• پست ویژه لاین

   اس ام اس سنگین لاین   مردانگی ات را…

   با شکستن دل دختری که دیوانه ی توست..

   ثابت نکن..

   مردانگی ات را با غرور بی اندازه ات ..

   به دختری که عاشق توست ثابت کن…

   مردانگی را…

   زمانی میتوانی نشان دهی که..

   دختری با تمام تنهایی اش به تو تکیه کند…

   که دختری با تکیه به غروره تو..به قدرت تو..

   در این دنیای پر از نامردی..قدم بر دارد

   .

   .

   .

   .

   .

   .

   .

   فکر کنم با این بشه شیرین هفت هشت تا مخ زد

   الهی به امید خودت!


   اس ام اس سنگین لاین

  • متن سنگین فارسی و اینگلیسی

   متن سنگین با ترجمه


   تاثیر

   همه آب‌های دنیا هم نمی‌توانند یک کشتی را غرق کنند، مگر اینکه در داخل کشتی نفوذ کنند؛

   بنابراین تمام نکات منفی دنیا  روی شما تأثیر نخواهد داشت، مگر اینکه شما اجازه دهید...


   The entire waters of the world cannot drown a ship unless they permeate through it. 

   Similarly, none of the adversities of the world can influence you unless you allow them inside.   متن سنگین با ترجمه

  • پست سنگین 94

   پست سنگین لاین
   ﻭﻗﺘﯽ ﺗﺨﺘﯽ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺷﺪﻥ

   ﺭﺿﺎﺯﺍﺩﻩ ﻫﺎ

   ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ...

   ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺷﺪﻥ

   ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩ ﻫﺎ

   ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ...

   ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺵ ﺁﮐﻞ ﻭ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺮﺩﻫﺎﻣﻮﻥ ﺷﺪﻥ

   ﺍﺧﺮﺍﺟﯽ ﻫﺎ ﻭ ﭼﺎﺭﭼﻨﮕﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﻭ ..

   ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ...

   ﻭﻗﺘﯽ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻭﻓﺮﯾﺪﻭﻥ ﻓﺮﻭﻏﯽ ﻭﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﻧﺪﮔﺎﺭﻣﻮﻥ ﺷﺪﻥ

   ﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺷﮑﯿﻦ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻠﯿﺸﻤﺲ ﻫﺎ

   ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ...

   ﻭﻗﺘﯽ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺠﺸﮑﮏ ﺍﺷﯽ ﻣﺸﯽ ﻭﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﯾﺮﺁﺏ ﻭﺧﺎﻃﺮﺧﻮﺍﻫﺎﻣﻮﻥ ﺷﺪﻥ

   ﭘﺎﺭﻣﯿﺪﺍ ﻭﻓﺎﺯﺕ ﭼﯿﻪ ﻭﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪﻩ

   ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ

   ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺮﻕ ﺳﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮﻥ

   ﺷﺪﻥ ...

   ﻭﺩﮐﺎ ﻫﺎ؛ ﻭﯾﺴﮑﯽ ﻫﺎ ﻭ ﮐﻨﯿﺎﮎ ﻫﺎﯼ ﻗﻼﺑﯽ

   ﻭﺑﺎﻻﺧﺮﻩ

   ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻣﻮﻥ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﻭﺍﺳﻪ ﺁﺑﺮﻭﺵ ﺟﻮﻥ ﻣﯿﺪﺍﺩ

   ﺷﺪﻥ"""" ﺩﺍﻑ """

   ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪ

   ﺩﺭ ...

   " ﺭﯾﺶ "

   ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﯼ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ .


   پست سنگین لاین

  • حرف های سنگین

   ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟


   چه زیبا می گوید نلسون ماندلا.....   "ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ می خوﺍﻫﻤﺖ؛ ﭼﻮﻥ ﻣﻔﯿﺪﯼ.

   "ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ می خوﺍﻫﻤﺖ؛ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯽ!


   ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﻬﻢ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ، 


   ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺍﺳﺖ، ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ...

   ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻢ ،ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ، 


   ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﮐﺘﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﻡ، ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ...

   ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺁﻣﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ می دﻫﻨﺪ، 


   ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ "ﺧﻮﺩ ﻭﺍقعی من" ﻫﺴﺘﻨﺪ...


   به کسی که دوستش داری، ""دلبسته"" باش، نه وابسته.....


