دانلود رایگان pdf گام به گام درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم

دانلود رایگان pdf گام به گام درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم

دانلود رایگان pdf گام به گام درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم

*********

حجم فایل : ۱۴ مگا بایت

تعدا صفحات : ۵۰ صفحه

پسوند فایل : پی دی اف  pdf

 

 دانلود رایگان pdf گام به گام درس مطالعات به شرح زیر میباشد :

 • فعالیت صفحه ۳ درس اول
 • فعالیت صفحه ۶ درس اول
 • فعالیت صفحه ۷ درس دوم
 • فعالیت صفحه ۱۱ درس دوم
 • فعالیت صفحه ۸ درس دوم
 • فعالیت صفحه ۱۵ درس سوم
 • فعالیت صفحه ۱۷ درس سوم
 • فعالیت صفحه ۲۱ درس چهارم
 • به کار ببندیم صفحه ۲۲ درس چهارم
 • فعالیت صفحه ۲۴ درس پنجم
 • فعالیت صفحه ۲۵ درس پنجم
 • فعالیت صفحه ۲۸ درس چنجم
 • فعالیت صفحه ۲۹ درس پنجم
 • فعالیت صفحه ۲۶ درس پنجم
 • فعالیت صفحه ۳۰ درس ششم
 • فعالیت صفحه ۳۳ درس ششم
 • به کار ببندیم صفحه ۳۴ درس ششم
 • فعالیت صفحه ۳۹ درس هفتم
 • فعالیت صفحه ۴۰ درس هفتم
 • فعالیت صفحه ۴۵ درس هشتم
 • فعالیت صفحه ۴۹ درس نهم
 • فعالیت صفحه ۵۰ درس نهم
 • فعالیت صفحه ۵۲ درس نهم
 • فعالیت صفحه ۵۴ درس نهم
 • فعالیت صفحه ۵۷ درس دهم
 • فعالیت صفحه ۵۹ درس دهم
 • فعالیت صفحه ۶۱ درس دهم
 • فعالیت صفحه ۶۵ درس یازدهم
 • فعالیت صفحه ۶۷ درس یازدهم
 • فعالیت صفحه ۷۰ درس دوازدهم
 • فعالیت صفحه ۷۲ درس دوازدهم
 • فعالیت صفحه ۸۲ درس سیزدهم
 • فعالیت صفحه ۸۳ درس سیزدهم
 • فعالیت صفحه ۸۶ درس چهاردهم
 • فعالیت صفحه ۹۳ درس پانزدهم
 • فعالیت صفحه ۹۷ درس پانزدهم
 • فعالیت صفحه ۱۰۱ درس شانزدهم
 • فعالیت صفحه ۱۰۳ درس شانزدهم
 • فعالیت صفحه ۱۰۷ درس هفدهم
 • فعالیت صفحه ۱۱۰ درس هفدهم
 • فعالیت صفحه ۱۱۲ درس هفدهم
 • فعالیت صفحه ۱۱۴ درس هجدهم
 • فعالیت صفحه ۱۱۸ درس هجدهم
 • به کار ببندیم صفحه ۱۲۰ درس هجدهم
 • فعالیت صفحه صفحه ۱۱۹ درس نوزدهم
 • فعالیت صفحه ۱۲۴ درس نوزدهم
 • فعالیت صفحه ۱۲۵ درس نوزدهم
 • فعالیت صفحه ۱۲۷ درس نوزدهم
 • فعالیت صفحه ۱۲۹ بیستم
 • فعالیت صفحه ۱۳۲ درس بیستم
 • فعالیت صفحه ۱۳۳ درس بیستم
 • فعالیت صفحه ۱۳۸ درس بیست و یکم
 • فعالیت صفحه ۱۴۱ درس بیست و یکم
 • فعالیت صفحه ۱۴۵ درس بیست و دوم
 • فعالیت صفحه ۱۴۹ درس بیست و دوم
 • فعالیت صفحه ۱۵۴ درس بیست و سوم
 • فعالیت صفحه ۱۵۹ درس بیست و سوم
 • فعالیت صفحه ۱۶۰ درس بیست و جهارم
 • فعالیت صفحه ۱۶۲ درس بیست و چهارم
 • فعالیت صفحه ۱۶۵ درس بیست و چهارم
 • کار برگه شماره ۲ دولت
 • کار برگه شماره ۵ عصر جاهلیت
 • کار برگه شماره ۶ منشور حکومتی امام علی
 • کار برگه شماره ۷ نمودار علت و معلول
 • کار برگه شماره ۸ غزنویان و سلجوقیان
 • کار برگه شماره ۹ شخصیت های تاریخی
 • کار برگه شماره ۱۰ نمودار علت و معلول
 • کار برگه شماره ۱۱ آثار عصر ایلخانی و تیموری
 • کار برگه شماره ۱۲ نقشه اسیا
 • کار برگه شماره ۱۳ نقشه اسیا ی جنوب غربی
 • کار برگه شماره ۱۴ محسابه مقیاس
 • کار برگه شماره ۱۵ نقشه اروپا
 • کار برگه شماره ۱۶ نقشه افریقا
 • کار برگه شماره ۱۷ نقشه قاره امریکا
 • کار برگه شماره ۱۸ نقشه استرالیا – نیوزلند

دانلود رایگان pdf گام به گام درس مطالعات

 

 

دانلود گام به گام تمام دروس پایه هشتم

برای دانلود گام به گام روی Download کلیک کنید

***  Download  ***

منتظر انتقادات و پیشنهادتان هستیم