۲

پست درباره ی دختر و پسر و عشق واقعی

پست جدید

پست درباره ی دختر و پسر و عشق واقعی

از نکافان

با ما همراه باشید

ﻫﺮﮐﯽ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭙﻪ ﻫﺮﺯﻩ ﻧﯿﺴﺖ !

ﻫﺮﮐﯽ ﺭﯾﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻮﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ!

ﻫﺮﮐﯽ , ﭼﺎﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ"" , ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺪﺱ"" ﻧﯿﺴﺖ!

ﻫﺮﮐﯽ ﺧﻮﺵ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﭼﺎﭘﻠﻮﺱ ﻧﯿﺴﺖ !

ﻫﺮﮐﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ﺑﯽ ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺖ !

ﻫﺮﮐﯽ ﺍﺭﺍﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ !

ﻫﺮﮐﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﮐﺎﺭﻣﯿﮑﻨﻪ ﺣﻤﺎﻝ ﻧﯿﺴﺖ !

ﻫﺮﮐﯽ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭﻩ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ !

ﻫﺮﮐﯽ ﺁﺩﻣﻪ, ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ !

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﻪ، ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻣﯿﮑﻨﻪ، ﺧﺮﺍﺏ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺰ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯿﺸﻪ، ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺱ ﻧﻤﯿﺨﻮﻧﻪ، ﺧِﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ، ﻻﻝ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺪﻩ،ﺩﻭﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ

... ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺑﯿﺠﺎ ﻧﮑﻨﯿﻢ ...

 (دخترا هورااااااااا!!!! ) دختری که:

مشروب میخوره

میگن :

خرابه

سیگار میکشه

خرابه

بی حجابه

خرابه

بی دلیل میخنده

خرابه

با موزیک میرقصه

خرابه

تا دیروقت تو خیابونه

خرابه

بدون روسری وسط بیابونه (از گرما)

خرابه

با همه شوخی میکنه

خرابه

با لبخند صحبت میکنه

خرابه

خرابـــــــــــــه آقا , خرابــــــــــه , به مولا قسم خــــــرابه

, ولی اون دختر نــه, فکر تــــو خرابه

خراب تویی... که دختر میبینی به تخت خواب فکر میکنی

خراب تویی که فکر میکنی فقط تویی که خواهر و مادر داری

خراب تویی که فکرت کثیفه , جامعه رو هم به لجن کشیدی با این افکارت

خراب تویی که میگی مخ بزنم , ببرم خونه , بعد گور باباش

خراب تویی که اگه کسی چپ به خواهر خودت نیگا کنه رگت قلپی میزنه

بالا...!!!

ولی تو خیابون میفتی دنبال دختر مردم...

خراب تویی , خراب تویی که یه جو غیرت و مردونگی تو وجودت نیست ...


(نامه ای برای خودم )

دخترکم 

برای کسی که برایت نمیجنگد نجنگ....

چرا اشکهایت را هر روز پاک کنی....

کسی که باعث گریه ات میشود را پاک کن...

دخترکم 

به سوی کسی که ناز میکند دست نیاز دراز نکن...

بیاموز این تو هستی که باید ناز کنی....

دخترکم 

تو زیباترینی... .

همیشه با این باور زندگی کن...

خودت را فراموش نکن...

شاید گریه یا خنده ات برای بعضی ها بی ارزش باشد....

اما به یاد داشته باش ، کسانی هستند که وقتی میخندی جان تازه میگیرند....

دخترک من!

هیچگاه برای شروع دوباره دیر نیست....

اشتباه که کردی برخیز....

اشکالی ندارد ، بگذار دیگران هر چه دوست دارند بگویند.....

خوب باش 

ولی 

سعی نکن این را به دیگران بفهمانی که اگر کسی ذره ای شعور داشته باشد ، خاص بودنت را در مییابد....

زمستان است.... 

زیاد میشنوی هوا دو نفره است!

به درک که دو نفره است تنها قدم زدن دنیای دیگری دارد..

دخترکم 

شاید شاهزاده را همه بشناسند اما 

باور داشته باش که برای پدرت تو ملکه هستی.

