالا محاسبه و پرداخت می گردد.

پلن و طرح درآمدزایی شرکت بازاریابی سیمرغ

شرح طرح درآمد زایی سیمرغ
۱- پاداش خرده فروشی:
• هر فروش کالایی که مستقیما توسط نماینده فروش انجام می شود خرده فروشی نامیده می شود. این نوع فروش از دفتر کاری اینترنتی نماینده فروش می باشد.
• در پاداش خرده فروشی نماینده فروش به هر میزان و هر مبلغ ثبت سفارش کالا از طریق دفتر کار داشته باشد، معادل ۲۰% از فاکتور با احتساب ضرایب کالا پاداش دریافت می نماید.
• پاداش خرده فروشی مجموع فاکتور های ثبت شده توسط نماینده فروش در انتهای هر ماه محاسبه شده و به حساب ایشان پرداخت می گردد.
• در پاداش خرده فروشی از آنجایی که وجود شرط کمینه خرده فروشی منحصرا برای دریافت کمیسیون مجموعه ای تعریف شده است، آن دسته از نمایندگان فروش که مبادرت به خرده فروشی می نمایند نیاز به انجام خرید محصولات به مقدار شرط واجد صلاحیت ندارند و پورسانت خرده فروشی این دسته از نمایندگان فروش منوط به انجام خرید به میزان شرط واجد صلاحیت مشخص در طرح های درآمدی نمی باشد.

• مشتریان وفادار: مشتریان وفادار به آن دسته از مشتریان گفته می شود که بدون نیاز به ثبت نام و ورود به دفتر کار می توانند از فروشگاه اینترنتی سیمرغ کالا خریداری نموده و در انتهای خرید خود کد کاربری نماینده فروش معرف خود و دیگر اطلاعات لازم را وارد نمایند.
مشتریان وفادار صرفا مصرف کننده کالاهای شرکت می باشند و حق معرفی نماینده فروش جدید و تشکیل تیم فروش را ندارند.
درصد تخفیف شرکت بر روی کالاهای خریداری شده از طریق دفتر کار اینترنتی مشتریان وفادار ۱۵% با احتساب ضرایب کالا می باشد که در انتهای خرید بر روی فاکتور محاسبه شده و از مبلغ پرداختی کسر می گردد.
* مشخصات، سفارشات، حجم خرید و تراکنش های مالی مشتریان وفادار در دفتر کار اینترنتی نماینده فروش معرف آنها ذخیره می گردد.
* مبالغ خرید مشتریان وفادار در پاداش “خرده فروشی” و “چند سطحی” برای نمایندگان فروش محاسبه نمی شود و فقط در “پاداش فروشندگان برتر” ، “پاداش ماهیانه” و “پاداش راهبری” محاسبه می گردد.
* نماینده فروش معرف مشتری وفادار از مبالغ خرید مشتری یا مشتریان وفادار خود ۵% با احتساب ضرایب کالا پاداش دریافت می نماید.
* چنانچه مجموع خرید مشتری یا مشتریان وفادار هر نماینده فروش در طی یک ماه کاری معادل ۳۰۰،۰۰۰ تومان و یا بالاتر از آن باشد با لحاظ این شرط که جایگاه “مشتری وفادار” تحت هیچ شرایطی به “نماینده فروش” تغییر پیدا نکند، نماینده فروش معرف نیاز به ثبت کمینه خرده فروشی از طریق دفتر کار اینترنتی خود را ندارد.

پلن و طرح درآمدزایی شرکت بازاریابی سیمرغ

۲- پاداش فروشـــــــــندگان برتر:
• معادل ۵% از کل فروش شرکت (با احتساب ضریب کالا) به آن دسته از نمایندگان فروش تعلق می گیرد که مجموع کل خرده فروشی آنها معادل ۳۰۰،۰۰۰ هزار تومان به بالا “بدون احتساب ضریب کالاهای شرکت” باشد.
• هر نماینده فروش براساس حجم خرده فروشی شخصی خود و مجموع ثبت سفارش مشتریان وفادار خود چنانچه به رقم ۳۰۰،۰۰۰ و بالاتر از آن دست یابد، براساس رقم فروش خود و دیگران نمایندگان فروشی که به رتبه فروشنده برتر دست یافته اند، در ۵% از کل فروش شرکت (با احتساب ضرایب کالا) سهیم می شود.
• نحوه محاسبه پاداش فروشندگان برتر به شرح زیر می باشد:
معادل ۵% از کل فروش شرکت بعد از احتساب ضرایب کالا به استخر فروشندگان برتر واریز می گردد. هر نماینده فروش به ازای هر ۱،۰۰۰ تومان فروش شخصی ۱ امتیاز دریافت می نماید. مجموع امتیازات نمایندگان فروش برتر با یکدیگر جمع شده و تقسیم بر عدد ۵% از کل فروش شرکت می گردد و ارزش ریالی هر امتیاز مشخص می گردد. سپس هر نماینده فروش برتر براساس تعداد امتیازات خود پاداش دریافت می نماید.
• مبالغ فروش فاکتور سوم به بعد نمایندگان فروشی جدیدی که در هر ماه به خانواده سیمرغ می پیوندند در این پاداش محاسبه می گردد.

