۲

تکست فازلش سنگین دیسلاو 95

پست جدید

تکست فازلش سنگین دیسلاو 95

Text heavy workload phase Diss Love 95

پست پیشنهادی نکافان


⇄ دلم گــــــرفت... ⇄
♥️واســــــه چیـــــزایــــــی که شـــــنــــیدم و  فـــــهمــــیدم نبایـــــــــد با خیـــــیلیا خـــــیلی جور باشم...♥️

دلــ❥ ــــم گرفــــت...
واســــــه ایـــــنکه دنــــــیــــا تــــــوش آدم نـــــداره...
↰ بــــــا هـــــرکس خوب بودم... جــــــوره دیــــــگه برداشــــــت کرد... ↱
اره.... ❂ دلـــღـــــــــم گرفـــــت... ❂
خیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی ....
و یــــــه چــــیز فـــــهمــــیدم... ※ ⇜ تـــــــَـــــنــــــهایـــــــی شـــــرف دارد..به هـــــم صحبت شدن
با کسایی که فـــــقط ادعا دارن

‍‌‌‌‌‍‍‌‌‌‌

تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگین


✔️‌‌من به خودم افتــــــــخارمیکنم‍‌‌‌‌‍‍‌‌‌‌✔️‌‌
که دست هرکــــــــسیو نگرفتم✘
⇜که هرهفتــــــــه با یکی نیستم✘
⇜که گوشیم پر از میــــس ☏کال و مسیج‍‌‌‌‌‌‍‌‌☎️‌‌ نیست✘
⇜من با⚂خیــــــــ‍‌‌‌‌‍‍‌‌‍‌✖️‌‌ــلیا⚂فرق دارم
⇜حریم مــــ‍‌‌‌‌‍‍‍‍‍‌♥️‌‌ــــــن ↞حرمـــــت↠ داره‍‌‌‌‌‍‍‌‌‌‌✔️‌‌
⇜باید لیاقت داشــــــــته باشی تا واردش بشی
نه اینکه هر روز جای یکی باشه
مـن ☜به خودم افتخار میکنم☞ 
⇄من نمیـــــ‍‌‌‌‌‍‍‍‍‍‌♥️‌‌ـــــگم بیخیال بعضیا پیش به سوی ب


تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگین


ﺳّّﻴــــــٍَﮕًٌﺎَِﺭٌّےًُ ﻛٌٍﻪٌّ ﺩَِﺳًُﺘٍَﻤـٌّهًَ    🚬    ، ﺗًَﺼٍِﻮًّﻳًِﺮٌِ ﺩٌُﺭَِﺩُِﻣـَِهٍُ ...
🖕Haɟ ɷmɩɖ 🖕
ﻓًَﻨٌّﺪًِکَُىٌّ ﻛﻪِّ ﺟًَﻴٌّﺒﻤٍُـهٌّ        ، ﺩًِﻳﮕًٍـﮧٌُ ﻫَُﻤـٍِﮧٌٍ ﭼَِﻴﺰٌَﻣـِﮧٍِ...

ﺩٌُﻭٍِﺩًَشَِ ﺣٍِﺮٍَﻓَُﻤـٍُﮧًِ     ،ﺳٌُﺮٍِﻓَِﻪِِ ﻫََﺎَُﺵٌّ ﺍًِﺷٍِﻜَّﻤـِّﮧً...

ﺍٌَﻳــٍِنٌٍ ﻣَِﻨٌٍــﻢٍِ ﻛًُﻪٌِ ﻣٍِﻴَّﺴٌُـــﻮَِﺯٌِﻡ         ســــٍَــﮕٌٍﺎَِﺭٍَ ﺩٍِﻳُّﮕـٍِﮧًّ ﺑٍُﺴُِﻤًّـﮧًِ..??󾔾‏


تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگین


میدُونے چیِہ؟
شایَد اَلآن‍ـ بِہ فِکرَم‍ـ نَباشے
وَلے
تُو هَم‍ـ
یِہ روزے
یِہ جایے
یِہ وَقتے
یادِ مَن‍ـ میُوفتے
با خُودِت‍ـ میگے :
خِیلے دوسَم‍ـ دآشت‍ــــــــــآ

تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگین


گــــرفـــــتــن " בســــت هـــآیـــش " ؛

آرزפּُیــــــم بـــــפּُב . . . !

امــــآ از بـــخـــت بـــــבم

" مُــــچــــش " رפּُ گـــــرفــــتــم . . !


تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگینهـــــنوز حـــــرف آݧ پـــــیرمرد
⇦عصـــــا ڊـہ دست را یـــــادم نرفـڌـہ ڪہ گـــــفـــــت :

✘مڎـلٍٍ عـــــصا باشٍٍ ...✘

←هزار بار زمیݧ بخور امـــــا ...
↭اجازه ندـہ ...↭

∽اونی که بهت تڪیه داده ∽
※حـڌـے یه بار هم زمـــــیݧ بخوره !تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگینزندگی رو💫
انقدر جدی🖖🏽
نگیر✖️
چون ازش🚬
زنده بیرون نمیری :)


تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگین🍷بزٌنُ بٌهُ سٌلٌـامُتٌی حٌرٌُفٌ هُای ـכلٌـتٌ کُهُ بٌهُ کُسٌی نُگٌفٌتٌی...🍻
🍷بزٌنُ بٌهُ سٌلٌـامُتٌی اینُکُهُ کُوُهُ ـכرٌُـכبٌوُـכی وُلٌـی ـכمُ نُزٌـכی...🍻
🍷بزٌنُ بٌهُ سٌلٌـامُتٌی تٌنُهُایی هُاتٌ وُلٌـی تٌنُهُایی رٌُوُـכوُسٌتٌ نُـכاشُتٌی...🍻
🍷بزٌنُ بٌهُ سٌلٌـامُتٌی ﺂرٌُزٌوُهُایی کُهُ نُتٌوُانُسٌتٌی لٌـمُسٌشُوُنُ کُنُی...🍻
🍷بزٌنُ بٌهُ سٌلٌـامُتٌی عُشُقٌی کُهُ طٌالٌـعُشُ بٌهُ اسٌمُتٌ نُبٌوُـכ وُلٌـی هُنُوُزٌهُمُ ـכوُسٌشُ ـכارٌُی...🍻
🍷بزٌنُ بٌهُ سٌلٌـامُتٌی شُبٌ هُایی کُهُ تٌوُتٌنُهُایی هُاتٌ گٌرٌُیهُ کُرٌُـכی وُلٌـی نُمُیـכوُنُسٌتٌی بٌرٌُای چٌی...🍻تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگین


اقایون داداشا
خانومون خواهرا
توجه کن ببین چی می گوم
چنل یا کانال زیر واس ماست
جوینو بزن بیو توش 👇👇👇👇تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگینحــــرفـام ســوز داره هـــا؟
              هــہ
 بــــّّـّـّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّــســـوز چــــّّـّـّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّــوڹ
        مــّّـّـّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّــنم        سوخټم✑卐

بذار رڪ بــگــ.......ـم✎

تـــّّـّـّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّــو
دنیاے   ◀️بــے هـ💀ـدفــّـّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـّّـّـ✘ْ
دو   چــّّـّـّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـیز  هـّّـّـّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـست
یــــٍـٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍــٍـٍـٍـڪے خـــٍـٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍــٍـٍـٍـدا

یــــّّـّـّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّــڪے تـوئہ پـــّّـّـّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّــســت
           ✧هــًـًِـًـ✟تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگین


↻⇦نمـیـــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍدونم   
             چـــــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍرا تو عالمـــــٍٍــٍٍــٍٍــٍ
                رفاقتـــــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍ
⇦↻کمـــــرنگ شـــــده           ↻صـــــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍداقت
↯↻رفیـــــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍق شده نارفیـــــق ➣↻
 ➣بـــــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍد نام شده شـــــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍرافـــــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍت➣


تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگین↓↑به بعضیا باید گفت↑

این ک پُست ما تُو "4"ساعت ″4″ تا لایک میخوره
و
 پُست شما تُو ″4″ ثانیه ∞4444∞ تا【lικε】میخوره

◎●به این معنی نیست ک شما چیزی داری ک ما نداریم●◎

←معنیش اینه ک شما
تلفن عمومی هستی→

◇▼و ما متعلق به افراد خاصیم▼◇

↓↑آره عزیزم↑


تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگین✍سیگــارۍ گوشه لبـش بود

✍دنبال ڪبریت بود                         
✍گــــفت آقـا آتــــیش دارید... ؟
✍گــفتم تو جــیبم نـــــ                  
 ✍امـــــا تو دلم هست
✍ به ڪارت میـــــاد ؟...
      
      هـّـّـه


تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگین
نظرات (۲)

    • پاسخ:

      قربونت عزیزم

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">