گریه کرده ای؟

رنج کشیده ای؟

سرت کلاه رفت؟

قلبت را شکستند?

اذیتت کرده اند؟


عیبی ندارد.... 


نگذار تکرار شود.تکرار 


دردناکتراست...


عشق ینے بگی داره گــریم میگیره بگه غلــط کردی مگه دستــه خودته؟!

 عشق ینے اشکــاتوببینه زبونــش بندبیاد...

 عشق ینے الکــ ــی بگی قهــرم جـدی بغض کنه..

. عشق ینے باهاش دعــواکنی آخرش بگه دوســـتت دارم..

. عشق ینے اون "م" مالـکیت آخره اســـمت...

عشق ینے بعداز چند ماه ن توبتـونی فراموشـش کنی ن اون...

 عشق ینے بعداز یه عالــمه دعـوا بگه...بیام بغلــت؟!

 عشق ینے وقتی پیشـه توام آرومــم... عشق ینے بهترین ساعــتای عمــرم وقتیه ک پیــشتم...

 عشق ینے دستــشو بگیری دلــ ـــت بلرزه...

عشق ینے توچشــماش نگاه کنی مطمـئن بشی دوسـت داره...

عشق ینے بگه هـــمه ی دنیاهم جمع بشن نمیتونن جدامــون کنن..

 عشق ینے ی ســاعت نگذشتـه ازاون موقع ک دیدیـش ولـــی دلت براش تـنگ بشه..آقا پسری که به عشقت میگی میذاری ببوسمت ؟

...

.

.

.

.

 

برای یه دختر خیلی سخته یه نفر دست بهش بزنه ... ببوستش...

وقتی عشقت سرشو میندازه پایین و میگه باشه...

اینو بدون که براش راحت نبوده...

کلی با خودش کلنجار رفته...همه چیز رو زیرپاش گذاشته و قبول کرده...

آهای پسر ایرونی با توام!

مرد باش و به یه بوسه رضایت بده ...

تو فقط اجازه یه بوسه از اون دختر گرفتی نه چیز دیگه ...

یه دختر احساسشو ... قلبشو میذاره کف دستش و میاد جلو ...

تو هم مرد باش و با احساست بیا ... نه با چیز دیگه ...!

چرا دست گل آلود شهوتت رو توی حوضچه زلال احساس میشوری ؟

میدونی مدیونی ؟

به تموم هم جنسای خودت مدیونی ...

به تموم کسایی که بعد از تو قراره با اون دختر برخورد داشته باشن مدیونی ...

در برابرشون مسئولی ...

چرااااااااا؟

چون تو دید اون دختر رو نسبت به همه عوض کردی...

چون تو ذهن اون دختر رو خراب کردی ... فکرشو مشغول کردی ...

آره برادر من مدیونی ... !

پس بخاطر دخترا نه !

بخاطر هم جنسای خودتونم که شده حواست بیشتر باشه ...

بخاطر دختر دار شدنت و دختر خودت حواست باشه...نکافان
خوش بحال اونایی که عشقشون تک پرشونه.

خوش بحال اوناییکه عشقشون تنهاشوون نمیزاره.

خوش بحال اونی که عشقش بش میگه ببین دیوونه...هم من مال توام هم تو مال من.پس دیگه فکراای بیخود ب سرت نزنه

خوش بحال اوناییکه میدونن تا تهش پای هیچ نفر سومی وسط نیس.

خوش بحال اونیکه میدونه به نگاه عشقش هیچکس قشنگ نمیاد جز خودش.

خوش بحال اونیکه به عشقش میگه دیگه میخام برم.عشقش نگا میکنه تو چشماشو میگه:مگه فقط مسعوله خودتی؟؟دل من چی؟؟؟بیخود میکنی که میگی میخام برم...

خوش بحال اونیکه واسه عشقش بهترینه...

خوش بحال اونیکه میدونه هرچقدم که دور باشه جاش تو دل عشقش دس نخورده میمونه...

خوش بحال اونیکه نگاه عشقش دنبالشه...