پلن و طرح درآمدزایی شرکت بازاریابی سیمرغ

۳- کمیسیون چند ســــــطحی:
• هر گاه کالایی توسط نماینده فروش، فروخته شود و خریدار نیز خود متقاضی فعالیت به عنوان نماینده فروش باشد، نماینده فروش معرف می تواند وی را در سطح یک تیم فروش خود ثبت نام کرده و شرکت وی را به عنوان نماینده فروش مستقیم وی در نظر می گیرد. این مرحله می تواند در مورد نماینده فروش جدید نیز انجام گیرد. سطح دوم نماینده فروش، شامل افرادی می گردد که توسط افراد سطح اول نماینده فروش (نمایندگان فروش مستقیم) ثبت نام شده اند و به همین ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد.
• نماینده فروش می تواند تا  ۵ سطح از سطوح تیم فروش خود بر حسب حجم فروش آن ها (با احتساب ضرایب کالا)، کمیسیون چند سطحی را به ترتیب زیر دریافت نماید:
 سطح ۱ : ۲% از کل فروش سطح با احتساب ضرایب کالا
 سطح ۲ : ۱% از کل فروش سطح با احتساب ضرایب کالا
 سطح ۳ : ۱% از کل فروش سطح با احتساب ضرایب کالا
 سطح ۴ : ۰٫۵%  از کل فروش سطح با احتساب ضرایب کالا
 سطح ۵ : ۰٫۵%  از کل فروش سطح با احتساب ضرایب کالا
• قانون کمپرس نمایندگان فروش غیر فعال در این کمیسیون اعمال می گردد.

۴- کمیسیون ماهیـــــــانه:

ردیف رده تعداد شاخه های فروش میزان فروش در هر شاخه فروش بیشینه درآمد
۱ مشاور فروش ۲ ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
۲ پشتیبان ۳ ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
۳ سرپرست فروش ۴ ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
۴ راهبر ۵ ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان

پلن و طرح درآمدزایی شرکت بازاریابی سیمرغ

• در این کمیسیون معادل ۱۵% از کل فروش شرکت (با احتساب ضرایب کالا) جهت پرداخت در نظر گرفته می شود. این نوع کمیسیون براساس فروش تیمی و شخصی نماینده فروش در یک ماه می باشد. هر نماینده فروش می تواند در پایان هر ماه با توجه به رده ای که طبق جدول فوق به آن دست پیدا کرده است، کمیسیون کسب کند.
• در پایان هر ماه رده نماینده فروش صفر می گردد و برای ماه جدید رسیدن به هر رده مجدد محاسبه می گردد.
• نحوه محاسبه کمیسیون ماهیانه هر نماینده فروش در هر رده، به روش زیر می باشد:
به هر شاخه فروش بر اساس حجم فروش ایجاد شده در آن شاخه، از بیشترین میزان فروش تا کمترین میزان فروش در شاخه ها،  ضرایب زیر اختصاص می یابد:
 ضریب شاخه فروش ۱: ضریب ۰٫۵
 ضریب شاخه فروش ۲: ضریب ۱
 ضریب شاخه فروش ۳: ضریب ۱٫۵
 ضریب شاخه فروش ۴: ضریب ۲
 ضریب شاخه فروش ۵: ضریب ۲٫۵
 ضریب شاخه های فروش ششم به بعد: ضریب ۲٫۵
هر نماینده فروش در صورت دستیابی به شاخص فروش هر رده، بر اساس ضرایب فوق “امتیاز اولیه” دریافت می نماید. مجموع امتیازات اولیه هر نماینده فروش در هر رده، تقسیم بر عدد ۵ شده و امتیاز نهایی وی مشخص می گردد. مجموع امتیازات نهایی کلیه نمایندگان فروش در تمامی رده ها، بر ۱۵% کل فروش شرکت در طی ماه تقسیم شده و ارزش هر امتیاز تعیین می شود. براساس ارزش هر امتیاز، هر نماینده فروش به تعداد امتیازات خود کمیسیون دریافت می نماید.
• مبالغ خرده فروشی نماینده فروش و مشتریان وفادار وی همچنین شاخه های فروش زیر ۱ میلیون تومان، آخرین روز ماه به اولین شاخه فروش نزدیک به شاخص فروش ۱ میلیون تومانی انتقال می یابد. چنانچه کوچکترین شاخه فروش نیز به شاخص ۱ میلیون تومان نرسید، مجموع آنها به کوچکترین شاخه بعدی منتقل می شود و به صورت اتوماتیک و نرم افزاری بهترین و بالاترین حالت امتیازی برای وی محاسبه می گردد.

