۰

تکست فازلش سنگین دیسلاو 95

پست جدید

تکست فازلش سنگین دیسلاو 95

Text heavy workload phase Diss Love 95

پست پیشنهادی نکافان


⇄ دلم گــــــرفت... ⇄
♥️واســــــه چیـــــزایــــــی که شـــــنــــیدم و  فـــــهمــــیدم نبایـــــــــد با خیـــــیلیا خـــــیلی جور باشم...♥️

دلــ❥ ــــم گرفــــت...
واســــــه ایـــــنکه دنــــــیــــا تــــــوش آدم نـــــداره...
↰ بــــــا هـــــرکس خوب بودم... جــــــوره دیــــــگه برداشــــــت کرد... ↱
اره.... ❂ دلـــღـــــــــم گرفـــــت... ❂
خیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی ....
و یــــــه چــــیز فـــــهمــــیدم... ※ ⇜ تـــــــَـــــنــــــهایـــــــی شـــــرف دارد..به هـــــم صحبت شدن
با کسایی که فـــــقط ادعا دارن

‍‌‌‌‌‍‍‌‌‌‌

تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگین


✔️‌‌من به خودم افتــــــــخارمیکنم‍‌‌‌‌‍‍‌‌‌‌✔️‌‌
که دست هرکــــــــسیو نگرفتم✘
⇜که هرهفتــــــــه با یکی نیستم✘
⇜که گوشیم پر از میــــس ☏کال و مسیج‍‌‌‌‌‌‍‌‌☎️‌‌ نیست✘
⇜من با⚂خیــــــــ‍‌‌‌‌‍‍‌‌‍‌✖️‌‌ــلیا⚂فرق دارم
⇜حریم مــــ‍‌‌‌‌‍‍‍‍‍‌♥️‌‌ــــــن ↞حرمـــــت↠ داره‍‌‌‌‌‍‍‌‌‌‌✔️‌‌
⇜باید لیاقت داشــــــــته باشی تا واردش بشی
نه اینکه هر روز جای یکی باشه
مـن ☜به خودم افتخار میکنم☞ 
⇄من نمیـــــ‍‌‌‌‌‍‍‍‍‍‌♥️‌‌ـــــگم بیخیال بعضیا پیش به سوی ب


تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگین


ﺳّّﻴــــــٍَﮕًٌﺎَِﺭٌّےًُ ﻛٌٍﻪٌّ ﺩَِﺳًُﺘٍَﻤـٌّهًَ    🚬    ، ﺗًَﺼٍِﻮًّﻳًِﺮٌِ ﺩٌُﺭَِﺩُِﻣـَِهٍُ ...
🖕Haɟ ɷmɩɖ 🖕
ﻓًَﻨٌّﺪًِکَُىٌّ ﻛﻪِّ ﺟًَﻴٌّﺒﻤٍُـهٌّ        ، ﺩًِﻳﮕًٍـﮧٌُ ﻫَُﻤـٍِﮧٌٍ ﭼَِﻴﺰٌَﻣـِﮧٍِ...

ﺩٌُﻭٍِﺩًَشَِ ﺣٍِﺮٍَﻓَُﻤـٍُﮧًِ     ،ﺳٌُﺮٍِﻓَِﻪِِ ﻫََﺎَُﺵٌّ ﺍًِﺷٍِﻜَّﻤـِّﮧً...

ﺍٌَﻳــٍِنٌٍ ﻣَِﻨٌٍــﻢٍِ ﻛًُﻪٌِ ﻣٍِﻴَّﺴٌُـــﻮَِﺯٌِﻡ         ســــٍَــﮕٌٍﺎَِﺭٍَ ﺩٍِﻳُّﮕـٍِﮧًّ ﺑٍُﺴُِﻤًّـﮧًِ..??󾔾‏


تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگین


میدُونے چیِہ؟
شایَد اَلآن‍ـ بِہ فِکرَم‍ـ نَباشے
وَلے
تُو هَم‍ـ
یِہ روزے
یِہ جایے
یِہ وَقتے
یادِ مَن‍ـ میُوفتے
با خُودِت‍ـ میگے :
خِیلے دوسَم‍ـ دآشت‍ــــــــــآ

تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگین


گــــرفـــــتــن " בســــت هـــآیـــش " ؛

آرزפּُیــــــم بـــــפּُב . . . !

امــــآ از بـــخـــت بـــــבم

" مُــــچــــش " رפּُ گـــــرفــــتــم . . !


تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگینهـــــنوز حـــــرف آݧ پـــــیرمرد
⇦عصـــــا ڊـہ دست را یـــــادم نرفـڌـہ ڪہ گـــــفـــــت :

✘مڎـلٍٍ عـــــصا باشٍٍ ...✘

←هزار بار زمیݧ بخور امـــــا ...
↭اجازه ندـہ ...↭

∽اونی که بهت تڪیه داده ∽
※حـڌـے یه بار هم زمـــــیݧ بخوره !تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگینزندگی رو💫
انقدر جدی🖖🏽
نگیر✖️
چون ازش🚬
زنده بیرون نمیری :)


تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگین🍷بزٌنُ بٌهُ سٌلٌـامُتٌی حٌرٌُفٌ هُای ـכلٌـتٌ کُهُ بٌهُ کُسٌی نُگٌفٌتٌی...🍻
🍷بزٌنُ بٌهُ سٌلٌـامُتٌی اینُکُهُ کُوُهُ ـכرٌُـכبٌوُـכی وُلٌـی ـכمُ نُزٌـכی...🍻
🍷بزٌنُ بٌهُ سٌلٌـامُتٌی تٌنُهُایی هُاتٌ وُلٌـی تٌنُهُایی رٌُوُـכوُسٌتٌ نُـכاشُتٌی...🍻
🍷بزٌنُ بٌهُ سٌلٌـامُتٌی ﺂرٌُزٌوُهُایی کُهُ نُتٌوُانُسٌتٌی لٌـمُسٌشُوُنُ کُنُی...🍻
🍷بزٌنُ بٌهُ سٌلٌـامُتٌی عُشُقٌی کُهُ طٌالٌـعُشُ بٌهُ اسٌمُتٌ نُبٌوُـכ وُلٌـی هُنُوُزٌهُمُ ـכوُسٌشُ ـכارٌُی...🍻
🍷بزٌنُ بٌهُ سٌلٌـامُتٌی شُبٌ هُایی کُهُ تٌوُتٌنُهُایی هُاتٌ گٌرٌُیهُ کُرٌُـכی وُلٌـی نُمُیـכوُنُسٌتٌی بٌرٌُای چٌی...🍻تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگین


اقایون داداشا
خانومون خواهرا
توجه کن ببین چی می گوم
چنل یا کانال زیر واس ماست
جوینو بزن بیو توش 👇👇👇👇تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگینحــــرفـام ســوز داره هـــا؟
              هــہ
 بــــّّـّـّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّــســـوز چــــّّـّـّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّــوڹ
        مــّّـّـّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّــنم        سوخټم✑卐

بذار رڪ بــگــ.......ـم✎

تـــّّـّـّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّــو
دنیاے   ◀️بــے هـ💀ـدفــّـّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـّّـّـ✘ْ
دو   چــّّـّـّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـیز  هـّّـّـّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـست
یــــٍـٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍــٍـٍـٍـڪے خـــٍـٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍـٍـٍٍـٍـٍٍــٍـٍـٍـدا

یــــّّـّـّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّــڪے تـوئہ پـــّّـّـّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّـّّـّّـّّـّـّّـّّـّــســت
           ✧هــًـًِـًـ✟تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگین


↻⇦نمـیـــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍدونم   
             چـــــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍرا تو عالمـــــٍٍــٍٍــٍٍــٍ
                رفاقتـــــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍ
⇦↻کمـــــرنگ شـــــده           ↻صـــــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍداقت
↯↻رفیـــــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍق شده نارفیـــــق ➣↻
 ➣بـــــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍد نام شده شـــــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍرافـــــٍٍــٍٍــٍٍــٍٍت➣


تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگین↓↑به بعضیا باید گفت↑

این ک پُست ما تُو "4"ساعت ″4″ تا لایک میخوره
و
 پُست شما تُو ″4″ ثانیه ∞4444∞ تا【lικε】میخوره

◎●به این معنی نیست ک شما چیزی داری ک ما نداریم●◎

←معنیش اینه ک شما
تلفن عمومی هستی→

◇▼و ما متعلق به افراد خاصیم▼◇

↓↑آره عزیزم↑


تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگین✍سیگــارۍ گوشه لبـش بود

✍دنبال ڪبریت بود                         
✍گــــفت آقـا آتــــیش دارید... ؟
✍گــفتم تو جــیبم نـــــ                  
 ✍امـــــا تو دلم هست
✍ به ڪارت میـــــاد ؟...
      
      هـّـّـه


تکست فازلش سنگین دیسلاو 95
عکس های باحال و اسمـی از پِرشیـَن لَشٌ
جدیدترین متن های کوتاه و فوق سنگین فاز سنگین
نظرات (۰)
هر چه دل تنگت میخواهد بگو

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
پیج شخصی ادمین در اینستاگرام