خوش بحال اونیکه طعم خیانتو نمیچشه.

خوش بحال اونیکه اخم عشقشو فقط موقع غیرتی شدنش دیده

خوش بحال اونیکه نگاه سردی از عشقش ندیده.

خوش بحال اونیکه از دستای عشقش جدا نشده.

خوش بحال اونیکه شب تا صپ اشک نریخته.

خوش بحال اونیکه به این فکر نکرده:ینی الان با کیه....

خوش بحال همه ی اونایی که بهم رسیدنو شب رسیدنشون پسره به دختره میگه:دیدی؟؟دیدییییییی بلاخره مال هم شدیم؟؟؟؟؟

نکافان
مرد باس ترشی باز حرفه ای باشه و هیچ وقت از خرید لواشک برا زنش دریغ نکنه



مرد باس آغوشش انقدر گرم باشه که پناه دل تنگی زنش باشه



مرد باس حرف اول و آخرو خودش بزنه و جذبه داشته باشه و بگه چشم



مرد باس خشن و عصبانی باشه دستشو بکوبه زمین و بگه... امشب ظرفا با من



مرد باس شب به شب عربده بزنه ضعیییفه!! پس کو این ماچ ما



مرد باس دقیق باشه اگه منزل یه نخ به صورتش انداخت سریع بفهمه و بگه مبارکه خوشگلتر شدی! حالا یه ماچ هم بکنه بهتر



مرد باس هر از گاهی زنش رو کول کنه و دور خونه بچرخونه!



مرد باس سایه سر باشه نباس آقا بالا سر باشه



مرد باس رقص بلد نباشه فقط این پا و اون پا کنه انگار جیش داره...



مرد باس تو ماشین موقع دنده عوض کردن، دست زنش ازش جدا نشه



مرد باس چشاش سگ داشته باشه نه اخلاقش!نکافانﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ...

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،

ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻧَﺴــــﺎﺯ .

ﺗــــــﻘــــــــﺎﺹِ ﺧـــــﺎﻃـــــﺮﻩ ، ﺟـــــــﻨـــــﻮﻧـــﻪ ...

ﻣﻴﮕﻲ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻣﺎ زمانی که ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﺶ

ﺩﺍﻍ ﺩﻟﺖ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﺸﻪ


ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻬﺶ

ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍﺷﮏ ﺗﻮﭼﺸﻤﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻪ ...


ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ زمانی ﮐﻪ

ﺧﯿﻠﯽﺗﻨﻬﺎﯾﯽﻋﮑﺴﺎﺷ ﻮ

ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿ ﻮ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺮﻑﻣﯿﺰﻧﯽ ..


ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ

ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ

ﺍﻭﻗﺎﺕﺩﺳﺘﺖ

ﻣﯿﺮﻩﺭﻭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﮐﻪ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﯽ ...

ﻧﺰﻧﯽ ....

ﺑﺰﻧﯽ ... ﻧﺰﻧﯽ !!! ...


ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻫﯽ ﻋﮑﺴﺸﻮ ﺟﻠﻮ،

ﻋﻘﺐ ﻣﯿﺒﺮﯼ ﻭ ﻣﯿﺒﻮﺳﯿﺶ !!!


ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﺻﺪﺍﺵ ﻟﮏ ﺯﺩﻩ !


ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ

ﺍﻣﺎ ﺷﺒﺎ ﺗﺎ ﺻﺒﺢﺧﻮﺍﺑﺖﻧﻤﯿﺒﺮﻩ ..

ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽﺩﺍﺭﻩ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟


ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ

ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﺍﻻﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻭ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ....


ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ

ﭼﻘﺪﺭﺭﺭﺭﻣﻬﻤﻪ !!

ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﻭﻟﯽ

ﻣﻴﮕﻲ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ .

ﻧﮕﻮ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ

! ﺑﮕﻮ ﻣﻬﻤﻪ ﺍﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.....


نکافان

نظرات (۲)

    • پاسخ:

      مخلصتم داش ...
    • پاسخ:

      خواهش میکنم ..چشم ..سر میزنیم ...

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">