پلن و طرح درآمدزایی شرکت بازاریابی سیمرغ

۵- کمیسیون پشـــــتیبانی

ردیف رده تعداد شاخه فروش رده مورد نیاز در هر شاخه فروش تعداد رده مورد نیاز در هر شاخه فروش بیشینه درآمد
۱ مشاور ارشد ۲ مشاور ۳ ندارد
۲ پشتیبان ارشد ۳ مشاور ۳ ندارد
۳ سرپرست ارشد ۴ مشاور ۳ ندارد
۴ راهبر ارشد ۵ مشاور ۳ ندارد

پلن و طرح درآمدزایی شرکت بازاریابی سیمرغ

• معادل ۵% از کل فروش شرکت در طی هر ماه (با احتساب ضرایب کالا) به کمیسیون پشتیبانی اختصاص یافته است.
• به آن دسته از نمایندگان فروش که شرایط ذکر شده در جدول فوق را داشته باشند به روش زیر کمیسیون پشتیبانی محاسبه و پرداخت می گردد:
به هر شاخه فروش بر اساس تعداد افرادی که در طرح کمیسیون ماهیانه به رده مشاور و بالاتر از آن دست یافته اند، به نسبت تعداد افراد حائز رده مشاور در هر شاخه، از بیشترین تعداد تا کمترین تعداد به صورت نزولی، ضرایب زیر اختصاص می یابد:
 ضریب رده شاخه فروش ۱: ضریب ۰٫۵                  ( بیشترین تعداد مشاور )
 ضریب رده شاخه فروش ۲: ضریب ۱
 ضریب رده شاخه فروش ۳: ضریب ۱٫۵
 ضریب رده شاخه فروش ۴: ضریب ۲
 ضریب رده شاخه فروش ۵: ضریب ۲٫۵                  ( کمترین تعداد مشاور )
 ضریب رده شاخه های فروش ششم به بعد: ضریب ۲٫۵

پلن و طرح درآمدزایی شرکت بازاریابی سیمرغ

هر نماینده فروش در صورت دستیابی به حداقل شاخص یعنی ۳ مشاور در ۲شاخه فروش خود، بر اساس ضرایب فوق “امتیاز اولیه” دریافت می نماید. مجموع امتیازات اولیه هر نماینده فروش، تقسیم بر عدد ۵ شده و “امتیاز نهایی” وی مشخص می گردد. مجموع امتیازات کلیه نمایندگان فروش در هر تمامی رده ها بر ۵% کل فروش شرکت در طی ماه تقسیم شده و ارزش هر امتیاز تعیین می شود. براساس ارزش هر امتیاز، هر نماینده فروش به تعداد امتیازات خود کمیسیون دریافت می نماید.
• چنانچه نماینده فروش موفق شود در هر شاخه فروش خود نمایندگانی در رده های بالاتر را ایجاد نماید می تواند بر اساس شرایط زیر کمیسیون خود را افزایش دهد:
 هر ” پشتیبان ” معادل ۲  رده مشاور
 هر ” سرپرست ” معادل ۴  رده مشاور
 هر ” راهبر ” معادل ۸  رده مشاور
• چنانچه تعداد مشاوران فروش هر فرد در یک یا چند شاخه فروش، از تعداد مورد نیاز یعنی “۳ مشاور” کمتر باشد، آخرین روز ماه به اولین شاخه فروش نزدیک به “۳ مشاور” انتقال می یابد و به صورت اتوماتیک و نرم افزاری بهترین و بالاترین حالت امتیازی برای وی محاسبه می گردد.

پلن و طرح درآمدزایی شرکت بازاریابی سیمرغ


نظرات (۰)
هر چه دل تنگت میخواهد بگو

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">