   نکافان

  • جوک جدید 94

   جوک جدید 94   ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺑﺰﻧﻢ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﺑﺬﺍﺭﻡ " ﺍﯾﻨﻮ"

   ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﺸﻮ ﺑﮑﻨﻢ :

   _ ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﻦ ﮔﺸﻨﻤﻪ ، ﭼﯽ ﺑﺨﻮﺭﻡ ؟

   _ ﭘﺴﺮ : ﺑﯿﺎ ﺍﯾﻨـــﻮ ﺑـــﺨﻮﺭ


   ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﭙﺮﻡ ﻭﺳﻂ ﮐﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﮕﻢ : ﻫﻤﺘﻮﻥ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺍﯾــــﻨﻮ

   ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ


   بچه ها ادلیستم کی گشنشه؟؟؟؟ بباید اینو بخورید 😂😂😂

   ناموسا چه فازی دارم !!!


  • تنهایی

   اس ام اس تنهایی


   ✘ﺗــــﻨــــﻬﺎ ﺑﻮﺩﻡ..

    

   ??ﭼــــــﻮﻥ ﮐــــﺴﯽ ﺭﻭ ﭘﯿـــــــــــﺪﺍ ﻧﮑـــــﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑـــــﺘﻮﻧﻢ ﺗــــﻨﻬﺎﯾﯿﻤــــﻮ ﺑﺎﻫـــــﺎﺵ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻢ...??


   ✘ﺗـــــﻨـــــﻬﺎ ﺷﺪﻡ..


   ??ﭼـــــﻮﻥ ﮐـــﺴﯽ ﮐــــﻪ ﺗــﻨـــﻬﺎﯾــــﯿﻮ ﺑﺎﻫـــﺎﺵ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﺩﻡ..ﻧﺨﻮﺍﺳـــــــﺖ ﺑـــــــﺎﻭﺭﻡ ﮐــــﻨﻪ...??


   ✘ﺗـــــﻨــــﻬﺎ ﻣــﯿــﻤﻮﻧـــــﻢ ...


   ??ﭼــــــﻮﻥ ﺣﺴﺎﺳـــــﻢ ﻭ ﺗـــﺤﻤـــﻞ ﯾــــﻪ ﻗﻀــــﺎﻭﺕ ﺩﯾـــــﮕﻪ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻣـــــ..??


   ??ﺗـــــﻨــــﻬﺎﯾــــﯽ ﻣﻦ..ﺗـــــــﺎﻭﺍﻥ..ﺳـــــــﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥِ ﺑﯿـــــﺶ ﺍﺯ ﺣــــــــــﺪَﻡِ....  • جوک جدید 94

   جوک جدید 94


   سه تادخترنشسته بودن داشتن باهم صحبت میکردن؛

   دختراولی گفت:من اول ورودش اذیت میشم تحمل نمیکنم

    دختردومی گفت:من تاوسطش تحمل میکنم ولی همشونمیتونم

   ازپادرمیام سومین دخترگفت:من تاآخرتحمل میکنم

    حتی اگرهم اذیت بشم.یک پیرزن حرفهای آنهاراشنید

    و گفت:شماهانازک نارنجی هستین نمیتونین تحمل کنین

    من شوهرم تادسته میذاره تو بهش میگم بازم فشاربده٬دخترا به

   پیرزنه گفتن ننه جان ماداریم راجب ماه رمضان صحبت میکنیم توکجارفتی! !!


   جوک جدید 94

  • متن های سنگین 94

   متن سنگین و پر مفهوم


   با ﯾﮏ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯿﺸود ﺁﻫﻨﮓ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩ؛


   ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺮ ﻭ ﻻﻝ ﻣﯿﺸود ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ؛


   ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺫﻫﻨﯽ ﻣﯿﺸود ﺭﻗﺼﯿﺪ؛


   ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸود از زندگی گفت؛


   ﺑﺎ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﻭﯾﻠﭽﺮ ﻣﯿﺸود قدم زد


   ولی ....

   ﺑﺎ یک ﺁﺩﻡ بی احساس

   ﻧﻪ ﻣﯿﺸود ﺣﺮﻑ ﺯﺩ،

   ﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ ،


  • جوک جدید لاین

   جوک جدید لاین

   رفتم سوپری دیدم جلومغازه نوشته اینجا مجهز به دوربین مدار بسته است

   گفتم:این دوربین مدار بسته کجاس؟

   اشاره به قاب بالای سرش کردکه دیدم نوشته الله

   و گفت:این بهترین دوربین مدار بسته دنیاست

   خیلی حرفش تاثیرگذاربود

   همینجوری که اشک میریختم چند تا چیپس 

   دزدیدم...!!!!

  • پاک شدن رمز شارژ

   دریافت رمز شارژ پاک شده بصورت آنلاین

   ***دریافت رمز شارژ پاک شده ایرانسل***


   ترفند جدید بدست آوردن رمز کارت شارژ های ۱۲ و یا۱۶ رقمی... ایرانسل که چندتا از شماره هاشون به هر علتی

    

   پاک شده و دیگر قابل استفاده نمیباشد.و نمیتوانند برش گردانند...   **روش استفاده:   ۱. زمانی که کارت شارژ در دست شماست در قسمت زیری آن چنتا عدد چند رقمی به نام شماره سریال اون 


   کارت

    

   شارژ میبینید.


   مثلا:  ****IR  • پست غمگین

   پست ویژه نکافان


   یه روز داشتم قدم میزدم تو خیابون نمیدونم کجاى فلان شهر


   یه عابر که اصلا تو حال خودش نبود محکم خورد به من


   گفتم : هووو !! حواست کجاست بابا


   یه نگا بهم کرد و آروم گفت:


   عذر میخوام خیلى داغونم حواسم اصلا نبود..


   منم که سرم درد میکنه با آدماى داغون حرف بزنم گفتم : حالا چى شده اینجورى به هم ریخته اى؟


   یه نخ سیگار در آورد و فندک زد زیرش گفت:


   تا حالا عاشق شدى؟  • اس ام اس نامردی

   اس ام اس نامردی   بگوییــــــد  "برگـــــردد"


   نه اینکه"دلم"


   برایــــــش "تنگ" اســــــت


   نه.


   "خنجـــرش"


   "پشــــتم"


   "جامانــــده"،


   "نمیـــــگذارد"


   به "دیگـــــری"


   "تکیــــــه" کنم!


  • جملات خفن و تیکه کلام ایرانی ها

   تیکه کلام ایرانی
   1- هوی گوسفند چه خبرته؟!؟!

   گوسفند در اصل به موجودی پشمالو و بی نزاکت گفته می شود که اندک زمانی است پایش را در شهر گزارده ولی ما امروزه به رانندگانی که چراغ قرمز را رد می کنند، رانندگانی که به محض سبز شدن چراغ و جهت یادآوری خاطره حنابندان مادر بزرگشان بوق های ممتد می زنند، عابرانی که از وسط اتوبان رد می شوند و یا صف اتوبوس را رعایت نمی کنند، بازیکنان تیم ملی فوتبال وقتی موقعیتی را خراب می کنند و کسانی که موقع راه رفتن پای دیگران را لگد می کنند می گوییم: هوی گوسفند چه خبرته؟!؟!

    

   2-از همه پسرها متنفرم

   از آنجایی که تب پیدا کردن بوی فرند (BF) در بین دوشیزگان دبیرستانی بسیار رواج پیدا کرده و یک جورایی از نان شب هم برای این عزیزان واجب تر است و از آنجایی که این نوگلان عمراً به پسر پایین تر از 25 سال پا بدهند و از آنجایی که یک پسر 25 ساله خیلی چیزها را می داند ولی یک دختر 16-17 ساله خیلی چیز ها را نمی داند پس طبیعی است که این وسط چه کسی باید گرگ شود و چه کسی قربانی….

   طبق آمار های گرفته شده 99 درصد دختران دبیرستانی قبل از خوردن 100 عدد قرص دیازپام و خودکشی این جمله را بیان می کنند: از همه پسر ها متنفرم!


  • متن سنگین 94

   متن سنگین


   هـــــــــــــــرچه بیشتراحســــــــــــاس تنــــــــــهایی کنی ....

   احتمــــــــــال شروع یــک رابطه احمقــــــــــانه بیشتـــــــــرمیشود

    

   "ریچاردبراتیگان"

  • متن عاشقانه 94

   متن عاشقانه 94


   سخت است ...

   گذشتن از کسی که ناخواسته زندگی ات را به نامش کردی...

   میدانم...

   داشتنت فقط یک آرزوست امامن باهمین آرزوزندگی خواهم کرد...

   خسته ام ازتقدیری که فاصله رامیکوبدبرصورتم...

   خداقسمت داشتنت راازمن گرفت...

   شایدکسی تورابیشترازمن دعاکرده بود...

   کاش میشد...

   یکی ازهمین شبهاخدامیومدومیگفت ..

   دیـــــــــــــــوونم کردی